Arxiu de la categoria: General

MESA SECTORIAL EXTRAODINÀRIA 25-07-2019

Hem assistit a la Mesa sectorial extraordinària d’Educació. S’hi ha tractat la Resolució de la Directora General de Personal docent que estableix el procediment de tutorització dels funcionaris interins docents.

La resolució és una pròrroga de la del curs passat però, és un tema sobre el qual el Grup de treball integrat per representants de l’administració i dels sindicats farà feina de cara el curs 2020-2021 perquè tothom està d’acord en que el model ha de canviar per ser un veritable procés d’acompanyament del docent novell.

Com a prèvia, s’ha proposat que les actes de les sessions (punts tractats i acords presos) de la Mesa Sectorial seran penjades a la web de la DG Personal Docent. ALTERNATIVA, ha dona les gràcies a la secretària per la feina feta. Hem manifestat que no volem que la Mesa sectorial es convertesqui en un aparador sindical i demanem a tots responsabilitat a l’hora de fer constar en acta les paraules dites. A més, volem reivindicar les meses tècniques per la seva eficàcia.

  • El primer punt de l’ordre del dia, Tutorització dels funcionaris interins docents.

Els canvis respecte de la Resolució anterior són la referència a les Bases de la convocatòria i la incorporació d’un apartat pel que fa als aspirants.

Alternativa està d’acord amb la pròrroga de la Resolució perquè és necessari tenir aquest document. Hem fet remarca que en el Grup de treball caldrà matisar la incorporació del Grup S així com el transvàs de personal de l’escola concertada al sistema públic d’educació. Esperem que no es facin canvis substancials en la situació del personal interins de llarga durada.

El cap de servei de Secundària proposa que la tutorització finalitzi a dia 30 de maig perquè així els equips directius i els tutors del personal en fase de tutorització puguin fer aquesta tasca sense interferències d’altres tasques de final de curs o d’oposicions.

  • El segon punt de l’ordre del dia, la demostració del procés informàtic d’adjudicació de places tant per funcionaris en pràctiques com funcionaris interins.

Aquest procés és bàsicament el mateix per ambdós grups.

Canvis en relació al curs passat:

  • No es demana el núm. registre o preregistre, s’envia un codi nou de 4 dígits que dura un dia. Cada vegada que entreu al sistema, rebreu un codi nou. Si heu canviat d’adreça de correu electrònic, cal que envieu  ràpidament un correu al servei de primària o secundària, segons el vostre cas, indicant la nova adreça.
  • A l’apartat Certificació, s’hi inclou l’autorització de consulta del registre de delictes sexuals. Si no ho autoritzeu, haureu d’aportar físicament el document.
  • A l’apartat Places, apareix el perfil de les matèries que una persona pot donar (sols per interins) per títol i també apareix el nombre de places que pot triar. Una plaça pot aparèixer amb diversos perfils i serà comptada diverses vegades. Es podran triar o destriar perfils significatius (Títol, ensenyament especial). Si es marca un perfil, sortiran totes les places amb aquest perfil.
  • A l’apartat Places disponibles. Clicant damunt el nom del centre, sortirà les característiques del centre (horari, projectes, estudis, etc.)

CARTA AL NOU CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA

 

Ja coneixem qui ocuparà novament el càrrec de conseller d’Educació, Universitat i Recerca (novetat!), el Sr. Martí March, conegut per tota la comunitat educativa.

Encara amb el govern en funcions, la Conselleria d’educació i universitat, ha aprovat les instruccions per a l’inici del curs vinent que calquen les del curs anterior quant a quota del professorat i, per tant, les millores no seran substancials. A Alternativa tenim la sensació d’haver perdut un any important en el camí cap a l’equitat.

En aquest document, per ara, -encara n’esperem la versió definitiva- només s’ha inclòs un punt destacable davant la reticència de tots els sindicats presents a la Mesa Sectorial: el control horari dels docents de les Balears en el seu lloc de feina. 

Aquesta normativa, segons la conselleria d’obligada implantació, farà que cada centre hagi de buscar la fórmula per establir mecanismes de registre horari que, d’altra banda, ja es du a terme de múltiples maneres.

És una mesura, en definitiva, poc clara i sobretot poc urgent: es cobraran les hores extres? Es compensaran amb dies festius? Tindrem un període de prova? La xarxa serà suficient? Tindrem els aparells adequats?

Des del Sindicat Alternativa, volem fer una petició immediata al nou Conseller i el seu equip per començar a treballar en la reducció de ràtios a les aules, la millora de les infraestructures educatives, la recuperació de la capacitat adquisitiva i la reducció d’hores lectives dels docents de les Balears, fet que va quedar pendent en l’anterior legislatura i que per a nosaltres això sí que faria millorar la qualitat del nostre sistema educatiu.

MESA SECTORIAL EXTRAORDINÀRIA 1-07-2019

Avui hem assistit a la Mesa sectorial extraordinària on s’han tractat les Instruccions per l’organització dels centres pel curs 2019-2020.

Antònia Serra, cap de servei de Planificació i Centres, ha explicat les novetats introduïdes en relació al curs anterior i a més, ha informat que a la pàgina web de la DG hi ha un recull d’enllaços des les diferents normatives per l’organització dels centres.

http://www.caib.es/sites/instruccionsfuncionament/ca/recull_instruccions_2/?campa=yes

Hem debatut molt sobre els horaris dels docents i sobre el fet de registrar les entrades i sortides dels centres. Han valorat les aportacions però han reiterat que és una llei estatal que ens obliga a tots i que l’organització del tràmit és competència de les direccions dels centres i cada equip directiu haurà de gestionar el seu centre Ens han recordat que també es pot usar l’aplicació del Gestib per a telèfons mòbils.

Totes les casuístiques podran ser gestionades al llarg del curs. Ha demanat que tots els errors que es detecten en els centres s’han de traslladar al DGPC i proposa fer un mesa en el mes d’octubre per revisar el procés.

Quant a horaris dels docents que acompanyen viatges d’estudis i davant les diferents sensibilitats de les directives a l’hora de tractar aquest tema, s’ha compromés a fer una sessió de treball per veure com compensar aquests docents.

Finalment ha assegurat que el fet de fer les quotes del professorat a 18h75 suposa 70 professors més. Per Alternativa és totalment inadmissible, tenint en compte l acord de la passada legislatura que la Conselleria es va compremetre a tornar a posar a 18 h.

Des d’Alternativa hem manifestat el nostre desacord amb les quotes del professorat prorrogades i la tardança a lliurar-nos els esborranys per poder preparar bé la Mesa i consultar els afiliats. La prórroga de les quotes del curs passat farà, entre altres coses, que a molts centres la reducció horària de 3 períodes lectius per majors de 55 anys dependrà molt de la disponibilitat del centre.

Hem posat èmfasi en l’organització de les places itinerants compartides entre dos centres i hem reclamat que s’explicités la coordinació entre centres i que no hi hagi places compartides entre Eivissa i Formentera. A més, hem denunciat els retards en el pagament dels desplaçaments. La cap de servei ha respost que s’han donat instruccions perquè no les places no comparteixin centre un mateix dia. No obstant ha reconegut que un cop començat el curs, pot haver-hi resultes de mitges places vacants que faci impossible respectar aquesta recomanació. Ens ha remès al Departament d’Inspecció si detectem mala praxis en la gestió del personal.

Alternativa ha manifestat el seu desacord en l’obligació per al personal de l’EOI de Formentera de romandre al centre fins al 10 juliol per la problemàtica de l’habitatge i hem reclamat una compensació. Les representants de conselleria reconeixen aquesta dificultat però per ara no hi ha solució malgrat les converses mantingudes amb el respectius Consells Insulars.