Arxiu de la categoria: General

Mesa Tècnica: convocatòria interins 16/17

A la mesa tècnica sobre la convocatòria de funcionaris docents interins per al curs 16/17 es van presentar les novetats en el document. Donades les caracterísitiques de la mesa tècnica, no es va acordar res de forma definitiva.

Download

Els principals canvis són:

-ANNEX I:

3.1.5.1: Es va demanar que no s’exigís cap nova titulació als afectats o bé un augment de temps per poder actualitzar la titulació.

3.1.5.3 i 3.1.5.4: es manté l’excepció que es va acordar l’any passat.

10. Es va obrir el debat per canviar el model de l’adjudicació. La proposta de conselleria es matenir-la per cossos, com fins ara. Alguns sindicats de la Mesa aposten pel sistema ‘cremallera’ i nosaltres, com va dir l’Assemblea de docents, vam proposar el llistat únic i, per tant, adjudicació única.

**Desapareix el punt 3.1.5.2 de la convocatòria anterior:

3.1.5.2. De manera excepcional, per ocupar places de qualsevol especialitat o funció, amb excepció de les especialitats lingüístiques, s’exceptua l’exigència d’aquest requisit sempre que el sol·licitant compleixi totes les condicions següents:

a)Haver estat nomenat funcionari interí docent de l’Administració educativa de les Illes Balears entre els anys 1989 i 2013 de l’especialitata) en què sol·licita ser admès, i haver prestat serveis en aquesta especialitat per un període mínim de 12 mesos.
b)Haver format part de la borsa d’aspirants a funcionaris interins docents del curs 2012-2013, i haver prestat serveis, durant aquest curs ob) l’immediatament anterior, en l’especialitat en què sol·licita ser admès.
C)No haver estat sancionat mai mitjançant un procediment disciplinari per haver comès una falta greu o molt greu.

Es va demanar que es mantingués aquesta excepcionalitat. Van informar que van haver d’eliminar-la per una sentència judicial desfavorable a mantenir-la.

-ANNEX II: Treballen en un sistema completament telemàtic i que el docent no hagi d’entregar cap document en el moment de presentar-se en el centre.

-ANNEX III:

-No es té en compte la proposta de valorar a tots els docents de la xarxa pública la mateixa valoració en la puntuació per experiència docent.

-Augment de la puntuació màxima en l’apartat de formació: passaria de 25 a 35 punts. Suposa unes 500 hores de formació. Ens van informar que un 60% dels interins té més de 25 punts en el registre.

El conjunt la de mesa va demanar o bé no augmentar aquesta puntuació o bé augmentar-la progressivament per valorar la formació dels docents, però aconseguir que la formació dels docents sigui de qualitat.

-Modificació dels ensenyaments de règim especial: ha augmentat la puntuació de cada títol d’EOI en particular. En contrapartida, només es valorarà el títol més alt i deixarà de ser acumulatiu, com fins ara.

-La majoria de la mesa va manifestar el desconcert per la diferència de puntuació dels títols de C2 d’EOI i els títol C2 de català (antic Nivell D, etc…)

-ANNEX IV:

Download

S’han afegit algunes titulacions per poder cobrir algunes especialitats que tenen dèficit de personal docent. Les titulacions marcades amb doble asterisc possiblement es vegi modificat per un ”informe d’avaluació no negativa del centre”.

Durant la propera semana, ens faran arribar el 2n esborrany i ens convocaran a mesa sectorial per tancar el document.

Segons les intencions de la Conselleria, les dates per realitzar el tràmit seran entre els dies 11 i 29 d’abril, encara per confirmar.

 

Esborrany de la convocatòria pública per formar borses d´interins (curs 2016-2017).

Proposta de la Conselleria que es debatrà a la mesa tècnica el dimarts dia 22. Recordau que el dilluns 21 de març a les 18:00 està convocada l’assemblea d’interins per tractar aquest document.

ESBORRANY.

Download

Download

Comissió ràtios (Mallorca)

Avui  (17/03/16) ha tingut lloc la Comissió de Ràtios de Mallorca en la qual la Conselleria ha explicat el 2n esborrany sobre ràtios que es durà a la mesa, a més ha informat de les reunions fetes a les diferents illes.

Tot i que Alternativa no va firmar l’acord marc, ha volgut deixar constància que el 10% afegit sobre les ràtios no constava dins l’acord i que això pot suposar unes   ràtios de 5è i 6è d’Infantil  i Primària en 25 alumnes  i que deixa la porta oberta  a què puguin arribar a 27 alumnes en el primer cas i a 28 alumnes, en el segon. Per part de la Conselleria, s’ha dit que per manca de pressupost encara no es pot fer en el proper curs, tot i que això es vol arreglar en propers cursos i que es tancaran les matrícules sempre en 25 i 20 a 4t d’Infantil.

Pel que fa referència a ESO, els grups es desdoblaran a partir 33 alumnes i al batxillerat a partir dels 39 alumnes.

L’apartat que s’ha introduït nou respecte al primer esborrany ha estat la inclusió dels alumnes NESE que Alternativa havia fet constar en la reunió anterior. Tot i que la Conselleria fa distinció entre NEE i NESE, el barem de tants per cent ens sembla excessiva, la Conselleria al·lega que en el còmput global estimat és del 17% d’alumnes NESE, a la qual cosa Alternativa ha manifestat que no es poden parlar de macro xifres en Ensenyament i, per tant, no hi estam d’acord.

Ha quedat pendent les ràtios de FP i règim especial que encara no es té l’esborrany i que s’enviarà tan aviat com sigui possible als sindicats per a que facin un estudi i esmenes corresponents.

Demanam a la Conselleria d’Educació que no s’aferri a la normativa LOMCE aplicant aquest increment del 10% i també  la derogació del Decret llei 5/2012  , encara vigent que permet augments de ràtios del 20%. Tots els pares i docents poden entendre que excepcionalment un grup superi en algun moment la ràtio establerta, el que és incomprensible és que el 26% dels grups superin les ràtios legals. No es pot fer de l’excepció la norma.

Download

Bases d’interins definitiva

Resolució de la directora general de Personal Docent d’11 de març de 2016 per la qual s’aproven les bases generals del procediment de selecció de personal funcionari interí docent per cobrir vacants i substitucions a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears durant els cursos 2016-2017, 2017-2018 i 2018-2019.

Download

Docents majors de 55 anys

MESTRES:

Mestres majors de 55 anys. Els mestres o les mestres majors de 55 anys poden acollir-se a una de les mesures següents:

1. Reducció de mitja jornada amb la corresponent disminució de les retribucions; una vegada aplicada la reducció de jornada es pot substituir un període lectiu setmanal per qualsevol de les funcions a les quals fa referència l’apartat següent.

2. Substitució per altres activitats de fins a tres períodes lectius setmanals sense disminució retributiva. Les activitats substitutives poden ser:

– Guàrdies de biblioteca.

– Suport a l’equip directiu (revisió del BOIB, col·laboració amb el cap d’estudis en el control de les faltes d’assistència, col·laboració en l’arxiu de factures, revisió i actualització de l’inventari del centre, elaboració de les llistes d’alumnes, tasques informàtiques i qualsevol altra  funció equivalent).

– Programa de reutilització de llibres de text. El requisit per al professorat, per tal que pugui acollir-se a qualsevol d’aquestes mesures és haver complert els 55 anys d‟edat fins al 31 de desembre del curs escolar en què es vol gaudir d‟aquestes mesures. La sol·licitud, segons model de l’annex 6, s’haurà de presentar a la secretaria del centre de destinació per al qual se sol·licita abans del 24 de març. El director o la directora del centre, dia 5 d’abril, ha d’enviar a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, amb el format establert per a aquesta, la relació de persones que ho han sol·licitat, així com una còpia de les sol·licituds presentades.

Annex 6

Download

PROFESSORAT:

El professorat major de 55 anys pot acollir-se a una de les següents mesures:
1. Reducció de mitja jornada amb la corresponent disminució de les retribucions. Una vegada aplicada la reducció de jornada, es pot substituir un període lectiu setmanal per qualsevol de les funcions a les quals fa referència l’apartat següent.
2. Substitució per altres activitats d’un període lectiu setmanal i compensació de dos períodes complementaris de no permanència al centre, sense disminució retributiva. Les activitats substitutives del període lectiu poden ser: – Guàrdies de biblioteca. – Suport a l’equip directiu (revisió dels butlletins oficials, col·laboració amb el cap d’ estudis en el control de faltes d’assistència, col·laboració en l’arxiu de factures, revisió i actualització de l’inventari del centre, elaboració de les llistes d’alumnes, tasques informàtiques i qualsevol funció equivalent, etc.). – Programa de reutilització de llibres de text. El requisit perquè el professorat pugui acollir-se a qualsevol d’aquestes mesures serà haver complert els 55 anys d’edat fins dia 31 de desembre del curs escolar en què es vol gaudir d’aquestes mesures.
La sol·licitud, segons model de l’annex 4, s’ha de presentar a la secretaria del centre de destinació per al qual se sol∙licita, amb caràcter general, abans del 24 de març. El director/la directora del centre, dia 5 d’abril, ha d’enviar a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres la relació de persones que ho han sol·licitat, en el format establert per a aquesta, així com una còpia de les sol·licituds presentades.
La compatibilitat d’aquesta reducció amb d’altres estarà condicionada a les necessitats de servei.

Download

Bases generals d’interins

A dia 11 de març la Mesa Sectorial d’Educació s’ha reunit per negociar i aprovar les BASES GENERALS D’INTERINS PER ALS SEGÜENTS CURSOS ESCOLARS.

En general, les bases no s’han modificat, si es compara amb el darrer esborrany que vam fer públic:

Download

No obstant, s’han modificat diversos aspectes. Els canvis queden així:

-Base setena: 3.No obstant el que disposa el punt 1 d’aquesta base, els aspirants objecte d’un decaïment a la borsa del curs 2015-2016 per haver estat sancionats per falta greu o molt greu mitjançant un procediment disciplinari s’han d’ordenar com a la resta d’aspirants.

-Base quinzena: 4.La plaça es reservarà fins el primer dia lectiu, inclòs, del darrer trimestre escolar, excepte que l’aspirant estigui en període d’embaràs, de maternitat o paternitat, d’adopció o d’acolliment permanent o preadoptiu que es reservarà fins a la finalització de les circumstàncies que van donar lloc a la reserva de plaça.

-Base divuitena: 4 d) Quan els aspirants exclosos pel fet de no haver acreditat, en la forma que estableixin les convocatòries, un coneixement adequat de llengua catalana d’acord amb el que estableix (…)

e)Quan els aspirants obligats a participar en el procés d’adjudicació de destinacions provisionals no hi hagin participat i sol·licitin passar a la situación de disponible. En aquest cas només es podràs participar del primer procediment ordinari d’adjudicació de substitucions que s’adjudiqui en el mes de gener.

-Base divuitena: 5. Els aspirants exclosos pel fet de no acreditar un coneixement adequat de la llengua catalana d’acord amb el que estableixi (…) estan en situación de ser disponibles únicament per al procediment extraordinari d’adjudicació de substitucions i vacants sobrevingudes.

ALTRES:

-El procediment contradictori queda totalment enterrat i, segons ha dit la DG de personal docent, no es farà cap mesura similar.

-Els interins en serveis especials, continuaran puntuant sempre que el Parlament de les Illes Balears faci un acord que ho permeti.

Ara, doncs, aprovades les BASES GENERALS,  entrarem a negociar les convocatòries especifiques de cada curs (on s’inclou la baremació).

 

Pla de formació docent

La mesa sectorial d’educació, en sessió extraordinària, es reunirà el dia 8 de març per tractar el pla quadriennal de formació del docent.

Aquí teniu els documents que es presentaran:

Download

Download

Download

Bases de la convocatòria d’interins

Avui, dia 3 de març, a les 10:00h, té lloc una Mesa tècnica per començar a tractar la convocatòria d’interins d’aquest proper curs.

El document que se’ns ha presentat és el següent. [ESBORRANY]

Download