Arxiu de la categoria: General

Comprova el teu horari

Primària

37,5 hores setmanals:

30h de permanència al centre

25h lectives (docència directa a grups d’alumnes, suports, esplai i dedicació a càrrecs)

5h complementàries

 7,5h no necessàriament al centre: preparació de les activitats docents, a la formació permanent o a qualsevol altra activitat pedagògica complementària i no s’han de fer necessàriament al centre.

Secundària 

37,5 hores setmanals

30 hores al centre, distribuïdes en 5 dies.

26 hores (28 períodes) activitat lectives i complementàries (classes, guàrdies i vigilàncies de pati, tutoria dels alumnes i atenció a les famílies, reunions de departament i coordinacions, manteniment de laboratoris, tallers i aules específiques, activitats de suport i d’ampliació, etc.)

(18-21 períodes lectius. Per cada períodes per sobre de 18, un CHL de reducció.)

 4 hores dedicades a les reunions d’equips docents, tant en sessió ordinària com en sessió d’avaluació, reunions de claustre i altres activitats en el centre degudament programades i verificables, si bé no sotmeses necessàriament a horari fix.

7,5 hores restants, fins a completar l’horari laboral, s’han de dedicar a activitats relacionades amb la docència i la formació permanent, que poden no fer-se necessàriament al centre.

+informació https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2639009&coduo=1&lang=ca 

Mitja jornada

L’horari dels professors amb mitja jornada és el següent:

– Educació infantil i primària: 12/13 períodes lectius i 3/2 de complementaris. 

– Educació secundària: 9/10 períodes lectius i 5/4 de complementaris. 

Es pot augmentar un període lectiu amb la corresponent compensació (CHL). 

Els horaris dels professors amb mitja jornada hauran de ser al més compactes possibles, tret que la plaça es generi una vegada hagi començat el curs.

+informació https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2639009&coduo=1&lang=ca  

Places compartides i itinerants

+informació: https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2638649&coduo=38&lang=ca 

 

Mesa sectorial d’educació: pràctiques funcionaris en pràctiques, annex IV interins i substitucions urgents

La Mesa Sectorial d’Educació ha tractat els següents punts: 

1.Proposta de modificació de l’apartat B de l’annex 4 de la Resolució de convocatòria d’interins curs 2021-22

La conselleria ha exposat la seva proposta per introduir un nou perfil vinculant( els que estan lligats a una titulació oficial) pels educadors socials i aixi poder contractar com interins, quan abans es feia com a personal laboral i que arribats als 3 anys no tornaven a contractar per no fer-los fixes com correspondria ( una vegada més l’administració actua pitjor que  les empreses privades).

En aquest punt, Alternativa ha demanat que la direcció General de Primera Infància , innovació i Comunitat educativa podria haver informat d’aquests canvis prèviament i com a mínim assitir a la Mesa sectorial per explicar en profunditat aquests canvis de model i aclarir els dubtes com qui determinarà quines places tendran aquest perfil significatiu i si aquestes places en cas de no haver suficients aspirants amb aquesta titulació s’oferiran al tràmit urgent. 

Trobam positiu el canvi, ja que aquests professionals seran contractats com interins i també que el perfil estigui lligat a una titulació oficial i no com altres tipus de perfils .  

 1. Proposta de resolució sobre substitucions urgents i inajornables de curta durada de tutors responsables de grup d’ensenyaments d’infantil i primària o per subvenir necessitats urgents, extraordinàries i temporals en aquests ensenyaments per al curs 2021-22.

En aquest punt, hem valorat positivament la posada en marxa d’aquesta unitat de docents d’emergència, el curs passat per fer front de forma urgent les baixes per COVID.

Aquest curs la conselleria, únicament a primària proposa un grup semblant per fer front a substitucions immediates d’urgència i de curta durada  25 places (6 Eivissa, 1 Formentera, 14 Mallorca i 4 Menorca).

Tot i valorar positivament aquesta proposta, des d’Alternativa ens genera alguns dubtes:

 •  no tenir taxades les tipologies que tendran aquesta consideració de curta durada, com si teniem quan eren motivades per COVID.
 •  el fet que si aquesta substitució s’allarga , es produeixi un canvi de substitut pel procediment ordinari d’adjudicació de substitucions, genera una doble canvi de tutors als alumnes.
 • Que únicament s’apliqui a educació infantil i primària, ja que a secundària i FP per la seva tipologia no es pugui aplicar. 

Per tot això , des d’Alternativa hem tornat a propossar un sistema d’adjudicacions telemàtiques, amb periodicitat com a mínim bisetmanal, que permetria substitucions pràcticament immediates a tot el sistema educatiu. Per garantir el bon funcionament de les adjudicacions , s’ha de reforçar la plantilla i els recursos informàtics , per tornar a un sistema d’adjudicació de substitucions eficient.  

 1. Proposta de resolució sobre regulació de la fase de pràctiques per la qual es regula la fase de pràctiques dels aspirants que han superat el procediment selectiu convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de febrer de 2020, de convocatòria de proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents

Aquesta proposta no incorpora cap canvi respecte a l’anterior convocatòria d’oposicions.  

Per part d’Alternativa , hem tornat a incidir en la necessitat de regular millor i de manera més flexible les dues oportunitats contemplades al Reial Decret . El curs passat es va flexibilitzar pels casos de maternitat , però hem demanat que sigui extensiu a altres situacions personals que impossibiliten fer les pràctiques i redueixen a una oportunitat .

 1. Torn obert de paraula:
 • Per part d’Alternativa hem demanat explicacions pels problemes existents a les adjudicacions d’interins i la necessitat inajornable de cercar-hi una solució . La conselleria ens ha explicat el que ha succeït a les darreres adjudicacions i que estan implementant millores per evitar futurs problemes , com pugui ser canviar a dijous el darrer dia per fer peticions des de els centres i millores tècniques a les bases de dades , etc.. . Hem agraït aquestes explicacions i hem exigit una millora tant de personal , com dels mitjans informàtics. 
 • Respecte a la convocatòria de les meses sectorials, hem recordar a conselleria que als centres s’han reduït les distàncies i incrementat els ràtios a les aules. Per això, hem demanat que les meses sectorials retornin a la presencialitat , implementant a la vegada sistemes telemàtics per poder participar als delegats sindicals d’altres illes.

 

Què demanarem aquest curs?

Arrenca un nou curs acadèmic, i ja serà el tercer d’aquesta “nova normalitat” que no és gens normal. Un nou any escolar on els docents i estudiants hauran de continuar fent un gran esforç per intentar solventar tots els inconvenients que se’ls vagin presentant.

El Sindicat Docent Alternativa continuarà reivindicant la necessitat de reconèixer aquest esforç i no només amb un copet a l’esquena per dir-vos que ho esteu fent molt bé. L’administració ha de demostrar amb fets aquest reconeixement i aquests fets requereixen inversió.

A Alternativa seguirem treballant i exigint millores que fa massa temps que estan pendents.

CONDICIONS DE TREBALL

 • La minva de ràtios ha demostrat ser positiva pedagògicament i en relació a la millora de resultats.
 • Dobles jornades. La COVID no pot continuar essent una excusa que provoqui l’augment de la càrrega laboral dels docents.
 • Mesures COVID: espai/alumne…IMPOSSIBLE en molts casos.
 • Reducció d’hores lectives. Una promesa de la primera legislatura incomplida.
 • Situació dels interins 
 • Més docència i menys burocràcia.

CONDICIONS ECONÒMIQUES

 • La carrera professional als docents ha de ser un fet imminent.
 • El greuge del 2’9%, que aviat serà un percentatge major i que el Govern ha aplicat amb una maniobra de trilerisme. A més estem perdent poder adquisitiu real al voltant del 6,4% , perquè aquest 2021 tenim ja una inflació acumulada del 3,3%. És necessari que ens retornin ja  el nostre 2,9% i ens actualitzin les nòmines amb l’ IPC.
 • Complement d’insularitat equiparat amb altres territoris i d’acord al cost de la vida de les diferents illes de l’Arxipèlag.

CONCILIACIÓ

 • Reducció de jornada laboral sense causa justificada. 
 • Disposició de dies lliures.

ALTRES

Qualsevol tipus de confessió religiosa ha de practicar-se fora de les aules. L’escola ha de ser laica.

 • Major previsió en la construcció i manteniment d’infraestructures.
 • Revisió del repartiment de pressupost d’acord al número d’alumnat a cada Illa. 
 • Inversió en recursos informàtics per als docents i la Conselleria (tràmits fallits)