Arxiu de la categoria: General

Homologació, reconeixement, certificació i registre de la formació permanent del professorat

Mesa sectorial Extraordinària:  regulació de l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

5 de juliol de 2016

Download

 

Alternativa solidària: Motxilles solidàries

Després del procés de proposta i elecció, el projecte que enguany rebrà la partida ‘solidària’ del pressupost d’Alternativa docent (un 10% del total), amb un 50% de les votacions fetes, és “Motxilles Solidàries” organitzat per FAPA .

Solidaritat
motxilles2016

Presentació plans d’innovació pedagògica

S’ha fet pública la llista de centres preseleccionats (20 de primària i 10 de secundària) que van presentar projectes d’innovació pedagògica.

Download

Els centres que siguin seleccionats definitivament tindran els següents beneficis per poder desenvolupar els projectes:

-10, 8, 6 ó 4 hores 8segons la grandària del centre) de coordinació.

-Pla de formació específic sol·licitat pel centre

-Possibilitat d’altres recursos que la Conselleria estudiarà, segons les possibilitat pressupostàries.

 

 

 

Projecte Lingüísitic de Centre (Normativa)

Acabada la presentació a totes les Illes, la Conselleria d’Educació i Universitat ens fa arribar la normativa que regirà els Projectes Lingüísitcs de Centre.

Download

Per a més informació: http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2634548&coduo=146960&lang=ca

No són sardines!

Els teus fills i filles, els nostres alumnes,  no són sardines!

Ara ja sabem quants alumnes i  docents per aula  tindrem el curs 16/17. Podem confirmar que, com fins ara, són inassumibles en un sistema educatiu que cerqui reduir el fracàs escolar (32,1 %), el més elevat de tot l’estat. Tot i que s’han  proposat algunes solucions per a les situacions més extremes a Educació Infantil i Primària, les aules de les Illes Balears continuaran massificades en el seu conjunt en compliment de la Llei de la Millora de la Qualitat Educativa, LOMCE,  també coneguda com a llei WERT.

En un context com el de les Balears, amb molta heterogeneïtat i amb elevades ràtios d’alumnes per aula,  ens hem d’oblidar de poder donar l’atenció individualitzada que l’alumnat necessita per millorar i superar les etapes educatives amb èxit.

Si ens fixem en un dels sistemes educatius “referents”, com el de Finlàndia, on tenen una ràtio màxima de 20 alumnes per aula tant a primària com a secundària, veurem que les  establertes a les Balears (i en el conjunt de l’estat) són exageradament elevades, fet que, com ja hem dit abans, impedeix un desenvolupament òptim de les tasques educatives i, en conseqüència, de la qualitat de l’aprenentatge dels alumnes.

A aquest fet s’hi ha d’afegir, quant  a les infraestructures, la més que evident manca de previsió de futur  i la seva qualitat -no barracons- per als estudiants illencs. En alguns casos, fins i tot, els alumnes que es volen matricular a l’escola pública no ho poden fer i han d’acabar cursant etapes obligatòries en centres privats o concertats. L’existència dels concerts educatius, que havien de ser transitoris,  no ha de ser una excusa per no planificar les estructures per a l’educació pública a llarg termini. Molts centres nous ja obren essent petits. No ha de continuar sent una excusa l’herència rebuda, és hora de planificar a mig i llarg termini per anar dotant d’infraestructures l’escola pública per permetre l’escolarització al sistema públic d’educació.

La importació de models educatius d’èxit d’altres països  s’ha de començar  copiant la seva inversió econòmica en educació, amb bones infraestructures , ràtios adequades i dotació del nombre de  professionals docents necessaris.

rtiossardines

Comitè de Seguretat i Salut de Personal Docent no Universitari d’Eivissa i Formentera (CSSEF)

Després de 5 anys es torna a convocar al Comitè de Seguretat i Salut de Personal Docent no Universitari d’Eivissa i Formentera (CSSEF), des que es reunís per última vegada el 22 de febrer de 2011. S’acorda que la per a la propera reunió ja estan els nous membres designats, i que cadascuna de les parts faciliti els noms de titulars i suplents a l’adreça de la Delegació Territorial d’Eivissa i Formentera , cinc persones de l’administració, cinc dels sindicats, un inspector i un tècnic del IBISEC, d’acord amb el reglament.

A continuació, es tracta la situació actual dels centres docents d’Eivissa i Formentera en matèria de prevenció de riscos laborals. La coordinadora informa que respecte a la comunicació i coordinació diària relativa al personal gestant, reconeixement de malalties professionals, comunicació d’accidents laborals ha funcionat amb normalitat, concretament a Eivissa no hi ha hagut amb prou feines casos sobre baixes per malaltia laboral, estant recollida com a tal, únicament, els nòduls en cordes vocals. D’altra banda, recorda que l’última vegada que es va dur a terme un reconeixement mèdic als docents va ser l’any 2009 i va tenir una gran participació, uns vuit-cents i anuncia que està previst en un futur un servei de prevenció propi per a educació, i es preveu que els reconeixements es tornin activar d’una forma periòdica i rotativa per centres i illes cada cinc anys, al no poder fer-ho cada any a cada docent per falta de pressupost. Respecte a l’avaluació psicosocial té un protocol a seguir que forma part de la pla de riscos laborals, s’ha de comunicar per escrit a coordinació de riscos laborals per a valoració, derivació i actuacions.

Quant al tema sobre infraestructures, s’han retirat les estructures d’amiant o es retiraran abans que comenci el proper curs dels centres que ho han sol·licitat, exceptuant aquelles estructures que no estan en contacte amb l’alumnat al no tenir cap tipus de perill per estar aïllats en les teulades.

Relatiu a les coordinadors dels centres de prevenció de riscos laborals es demana des dels sindicats que tinguin hores assignades en les quotes de centre i que les xerrades informatives que es donen als centres siguin en profunditat i compti amb reconeixement per a aquests formació (Alternativa), l’administració es compromet a estudiar-ho i veure com es podria fer.

Finalment, la Directora de Personal Docent no Universitari informa que estan elaborant un Decret d’Educació de la Salut.

Alternativa Solidària

Solidaritat

Propostes registrades:

-Sóller amb els refugiats. https://www.facebook.com/sollerambelsrefugiats/

-Motxilles solidàries. http://www.fapamallorca.org/motxilles-solidaries-2016/

-EDUCO. https://www.educo.org/

-Projectes Som-Riu. APROSCOM. http://www.aproscom.org/ca/

-Profesores sin fronteras. http://www.guiaongs.org/directorio/ongs/profesores-sin-fronteras-5-1-2077/

-Qualsevol ONG que ajudi els refugiats.

Ja podeu escollir la vostra opció a través d’Appgree.

 

 

Petició als partits polítics que donen suport al Govern de les Illes Balears sobre l’increment del 30%

El Sindicat Alternativa Docent mostra la seva preocupació per l’incompliment del compromís que el Conseller d’Educació i Universitat va adquirir amb el conjunt de la comunitat educativa.

El passat mes de desembre el conjunt dels docents va decidir desconvocar una vaga indefinida després de valorar  positivament el compromís del govern de les Illes Balears de destinar el 30% de  qualsevol millora en el pressupost a millorar el sistema educatiu.

Recordem que aquell document dotava la conselleria d’Educació i Universitat amb un pressupost que s’havia de destinar prioritàriament, per aquest ordre, a:
Baixada de ràtios, especialment a tots els cursos d’Infantil i Primària.

Increment del professorat d’atenció a la diversitat i orientació, especialment en els centres d’Infantil i Primària.

Millora de les infraestructures educatives, especialment pel que fa a la solució de les deficiències detectades, supressió de barreres arquitectòniques, eliminació d’instal·lacions de fibrociment (amiant) i totes aquelles actuacions que suposin l’eliminació d’aules modulars.

S’ha demostrat que, sense aquesta dotació econòmica, és impossible començar una via de millora en l’educació de les Illes Balears.

És per això que, donades les circumstàncies, demanem al conjunt de partits que dóna suport al Govern de les Illes Balears (PSIB, MÉS i Podem) de quina manera es complirà aquest compromís de la Conselleria d’Educació i Universitat i del conjunt de Govern.

Download

Mesa sectorial d’educació: Adjudicació de destinació provisional i tutorització d’interins

Adjudicació de destinació provisional de places (esborrany)

Aquest document no presenta gaires modificacions respecte de cursos anteriors. Els aspectes més destacables:
-Es condiciona la baixa no voluntària (en conseqüència, el dret a cobrar l’atur) a participar en el procés d’adjudicacions de places (això és, només triar una plaça es considera vàlid). Poder accedir al certificat d’empresa, va en relació a la finalització del contracte i no a la participació o no en un tràmit que no assegura cap nova feina i així ho hem fet constar.

-S’afegeix la possibilitat de continuïtat en les substitucions quan el docent titular es reincorpora i torna a agafar la baixa en pocs dies. Es farà la substitució per via extraordinària. D’aquesta manera, s’evitarà que els alumnes tingui 2 o 3 mestres o professors en pocs dies.

-S’han revisat les funcions compartides i només s’acceptaran aquelles que tenen relació directa en el llistat de titulacions que marca la llei.

-Les perfilacions seran informatives excepte en aquelles que exigeixen una titulació: llenguatge de signes, carta de navegació de marina mercant i riscos laborals. Tot i això, triar una plaça en eltràmit d’elecció de places amb un perfil informatiu suposarà acceptar-la sense possibilitat a renunciar-hi.

-Places de pacte: faran una mesa específica per parlar de les places de pacte que sortiran en la propera adjudicació.

-En el moment de prendre la possessió d’una plaça, només caldrà dur aquest document. La resta de documentació es validarà de manera telemàtica (declaració jurada, compte de banc/caixa, etc…)

-Les dates per fer el tràmit de tria de places són (provisional):
*Funcionaris de carrera:  5 i 6 de juliol

     *Funcionaris interins: del 19 al 22 de juliol.

Es treballa perquè l’adjudicació de places definitiva sigui el dia 29 de juliol.

Tutorització d’interins (esborrany)

Amb el propòsit de donar un contingut real al procés de tutorització dels interins que tenen una feina en un centre públic de les Illes Balears:

-Hi podran accedir aquells docents que tinguin una adjudicació de mínim 30 dies en un centre.

-La tutorització es durà a terme per la direcció del centre i un tutor, escollit per la direcció, qui ha d’emetre un valoració positiva o negativa passat el període establert. Hem demanat que sigui obligatòriament feta per un funcionari de carrera i que sigui recompensat d’alguna manera per aquesta feina fet.

-Hem recordat la necessitat de revisar el punt de les bases que regula els expedients disciplinaris a interins.

Altres

Hem recordat tots els punts que, de fa mesos venim demanant:

-La data de cobrament per les baixes des del primer dia.
-L’anunci de la convocatòria d’oposicions: l’equip de la Direcció general de personal docent ha afirmat que ja tenen les dades preparades per explicar les especialitats en què hi haurà oposicions i que ara correspon al Conseller d’Educació i Universitat fer pública aquesta informació.