Arxiu de la categoria: General

Som docents, no una gestoria!

  • Els docents han de centrar-se en la seva funció pedagògica i d’atenció directa a l’alumnat.
  • La Conselleria d’Educació segueix burocratitzant la tasca docent.
  • Amb la pandèmia, els centres educatius i els docents s’han convertit en gestors de documentació COVID

Aquests dies estan fent arribar als docents tutors de grup una enquesta des de la Conselleria d’Educació i Universitat, a través del IAQSE, per conèixer la situació socioeconòmica de les famílies dels alumnes de les Illes Balears.

Malgrat sigui una enquesta profitosa, no ha de recaure sobre els docents aquesta feina burocràtica i allunyada de la funció dels mateixos ja que resta temps a la veritable tasca, la docència i més encara més tenint en compte la situació generada per la COVID19.

La Conselleria ha de buscar altres vies per fer recollir aquestes dades: contractar personal especialitzat, repartir els qüestionaris amb les matrícules a principi de curs…

Per això, una vegada més reclamem a la Conselleria d’Educació que no burocratitzi encara més els docents de les Illes Balears.

No més burocratització de la tasca docent!

[RESUM] Mesa sectorial d’Educació: 1.Creació del centre d’innovació en la funció directiva i 2.concurs de mèrits per a la selecció de directors de centres docents públics

[RESUM]

Avui hem assistit a la Mesa sectorial d’educació de caràcter extraordinari.

S’hi han tractat dos punts:

  1. Esborrany de Decret pel qual es regula el Centre de Formació, Innovació i Recerca per a l’exercici de la Direcció Escolar de les Illes Balears (CFIRDE-Ib).
  1. Esborrany de Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 25 de gener de 2022 per la qual es convoca un concurs de mèrits per a la selecció de directors de centres docents públics no universitaris de les Illes Balears i s’aproven les bases que l’han de regir.

El primer punt fa referència a un centre específic per a la formació de la funció directiva. Ja en abril ens van presentar la creació d’aquest centre i, en aquell moment, la majoria de les organitzacions sindicals ens van posicionar en contra.

Avui, una altra vegada, els representants dels docents hem valorat negativament l’esborrany del Decret de Regulació de funcionament d’aquest centre.

Primer de tot, considerem que un centre específic per aquesta tasca és innecessari. Ens sembla molt més adient reforçar els Centres de Professorat, que fa uns anys assumien aquestes formacions així com ESADIB (Escola Balears d’Administració Pública). Ens sembla més coherent que es cree un òrgan de coordinació de les diferents Direccions General per la funció directiva.

Ens resulta preocupant el nomenament del director d’aquest centre sense passar per un concurs obert a tothom. Ens preocupa que la participació dels docent sigui quasi inexistent i que aquest càrrec sigui més un càrrec polític.

El segon punt ha estat presentat per la Cap del Departament de Planificació i Centres i per la Cap del Servei de Planificació Educativa.

La novetat en relació amb l’últim concurs de mèrits per a la selecció de directors de centres és que tot el tràmit es farà de manera telemàtica. S’ha habilitat una plataforma específica i en breu la presentaran.

Un altre canvi introduït és que, de la comissió de selecció, en formarà part un director d’un centre semblant al que cal valorar.

Alternativa ha reivindicat que en el projecte de direcció s’inclogui un apartat especial on es valori  el foment de la llengua catalana. 

La majoria de les organitzacions sindicals han votat favorablement aquest esborrany de Decret.

Malgrat que l’ordre del dia no inclou un torn obert de paraula, la Directora General de Personal Docent, na Rafi Sánchez, ens permet fer preguntes, cosa que agraïm.

Alternativa i altres organitzacions hem denunciat la tasca d’”enquestadors” traslladada al tutors. Considerem que no és una tasca pròpia de tutors de grups passar enquestes, recollir-les i introduir les dades en el GESTIB. I molt menys en aquests moments tan difícils. Hem demanat que aturin les enquetes com s’ha fet en altres comunitats.

 


Convocada la Mesa sectorial, dijous 27 de gener a les 10h.

Podeu consultar la documentació i fer-nos arribar les vostres aportacions a info@sindicatalternativa.cat

Download

Download

 

Permís per cura de menors plenament remunerat!

Des de l’inici de la pandèmia, s’han hagut de prendre mesures encaminades a vetllar per la salut individual i col·lectiva, i especialment dins les escoles per ser un lloc de trobada que interconnecta molts famílies.

La pandèmia ha trasbalsat el funcionament i ha fet grinyolar molts de sistemes i especialment el de la conciliació familiar i laboral quan s’han hagut de confinar els alumnes a casa. Des de el Govern Balear, a través del seu pla de conciliació i corresponsabilitat de les Illes Balears 21-24, es plantegen i proposen  mesures i recomanacions per facilitar aquesta conciliació.

Els docents que durant aquest temps han tingut fills en situació de confinament obligatori, únicament han pogut tenir cura dels fills confinats pagant de la seva butxaca la conciliació mitjançant un permís no retribuït de 5 dies i no han pogut sol·licitar el permís remunerat ja previst a l’article 48.j del text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre.  “Permís per al compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic o personal i per deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral”.

Recentment el tribunal Contenciós administratiu de Logroño ha estimat la demanda interposada per un funcionari interí, reclamant el dret a reclamar l’ús d’aquest permís per donar compliment a l’obligació que estableix el codi Civil respecte a l’obligació inexcusable de caràcter personal de vetllar pels fills menors.

Des del Sindicat Alternativa demanam a la Conselleria d’Educació que doni l’opció de gaudir d’aquest permís retribuït a tots els docents afectats mentre duri el confinament dels menors i comenci donant exemple com proposa al Pla de Conciliació i corresponsabilitat del Govern .

Una sentencia pionera reconoce el derecho a un permiso retribuido por cuidado de hijo confinado por covid | Público (publico.es)