Arxiu de la categoria: General

Resum de la mesa sectorial convocatòria interins.

Resum mesa sectorial interins  novembre 2018

La Mesa sectorial d’educació va reunir-se per negociar la nova convocatòria d’interins del curs 2019/2020. Esperàvem que aquest curs es negociés el decret que donés estabilitat a la convocatòria per cobrir places vacants o en substitució. Ja es van negociar unes bases generals que continuaven amb el model establert i que introduïa un canvi: llista única.

La convocatòria no havia de presentar grans canvis respecte de les convocatòries anteriors, però, com tots sabeu, no va ser així. No entenem aquests canvis que han acabat perjudicant tothom per igual.

Per això, la NEGOCIACIÓ  s’ha basat en la recuperació de les condicions de tot allò que amb la proposta de la Conselleria es perdia i que tant ha preocupat els docents.

Llista única: És una de les modificacions que s’havia aprovat ja a les bases i per la qual Alternativa havia lluitat des del primer dia. Es va aprovar per majoria sindical perquè respecta la vocació dels docents i garanteix que ningú tindrà ½ jornada podent-ne tenir una de completa.

 

Optativitat en la tria de places: durant els darrers tres anys s’havia aconseguit un model que permetia la llibertat de tria de places en el tràmit del juliol. Era un model beneficiós per a tots els docents interins. La Conselleria ha modificat el model i obligarà a tots els docents a triar totes les places a què s’opta, en cas de no fer-ho, es farà d’ofici. Tornarem a lluitar per la situació anterior, tan beneficiosa per a tothom, com hem vist fins ara. La Conselleria es va comprometre a reconèixer el dret a l’atur a tots els que siguin cessats.

Modificacions al barem: En el primer esborrany, es plantejava un canvi substancial en la política de la conselleria. Fins ara, ens havia enfocat cap a una formació permanent als centres, per als centres i en els centres, que havia tingut un ampli suport entre els docents, que han participat majoritàriament d’aquest model. Ara presentaven un model en què el màxim de puntuació era 40 amb dualitat entre titulació acadèmica i formació permanent, fet que mai havia estat motiu de debat. No es podia permetre que es deixessin perdre hores i hores de formació ja feta.

Després de la negociació per mantenir el model que permetia que el docent triés el seu itinerari formatiu. Com queda? Un màxim de 35 punts a completar en dos blocs: 30 punts per la formació permanent i 10 per a formació acadèmica. Vam intentar aconseguir que no es dividís en dos blocs i que, com ja hem dit, fos el docent qui triés com vol formar-se. No va ser possible.

Es tindran en compte els mèrits assolits fins a data de 31 de desembre de 2018.

Puntuació per haver superat la primera fase d’oposicions: Malgrat haver demanat estudiar la possibilitat de puntuar per haver supera la primera fase de les oposicions, no volíem que es fes ni de forma retroactiva (Quin ha de ser el límit?) ni que s’obrís a altres oposicions d’altres Comunitats Autònomes. La Conselleria no va veure seguretat jurídica en la seva aplicació i va tirar enrere aquest punt.

En cap cas acceptarem un model que lligui directament les notes de les oposicions amb la llista d’interins que tanta inestabilitat genera on s’aplica.

El termini per presentar sol·licituds de forma telemàtica i/o presencials serà del dia 8 de gener de 2019 a 22 de gener de 2019.

 

Finalment s’ha arribat a un model que no varia substancialment l’ordre de la llista , però deixa alguns damnificats pel camí i tots perdem la optativitat en la tria de places . Tant d’enrenou per a això.

Alternativa insistirà en la necessitat de configurar un decret que doni estabilitat en el model de contractació dels docents interins i no haver d’estar pendent cada curs de les ocurrències polítiques.

Avanç mesa sectorial convocatòria interins 2019-20

Avanç informatiu, en breu ampliarem la informació.

 • La puntuació del barem tendrà un màxim de 35 punts, subdividits en 10 punts  de les titulacions i 30 punts  de formació permanent .
 • La superació de la primera fase d’oposicions, degut a la inseguretat jurídica en la seva aplicació, ha decaigut i finalment no puntuarà.
 • S’hauran de seleccionar totes les places a l’adjudicació del mes de juliol i es perd la opcionalitat en la tria de places, cosa que s’havia aconseguitels darrers anys, segons la Conselleria, per aconseguir ocupar totes les places possibles el dia 1 de setembre.
 • S’amplia el termini de reconeixement de cursos del 31/8/18 al 31/12/18.

 

Atenció nou esborrany de la convocatòria d’interins

Aquest és el nou esborrany que es tractarà a le Mesa sectorial del dilluns dia 12.

Com sempre, podeu fer arribar les vostres propostes i suggeriments al correu info@sindicatalternativa.cat

Download

Download

Resum mesa tècnica per la convocatòria d’interins

Mesa Tècnica d’educació

La Direcció General de personal docent ens ha explicat la seva proposta d’ ESBORRANY sobre la convocatòria d’interins del curs 19/20.

1) En primer lloc, vol distribuir i equilibrar l’experiència amb la formació. per a això ha dividit en dos blocs la formació docent.

20 punts: formació permanent del professorat afitanta a un màxim de 800 hores , modificant la puntuació de 0,02 a 0,025 cada hora.

20 punts: formació acadèmica reglada (universitat) i de règim especial (idiomes, català, música, etc…) i la introducció de 5 punt per aquells que superin la fase d’oposició .

Fins ara teníem un màxim de 32 punts sumant tots dos blocs.

L’argument de l’administració per introduir aquests canvis tan substancials ve per la necessitat d’equilibrar el barem. Alternativa ha manifestat que aquests canvis en cap cas equilibren el barem entre mèrits i experiència, en tot cas, en deixar de computar part de les hores de formació es desequilibra més.

El plantejament de la necessitat d’equilibri és una visió únicament formal, que ve donat per l’otorgament d’unes puntuacions determinades en un moment, simplement canviant el multiplicador dels ítems del barem per un nombre o un altre s’equilibra el barem sense canviar l’ordre dels aspirants .

Si es tracta d’equilibrar numèricament, és més fàcil modificar el valor de cada hora de formació per augmentar el còmput de tots els docents de la mateixa manera. Ells equilibren i els docents no han de fer cap màster o cap altra carrera per poder optar al màxim de formació.

A més, el fet de separar en dos blocs la puntuació de titulacions i mèrits pot  desincentivar.

Ara mateix no és moment de modificar de dalt abaix tota la normativa existent i més, després d’una legislatura dirigida a una altra direcció.

2) Optativitat: si una cosa bona hem aconseguit durant aquesta legislatura és l’optativitat a l’hora de triar places en el qualsevol dels tràmits de tria de places. Ara, la Conselleria pretén tornar a l’obligatorietat de tria de TOTES les places a què opta el docent interí. Si no es triessin totes, la conselleria entendria que és una baixa voluntària i no tramitaria el certificat d’empresa per a sol·licitar l’atur i, a més, el docent interí estaria no disponible fins a acabar el primer trimestre. Hem demanat mantenir l’optativitat que hi ha a les darreres convocatòries.

3)Valoracions oposicions amb puntuació: proposen afegir 5 punts per superar la fase d’oposicions . Aquesta mesura, tot i que en un principi pot semblar interessant analitzar-la, no han concretat la lletra petita d’aquesta proposta. Per part d’Alternativa hem plantejat algunes qüestions al respecte:

 • Retroactivitat o no de la mesura proposada. En cas de retroactivitat des de quin moment aplicar-la i més tenint en compte que en passades convocatòries el model era substancialment diferent i no existien parts eliminatòries .
 • Aplicabilitat d’aquesta puntuació adicional als que superen la part d’oposicions en altres comunitats autònomes.

L’administració no va plantejar cap opció sobre aquestes preguntes i els serveis jurídics de l’administració apuntaren dificultats serioses d’implantació i  a més, el que van assegurar és que s’obiria a tots aquells docents que han aprovat oposicions de qualsevol especialitat a qualsevol comunitat autònoma.

Per part d’Alternativa, ens mostràrem oberts a estudiar la proposta però amb temps suficient per fer un anàlisi profund de les conseqüències i amb la seguretat jurídica suficient per la seva implantació.

4.Valoració de l’experiència docent en escoletes de 0-3 privades. Alternativa es va oposar frontalment a la mesura, degut a que la contractació per aquestes places no segueixen el principis de la contractació pública , així com tampoc es fa a les escoles concertades que tampoc haurien de puntuar al barem de l’escola pública.

5.Reducció de les excepcionalitats: s’han reduït les excepcions que s’apliquen a la llista , seguint la linea iniciada aquesta legislatura i amb el suport d’Alternativa per tal de fer del la puntuació al barem l’eix de referència a totes les adjudicacions i a més simplificar i donar transparència a tot el procés.

6.Unificació de la puntuació per  cada any d’experiència per poder aplicar la llista única . Després d’anys de lluitar per  assolir aquest model de llista única, que respecta la tria i la vocació del docent i evita la problemática en l’adjudicació de mitges jornades.

Per nosaltres ara mateix no és moment de modificar de dalt abaix tota la normativa existent i més, després d’una legislatura dirigida a una altra direcció. A hores d’ara ja s’hauria d’haver negociat i tramitat un decret d’interins per establir les regles del joc dels propers anys i no s’ha fet . L’administració ha posposat la tramitació del Decret d’interins a l’any vinent. Per això mateix no es de rebut introduir canvis tan substancials a la resolució d’interins amb només un curs de vigència.

Estam pendents d’un nou esborrany on la conselleria concreti la seva proposta.

Novetat convocatòria d’interins. Curs 2019-20

La Conselleria d’Educació ens ha convocat a una Mesa Tècnica per tractar la convocatòria d’interins del proper curs. Hi ha canvis significatius que haurem de valorar . Adjuntam els esborranys i podeu fer les vostres aportacions i comentaris al correu electrònic del sindicat.

Recordam que son esborranys pendents de negociació .

Download

Download

 

Nova Ordre de Serveis d’Orienació

 

 

A la mesa sectorial  de dia 30/10/18amb presència de la Directora Gral. de Personal Docent i el Director d’innovació i comunitat educativa s’ha tractat l’esborrany Projecte d’Ordre (el tercer que s’ha presentat) que regularà els serveis d’orientació educativa, social i professional.

Alternativa ha votat a favor del document sempre i quant es tiguessin en compte una sèrie d’esmenes que

S’ha demanat al Director General si amb aquesta ordre la intenció és acabar amb els orientadors dels EOEP en passar els orientadors als CEIP, la resposta a dit que no, que és un servei i serà necessari per a la reorganització.

Se li ha fet l’esmena que no es menciona l’FP en aquest projecte d’Ordre.

També se li ha fet menció que el fet que hi hagi Orientadors en horari de Primària i Secundària suposarà un greuge comparatiu que s’haurà de solucionar.

Alternativa a demanat que els orientadors que hagin d’anar a centres concertats siguin gestionats i contractats des de la Conselleria.

Un punt en què tots els sindicats hem coincidit és en el fet que cal fer una mesa per aclarir i negociar el concepte d’itinerància, on justament aquest col·lectiu és el que es veu més afectat.

Les places en aquest col·lectiu passaran a ser plantilla quan passin els tres anys de ser ocupats de forma contínua, com a la resta d’especialitats, si bé hi ha places en les quals per la seva dificultat caldrà veure com s’articulen.

S’ha admès la demanda d’introduir per als EOEP, la funció de coordinar-se entre si, tal com ja es preveia per als EAP.

Aquest Projecte d’Ordre ha de passar pel Consell Escolar de les Illes Balears, pel que els sindicats podrem tornar a veure la redacció final i fer més aportacions.

bdr

 

Educació estudia una nova via per adjudicar les obres d’Eivissa que han tornat a quedar desertes

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3533239&coduo=7&lang=ca

Dimecres el Conseller va ser a Eivissa per parlar de la problemàtica de trobar empreses que executin reparacions als centres, per què? Perquè les obres s’han de fer en període vacacional i les empreses d’aquí no poden i les de fora no venen pels problemes per trobar habitatge.

Però no va parlar de la realitat d’Eivissa, en quatre anys 0 centres nous provocant una saturació de ràtios a 4 municipis, Sant Josep, Sant Antoni i Santa Eulàlia. Un any més la Conselleria no progressa adequadament i ja no li queden prorrogues.

Trobada amb l’Associació Professional de Docents d’Eivissa

Llanos Calvo, delegada de la Junta de Personal Docent de les Illes Balears i membre del Sindicat Alternativa, s’ha trobat amb l’APDE, per mitjà de Joan Amorós, el seu president.

Hem tractat els temes següents:

– Els problemes de ràtios a Eivissa, Sant Josep i Santa Eulària per no haver realitzat cap Centre nou a l’illa en tota la legislatura.
– Infraestructures insuficients: Escola d’Arts i EOI segueixen en centres provisionals després de més de 20 anys
– Valoració de la legislatura: el que fa 10 anys hauria estat una legislatura de notable avui és la legislatura del suspens perquè no han complert la promesa de crear una llei educativa autonòmica, el pacte educatiu està en l’aire: no hi ha voluntat de crear un col·legi professional de docents, major autonomia a els centres i als claustres.
– Pressupostàriament no s’ha millorat ja que percentualment seguim amb 3% del PIB dedicat a educació, encara que sembli que el Govern ha augmentat el pressupost no és així, ja que si augmenta el PIB s’hauria d’augmentar el percentatge.

 

El Col·legi professional docent serà tramitat al Parlament

Avui al Parlament de les Illes Balears HA APROVAT TRAMITAR la Proposició de LLei (PL) que regularà el procés que ha de conduir a l’efectiva constitució del Col.legi Professional de Docent de les Illes Balears.

Alternativa Docent, des del primer moment en què es va acordar a l’Assemblea de Docents ha anat fent passes perquè això fos possible. 

Recordem que:

“Les organitzacions de docents haurien de ser reconegudes com a una força que pot contribuir a l’avenç de l’educació i que, per tant, hauria d’estar associada amb la determinació de la política educativa” UNESCO, 5 d’octubre de 1966.

Entre altres arguments com, per exemple, dignificar la professió docent, per a participar en l’impuls i dinamització dels processos d’innovació educativa, encara que tots hem estudiat carreres diferents ens uneix una professió, la professió docent.

A les illes, les decisions sobre els currículums, els reglaments d’organització i funcionament les estableix l’Administració educativa, sense escoltar als professionals en educació.

http://www.parlamentib.es/webdocs/NoticiaPIB.aspx?id=2820&fbclid=IwAR0MXAtkmHUO9xBIMH1Zv_bmlCpyIfn7PYAB9Eo-AA2Cmt2ABciR7XRK7BM

     

https://dbalears.cat/politica/2018/10/22/320623/creacio-col-legi-professional-docents-debat-aquest-dimarts-parlament.html

Alternativa obre delegació a Menorca!

Aquest curs 2018-19 hem inaugurat la nostra delegació a Menorca amb la intenció d’arribar més directament als docents de l’illa i també de ser una veu d’aquests  a la Junta de Personal Docent de Menorca. Volem poder fer aportacions i presentar reivindicacions pròpies de Menorca per ser tractats a les Meses Sectorials d’àmbit autonòmic.

 

Ens coneixes?

Aquest sindicat es va constituir per donar continuïtat a les reivindicacions històriques que feren els professors l’any 2014  i per tenir veu en les meses de negociació, que és on realment es prenen les decisions. Volem que hi hagi un sentiment de pertinença i de defensa dels drets del nostre col.lectiu si és possible unint  esforços amb tots els altres sindicats per tenir més força de cara a les negociacions amb la Conselleria.

Si vols informació, vols fer alguna consulta o encara millor, vols col.laborar amb nosaltres, pots adreçar-te a menorca@sindicatalternativa.cat o contactar amb el telèfon 681 64 00 52.

Com ens organitzem?

 • Som assemblearis
 • No fem cursos de formació ja que creiem que és l’administració que ha de fer els cursos segons les demandes dels docents perquè la formació no ha de ser un mercadeix o la manera de subsistència dels sindicats.
 • No volem que els càrrecs es perpetuin en el temps, cada any hi ha 1/3 dels càrrecs que es renoven.
 • Tenim el mínim imprescindible d’alliberats, amb una renovació i rotació. Sols poden estar alliberats dues legislatures com a màxim.
 • Volem transparència en els recursos atribuïts als sindicats.


Què volem?

 • Volem una escola de qualitat, equitativa, moderna, en català i oberta al món.
 • Volem que el professorat tingui llibertat d’expressió i de càtedra.
 • Volem que els acords de la Conselleria  quant a hores lectives tant a secundària com a a primària siguin una realitat.

 • Lluitem per unes retribucions econòmiques dignes i que es retorni el poder adquisitiu perdut durant dècades.
 • Lluitem per tenir uns complements de residència adequats als costos d’insularitat , equiparant-los als que tenen a les Illes Canàries
 • Lluitem per un nou redactat de fons social que millori les condicions de l’actual.

Per totes aquestes reivindicacions i moltes més