Arxiu de la categoria: General

Pla de millora o Pla d’innovació educativa

El pla de millora que presenta la Conselleria d’Educació i Universitat  té la intenció de donar continuïtat a aquells centres que ja han començat -o pretenen fer-ho- algun projecte d’innovació educativa. Encara sense pressupost assignat, triarà 30 centres o projectes (existeix la possibilitat de presentar projectes intercentres), seguint un barem estipulat a la convocatòria.

Donada aquesta circumstància, a proposta d’Alternativa, el pla passarà a anomenar-se Pla d’innovació educativa, nom que reflecteix millor l’essència del text. S’englobarà en un pla d’èxit escolar general que es presentarà més endavant.

Respecte del text inicial s’han modificat diversos aspectes:

 • Funcionaris interins docents: els centres que que s’acullin a algun d’aquests programes hauran de notificar-ho a conselleria per tal que, si hi hagués alguna plaça per a aquest col·lectiu s’especifiqués en el moment de fer la tria de places. L’interí haurà de fer la formació que el centre hagi decidit per desenvolupar el seu programa. Tot i que, en cas contrari, no hi haurà cap sanció prevista.  És només una informació i no una obligació .
 • Nous ítems: s’afegiran nous punts que serviran per baremar els projectes basats en els alumnes NESE o la situació socioeconònomica del centre.
 • Participació dels representants en el procés de selecció.
 • S’afegeix un període de reclamació en què els centres podran mostrar la seva disconformitat amb la puntuació del barem.

 

 

Sessió informativa Proves IAQSE (LOMCE)

La conselleria d’Educació i Universitat ha explicat al conjunt de les representacions sindicals les proves IAQSE.

Preàmbul i situació política

Donada la situació política que es viu i la incertesa que viu especialment la LOMCE, llei en tràmit de derogació al parlament espanyol, totes les Comunitats autònomes que NO governades pel Partit Popular faran front comú per poder no aplicar-la de la següent manera:

 1. Exigir al ministre en funcions una una conferència sectorial d’educació abans que acabi el mes d’abril per poder tractar el tema.
 2. En cas negatiu, les CCAA que no volen aplicar-la faran, de manera coordinada, accions conjuntes.

De moment, a nivell de les Illes Balears les proves de 3r i 6è de primària, previstes  per a finals del mes d’abril, s’ajornen a finals del mes de maig o principi de juny.

El director del IAQSE ha explicat com serán aquestes proves que, tot i seguir paràmetres de la normativa estatal, eviten dos dels punts més polèmics:

 1. Seran proves de diagnòstic i no acadèmiques
 2. No seran proves externes, les realitzaran els centres amb el personal del centre que el director/a cregui oportú. Entre altres motius, perquè el pressupost necessari per fer-les és inexistent.

Proves de 3r de primària: Es faran tenint en compte les aportacions del diferents centres que han fet arribar models de preguntes i es deixaran aplicar en el moment en què el centre ho trobi oportú.

Proves de 6è de primària: Són proves que arriben marcades des de Madrid. Han confirmat que serviran per aportar informació diagnòstica del resultats de l’alumnat, però que mai es faran servir per establir rànquings.Tot i que encara no s’han escollit els criteris específics per a les proves, han afegit la competència oral en les proves. A més, el resultat d’aquestes proves serà un únic ítem entre molts que formaran part de l’avaluació del centre i que s’utilitzarà per implementar un pla de millor posterior (sense pressupost ad hoc).

Per últim, el director del IAQSE, Sr. Pere Moià, ha fet saber que estan treballant en un model propi d’avaluació a les Illes Balears, que es farà de forma consensuada amb la comunitat educativa.

Download

 

 

 

Convocatòria d’interins 16/17

Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 7 d’abril de 2016 per la qual s’aprova la convocatòria pública per formar borses d’aspirants a funcionaris interins docents amb la finalitat de cobrir, durant el curs 2016-2017 i a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears.

Novetats :

 • Termini de presentació de sol·licituds del 13 al 29 d’abril. No espereu al darrer moment.
 • Increment de la puntuació màxima per formació de 25 a  30 punts.
 • Continua l’adjudicació diferenciada per cosos. No apliquen la llista única.
 • Possibilitat d’estar en situació de no disponible en qualsevol moment sense haver de justificar-ho. Aquesta situació serà per trimestres escolars i es podrà passar a disponible a cada canvi de trimestre.
 • Es tendrà en compte la situació de discapacitat en l’adjudicació de places.
 • S’haurà d’acreditar , en el mateix procés de sol·licitud la certificació negativa del registre central de delinqüents sexuals.
 • La puntuació de les titulacions d’idiomes han sofert petites variacions i només es valorarà la de nivell superior del mateix idioma.
 • Valoració de l’experiència docent a universitats públiques.
 • Es mantenen algunes excepcions per impartir determinades especialitats o funcions , amb l’obligació de seleccionar totes les especialitats o funcions a les que pot optar l’aspirant.

Download

Mesa EXTRAORDINÀRIA d’educació: Pla de millora de centres

Conselleria, representada pel director general de Planificació i Centres, la directora general de Personal Docent i la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat, ens havia convocat per presentar-nos els esborranys de dues resolucions vinculades:

-Resolució del conseller d’Educació i Universitat per la qual es convoca el procés de selecció de centres docents de titularitat pública dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat per a la implantació de plans integrals de millora dels centres en el curs 2016-2017

– Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat per la qual s’aproven les instruccions per al desenvolupament de programes de formació dels centres vinculats al Pla integral de millora per al curs 2016-2017 i 2017-2018 assessorats pels centres de professorat de les Illes Balears.

El Pla Integral de millora que presenta la Resolució serveix bàsicament per donar cobertura legal a aquells centres que ja estan aplicant mesures innovadores en el seu projecte de centre. D’aquest programa, sols se’n podrien beneficiar 30 centres (20 a primària i 10 a secundària).

Hem lamentat que aquest pla, que realment serà un pla pilot d’una durada de 2 cursos, no hagi anat precedit d’un estudi de la situació actual d’aquestos experiments a la nostra comunitat.

També hem lamentat que no s’hagin fet consultes prèvies a la presentació dels esborranys.

Ens han respost que han tengut temps perquè volen treure aquesta normativa aviat.

Però el punt més conflictiu, rebutjat per totes les organitzacions sindicals, ha estat el de “places amb perfil específic” (annex 1, punt sisè, 2,f). Hem debatut molt aquest punt que té repercussions en altres aspectes laborals com ara comissions de serveis, places per a docents interins.

Esperem que ens hagin escoltat i que el següent esborrany que ens presenti es faci ressó de les aportacions fetes a la reunió.

Pel que fa a la segona resolució, els punts no han estat conflictius. Bàsicament allò que vol Conselleria és que es faci una formació activa amb un límit de la part teòrica. Els assessors i assessores dels CEPs ja s’estan formant en noves metodologies i a més, dintre d’aquests plans integrals de millora, seran sobretot coordinadors.

Al final, encara que no estigués a l’ordre del dia, se’ns ha permès fer preguntes a la directora general de Personal. Havem aprofitat per interessar-nos per:

 • OPOSICIONS

 

NO HI HA RES CONCRET. HI ESTAN TREBALLANT.

 • PEMAR

 

PLANIFICACIÓ N’ESTÀ FENT UN ESTUDI.

 • PROVES DE PRIMÀRIA

ENCARA NO HI HA RES CONCRET. HI ESTAN TREBALLANT.

La directora general de Personal Docent s’ha compromés a demanar una Mesa específica per debatre el desplegament de la LOMQE.

Mesa Tècnica: convocatòria interins 16/17

A la mesa tècnica sobre la convocatòria de funcionaris docents interins per al curs 16/17 es van presentar les novetats en el document. Donades les caracterísitiques de la mesa tècnica, no es va acordar res de forma definitiva.

Download

Els principals canvis són:

-ANNEX I:

3.1.5.1: Es va demanar que no s’exigís cap nova titulació als afectats o bé un augment de temps per poder actualitzar la titulació.

3.1.5.3 i 3.1.5.4: es manté l’excepció que es va acordar l’any passat.

10. Es va obrir el debat per canviar el model de l’adjudicació. La proposta de conselleria es matenir-la per cossos, com fins ara. Alguns sindicats de la Mesa aposten pel sistema ‘cremallera’ i nosaltres, com va dir l’Assemblea de docents, vam proposar el llistat únic i, per tant, adjudicació única.

**Desapareix el punt 3.1.5.2 de la convocatòria anterior:

3.1.5.2. De manera excepcional, per ocupar places de qualsevol especialitat o funció, amb excepció de les especialitats lingüístiques, s’exceptua l’exigència d’aquest requisit sempre que el sol·licitant compleixi totes les condicions següents:

a)Haver estat nomenat funcionari interí docent de l’Administració educativa de les Illes Balears entre els anys 1989 i 2013 de l’especialitata) en què sol·licita ser admès, i haver prestat serveis en aquesta especialitat per un període mínim de 12 mesos.
b)Haver format part de la borsa d’aspirants a funcionaris interins docents del curs 2012-2013, i haver prestat serveis, durant aquest curs ob) l’immediatament anterior, en l’especialitat en què sol·licita ser admès.
C)No haver estat sancionat mai mitjançant un procediment disciplinari per haver comès una falta greu o molt greu.

Es va demanar que es mantingués aquesta excepcionalitat. Van informar que van haver d’eliminar-la per una sentència judicial desfavorable a mantenir-la.

-ANNEX II: Treballen en un sistema completament telemàtic i que el docent no hagi d’entregar cap document en el moment de presentar-se en el centre.

-ANNEX III:

-No es té en compte la proposta de valorar a tots els docents de la xarxa pública la mateixa valoració en la puntuació per experiència docent.

-Augment de la puntuació màxima en l’apartat de formació: passaria de 25 a 35 punts. Suposa unes 500 hores de formació. Ens van informar que un 60% dels interins té més de 25 punts en el registre.

El conjunt la de mesa va demanar o bé no augmentar aquesta puntuació o bé augmentar-la progressivament per valorar la formació dels docents, però aconseguir que la formació dels docents sigui de qualitat.

-Modificació dels ensenyaments de règim especial: ha augmentat la puntuació de cada títol d’EOI en particular. En contrapartida, només es valorarà el títol més alt i deixarà de ser acumulatiu, com fins ara.

-La majoria de la mesa va manifestar el desconcert per la diferència de puntuació dels títols de C2 d’EOI i els títol C2 de català (antic Nivell D, etc…)

-ANNEX IV:

Download

S’han afegit algunes titulacions per poder cobrir algunes especialitats que tenen dèficit de personal docent. Les titulacions marcades amb doble asterisc possiblement es vegi modificat per un ”informe d’avaluació no negativa del centre”.

Durant la propera semana, ens faran arribar el 2n esborrany i ens convocaran a mesa sectorial per tancar el document.

Segons les intencions de la Conselleria, les dates per realitzar el tràmit seran entre els dies 11 i 29 d’abril, encara per confirmar.

 

Esborrany de la convocatòria pública per formar borses d´interins (curs 2016-2017).

Proposta de la Conselleria que es debatrà a la mesa tècnica el dimarts dia 22. Recordau que el dilluns 21 de març a les 18:00 està convocada l’assemblea d’interins per tractar aquest document.

ESBORRANY.

Download

Download

Comissió ràtios (Mallorca)

Avui  (17/03/16) ha tingut lloc la Comissió de Ràtios de Mallorca en la qual la Conselleria ha explicat el 2n esborrany sobre ràtios que es durà a la mesa, a més ha informat de les reunions fetes a les diferents illes.

Tot i que Alternativa no va firmar l’acord marc, ha volgut deixar constància que el 10% afegit sobre les ràtios no constava dins l’acord i que això pot suposar unes   ràtios de 5è i 6è d’Infantil  i Primària en 25 alumnes  i que deixa la porta oberta  a què puguin arribar a 27 alumnes en el primer cas i a 28 alumnes, en el segon. Per part de la Conselleria, s’ha dit que per manca de pressupost encara no es pot fer en el proper curs, tot i que això es vol arreglar en propers cursos i que es tancaran les matrícules sempre en 25 i 20 a 4t d’Infantil.

Pel que fa referència a ESO, els grups es desdoblaran a partir 33 alumnes i al batxillerat a partir dels 39 alumnes.

L’apartat que s’ha introduït nou respecte al primer esborrany ha estat la inclusió dels alumnes NESE que Alternativa havia fet constar en la reunió anterior. Tot i que la Conselleria fa distinció entre NEE i NESE, el barem de tants per cent ens sembla excessiva, la Conselleria al·lega que en el còmput global estimat és del 17% d’alumnes NESE, a la qual cosa Alternativa ha manifestat que no es poden parlar de macro xifres en Ensenyament i, per tant, no hi estam d’acord.

Ha quedat pendent les ràtios de FP i règim especial que encara no es té l’esborrany i que s’enviarà tan aviat com sigui possible als sindicats per a que facin un estudi i esmenes corresponents.

Demanam a la Conselleria d’Educació que no s’aferri a la normativa LOMCE aplicant aquest increment del 10% i també  la derogació del Decret llei 5/2012  , encara vigent que permet augments de ràtios del 20%. Tots els pares i docents poden entendre que excepcionalment un grup superi en algun moment la ràtio establerta, el que és incomprensible és que el 26% dels grups superin les ràtios legals. No es pot fer de l’excepció la norma.

Download