Arxiu de la categoria: General

Opositors amb plaça: documentació que cal aportar.

Si has obtingut plaça en les darreres oposicions, ENHORABONA! Has de saber que, una vegada publicat al BOIB el nom dels aprovats amb plaça, tindrà 10 dies per aportar la següent documentació:

a. Fotocòpia compulsada del títol exigit per a l’ingrés al cos o de la certificació acadèmica acreditativa d’haver realitzat tots els estudis necessaris per a la seva expedició, amb indicació de la convocatòria en què es van acabar, o del rebut acreditatiu del pagament corresponent dels drets d’expedició del títol.
Si la titulació ha estat obtinguda a l’estranger, cal adjuntar-hi la corresponent homologació o bé la credencial de reconeixement de la titulació per a l’exercici de la professió en el cos corresponent.

b. Fotocòpia compulsada del certificat que acrediti el domini de la llengua catalana segons el que determina l’article segon del Decret 115/2001, de 14 de setembre. L’acreditació és efectiva si es posseeixen les titulacions que s’especifiquen als annexos 4 i 5 de l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, de 21 de febrer de 2013, per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut.

c. Fotocòpia del document nacional d’identitat vigent. En el cas de tenir la nacionalitat d’un altre estat membre de la Unió Europea, cal presentar una fotocòpia del certificat de registre de ciutadà de la Unió Europea, juntament amb la fotocòpia del passaport o document d’identitat en vigor.

d. Fotocòpia compulsada del títol de formació pedagògica i didàctica a què es refereix l’article 100.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació o, si s’escau, la documentació justificativa acreditativa de l’exempció d’aquest requisit
segons el que s’estableix en la base 2.3 d’aquesta convocatòria.
Quan, en substitució del títol de formació pedagògica i didàctica, s’al·legui haver prestat serveis docents durant dos cursos acadèmics complets o, si no, dotze mesos en períodes continus o discontinus, amb anterioritat a l’1 d’octubre de 2009 o a l’1 de setembre de 2014, segons pertoqui, a centres públics o privats d’ensenyament reglat degudament autoritzats, en els nivells i ensenyaments les especialitats docents dels quals es regulen en el Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre, s’ha d’acreditar aquest fet mitjançant la documentació següent:
Si l’experiència docent que s’acredita correspon a un centre públic, s’ha d’aportar un certificat original de vida laboral i un certificat expedit pel secretari del centre amb el vistiplau del director del centre o un full de serveis expedit per l’Administració educativa, que indiqui expressament el nivell, les especialitats que s’han impartit i la data d’inici i
final del període que s’acredita.
Si l’experiència docent que s’acredita correspon a un centre privat o privat concertat, s’ha d’aportar un certificat original de vida laboral i un certificat expedit pel director del centre (excepte que s’acrediti la impossibilitat d’aportar el certificat per desaparició de l’empresa), amb el vistiplau del Departament d’Inspecció Educativa, en què s’indiquin
expressament el nivell i les especialitats que s’han impartit i la data d’inici i final del període que s’acredita.

e. Certificat mèdic oficial acreditatiu de no patir cap malaltia ni estar afectat per limitació física ni psíquica que sigui incompatible amb l’exercici de les funcions corresponents al cos i l’especialitat per als quals ha estat seleccionat.

f. Declaració jurada, o promesa, de no haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap Administració pública, ni de trobar-se inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques, segons el model que figura com a annex 8 en aquesta convocatòria.
Així mateix, els aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola han de presentar declaració jurada, o promesa, de no estar sotmesos a sanció disciplinària ni condemna penal que impossibiliti l’accés a la funció pública en el seu estat d’origen,
segons el model que figura com a annex 8 en aquesta convocatòria.

g. Els aspirants amb discapacitat han de presentar fotocòpia compulsada del dictamen establert en la base 2.1.3.3, excepte que l’hagin presentat dins el termini de presentació de sol·licitud o hagin autoritzat l’Administració per sol·licitar-ho.

h. Certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals. Els aspirants de nacionalitat espanyola que no hagin autoritzat a la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca perquè sol·liciti aquesta certificació i la consulta de les dades del document nacional d’identitat, en el cas de ser inclosos en la llista definitiva d’aspirants que han superat el procés selectiu, han de presentar aquesta certificació. Els aspirants que no posseeixen la nacionalitat espanyola, o que en posseeixen una altra a més de l’espanyola, a més de la documentació o autorització indicada en el paràgraf anterior han de presentar alguna certificació negativa de condemnes penals expedida per les autoritats del seu país d’origen o del qual siguin nacionals respecte dels delictes contra la llibertat i la
indemnitat sexual i de tràfic d’éssers humans, traduïda i legalitzada d’acord amb els convenis internacionals existents.

i. Sol·licitud d’ajornament de la fase de pràctiques, si s’escau.

j. Declaració jurada de no trobar-se en cap de les causes d’incompatibilitat establertes en la Llei 53/1984, de 26 desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques i en el Reial decret 598/1985 (annex 9).

Tota la documentació emesa en llengua diferent al castellà o català ha de venir acompanyada de la corresponent traducció oficial en una de les dues llengües oficials de les Illes Balears, realitzada per un traductor jurat.

Annex 8 i annex 9 aquí

Download

 

FOLC: per què la Conselleria d’Educació redueix els requisits de català?

Dissabte es va publicar al BOIB l’ordre de modificació del FOLC , la formació en llengua catalana que han de tenir els docents per poder exercir a les Illes Balears. 

El passat mes de febrer, i com ja havíem manifestat anteriorment, vam enviar una sèrie d’al·legacions. Des del Sindicat Alternativa volem incidir en la necessitat de transformar el FOLC perquè pugui ser una eina útil per a tots els docents però no volem que es transmeti un missatge de minva dels requisits i la protecció de la llengua catalana. 

Per això, recordam que la creació d’un FOLC únic (per a totes les etapes) pot no assegurar la correcció lingüística en llengua catalana en totes les àrees i etapes, ja que cada àrea i cada etapa educativa té característiques pròpies. 

Expressam també el nostre desacord en la regulació d’aquesta formació de forma especial als Ensenyaments Artístics Superiors. Els requisits han de ser iguals per a tots els docents. 

A més, lamentam profundament el missatge que envia la Conselleria d’Educació i Formació professional de retrocés en la defensa, l’ensenyament i el coneixement de la llengua catalana.

No al decret ICETA!

El Govern estatal ha publicat al BOE el decret per “estabilitzar” llocs de feina per imperatiu legal després de múltiples sentències europees i de les directives de la Comissió Europea que obliga l’Estat a reduir la taxa d’interinitats en l’administració pública.

L’acord del Govern amb els sindicats CCOO, UGT i CSIF va en contra de la normativa que l’impulsa. És el govern qui s’ha excedit contractant personal de manera interina durant més de tres anys, ara no ha de ser el personal qui hagi de solucionar el problema. S’han d’estabilitzar treballadors, no llocs de feina. A més, es contradiu clarament l’esperit de la directiva comunitària sobre la contractació temporal  i de les sentències europees condemnatòries.

Es dona el cas que el Ministeri de Treball, a càrrec de Yolanda Díaz (Podemos), lluita contra el frau de llei en la contractació en l’empresa privada aplicant les mateixes normes que Miquel Iceta (PSOE) se salta. Una incongruència que perjudica els treballadors del sector públic.

Els negociants han acordat un acomiadament (20 dies per any treballat, però amb un màxim de 12 mensualitats). Una mala broma per a treballadores i treballadors que fa més de 10 anys que han fet la seva feina sense la possibilitat d’obtenir una plaça degut a la inexistent o minsa oferta pública. 

Així, l’Estat s’estalvia una part de la indemnització, això sí, haurà de pagar el subsidi d’atur i el salari dels nous treballadors. 

Una oferta massiva de places no estabilitza els treballadors, només les places. A més, ni tan sols s’ha entrat a negociar el model d’accés. Quan eren a l’oposició, Podemos va impulsar una PNL, amb el vot favorable del  PSOE, per canviar el model d’oposicions i fer eliminatòries les diferents parts. Ara ja no se’n recorden. 

Amb aquesta normativa, el principal afectat, el treballador contractat en frau de llei, es converteix en víctima de la situació provocada per l’empresa contractant, quan el que és realment necessari és trobar com estabilitzar els treballadors contractats en frau de llei.

El Govern ha perdut una oportunitat històrica per cercar una solució a aquesta problemàtica aplicant un model anàleg al que aplica a les empreses i treballadors afectats per l’abús de la contractació temporal.

Download