Arxiu de la categoria: General

Bases d’interins definitiva

Resolució de la directora general de Personal Docent d’11 de març de 2016 per la qual s’aproven les bases generals del procediment de selecció de personal funcionari interí docent per cobrir vacants i substitucions a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears durant els cursos 2016-2017, 2017-2018 i 2018-2019.

Download

Docents majors de 55 anys

MESTRES:

Mestres majors de 55 anys. Els mestres o les mestres majors de 55 anys poden acollir-se a una de les mesures següents:

1. Reducció de mitja jornada amb la corresponent disminució de les retribucions; una vegada aplicada la reducció de jornada es pot substituir un període lectiu setmanal per qualsevol de les funcions a les quals fa referència l’apartat següent.

2. Substitució per altres activitats de fins a tres períodes lectius setmanals sense disminució retributiva. Les activitats substitutives poden ser:

– Guàrdies de biblioteca.

– Suport a l’equip directiu (revisió del BOIB, col·laboració amb el cap d’estudis en el control de les faltes d’assistència, col·laboració en l’arxiu de factures, revisió i actualització de l’inventari del centre, elaboració de les llistes d’alumnes, tasques informàtiques i qualsevol altra  funció equivalent).

– Programa de reutilització de llibres de text. El requisit per al professorat, per tal que pugui acollir-se a qualsevol d’aquestes mesures és haver complert els 55 anys d‟edat fins al 31 de desembre del curs escolar en què es vol gaudir d‟aquestes mesures. La sol·licitud, segons model de l’annex 6, s’haurà de presentar a la secretaria del centre de destinació per al qual se sol·licita abans del 24 de març. El director o la directora del centre, dia 5 d’abril, ha d’enviar a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, amb el format establert per a aquesta, la relació de persones que ho han sol·licitat, així com una còpia de les sol·licituds presentades.

Annex 6

Download

PROFESSORAT:

El professorat major de 55 anys pot acollir-se a una de les següents mesures:
1. Reducció de mitja jornada amb la corresponent disminució de les retribucions. Una vegada aplicada la reducció de jornada, es pot substituir un període lectiu setmanal per qualsevol de les funcions a les quals fa referència l’apartat següent.
2. Substitució per altres activitats d’un període lectiu setmanal i compensació de dos períodes complementaris de no permanència al centre, sense disminució retributiva. Les activitats substitutives del període lectiu poden ser: – Guàrdies de biblioteca. – Suport a l’equip directiu (revisió dels butlletins oficials, col·laboració amb el cap d’ estudis en el control de faltes d’assistència, col·laboració en l’arxiu de factures, revisió i actualització de l’inventari del centre, elaboració de les llistes d’alumnes, tasques informàtiques i qualsevol funció equivalent, etc.). – Programa de reutilització de llibres de text. El requisit perquè el professorat pugui acollir-se a qualsevol d’aquestes mesures serà haver complert els 55 anys d’edat fins dia 31 de desembre del curs escolar en què es vol gaudir d’aquestes mesures.
La sol·licitud, segons model de l’annex 4, s’ha de presentar a la secretaria del centre de destinació per al qual se sol∙licita, amb caràcter general, abans del 24 de març. El director/la directora del centre, dia 5 d’abril, ha d’enviar a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres la relació de persones que ho han sol·licitat, en el format establert per a aquesta, així com una còpia de les sol·licituds presentades.
La compatibilitat d’aquesta reducció amb d’altres estarà condicionada a les necessitats de servei.

Download

Bases generals d’interins

A dia 11 de març la Mesa Sectorial d’Educació s’ha reunit per negociar i aprovar les BASES GENERALS D’INTERINS PER ALS SEGÜENTS CURSOS ESCOLARS.

En general, les bases no s’han modificat, si es compara amb el darrer esborrany que vam fer públic:

Download

No obstant, s’han modificat diversos aspectes. Els canvis queden així:

-Base setena: 3.No obstant el que disposa el punt 1 d’aquesta base, els aspirants objecte d’un decaïment a la borsa del curs 2015-2016 per haver estat sancionats per falta greu o molt greu mitjançant un procediment disciplinari s’han d’ordenar com a la resta d’aspirants.

-Base quinzena: 4.La plaça es reservarà fins el primer dia lectiu, inclòs, del darrer trimestre escolar, excepte que l’aspirant estigui en període d’embaràs, de maternitat o paternitat, d’adopció o d’acolliment permanent o preadoptiu que es reservarà fins a la finalització de les circumstàncies que van donar lloc a la reserva de plaça.

-Base divuitena: 4 d) Quan els aspirants exclosos pel fet de no haver acreditat, en la forma que estableixin les convocatòries, un coneixement adequat de llengua catalana d’acord amb el que estableix (…)

e)Quan els aspirants obligats a participar en el procés d’adjudicació de destinacions provisionals no hi hagin participat i sol·licitin passar a la situación de disponible. En aquest cas només es podràs participar del primer procediment ordinari d’adjudicació de substitucions que s’adjudiqui en el mes de gener.

-Base divuitena: 5. Els aspirants exclosos pel fet de no acreditar un coneixement adequat de la llengua catalana d’acord amb el que estableixi (…) estan en situación de ser disponibles únicament per al procediment extraordinari d’adjudicació de substitucions i vacants sobrevingudes.

ALTRES:

-El procediment contradictori queda totalment enterrat i, segons ha dit la DG de personal docent, no es farà cap mesura similar.

-Els interins en serveis especials, continuaran puntuant sempre que el Parlament de les Illes Balears faci un acord que ho permeti.

Ara, doncs, aprovades les BASES GENERALS,  entrarem a negociar les convocatòries especifiques de cada curs (on s’inclou la baremació).