Arxiu de la categoria: General

ESBORRANY OPOSICIONS, Mesa per dia 14/2/19

 

REBUT AVUI, esperem les vostres aportacions a

info@sindicatalternativa.cat

Esborrany

Esborrany conv oposicions 2019.002

Ingrés

ESB ANNEX 2 BAREM INGRÉS

Accés

ESB ANNEX 3 BAREM ACCÉS

Programció didàctica

ESB ANNEX 4 PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA

Ordenació curricular

Esb Annex 5 Ordenació curricular 2019

Prova pràctiva

ESB ANNEX 6 PROVA PRÀCTICA

 

VOLEM COBRAR EL 100% DES DEL PRIMER DIA!!

Avui hem presentat a la Directora de Personal docent perquè convoqui una mesa sectorial, amb urgència, per a poder tractar el retorn del 100% del cobrament de les baixes des del primer dia.

Amb data 4 de juliol de 2018 es publicà al BOE Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.

La “disposición adicional quincuagésima cuarta. Prestación económica en la situación de incapacidad temporal del personal al servicio de las Administraciones Públicas y organismos y entidades públicas dependientes de las mismas.

Uno. Cada Administración Pública podrá determinar, previa negociación colectiva, las retribuciones a percibir por el personal a su servicio o al de los organismos y entidades públicas dependientes, en situación de incapacidad temporal y en el caso del personal funcionario al que se le haya expedido licencia por enfermedad, de acuerdo con las siguientes reglas:..”

Li hem recordat que hi ha altres comunitats autònomes que ja ho cobren.

 

 

Junta de personal docent no universitari de MENORCA

 

Es constitueix la JPDnUMenorca.

Per primera vegada es va constituir la Junta de Personal docent no Universitari de Menorca

 

El Sindicat Alternativa hi té representació comptant amb dos delegats.

Ahir és va crear formalment  la Junta i es va anomenar Presidència i Secretaria que aniran a càrrec de l’ STEI i també vàrem acordar que per tal de crear el Reglament de funcionament d’ aquesta, es revisará el Reglament que fins ara hi havia a la JPDnU Illes Balears i es faran les pertinents rectificacions per a la seva aprovació al proper plenari.

El nostre sindicat va proposar un llistat de temes i reivindicacions a tractar esperant que la resta de sindicats els recolzin per poder-les defensar i reclamar davant Conselleria, com son:

 • Reivindicacions salarials ( revertir pèrdua de poder adquisitiu)
 • Reducció hores lectives 18 secundària i 24 a primària (que es comptabilitzin realment quan s’assigna  la quota de professorat dels centres)
 • Complement de Residència (=Illes Canàries)
 • Sol.licitar un espai pels sindicats que ara tenen presència a Menorca com Alternativa.
 • Tribunal Oposicions a Menorca. Solventar problema de transparència  creuant tribunals o assignant tribunals a l’atzar. Que es tenguin en compte tots els motius abstenció tal i com preveu l’ article 23 Llei 40/2015
 • Tema Inspecció . % aprovats i visites a centres. Reclamacions família envers programacions.
 • Reducció majors de 55 anys de  fins 3 hores lectives que es garantitzi independentment de disponibilitat dels centres
 • Tema Deures . No Injerència política
 • Tema Conciliació Familiar. Garantir dret als treballadors que ho sol.licitin no lligada a disponibilitats de centre.
 • Hores Cap de departament. Assignar un mínim d’ hores lectives reals amb independència del nº de professorat i que aquestes augmentin de forma progressiva segons nombre de persones del departament, o per gestió laboratoris, inventaris…
 • Mitjans Informàtics Professorat. Es demana que la Conselleria assigni ordinadors al seus professors com  a eina de feina.

Nota:  Adjuntem l’escrit sobre les oposicions de 2018, que hem lliurat a la junta i també en el seu moment a la mesa sectorial.

 

 

Mesa sectorial 31 de gener 2019

Resum de la Mesa sectorial de dia 31 de gener de 2019

Avui estàvem convocats a una Mesa Sectorial d’Educació.

En el primer punt s’ha tractat de l’esborrany de l’Ordre per la qual es regula la composició, l’estructura i el funcionament del Consell de l’Educació i la Formació permanent de les Persones Adultes de les Illes Balears. S’hi han acceptat quasi totes les esmenes presentades.

Alternativa ha demanat que calia tenir en compte el Col·legi professional de docents de molt propera creació degut a l’aprovació per part del Parlament de la Llei que el crea. Ens han respost que, com de moment encara no està creat, no es pot nomenar en el document que es presentava però en la seva tramitació en el Consell Escolar de les Illes Balears, s’hi podria afegir si el col·legi ja és creat.

En el segon punt s’ha tractat de l’esborrany del Decret d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària per a les persones adultes. S’hi han fet canvis de redactat per fer el text més comprensible i ajustat al sentit com ara “sentit d’iniciativa personal i professional” en lloc d’”emprenedoria”. Pel que fa a la demanda d’orientador/a propi dels CEPAs, ens han confirmat que quedarà regulat en el Decret d’Orientació i atenció a la diversitat que ja ha passat el tràmit del Consell Escolar i actualment es troba en el Consell consultiu.

Egns han comunicat que a la llarga es vol potenciar l’ensenyament semipresencial per a aquesta etapa educativa degut al perfil de l’alumnat que ha canviat molt en els darrers anys. No obstant, a les instruccions de principi de curs s’especificarà que l’ensenyament d’adults s’ha de fer en els CEPAS. Pel que fa a l’agrupació dels ensenyaments per àmbits, aquesta no es poc modificar perquè ve donada per llei estatal. Sí que es podrà fer ensenyaments transversals. Cada centre s’hi podrà acollir quan surti la convocatòria específica del Pla de transversalitat.

Finalment, s’ha canviat la calendarització d’aplicació d’aquest decret que serà a partir del curs 2020-2021, per donar més temps als CEPAs a adaptar-se a la nova normativa.

NOTA: El Pla estratègic per a l’educació de persones adultes ens acaba d’arribar amb les aportacions noves que serà presentat al Consell Escolar per debatre si s’escau.

31_1_19_mesa_sectorial_Document Pla Estratègic_persones_adultes.

Tenim Col·legi oficial de Docents de les Illes Balears!

El Sindicat docent Alternativa hi ha fet feina des del primer dia de manera incansable i discreta perquè els protagonistes siguin únicament i exclusiva els docents, així com va decidir l’Assemblea de Docents.

Amb aquesta proposta els docents milloraran la seva representació en els estaments polítics de les Illes Balear i podran fer la seva aportació en els àmbits pedagògics de qualsevol llei que hi tingui relació.

Serà el primer col.legi de docent de tot l’Estat, enhorabona a tothom!!

http://www.parlamentib.es/webdocs/NoticiaPIB.aspx?id=2932

BOIB: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2019/10942/618700/llei-5-2019-de-8-de-febrer-de-modificacio-de-la-ll

Resum mesa sectorial 24 gener 2019

A la mesa sectorial d’avui 24 s’han tractat els següents punts a l’ordre del dia:

Oposicions al cos d’inspecció educativa:

S’ha tractat l’esborrany de la convocatòria d’accés al cos d’inspecció educativa. El model serà molt semblant a les que es feren el 2016 i no hi haurà grans variacions, ni en la fase d’oposició, ni en el barem de la fase de concurs.

Es convocaran 10 places, (8 a Mallorca, 1 a Menorca i 1 a Eivissa). Hi ha una plaça reservada a l’accés per discapacitats, que en cas de no ser coberta s’acumularà a les d’accés ordinari. Està previst un únic tribunal a Mallorca.

Termini de presentació de sol·licituds: del 6 al 29 de febrer.

Inici de les proves: 7 de maig.

Es preveu continuar convocant oposicions, per reduir el nombre d’inspectors accidentals fins a arribar a un total de 35.

Informe oposicions 2018:

La Conselleria va presentar un informe amb els resultats de les oposicions del 2018. Informe

Per part d’Alternativa hem manifestat que aquest informe arriba una mica tard i es limita a ser un informe descriptiu i no fa cap anàlisi dels problemes sorgits durant el procés d’oposicions.

Per part d’Alternativa proposarem realitzar una mesa tècnica, abans de la nova convocatòria de les oposicions del 2019, per poder introduir alguns canvis que millorin el procés. A títol d’exemple la delegada d’Alternativa a Menorca, Mar Triay, va exposar, diversos problemes que es donen especialment a les illes menors a l’hora de constituir tribunals i va sol.licitar que la Conselleria es comprometi a solventar els problemes i que es tenguin en compte per igual els motius d’ abstenció que es contemplen a l’artícle 23 Llei 40/2015.  .

A l’informe la conselleria manifesta que el percentatge d’interins aprovats a les oposicions del 2018 és superior a què es produïa a les oposicions del 2010, on la primera part no tenia caràcter eliminatori. Nosaltres tornarem a reivindicar un model d’oposicions amb parts no eliminatòries, perquè permet avaluar totes les capacitats del futur docent i no només una part purament teòrica.

Demanarem a la Directora general, si encara existia la possibilitat que el Ministeri d’educació introduís canvis en aquest sentit. La directora manifestà que a les dates que estem ja no esperaven cap canvi i que les oposicions tindrien fases eliminatòries com a les del 2018.

Per la nostra part mostrarem la nostra decepció, vist que el PSOE quan estava a l’oposició va signar diverses propostes, juntament amb els sindicats, per modificar el model i fer-les no eliminatòries i ara que està al Govern no ha introduït cap canvi.

http://www.rtve.es/noticias/20171220/pruebas-oposiciones-docente-seran-eliminatorias/1649386.shtml

La Conselleria es va comprometre a convocar una mesa tècnica per tractar la convocatòria d’oposicions del 2019.

Esborrany Ordre pràctiques educatives als ensenyaments artístics superiors:

El Director General d’universitats. va presentar l’esborrany d’ordre per regular les pràctiques acadèmiques externes del ensenyaments artistics superiors. Esborrany.

Des d’Alternativa, demanarem que a l’ordre s’introdueixi, el pagament de les despeses de transport que han d’assumir els tutors de pràctiques.

També demanarem en quina situació estava la normativa respecte a l’obligatorietat de donar d’alta a la seguretat social dels alumnes en pràctiques i becaris, perquè pensam que encara que pugui ser una mesura benintencionada, pot generar grans dificultats als tutors per trobar empreses que vulguin assumir alumnat en pràctiques. El Director General va dir que actualment s’ha ajornat l’aplicació d’aquesta mesura.

Torn obert de paraules:

Es va demanar a la Conselleria que es fessin Meses a Menorca i  Eivissa o en cas contrari que es donés una aportació als sindicats per tal d’ assumir les despeses de desplaçament dels delegats de Menorca i Eivissa que volguessin participar i assistir a les Meses. En relació a aquest tema la Conselleria ens va instar a cumplimentar un document on fessin aquesta sol.licitud i també ens va dir que si totes les Juntes de Personal Docent i la resta de sindicats  es sumaven a la proposta en breu es podria fer efectiva.

Què fer si…

El Reial Decret 486/1997 especifica  les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treballs :

Per lloc de treball s’ha d’entendre qualsevol àrea del centre de treball, edificada o no, en la qual els treballadors hagin de romandre o a la qual puguin accedir per motiu del seu treball, inclosos els serveis higiènics, els locals de descans i de primers auxilis, els menjadors i les instal·lacions de servei o protecció annexes als llocs de treball.

Les condicions ambientals dels llocs de treball no han de constituir cap font d’incomoditat ni molèstia per als treballadors. Cal evitar les temperatures i les humitats extremes, els canvis sobtats de temperatura, els corrents d’aire molestos, les olors desagradables, la irradiació excessiva i, en particular, la radiació solar a través de finestres, llums o envans de vidre.

Cada activitat admet una temperatura determinada. La normativa esmentada estableix que la temperatura dels locals on es facin treballs sedentaris propis d’oficina o similars ha d’estar entre els 17 i els 27 ºC,i on es facin treballs lleugers ha d’estar entre els 14 i els 25 ºC.

Per tant:

1) Determinació de temperatura inferior a 17º a clases/14º al gimnàs o superior als 27º a classes/25º al gimnàs. Ho podem fer amb un termòmetre senzill. Si l’operació la podem repetir en diverses aules, i hores, millor. La humitat relativa ha d’estar entre el 30 i el 70%, excepte als locals on hi hagi riscos per electricitat estàtica, en què el límit inferior ha de ser del 50%.

2) Qualsevol docent ho pot trametre,  ho ha de comunicar a la direcció del centre i aquest ho trametrà per correu electrònic, fax o correu urgent fent un comunicat a riscos laborals corresponent.

Envieu-nos una còpia als sindicats per fer seguiment.

3) Els/les tècniques de Salut i Prevenció i els/les delegades sindicals en faran seguiment de la situació, si cal anant al centre per corroborar els resultats i proposar mesures pal·liatives. El Comitè de Seguretat i Salut farà una avaluació de la situació i proposarà de mesures per a correcció de la situació.

4) Si no es dona solució, es pot presentar denúncia a Inspecció de Treball.

Col.legi docent ben aviat una realitat

Després de molts esforços per part de molts i sent una de les reivindicacions per part de l’assemblea de docents, dia 16 de gener de 2019 el projecte de llei de creació del col.legi docent va passar per la darrera etapa, abans de la seva tramitació i votació al plenari del parlament de les Illes Balears; estigueu pendents dia 29, ja que es debatrà i molt probablement s’aprovarà. Aquest debat podria ser a la tarda, això permeterà que més docents hi puguin assistir.

Us mantedrem informats.

https://www.facebook.com/Peruncollegidocentsillesbalears/?modal=admin_todo_tour

Constitució de la Mesa 2019

Ahir el conseller d’Educació i Universitat va presidir l’acte de constitució de la  Mesa Sectorial d’Educació després del procés electoral celebrat el 4 de desembre de 2018.

A l’ordre del dia s’havia previst tractar l’increment de la plantilla orgànica dels centres educatius de Balears per al curs 2019/20.

La proposta de la Conselleria  es crear 628 (117 son de l’equip de suport) places de plantilla a Balears el que suposa que en el curs 2019/20 s’assoliment del 85% del total de places de Balears seran orgàniques amb un total de 1.243 durant aquesta legislatura això garantir l’estabilitat dels centres educatius, ja que, al ser places de plantilla orgànica son úniques i es poden treure a oposicions i formar, així com, la mobilitat més gran per part del professorat, al formar part del concurs de trasllats. Aquestes places s’han creat d’acord amb la Resolució de criteris de plantilla que es modifica i amplia cada any, prèvia negociació a la Mesa Sectorial.

Recordem que la legislatura passada no es varen modificar els criteris de plantilla en els 4 anys.

A la mesa es va recordar que l’objectiu era arribar a un 92% de plantilla consolidada però que no es podria aconseguir en el termini que es demana.

També, es va informar que dia 22 de gener es publicaran en el BOIB les plantilles per centres i que enguany hi hauria un total aproximat de 1.800 vacants.

La previsió de jubilacions per aquest curs que no varia gaire respecte als anteriors cursos, suposar afegir unes 250 0 275 places més.

La proposta que ha presentat avui la Conselleria d’Educació i Universitat a la Mesa Sectorial per al curs 2019/20 és la de crear 628 places de plantilla orgànica amb la següent distribució:

Primària Secundària FP EOI Conservatori Escola Art Mestre Taller Total
Mallorca 120 278 69 8 6 1 1 483
Menorca 7 24 9 2 1 0 0 43
Eivissa 24 57 13 0 2 -1 1 96
Formentera 5 -1 2 0 0 0 0 6
Totals 156 358 93 10 9 0 2 628