Arxiu de la categoria: General

COMISSIÓ RÀTIOS

A la comissió d’estudi de ràtios que va tenir lloc divendres, dia 19 de febrer, es van t tractar els temes següents:

1.S’ha constituït la mesa técnica (un representant de cada organització i representants de l’Administració pública)

2.Els representants del Govern han explicat amb més detall les dades de ràtios exageradament elevades que es donen en alguns centres.
3.En el següent document ens han fet arribar les seves propostes per disminuir les ràtios durant el curs vinent, que va ser signat dins l’acord marc.
ratios001
ratios002
3.Les ràtios només es podran superar en un 10%.

Des d’Alternativa s’ha tornat a insistir que les ràtios de 4t i 5è d’infantil  són elevades, i també en aquells casos de primària que ja pugen amb un excés d’alumnes. La Conselleria ha insistit que en el acord marc les millores serien progressives, i bé, s’aniran corregint quan abans millor.

 5. Es faran comissions específiques a totes les illes per tractar els temes amb més coneixement. Alternativa ha insistit que cal descentralitzar ja que cada illa té unes particularitats que cal respectar.

6. Alternativa ha fet constar que en el criteris d’assignació d’unitats no s’ha tingut en compte els alumnes NEE i NESE. La Conselleria ha especificat que partiran de la plantilla orgànica i a partir d’aqui es farà una valoració cas per cas. Des d’Alternativa s’ha recordat que alguns alumnes de 4t d’EI venen sense diagnòsticar i, per tant, els alumnes NEE i NESE poden variar. S’ha demanat a la Conselleria que de totes maneres s’intenti cercar un sistema correctiu ja des d’escolarització i, si més no, arribats en aquest punt hem sol.licitat que hi hagi una total transparència, hi hagi uns criteris comuns i aplicables a tots els centres.

7.Les dades i l’estudi de CEPA i de centres FP es tractarà en properes reunions.

La comissió es reunirà el proper 4 de març.

REUNIÓ BILATERAL: Bases interins

El Sindicat Alternativa Docent i l’equip de la Direcció General de Personal Docent es va reunir ahir amb el propòsit de començar a tractar un dels procediments més complexos i llargs del curs escolar, la resolució d’interins.

Ens van informar de les idees que tenen sobre aquest tema amb la idea d’aconseguir un únic document que duri, com a mínim, durant els 3 cursos que resten de la legislatura. Per això  treballen seguint els següents eixos:

1-Oposicions 2017: Suposarà alguns canvis en la llista d’interins i és un factor a tenir en compte. En aquest punt vam proposar que aquelles persones que aproven les oposicions però malauradament no obtinguin plaça siguin recompensats en la llista d’interins amb una puntuació ‘extra’ en el barem total.

També vam insistir en la necessitat de saber, com abans millor, els cossos o especialitats a què es podran optar. Vam fer, a més, la proposta de centrar les oposicions de 2017 en el cos de primària i les de 2019 en la resta de cossos. Ens van contestar que era bona idea, però que hi havia algunes espcialitats de secundària i de FP que necessiten urgentment estabilitzar la plantilla i que aviat podran enunciar els cossos i especialitats que tindran oposicions.

2-Treballen per la revisió de la baremació de la puntuació per formació permanent del docent per revaloritzar aquest apartat amb els nous cursos que molts docents estan duent a terme per actualitzar metodologies, etc…En aquest punt vam apuntar el perill d’augmentar la puntuació sense establir uns criteris clars de quins cursos es donaran per bons i quins no. Vam recordar que la formació l’ha d’oferir la Conselleria i que no tots els cursos formen els docents de la mateixa manera.

3-Estabilitat de centres i de plantilles. Volen ampliar l’estabilitat en els centres i en les persones que formen part de les plantilles amb una fórmula que es fa servir en altres treballadors públics:

Mentre existeixi una plaça vacant, l’ocuparà el mateix treballador/a fins que la plaça es modifiqui substancialment (sigui ocupada per un funcionari de carrera, desaparegui, etc…). a priori, sembla una proposta a estudiar i que pot ser molt interessant per aconseguir l’estabiliat. Ara caldrà mirar ‘la lletra petita’ i els detalls i establir mecanismes que assegurin transparència i la possibilitat de canvis sempre que sigui necessari.

També ens van informar que volen reprendre el procés de tutorització per a interins perquè sigui efectiva i acompanyi els interins durant els primers dies de feina i serveixi a l’administració per veure que les aptituds d’aquell docent a l’aula.

4- Reducció i simplificació de processos de substitució com, per exemple, que l’aspirant pugui decidir cada trimestre si vol estar disponible o no per fer feina o no.

Consell Escolar Municipal Sant Josep (Eivissa)

En l’últim Consell Escolar Municipal de Sant Josep, celebrat l’11 de febrer de 2016, , i presidit per la Sra. Mª José Guisado, Regidora d’Educació i Juventut, es van tractar els següents temes:

  • gestions realitzades per l’Ajuntament i la Conselleria d’Educació per engegar el nou centre escolar de Cala de Bou, necessari a causa de l’augment de població d’aquesta zona, i per les necessitats d’escolarització detectades durant els últims cursos. Amb dues institucions s’han compromès a crear el centre educatiu al més aviat possible doncs són conscients de la necessitat imperiosa per al municipi del nou centre escolar, i intentaran que estigui operatiu per al curs 18/19. Actualment l’Ajuntament està realitzant els tràmits oportuns amb l’Administració per obtenir el projecte d’urbanització pertinent. Fins que estigui construït el nou centre, i tal com es va acordar en l’anterior CEM, s’habilitaran les Escoles Velles, per a això ja s’ha fet l’estudi dels tècnics de l’Ajuntament, del IBISEC i de la Delegació Territorial d’Educació d’Eivissa, perquè des de Planificació i Centres de la Conselleria d’Educació donin el vistiplau i estableixin el codi de centre, mobiliari, equip directiu i professorat per habilitar adequadament les Escoles Velles, també en infraestructures. Entre els components del CEM es valora i reconeix la labor que s’està duent a terme per part de l’Administració, la necessitat urgent d’obtenir els permisos necessaris per començar l’obres, d’altra banda, també preocupa el fet que hi hagi un compromís perquè aquesta situació se de el temps menor possible, considerant-la una solució temporal a la problemàtica existent en el municipi respecte a ràtios saturades i necessitats de millora i creació d’infraestructures.
  • escolarització, des de de el CEIP Sant Jordi s’havia demanat tractar aquest tema, i la seva Directora M. Presentació Far Ortiz, va comentar que així ho van fer no només per la situació del CEIP Sant Jordi, si no també a nivell general de la illa, creu que s’hauria de tenir en compte introduir un docent dins de l’aula (1+1), recordant la reflexió feta des d’Alternativa, en el CEM anterior, relativa a solucions immediates per rebaixar les ràtios i dotar de recursos per cobrir a l’alumnat amb NEE, mentre s’espera construeixin noves infraestructures. També, demana que s’ha de tenir en compte el tipus d’alumnat que es matricula i els recursos dels quals disposen els centres per donar poder donar una atenció de qualitat, no simplement que estiguin atesos. Des de la Delegació d’Educació informen que han fet el que han pogut, i explica que hi ha hagut 468 noves les matrícules des de juliol, així com baixes, també trasllada la necessitat de rebre la informació adequada per part de les famílies a l’hora de matricular als/les fills/filles, per poder conèixer les dotacions de recursos per als centres educatius relatius a les NEE, i el repartiment entre tots els centres. Pel que s’observa la necessitat de coordinar la informació entre els centres, les famílies i la Delegació d’Educació per optimitzar i preveure els recursos humans docents o no, i la falta d’aquests recursos en la realitat dels centres del municipi, entrant en el bucle de les ràtios, en la necessitat de baixar-les i tenir en compte el nombre d’alumnat per aula en funció de l’alumnat NEE, cosa que s’està treballant des de Suport Educatiu i Innovació, també s’està estudiant fer un centre específic per a aquells alumnes/as que siguin casos més severs per la dependència per a activitats de la vida diària (necessitats fisiològiques bàsiques: menjar, beure, etc), es planteja com una solució a optimitzar recursos i cobrir les peticions de les famílies que així ho han sol·licitat. Així com, la Delegada d’Educació, informa sobre la coordinació del treball entre les diferents àmbits de l’Administració (EOEB, Sanitat, Educació) per estudiar com es podria millorar la situació, que era una altra de les necessitats que reclamen els centres i la FAPA fa temps. Però, la viabilitat dependrà dels pressupostos.
  • proposta de l’Ajuntament “Reutilització de llibres”, la presidenta del CEM com a representant de l’Ajuntament del municipi, exposa l’interès de l’Aj. per reprendre un programa de reutilització de llibres, per a les etapes de primària i secundària. Per la qual cosa han pres com a referent el model de l’IES Sa Serra pels bons resultats que aquest té. I demana que els/as components del CEM expressin la seva opinió sobre aquest tema. S’obre el debat, sobri de quina manera es duria a terme si com un banc de llibres o d’altres formes, des de la FAPA recorden que els últims anys no s’ha fet per falta de pressupost (13 euros per alumne/a) i per la inconveniència dels canvis polítics estatals, ja que des de les famílies no volien invertir els diners en llibres LOMCE per la brevetat que ha aquesta se li pressuposa. I proposa fer-ho sent els llibres material didàctic (aquest material ho paga Conselleria), perquè els llibres quedin al centre i així es canviïn menys sovint, sobretot en secundària. Sobre aquest tema, els/as representants d’Aj. adverteixen que ha d’haver-hi compromís dels centres educatius, de les APIMAS i des de l’Aj., per la seva banda estan disposats a implicar-se, i poder començar a treballar en aquesta línia perquè el curs proper es pugui començar el programa, sempre tenint en compte el possible canvi la llei educativa estatal.
  • proposta de dinamització del CEM, des de l’Aj. es proposa crear comissions, d’acord al reglament, pot haver-hi una comissió permanent i altres específiques (de planificació, d’infraestructures educatives, de serveis educatius complementaris) i fins i tot es podrien formar altres noves en funció dels objectius que es plantegin si no els recullen les *habidas. I així, aprofundir en el coneixement de la realitat educativa del municipi i en la millora de la mateixa. Des de la FAPA reconeixen que és important fer coses en aquest sentit per la situació en la qual es troben els centres, proposa també flexibilitzar i optimitzar la forma de treball a través de les TIC. Finalment, es decideix crear la comissió permanent, i que es formi amb voluntaris/as, la representant del CEIP Sant Jordi i la d’Alternativa s’ofereixen voluntàries per a la comissió. Els/les representants de l’Aj. es posaran en contacte amb tots els col·lectius per veure qui més s’anima a formar part de la comissió permanent. Un altre tema tractat dins d’aquest punt va ser l’absència de representants de UOB, per la qual cosa es planteja des de la secretaria del CEM oferir aquest lloc a següent sindicat per ordre de la llista electoral. I per acabar amb el punt de parla també de la representació dels sindicats de l’ensenyament concertat, que hi ha una situació similar i s’actuarà igual.
  • altres temes, des de la FAPA es proposa que ha d’haver-hi més control durant les festes a nivell d’oci juvenil i crear un altre tipus d’oferta d’oci juvenil, així com engegar programes específics de prevenció i conscienciació social. S’obre un debat sobre el consum d’alcohol durant les festes populars i la possibilitat de promoure en les tendes que es demani el carnet a qui se li embena alcohol, tal com contempla la normativa. I que des del CEM es dinamitzi la col·laboració de tots els sectors implicats per solucionar aquesta situació. També, des de la FAPA obre el debat respecte a la situació de la Escola d’Arts i Oficis, demanant que se solucioni la problemàtica que té, que se li ha donat l’esquena durant anys i això és negatiu per al desenvolupament artístic de la joventut.