Arxiu de la categoria: General

Calendari escolar 2022/2023

[informació extreta de: https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/9922120 ]

La festa escolar unificada serà dia 28 de febrer de 2023
\ El curs escolar tendrà un total de 176 dies lectius

El  Consell Assessor del Calendari Escolar ha informat favorablement la proposta de calendari escolar per al curs 2022/23 presentada per la Conselleria d’Educació i Formació Professional.

El curs tendrà 176 dies lectius, els mateixos que el curs 2021/22.

Per a l’alumnat d’infantil, de primària, de secundària, de batxillerat i d’educació especial, el curs començarà el 12 de setembre de 2022 i acabarà el 23 de juny de 2023.

L’alumnat de formació professional iniciarà les activitats lectives el dia 23 de setembre de 2022 i les finalitzaran el dia 23 de juny de 2023.

Excepcionalment, els alumnes de segon curs de batxillerat que titulin finalitzen les activitats lectives el dia 25 de maig de 2023. Els centres han d’oferir, per a aquests alumnes, activitats lectives d’aprofundiment i consolidació fins al dia anterior al d’inici de les proves d’accés a la universitat (PBAU).

Quant al professorat, els docents d’infantil, primària, secundària, FP, batxillerat, educació d’adults, educació especial i ensenyaments de règim especial inicien les seves activitats el dia 1 de setembre de 2022. Els primers dies s’han de destinar, fins al començament de les activitats lectives, a l’organització del curs, així com a activitats de diversa índole pedagògica i administrativa. L’acabament de les activitats no pot ser abans de dia 30 de juny de 2023.

Ensenyaments de règim especial
Els alumnes dels conservatoris professionals de música i dansa inicien les activitats el 30 de setembre de 2022  i les finalitzen el dia 23 de juny de 2023.

Els alumnes dels cicles formatius de grau mitjà i de grau superior d’arts plàstiques i disseny inicien les activitats lectives el dia 29 de setembre de 2022 i les finalitzen el dia 28 de juny de 2023. El segon curs dels cicles de grau superior d’Arts Plàstiques i Disseny LOE s’han d’organitzar per quadrimestres: el primer, de dia 29 de setembre de 2022 a dia 3 de febrer de 2023, i el segon, de dia 6 de febrer a dia 28 de juny de 2023.

Els alumnes d’ensenyaments esportius de règim especial inicien les activitats lectives el dia 4 d’octubre de 2022 i les finalitzen el dia 23 de juny de 2023.

Els alumnes de les escoles oficials d’idiomes inicien les activitats lectives el dia 4 d’octubre de 2022 i les finalitzen el dia 30 de maig de 2023. El mes de juny es dedicarà a dur a terme els exàmens de la convocatòria ordinària.

Els centres d’educació de persones adultes inicien les activitats lectives el dia 30 de setembre de 2022 i les finalitzen el dia 23 de juny de 2023. El primer quadrimestre comprèn de dia 30 de setembre de 2022 a dia 2 de febrer de 2023 i el segon quadrimestre, de dia 13 de febrer de 2023 a dia 23 de juny de 2023.

Els alumnes dels estudis superiors de disseny de l’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears inicien les activitats lectives el dia 29 de setembre de 2022 i les finalitzen el dia 30 de juny  de 2023. El primer quadrimestre comprèn de dia 29 de setembre de 2022 a dia 11 de febrer de 2023 i el segon quadrimestre, de dia 13 de febrer de 2023 a dia 30 de juny de 2023.

Els alumnes dels estudis superiors d’art dramàtic de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears inicien les activitats lectives el dia 20 de setembre  de 2022 i les finalitzen el dia 7 de juliol de 2023. El primer semestre comprèn de dia 20 de setembre de 2022 a dia 10 de febrer de 2023 i el segon de dia 13 de febrer de 2023 a dia 7 de juliol de 2023.

Els alumnes dels estudis superiors de música del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears inicien les activitats lectives el dia 20 de setembre de 2022 i les finalitzen el dia 16 de juny de 2023. El primer semestre comprèn de dia 20 de setembre de 2022 a dia 3 de febrer de 2023 i el segon de dia 6 de febrer de 2023 a dia 16 de juny de 2023.

Vacances escolars
Les vacances de Nadal seran del 23 de desembre de 2022 fins al 5 de gener de 2023 (ambdós inclosos) i les vacances de Pasqua del 6  al 14 d’abril de 2023 (ambdós inclosos).

Dies festius
Tenen la consideració de dies festius:

 • Dia 12 d’octubre de 2022 (Festa Nacional)
 • Dia 1 de novembre de 2022 (Dia de Tots Sants)
 • Dia 6 de desembre de 2022 (Dia de la Constitució)
 • Dia 8 de desembre de 2022 (Immaculada Concepció)
 • Dia 6 de gener de 2023 (Epifania del Senyor)
 • Dia 1 de març de 2023 (Dia de les Illes Balears)
 • Dia 1 de maig de 2023 (Festa del Treball)

Té la consideració de dia no lectiu:

 • Dia 28 de febrer de 2023 (Festa escolar unificada)

Igualment, es consideren dies festius les dues festes locals oficialment determinades per la corporació corresponent, el mateix dia de la celebració.

Quan una de les dues festes locals o les dues coincideixin amb dies no lectius del curs 2022-2023, el centre pot determinar, en substitució d’aquestes, tants de dies no lectius com coincidències s’hagin produït, amb un màxim de dos. Si pel canvi de les festes locals només una d’elles coincideix amb el calendari escolar del curs 2022-2023, els centres poden elegir un dia festiu per ajustar a 176 els seus dies lectius.

Els centres docents de segon cicle d’educació infantil, d’educació primària, d’educació secundària i batxillerat poden establir dos dies festius de lliure disposició, la resta de centres podran establir un dia de lliure disposició ja que comencen el curs més tard. Els centres han de fer constar els dies triats a la programació general anual i ho han de notificar a les famílies i a les empreses concessionàries dels diferents serveis escolars amb una antelació mínima de 30 dies naturals. També s’ha d’anotar al GestIB, una vegada adoptat l’acord.
Els consells escolars municipals, si és el cas, han de promoure que tots els centres del municipi o la localitat estableixin els mateixos dies de lliure disposició, sempre que sigui possible.

Els centres que comparteixen les mateixes dependències han d’establir el mateix dia de lliure elecció.

Mesa sectorial: ESTABILITZACIÓ INTERINS

Hem assistit a la Mesa sectorial d’Educació on l’únic punt de l’ordre del dia  Proposta d’acord pel qual s’aprova l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2022 corresponent a la taxa d’estabilitat al personal funcionari dels cossos docents no universitaris al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Avui mateix s’ha publicat al BOE el Decret que regula aquest tema que indica que sols es poden treure les places d’estabilitat i no de reposició.

Amb aquestes noves directrius, la DG de Personal docent no universitari  ha actualitzat el nombre de places que va presentar en Mesa tècnica, i proposa un nombre global de 2646 places per al Concurs de mèrits. Romanen a l’espera de diversos informes i decrets com són, el % de places reservades per persones amb discapacitat, com distribuir les places d’àmbits que hauran d’anar per especialitats, etc.

Aquestes 2646 places estan distribuïdes per cossos de la manera següent: 

COSSOS TOTAL MALLORCA MENORCA EIVISSA FORMENTERA
MESTRES 702 480 44 168 10
RESTA COSSOS 1944 1358 184 363 39

La directora general i els tècnics del departament han explicat que queden molts dubtes que s’aniran aclarint a poc a poc que vagin arribant respostes, però que, a tot tardar, a principi de setembre es podrà tenir una visió clara de com serà el procés d’estabilització.

Han explicat que la urgència en aprovar aquesta oferta pública és causada pels terminis de què disposa Conselleria per presentar l’oferta pública a Funció pública i a Hisenda qui són els òrgans que validen aquesta OP.

Han explicat les raons per les quals no publiquen el nombre de places desglossat per especialitat. Hi ha unes 100 places d’àmbits que es contemplen com a especialitat única, però la llei no contempla aquesta especialitat per concursos o oposicions. Per tant, esperen el resultat de l’oposició 2022 i poder assignar les possibles places desertes a les especialitats que component les places d’àmbit.

Alternativa ha remarcat que aquest procés és un canvi en el paradigma, passem de parlar de persones a parlar de places.

La decisió europea va donar moltes esperances als interins contractats en frau de llei si s’hagués aplicat per analogia l’esperit de  l’Estatut del Treballador. Malauradament, el decret “ICETAZO” s’ha fet en detriment del personal interí docent.

Alternativa lamenta que la DG de personal docent es vegi obligada a anar improvisant pel poc marge que li deixa el Ministerio i el poc grau de competència autonòmica  que li dóna l’estatut d’autonomia.

Alternativa ha demanat que la DGPD apliqui la màxima transparència i que expliqui directament als docents afectats tot el procés, que costa molt d’entendre, per les vies de què disposa Conselleria (web, GESTIB, etc.).

Finalment, la majoria de la representació sindical ha aprovat l’Oferta pública per 2022 corresponent a la taxa d’estabilitat. 

Alternativa s’ha abstingut perquè valora positivament la feina feta pel Departament de Personal però no així la incertesa generada entre el col·lectiu docent.

CONSELL ESCOLAR DE MALLORCA, PLENARI 11 D’ABRIL DE 2022

Hem assistit al plenari del Consell Escolar de Mallorca (CEM) on s’hi ha aprovat la Memòria 2021 del CEM. La podeu consultar dintre d’uns dies a la pàgina web del CEM.

https://consellescolardemallorca.wordpress.com/memories/

Se’ns ha informat que el president del CEM formarà part de la Comissió permanent del CEIB. 

S’ha aprovat la Proposta d’activitats per la resta de l’any 2022.

 • La Comissió Supramunicipal prepararà una reunió de regidories d’educació per tractar l’impacte de la pandèmia a les necessitats educatives municipals.
 • La Comissió de Planificació implantarà una coordinació amb el Consell Escolar de Palma per tractar el tema del mapa escolar, zonificació i escolarització equitativa.
 • La Comissió d’Informe elaborarà l’Informe anual de la situació educativa a Mallorca.
 • Durant l’últim trimestre de l’any prepararem la renovació dels membres del Consell Escolar de Mallorca

A més, es potenciarà el contactes amb els Consells insulars de les altres illes.