Arxiu de la categoria: General

Grup de treball CEM Santa Eulària des Riu

Alternativa docent Va ser convidada per part de la Presidenta del CEM de Santa Eulària, Sra. Edu Sánchez Meroño, a participar amb el del grup de treball del CEM, el del dia 10 de novembre del 2015. Assistim a la sessió en què es va establir el pla d’actuació per elaborar la proposta del guió ISE 2014-2016 del CEM.

El ISE és l’informe sobre educació del municipi que elabora el CEM, a través del grup de treball, i en què  es recullen els següents punts:

 • anàlisi de la població, es té en compte dades generals i població en edat escolar obligatòria.
 • els centres docents, es contemplen els centres de primer cicle d’Infantil, segon cicle d’Infantil i Primària, centres de Secundària, CEP, centres privats i centres estrangers.
 • professorat, personal PAS i altres, es recullen les dades sobre professorat, EOEP, CEP, CEP, departament d’inspecció, baixes i estabilitat del professorat, personal PAS, ATE, fisioterapeutes, interpretis de signes, ajudants i auxiliars lingüístics.
 • alumnat, primer cicle d’E. Infantil (alumnat i ràtios), segon cicle d’E. Infantil (alumnat i ràtios), E. Primària (alumnat, ràtios i alumnat que promociona), ESO (alumnat, ràtios, alumnat que promociona i que reben el títol), Batxillerat (alumnat, ràtios, distribució per modalitats, alumnat que promociona i que reben el títol, alumnat que supera les proves d’accés a la Universitat), FP Bàsica (alumnat, ràtios, distribució per modalitats, alumnat que promociona), Cicles Formatius (alumnat, ràtios, distribució per modalitats, alumnat que rep títol), moviment de l’alumnat (altes i baixes segons nivell educatiu i curs escolar), CEP (alumnat, ràtios, alumnat que rep el títol).
 • ensenyament en llengües estrangeres, EOI, escola municipal, altres.
 • Atenció a la diversitat, tipologia de l’alumnat, alumnat NESE per nivell educatiu, percentatge de l’alumnat NESE respecte a l’alumnat general per nivells educatius, alumnat d’altes capacitats, uns altres.
 • avaluació diagnòstic, competències lingüístiques en català, castellà i anglès, competència matemàtica.
 • altres estudis municipals, oferta d’estudis municipals (tipologia de cursos, alumnat, alumnat que rep títol) i Escola Municipal de Música.
 • beques i ajudes, de l’Ajuntament (beques d’estudi, programes i ajudes concedides), ajudes als centres (quantitat concedida), ajudes socials per estudis (quantitat concedida). Del Consell Insular Eivissa (beques d’estudi i ajudes concedides, beques de viatges, programes i ajudes concedides). De la Conselleria (beques d’estudi, programes i ajudes concedides, transport escolar, menjadors, escoles matineras, programa de reutilització de llibres).
 • pressupost municipal per a Educació, Serveis Socials i famílies.
 • actuacions municipals als centres educatius, manteniment i millores, programes socials, jornades d’educació, educació vial, programes culturals, programes esportius).
 • participació educativa, CE dels centres, associacions de mares i pares, CEM, comissió d’infància i adolescència, xarxa escola (directors i APIMES), agenda escolar 21, ple infantil-juvenil, sindicats docents).
 • propostes de millora i de futur, a saber en funció de l’evolució de l’informe.
 • fonts d’informació.
 • agraïments.

Aquets punts s’aniran desenvolupant al llarg del curs en successives reunions i, una vegada finalitzat, es publicarà per donar a conèixer l’estudi realitzat.

cropped-logoalternativa.png

Coordinació de cicle a Educació Infantil i Primària

Després d’algunes consultes que ens han arribat sobre el paper dels coordinadors de cicle en educació Infantil i Primària, hem pogut esclarir quina és la situació d’aquesta figura durant el curs actual (2015/2016):

-la LOMCE no reconeix aquesta figura i, en el desenvolupament curricular de les Illes Balears, no s’ha contemplat la possibilitat de fer-ho.

-Malgrat molts centres mantenen aquesta estructura interna,  els docents que l’exerceixen NO computaran a efectes de puntuació per a concursos de trasllat, etc…

De cara al proper curs (2016/2017), en el desenvolupament curricular LOMCE a les Illes Balears -si res no ho canvia- s’habilitarà una doble coordinació a l’etapa de Primària: una, per als 3 primers cursos (1r, 2n i 3r) i la segona, per al segon cicle (4t, 5è i 6è).

Primaria

Mesa Sectorial 13/11/15

En la mesa Sectorial d’avui, 13/11/2015 s’han tractat els següents temes:

1.Criteris de plantilla orgànica.

-Primària

Es manté l’essència del document anteriorment presentat (el podeu consultar aquí). El Govern treballa per aconseguir una plantilla orgànica estable. Per aquest motiu, han augmentat el nombre de places d’ Atenció a la diversitat. Així es podrà donar destinació definitiva a molts mestres que encara no la tenen i es podran treure places de cara a futures oposicions.

Les places en plantilla de l’especialitat d’atenció a la diverstitat (AD) se substituiran amb places de plantilla de PT quan el titular es jubili. Ens han informat que només són 4 places aquest curs i que es deu a què la Direcció General d’Innovació està treballant en una nova estructura per a l’atenció a la diversitat, on s’hi veuran canvis en les funcions de certes figures. En tenir més informació, us la farem arribar.

-Secundària

Les plantilles es continuaran fent amb un criteri de grups de 25 alumnes mínim dels darrers 4 anys.

En el còmput s’han inclòs 2 hores setmanals de desdoblament d’anglès, 1 hora de biologia i geologia, 1 hora de física i química, de tecnologia, d’informàtica i de segona llengua perquè la LOMCE així ho indica.

Un dels grans canvis el trobem en la creació de la primera plaça d’una especialitat a partir de les 10 hores, i no a partir de les 15, com en el document anterior. En consonància amb la desaparició d’una plaça, que també es produeix amb 10 hores.

Quant a la plantilla bàsica del departament d’orientació, les grans línies continuen igual. No es crearan noves places d’àmbit pràctic perquè amb la normativa LOMCE perden hores. Això no obstant, no se’n perdrà ni una sola de les que fins ara existeixen.

-Cicles Formatius

 Han promès, en la planificació de quota de professorat, el desdoblament dels grups de pràctiques.

De la resta de grups (centre d’adults, de règim especial, d’educació especial…), se’n parlarà properament, seguint un calendari que ens facilitaran.

Tots aquests elements formen part dels criteris de la plantilla orgànica dels centres.  El govern ha de presentar els criteris per crear la plantilla de quota, que completarà el nombre total de docents als centres.

2.Modificacions en el procés de substitucions

Degut a la gran quantitat de renúncies que reben en el moment de prendre possessió i el gran perjudici que això suposa als centres i a l’alumnat, han hagut de modificar el procediment i reduir els casos que permeten una renúncia. Així, el procediment queda de la següent manera:

Participació: Voluntària. S’hi pot participar o no i es poden escollir totes les places que es creguin convenients.

Acceptació: En el cas d’haver participat en el procés, la incorporació en la plaça és obligatòria excepte en els casos de maternitat, baixa mèdica, de força major o circumstàncies excepcionals.

Aquest procediment es posarà en marxa quan aparegui en el BOIB. En dues setmanes aproximadament.

A més, estudiaran la possibilitat de donar a conèixer la durada aproximada de la substitució.

3.Docents de Formació Professional

Faran pública la modificació que Alternativa Docent ja havia demanat durant l’estiu. Els docents exclosos per no tenir la formació pedagògica (màster universitari) seran readmesos en les llistes i podran optar a substitucions sempre que aportin un document on es comprometin a inscriure’s al Màster que la UIB,  oferirà durant el proper any (a partir de gener) o un master equivalent d’una altre comunitat autònoma. El Màster de la UIB, només el podran cursar durant aquest curs aquells docents que estiguin exclosos de les llistes. A partir del curs vinent (2016/2017) estarà obert a tothom que el vulgui dur a terme.

4.Altres

Hem demanat si, com s’havien compromès tant la Presidenta del Govern de les Illes Balears, Sra. Francina Armengol com el Conseller d’educació i universitat, Sr. Martí X. March, els docents seríem tractats de la mateixa manera que la resta de treballadors públics i ens pagarien els sexennis a partir del mes de gener. Ens han contestat que es convocarà una Mesa Sectorial específica per negociar aquests termes. Cal recordar que és un dels punts de la taula reivindicativa que manté convocada una vaga indefinida per part de l’Assemblea de Docents de les Illes Balears a la qual, per cert, encara no s’ha tornat a convocar per intentar arribar a un acord.