Arxiu de la categoria: General

Sabies que…horaris dels docents electes en el consell escolar

En molts centres escolars de les Illes Balears s’han fet -o se n’han de fer- eleccions per renovar els membres del claustre que formaran part del Consell escolar. Aquest càrrec comporta possibles modificacions en l’horari dels docents.

Infantil i Primària: El docent que formi part del Consell Escolar ha d’incloure les sessions dins dels 5 períodes complementaris establerts en les instruccions d’inici de curs.

(Reunions del claustre, de revisió i concreció dels currículums, de coordinació d’equips docents o d’àrea, d’avaluació, del consell escolar i d’altres coordinacions).

Secundària: El professorat que sigui membre electe del consell escolar ha de tenir assignats dos períodes complementaris a compte de les reunions del consell i de les comissions.

Recordem que aquest curs l’horari està format per 20 hores lectives, 6 hores complementàries (guàrdies i vigilàncies de pati, tutoria de l’alumnat i de famílies, reunions de departament i coordinacions, manteniment de laboratoris, tallers i aules específiques, activitats de suport i d’ampliació, etc) i 4 hores dedicades a les reunions d’equips docents, tant en sessió ordinària com en sessió d’avaluació, reunions de claustre i altres activitats en el centre degudament programades i verificables, si bé no sotmeses necessàriament a horari fix..

nen_consell_escolar1

Mesa Sectorial 20 de novembre de 2015

El punt de l’ordre del dia de la Mesa Sectorial de dia 20 de novembre de 2015:

-Proposta de negociació per a la recuperació de la paga extra i dels sexennis  afecta directament al punt 9 de la taula reivindicativa de la vaga –encara vigent- convocada per l’Assemblea de Docents:

-Recuperació dels complements perduts i reconeixement de nous sexennis des de l’1 de juny de 2012.

El sindicat Alternativa Docent expressa:

-La vaga convocada no permet, legalment, tractar el punt anterior en Mesa Sectorial sense prèviament haver convocat també el comitè de vaga, com ja va ocórrer el dia 20 de juliol de 2015 per tractar el punt de les substitucions immediates, inclòs en la taula reivindicativa. En aquella ocasió es va arribar a un acord entre totes les parts i va ser ratificat posteriorment en la corresponent Mesa Sectorial. Demanem que s’actuï de la mateixa manera.

-Durant els dies 13, 14 i 15 d’octubre, 5000 docents van expressar la seva opinió sobre la proposta d’acord  i encara no s’ha donat una resposta formal als representats de l’Assemblea de Docents. Instem al Conseller, Sr. Martí X. March, a reobrir les negociacions per escoltar la veu dels docents que van emetre el seu vot i arribar a un acord global i satisfactori per a totes les parts implicades en el conflicte en què ens trobem.

Per tots aquests motius, Alternativa Docent no participarà en la negociació de la Mesa Sectorial de dia 20 de novembre de 2015.

Af3

Grup de treball CEM Santa Eulària des Riu

Alternativa docent Va ser convidada per part de la Presidenta del CEM de Santa Eulària, Sra. Edu Sánchez Meroño, a participar amb el del grup de treball del CEM, el del dia 10 de novembre del 2015. Assistim a la sessió en què es va establir el pla d’actuació per elaborar la proposta del guió ISE 2014-2016 del CEM.

El ISE és l’informe sobre educació del municipi que elabora el CEM, a través del grup de treball, i en què  es recullen els següents punts:

 • anàlisi de la població, es té en compte dades generals i població en edat escolar obligatòria.
 • els centres docents, es contemplen els centres de primer cicle d’Infantil, segon cicle d’Infantil i Primària, centres de Secundària, CEP, centres privats i centres estrangers.
 • professorat, personal PAS i altres, es recullen les dades sobre professorat, EOEP, CEP, CEP, departament d’inspecció, baixes i estabilitat del professorat, personal PAS, ATE, fisioterapeutes, interpretis de signes, ajudants i auxiliars lingüístics.
 • alumnat, primer cicle d’E. Infantil (alumnat i ràtios), segon cicle d’E. Infantil (alumnat i ràtios), E. Primària (alumnat, ràtios i alumnat que promociona), ESO (alumnat, ràtios, alumnat que promociona i que reben el títol), Batxillerat (alumnat, ràtios, distribució per modalitats, alumnat que promociona i que reben el títol, alumnat que supera les proves d’accés a la Universitat), FP Bàsica (alumnat, ràtios, distribució per modalitats, alumnat que promociona), Cicles Formatius (alumnat, ràtios, distribució per modalitats, alumnat que rep títol), moviment de l’alumnat (altes i baixes segons nivell educatiu i curs escolar), CEP (alumnat, ràtios, alumnat que rep el títol).
 • ensenyament en llengües estrangeres, EOI, escola municipal, altres.
 • Atenció a la diversitat, tipologia de l’alumnat, alumnat NESE per nivell educatiu, percentatge de l’alumnat NESE respecte a l’alumnat general per nivells educatius, alumnat d’altes capacitats, uns altres.
 • avaluació diagnòstic, competències lingüístiques en català, castellà i anglès, competència matemàtica.
 • altres estudis municipals, oferta d’estudis municipals (tipologia de cursos, alumnat, alumnat que rep títol) i Escola Municipal de Música.
 • beques i ajudes, de l’Ajuntament (beques d’estudi, programes i ajudes concedides), ajudes als centres (quantitat concedida), ajudes socials per estudis (quantitat concedida). Del Consell Insular Eivissa (beques d’estudi i ajudes concedides, beques de viatges, programes i ajudes concedides). De la Conselleria (beques d’estudi, programes i ajudes concedides, transport escolar, menjadors, escoles matineras, programa de reutilització de llibres).
 • pressupost municipal per a Educació, Serveis Socials i famílies.
 • actuacions municipals als centres educatius, manteniment i millores, programes socials, jornades d’educació, educació vial, programes culturals, programes esportius).
 • participació educativa, CE dels centres, associacions de mares i pares, CEM, comissió d’infància i adolescència, xarxa escola (directors i APIMES), agenda escolar 21, ple infantil-juvenil, sindicats docents).
 • propostes de millora i de futur, a saber en funció de l’evolució de l’informe.
 • fonts d’informació.
 • agraïments.

Aquets punts s’aniran desenvolupant al llarg del curs en successives reunions i, una vegada finalitzat, es publicarà per donar a conèixer l’estudi realitzat.

cropped-logoalternativa.png

Coordinació de cicle a Educació Infantil i Primària

Després d’algunes consultes que ens han arribat sobre el paper dels coordinadors de cicle en educació Infantil i Primària, hem pogut esclarir quina és la situació d’aquesta figura durant el curs actual (2015/2016):

-la LOMCE no reconeix aquesta figura i, en el desenvolupament curricular de les Illes Balears, no s’ha contemplat la possibilitat de fer-ho.

-Malgrat molts centres mantenen aquesta estructura interna,  els docents que l’exerceixen NO computaran a efectes de puntuació per a concursos de trasllat, etc…

De cara al proper curs (2016/2017), en el desenvolupament curricular LOMCE a les Illes Balears -si res no ho canvia- s’habilitarà una doble coordinació a l’etapa de Primària: una, per als 3 primers cursos (1r, 2n i 3r) i la segona, per al segon cicle (4t, 5è i 6è).

Primaria

Mesa Sectorial 13/11/15

En la mesa Sectorial d’avui, 13/11/2015 s’han tractat els següents temes:

1.Criteris de plantilla orgànica.

-Primària

Es manté l’essència del document anteriorment presentat (el podeu consultar aquí). El Govern treballa per aconseguir una plantilla orgànica estable. Per aquest motiu, han augmentat el nombre de places d’ Atenció a la diversitat. Així es podrà donar destinació definitiva a molts mestres que encara no la tenen i es podran treure places de cara a futures oposicions.

Les places en plantilla de l’especialitat d’atenció a la diverstitat (AD) se substituiran amb places de plantilla de PT quan el titular es jubili. Ens han informat que només són 4 places aquest curs i que es deu a què la Direcció General d’Innovació està treballant en una nova estructura per a l’atenció a la diversitat, on s’hi veuran canvis en les funcions de certes figures. En tenir més informació, us la farem arribar.

-Secundària

Les plantilles es continuaran fent amb un criteri de grups de 25 alumnes mínim dels darrers 4 anys.

En el còmput s’han inclòs 2 hores setmanals de desdoblament d’anglès, 1 hora de biologia i geologia, 1 hora de física i química, de tecnologia, d’informàtica i de segona llengua perquè la LOMCE així ho indica.

Un dels grans canvis el trobem en la creació de la primera plaça d’una especialitat a partir de les 10 hores, i no a partir de les 15, com en el document anterior. En consonància amb la desaparició d’una plaça, que també es produeix amb 10 hores.

Quant a la plantilla bàsica del departament d’orientació, les grans línies continuen igual. No es crearan noves places d’àmbit pràctic perquè amb la normativa LOMCE perden hores. Això no obstant, no se’n perdrà ni una sola de les que fins ara existeixen.

-Cicles Formatius

 Han promès, en la planificació de quota de professorat, el desdoblament dels grups de pràctiques.

De la resta de grups (centre d’adults, de règim especial, d’educació especial…), se’n parlarà properament, seguint un calendari que ens facilitaran.

Tots aquests elements formen part dels criteris de la plantilla orgànica dels centres.  El govern ha de presentar els criteris per crear la plantilla de quota, que completarà el nombre total de docents als centres.

2.Modificacions en el procés de substitucions

Degut a la gran quantitat de renúncies que reben en el moment de prendre possessió i el gran perjudici que això suposa als centres i a l’alumnat, han hagut de modificar el procediment i reduir els casos que permeten una renúncia. Així, el procediment queda de la següent manera:

Participació: Voluntària. S’hi pot participar o no i es poden escollir totes les places que es creguin convenients.

Acceptació: En el cas d’haver participat en el procés, la incorporació en la plaça és obligatòria excepte en els casos de maternitat, baixa mèdica, de força major o circumstàncies excepcionals.

Aquest procediment es posarà en marxa quan aparegui en el BOIB. En dues setmanes aproximadament.

A més, estudiaran la possibilitat de donar a conèixer la durada aproximada de la substitució.

3.Docents de Formació Professional

Faran pública la modificació que Alternativa Docent ja havia demanat durant l’estiu. Els docents exclosos per no tenir la formació pedagògica (màster universitari) seran readmesos en les llistes i podran optar a substitucions sempre que aportin un document on es comprometin a inscriure’s al Màster que la UIB,  oferirà durant el proper any (a partir de gener) o un master equivalent d’una altre comunitat autònoma. El Màster de la UIB, només el podran cursar durant aquest curs aquells docents que estiguin exclosos de les llistes. A partir del curs vinent (2016/2017) estarà obert a tothom que el vulgui dur a terme.

4.Altres

Hem demanat si, com s’havien compromès tant la Presidenta del Govern de les Illes Balears, Sra. Francina Armengol com el Conseller d’educació i universitat, Sr. Martí X. March, els docents seríem tractats de la mateixa manera que la resta de treballadors públics i ens pagarien els sexennis a partir del mes de gener. Ens han contestat que es convocarà una Mesa Sectorial específica per negociar aquests termes. Cal recordar que és un dels punts de la taula reivindicativa que manté convocada una vaga indefinida per part de l’Assemblea de Docents de les Illes Balears a la qual, per cert, encara no s’ha tornat a convocar per intentar arribar a un acord.

Convocatòria Mesa Sectorial 13-11-2015

Divendres, 13-11-2015, a les 12:00 hores, hi ha convocada Mesa Sectorial d’educació per tractar els documents que Alternativa docent us apropa:

Resolució criteris de plantilla : La creació de la plantilla orgànica de cara al curs vinent.

-Modificació procés ordinari d’adjudicacions: Es proposa que en els procés d’adjudicació ordinari (telemàtic) sigui de participació voluntària, però s’obligarà a acceptar la plaça si s’hi ha participat. Excepte en cas de baixa mèdica, per maternitat, etc…

Modificació bases convocatòria d’interins: S’ofereix la possiblitat als docents tècnics de formació professional d’accedir al lloc de feina tot i no estar en possessió del títol universitari de formació pedagògica exigit per la normativa.  A canvi, hauran de comprometre’s per escrit a matricular-se en aquesta formació i aprofitar-la.

En acabar la Mesa Sectorial us en farem un resum.

Af3

 

 

 

 

 

Af3

Tens diferents possibilitats per formar part del Sindicat Alternativa:

Afiliació: 30€/ any  o 15€ (mitja jornada i/o situació d’atur

Amic d’Alternativa: Pots fer un donatiu sense haver-te d’afiliar.

És molt fàcil fer-ho:

1)Descarrega’t i completa amb les teves dades el full d’afiliació.Full afiliació

2)Descarrega’t el sobre, tanca’l i deixa’l a la bústia.    Sobre Alternativa

 

Si tens dubtes, posa’t en contacte amb nosaltres:

info@sindicatalternativa.cat

facebook.com/alternativa.docent

@sindalternativa

Consell Escolar Municipal de Sant Josep de sa Talaia

Assistim al Consell Escolar Municipal (CEM) de Sant Josep de sa Talaia, del dia 22 d’octubre de 2015, presidit per Sra. Mª José Guisat, Regidora d’Educació de l’Ajuntament.

En ell, presentem com a proposta l’adhesió del CEM al document de Illes per un Pacte, moviment i document que pretén consensuar les bases en matèria educativa més enllà dels canvis de govern, perquè es deixi de fer servir com una moneda de canvi. Podeu consultar el document en aquest enllaç:

https://illesperunpacte.wordpress.com/document-pacte-illes/

S’aprova per unanimitat, encara que, també va generar cert debat per part de Pere Llomes, Secretari terriorial de Pitiüses *STEI, únic sindicat que encara no s’ha adherit al Pacte. Va repetir les mateixes paraules que en altres ocasions Biel Caldentey, Secretari General de l’STEI Intersindical, com que el document del Pacte no està acabat,  cosa que des de  Illes per un Pacte, s’ha explicat moltes vegades ja, no pot haver-hi un document definitiu, ja que és una cosa que està viva i necessita d’aquesta qualitat per poder respondre a les necessitats socioeducatives així com al consens de les diferents parts adherides. O com que amb el Pacte la llengua catalana perd protagonisme dins de l’educació. Gens més lluny de la realitat, ja que, i citem literalment el paràgraf relatiu a la llengua catalana, “sempre tindrà un tractament preferent la llengua pròpia dels Illes Balears, i se’n garantirà l’ús com a llengua vehicular, tal i com marquen l’Estatut d’Autonomia i la Llei de Normalització Lingüística.”

Es van tractar, també, els temes relatius a l’inici de curs dels centres del municipi:

 • Compliment de les obres de manteniment, segons la Delegada d’Educació d’Eivissa i Formentera, la Sra. Margalida Ferrer Marí, s’ha fet tot el possible perquè els centres poguessin començar el curs amb certa normalitat, estant aquestes acabades l’11/09, encara que hi ha centres que continuen amb deficiències, com l’Escola d’Arts i Oficis, respecte al professorat les plantilles estan completes, si bé hi ha hagut noves incorporacions degudes a l’augment de matrícula en el període extraordinari, s’ augmentaran les ajudes de menjador, progressivament des d’aquest curs als següents. Pel que fa a escolarització, es pot observar que el nombre de matrícules és elevada, a causa del creixement de la població. Recorda la necessitat de la construcció d’un centre nou per a Infantil i Primària, però mentre aquest arriba cal buscar solucions temporals. Ja que tenen com a objectiu anar reduint les ràtios en tots els nivells educatius durant la legislatura, i preveuen una bona planificació durant aquest curs per aconseguir-ho. Pere Llomes apunta que estadísticament no s’arriba al 100% de centres d’Infantil que es passen. Sobre aquest tema, des d’Alternativa vam fer la reflexió que si bé les ràtios estan dins de la normativa actual, LOMCE, que de per si mateix ja són elevades, i s’allunyen de les quals serien idònies per aconseguir una educació de qualitat. Així com la possibilitat d’introduir dos docents per aula fins que existeixin els centres nous.

IMG-20151104-WA0001

IMG-20151104-WA0000

 • Centres amb menjador, hi ha en totes les escoles del municipi, excepte en CEIP Sant Jordi i CEIP Ca Guerxo. Escolas matineras hi ha també en tot el municipi. I transport escolar tenen tots, en Primària es recull aquest dret, i a causa del volum d’alumnat comença haver-hi problemes en Infantil, encara que per a aquest nivell la normativa diu que només s’atendrà si sobren places de Primària, i sempre amb una autorització provisional. La Delegada d’Educació d’Eivissa i Formentera ha posat en coneixement d’aquesta situació a la Conselleria d’Educació però li han contestat que no ampliaran els mitjans de transport perquè no és obligatori per a aquesta etapa. El CEM intentarà solucionar-ho fent una proposta per canviar la normativa i les prioritats i que es tingui en compte la col·laboració de Serveis Socials així com la dispersió de la població per a totes les etapes educatives obligatòries o no. La secretària del CEM, María Cardona, explica la proposta de sol·licitud de transport escolar que els ha arribat des de CEIP És Vedrà perquè el CEM de Sant Josep l’hi faci arribar a la Consellería d’Educació: revisió dels criteris de rebaremación donant més prioritat a l’alumnat amb germans en ensenyaments obligatoris i valorar la possibilitat d’incloure uns altres d’acord amb la possibilitat laboral de pares o tutor. D’altra banda es proposa a l’Aj. de Sant Josep adequar el transport urbà Cala de Bou-Sant Josep a l’horari d’entrada i sortida del centre, i facilitar bons a l’alumnat d’Infantil i als seus acompanyants. El CEM està d’acord amb aquesta proposta, i la fa extensible a tots els centres, a Batxillerat i a famílies amb informe de Serveis Socials.
 • Escola de Cala de Bou, ja va ser aprovada pel ple de l’ajuntament per unanimitat, la proposta de construir aquesta escola en Ca Marí (a Ses Planes, Port d’Es Torrent), i ara es portarà a ple l’aprovació de la cessió dels terrenys (8.000m2) a la Conselleria d’Educació, i estan en contacte continu perquè s’agiliti i començar les obres al més aviat possible. Per pal·liar la situació, mentre es construeix l’escola, se situaria a l’alumnat a les Escoles Velles de Sant Josep, amb el compromís de la Conselleria d’Educació en dos anys ho executi, i que el Conseller Martí March compleixi la seva paraula de prioritzar la construcció d’aquest centre tal com va dir.
 • Programa policia-tutor, des de Serveis Socials, informen que els centres del municipi estan tots adherits al programa des del curs 2011-12, el programa que se segueix està adaptat al municipi de Sant Josep en funció de les necessitats del mateix, disposen de dos policia-tutors treballant durant el curs coordinats amb Serveis Socials, amb l’objectiu d’assegurar que l’alumnat no es quedi en els voltants dels centres en lloc d’entrar a classe. Es decideix que es passi aquest programa a cadascun dels membres del CEM, a petició de Pere Llomes, per poder fer una valoració i conèixer millor els protocols a seguir en cada cas, com per exemple l’absentisme escolar o ciberbullying.

Valoració de la proposta de pressupost del govern de les Illes Balears

Des de la pàgina web del govern (http://www.caib.es/govern/pidip/dadesComunicat.do?lang=ca&codi=8834860) es pot llegir:

Al titular:  “Consell de Govern: Aprovat el projecte de Pressupost de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a 2016, per un total de 4.241 M€”

I a un dels paràgrafs:

“Els pressupostos del gir social a l’esquerra

a Sanitat la pujada de la dotació és d’un 5,6% i d’un 5,4% a Educació…”

Des d’Alternativa creiem que si el projecte de Pressupost de la Comunitat Autònoma per al 2016 té aquests augments pel que fa a sanitat i educació i recordem que a educació es dedica, ara mateix, un 2’81% del PIB i, es pretén (aprovat en Consell de Govern) un augment del 5,4% sobre aquesta xifra, la qual cosa suposa arribar a un fantàstic 2’96% del PIB destinat a educació. Recordem que la mitjana estatal és del 4,5% del PIB destinat a educació i que organismes internacionals recomanen un 6%. Suposant que el PIB no s’hagi incrementat. La qual cosa amb una temporada turística com la passada no sembla gens probable, el que fa pensar que aquest percentatge encara sigui menor. No sabem en què es diferencien aquests pressupostos dels de l’anterior govern del Senyor Bauzá, en matèria educativa.

Amb aquest projecte de pressupostos, demandes de ràtios alumnes/docent menors són una quimera, l’augment de professorat d’atenció a la diversitat també, igualment les beques de menjador o de transport, per no parlar de les infraestructures noves o d’eliminació de l’amiant. No és d’estranyar que els docents consultats en un percentatge prop del 70% hagin dit no a un acord. El què hagués estat estrany és que el signessin.

Perquè després ens acusin de fer una vaga política. Estem, a efectes pràctics, en una situació igual a l’anterior.

logo alternativa

Trobada amb el President del Consell Insular d’Eivissa

Volem informar-vos que el passat 14 d’octubre de 2015 vam ser citats pel Consell Insular d’Eivissa per reunir-nos amb l’Hble. Sr. Vicent Torres Guasch, President del Consell Insular d’Eivissa, en no haver estat convocats a la reunió conjunta amb la resta de sindicats del 5/10/2015, a causa d’un error. Entenem que va ser així, i és per això que agraïm que se’ns facilités el poder reunir-nos un altre dia per presentar-nos, establir una via de comunicació i valorar la situació actual educativa en la qual es troba l’illa.

Aquesta trobada es va donar de forma dialogant i propera, amb ell comentem la situació alarmant de les ràtios en Educació Infantil i Primària, valorant que l’augment de plantilla de docents és vital per arribar a les ràtios que marca la LOMCE, i fins i tot sobre la idoneïtat de ràtios més baixes per poder oferir realment una educació de qualitat.

Un altre dels temes tractats va ser la imperiosa necessitat de millorar les infraestructures a l’illa, sobretot en el cas de l’Escola d’Arts i Oficis i l’Escola Oficial de Idiomes, centres que durant 19 i 22 anys, respectivament, estan situats de forma provisional en espais que els resulten insuficients, o el cas del CEIP Sant Ciriac. Des del Consell Insular d’Eivissa reconeixen que aquesta situació hauria de canviar, ens informen que s’està creant una comissió a nivell autonòmic que valori les prioritats de cada illa, i esmenten que el projecte de Sa Coma en el cas d’Eivissa, ja proposat fa més de quatre anys, com a possible solució per a l’Escola d’Arts i Oficis i l’EOI, dotant-los en el complex Sa Coma d’un espai i centre propis, en el qual també hauria cabuda per a l’Escola d’Hostaleria. Al mateix temps que lamenten que aquest projecte es veiés truncat pel PP en l’anterior legislatura.

Anotació que compartim, considerem que l’Educació ha d’estar per sobre dels canvis polítics de govern, en favor del seu desenvolupament i de la qualitat educativa, raó per la convidem al Consell Insular d’Eivissa a adherir-se al Pacte Educatiu dels Illes (Illes per un Pacte, https://illesperunpacte.wordpress.com/). Per la seva banda, Hble. President del Consell d’Eivissa es va oferir a portar el Pacte Educatiu a ple del Consell Insular d’Eivissa per a la seva adhesió, si així ho estima el conjunt que ho forma.

Agraïm la consideració tinguda per part de l’Hble. Sr. Vicent Torres Guasch per brindar-nos l’oportunitat d’aquesta trobada i confiem farà el que estigui a la seva mà per contribuir a la millora de la situació educativa actual d’Eivissa.

IMG-20151030-WA0003