Arxiu de la categoria: General

Com puc registrar documents?

[Informació extreta de: https://www.caib.es/seucaib/ca/fichainformativa/1445668 ]

La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix que cada administració disposarà d’un Registre Electrònic General, en el qual cal assentar tot document que es presenti o es rebi en qualsevol òrgan administratiu, organisme públic o entitat vinculats o dependents d’aquests.

Canals de presentació

Els principals canals disponibles per a la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions són els següents:

TELEMÀTIC

– A la Seu Electrònica de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, on podeu accedir mitjançant el següent enllaç i realitzar la recerca del procediment per matèria, tipus de procediment o unitat administrativa, marcant l’opció de “amb tràmits telemàtics”.
Per poder fer aquest tipus d’enviaments, us heu d’identificar mitjançant algun dels sistemes que visualitzareu en iniciar el tràmit. Podeu consultar aquests sistemes en l’apartat d’«Identificació i signatura electrònica de la Seu Electrònica».

– En cas de tràmits que no es puguin realitzar a través de la Seu Electrònica, el registre de qualsevol sol·licitud, escrit o comunicació dirigida als òrgans i organismes de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears es podrà fer accedint al Registre Electrònic Comú (REC) de l’Administració General de l’Estat (https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do). Per a poder realitzar un registre a través del REC és necessari disposar d’un certificat electrònic o DNI-e.

A la següent adreça electrònica hi ha el Manual d’usuari del Registre Electrònic Comú, on s’indiquen les instruccions necessàries per a l’ús d’aquesta aplicació: http://rec.redsara.es/registro/docs/manual_usuario.pdf. Així mateix, el servei d’atenció telefònica 060 de l’Administració General de l’Estat resoldrà els dubtes o incidències sobre la seva utilització.

PRESENCIAL (només per a persones físiques)

– A qualsevol de les oficines d‘assistència en matèria de registres de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l’Administració autonòmica.

PER CORREU POSTAL (només per a persones físiques)

En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

 

No al nou roc: línies vermelles

Aquesta setmana dediquem el nostre butlletí informatiu a explicar-vos per què hem votat NO a l’esborrany presentat a la Mesa Sectorial del nou ROC. Si bé és cert, que el document vigent és de 2002 i es fa necessària la seva revisió, no podem acceptar un document on no es reflecteixen (ni tan sols es negocien) les esmenes proposades.

A la nostra web ja vam publicar informació referent a la qüestió després de la Mesa Sectorial, aquí us expliquem més detalladament algunes (que no totes) de les nostres motivacions.

Avaluació dels docents

Qui ens avaluarà? Com? Serà una avaluació objectiva? Quines conseqüències tendrà? Un seguiment de la nostra tasca és positiu, però no el podem admetre sense tenir clar com serà i què implicarà.

Autonomia de Centres o Autonomia del director?

El model que es vol aplicar dona cada vegada més potestat a les directives, concretament al director. Volem un docent elegit pel claustre i no un gestor. No volem la creació d’un cos de directors. És més, la normativa s’ha d’enfocar a facilitar les renovacions dels equips directius i donar oportunitats a tots els docents. A més, pensam que és necessària la limitació de temps en el càrrec.

No existeixen centres autònoms sense una autèntica democratització dels claustres.

Reglament diferenciat per a les diferents etapes educatives

Cada etapa educativa té les seves particularitats i la normativa les ha de recollir.

Hores de permanència

La nova normativa proposa una permanència als centres de 30 hores. Com hem dit abans, cada etapa educativa té les seves peculiaritats. A més, amb això què pretenen? Que fem 30 hores als centres amb reunions i altres activitats sense reduir les hores lectives a 18 i 23? que les 7,5 hores restants fins completar la nostra jornada les fem a casa? Tots sabem que aquestes 7,5 hores no són suficients per dur a terme les tasques pròpies de la docència més tota la burocràcia que se’ns exigeix. Ens neguem a una mesura que tendrà com a conseqüència l’augment de la jornada fantasma dels docents. 

 

Qüestions econòmiques

No ens oblidem que com a Sindicat defensem els drets dels treballadors, i entre aquests drets es troba el de percebre un salari equilibrat a la responsabilitat de la nostra tasca i al volum de feina. Tant la LLEIB com el ROC s’obliden d’especificar com es produirà la incorporació de la Carrera Professional al nostre sou. Complement que venim demanant fa temps i que funcionaris d’altres sectors ja perceben. Aquest complement significarà un augment significatiu a les nostres nòmines.

Mesa sectorial d’educació: No al NOU ROC

La posició d’Alternativa, en la Mesa Sectorial d’Educació sobre el nou Reglament Orgànic de Centres (ROC) d’avui, és que encara que agraïm que s’hagin celebrat reunions bilaterals per a definir el document, considerem que per a poder aplicar aquest reglament la Conselleria d’Educació ja hauria d’haver baixat la ràtios (15 Primària, 20 ESO, Batxillerat i FP), com ja hauria d’haver recuperat també les 18h lectives, ja que així es van comprometre a fer-ho fa 8 anys.

A més, haurien de reconèixer la carrera professional i insularitat reflectint-se en la nòmina dels docents, més que merescut després de dos cursos Covid.

També, hem insistit que no sigui un únic reglament per a tots els centres d’Infantil, Primària i Secundària, sinó que sigui diferenciat segons etapes educatives. I que el Claustre recuperi la seva rellevància, que sigui democràtic per a poder decidir sobre marcatge horari o l’elecció del director o directora. Així com limitar la funció directiva a 8 anys i que l’avaluació externa als centres no es converteixi en un rànquing de centres i l’inspector/a assignats als centres no tinguin cap vinculació amb el centre al qual han d’avaluar.

Per a acabar, hem demanat respectar els projectes lingüístics com estan i tornar a les taules sectorials presencials.

Informació de la Conselleria: https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4879251&lang=ca&coduo=7