Arxiu de la categoria: General

Mesa 13/9/2022: Oposicions 2022 > regulació de la fase de pràctiques

Mesa sectorial 13/9/2022

-Esborrany de la resolució de la fase de pràctiques de les oposicions del 2022: aquí 

-Envia les teves aportacions a info@sindicatalternativa.cat

Instruccions curs 2022-2023

Recull de les instruccions generals del curs 2022-2023

-Centres públics d’educació infantil, primària i secundària: aquí

-Centres de règim especial: aquí

-Centres d’adults: aquí

-Centres integrants infantil, primària i ESO: pendent

-Horari del professorat: aquí

Instruccions amb alumnat NESE

-Consultar la pàgina del SAD (Servei d’atenció a la diversitat): aquí

-Identificació alumnat NESE curs 2022-2023: aquí

-Qualificació dels resultats del procés d’aprenentatge curs 2022-2023: aquí

 

Instruccions per a l’avaluació del curs 2022-2023

-Instruccions avaluacions 1r, 3r i 5e de Primària: aquí

-Avaluació de segon, quart i sisè de Primària: aquí

-Instruccions avaluació 1r i 3r ESO: aquí

-Instruccions avaluacions 2n i 4t ESO: aquí

-Instruccions avaluació 1r Batxillerat: aquí

-Instruccions avaluació 2n Batxillerat: aquí

[Pàgina en actualització ]

Horaris de mestres i professors

Horari dels mestres d’infantil i primària.
Els mestres tenen l’horari laboral setmanal de 37,5 hores, que és l’establert
amb caràcter general per al personal funcionari de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears. Els mestres han de romandre al centre 30 hores
setmanals, de les quals 25 tenen el caràcter de lectives (docència directa a
grups d’alumnes, suports, esplai i dedicació a càrrecs) i 5 de
complementàries. La resta, 7,5, s’han de dedicar a la preparació de les
activitats docents, a la formació permanent o a qualsevol altra activitat
pedagògica complementària i no s’han de fer necessàriament al centre.
L’horari individual dels mestres ha d’incloure les 30 hores de permanència
al centre.

Horari dels professors de secundària.
L’horari setmanal dels professors de secundària és de 37,5 hores, que és
l’establert amb caràcter general per al personal funcionari de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears. Els professors han de restar al centre 30
hores setmanals distribuïdes en 5 dies. Aquestes s’han de distribuir de la
manera següent:

26 hores dedicades a activitats lectives i complementàries (equivalent a 28
períodes) amb horari fix en el centre i de compliment obligatori (classes,
guàrdies i vigilàncies de pati, tutoria dels alumnes i atenció a les famílies,
reunions de departament i coordinacions, manteniment de laboratoris,
tallers i aules específiques, activitats de suport i d’ampliació, etc.).
– 4 hores dedicades a les reunions d’equips docents, tant en sessió ordinària
com en sessió d’avaluació, reunions de claustre i altres activitats en el
centre degudament programades i verificables, si bé no sotmeses
necessàriament a horari fix. Aquestes hores es poden acumular en horari
d’horabaixa.
– Les 7,5 hores restants, fins a completar l’horari laboral, s’han de dedicar a
activitats relacionades amb la docència i la formació permanent, que poden
no fer-se necessàriament al centre.
Quan el centre de secundària ofereixi horari de matí i d’horabaixa, s’ha de
procurar que els horaris dels professors siguin al més compactes possibles
i no incloguin els dos torns, llevat que el professor ho vulgui així. S’ha de
tenir en compte que entre la finalització d’una jornada i l’inici de l’altra, hi
ha d’haver almenys 12 h de marge.