Arxiu de la categoria: General

Modificació del decret de Fons social, en tràmit

El dimarts 13 de febrer va tenir lloc la mesa sectorial per tractar de millora i actualització del Decret de fons social d’Educació, ja que durant gairebé un any es va intentar fer una equiparació entre Sanitat i Serveis generals. Per la qual cosa es va acordar dins la comissió de fons social dur les nostres propostes i traslladar el document a Funció Pública i a Hisenda.

Us adjuntam les propostes que han estat acceptades, si bé, vàrem demanar que una vegada fet el redactat final torni a passar per mesa sectorial.

Download

Resum mesa sectorial d’educació del 13/02/2018. (PQI)

A la mesa sectorial extraordinària s’ha tractat un únic punt , l’esborrany Ordre del conseller d’Educació i Universitat per la qual es regulen els programes de qualificació inicial (PQI) a les Illes Balears.
Per part d’Alternativa, hem donat suport a la mesura proposada perquè unifica i clarifica la normativa anterior. D’aquesta forma s’estableix un únic procediment per les entitats destinatàries de les entitats sense ànim de lucre com d’ajuntaments.
Per molts d’estudiants aquest programa representa una darrera oportunitat per continuar estudiant. S’ha fet un gran esforç de coordinació per tal de facilitar la continuïtat dins els estudis reglats de la FP bàsica o acreditar certificats de professionalitat que millori les capacitats d’inserció laboral futura.

A la proposta de la Conselleria pel  PQI s’estableix una ràtio màxima de 15 alumnes per aula. Des d’Alternativa hem tornat a demanar la reducció de la ràtio màxima a la FP bàsica dels centres d’educació secundària que estan establertes en 20 alumnes per aula. Consideram que la reducció d’aquesta ràtio , entre d’altres mesures, contribuiria a millorar els resultats acadèmics dins d’aquesta etapa educativa.

Les famílies podran accedir a notes parcials, exercicis o treballs dels seus fills des de qualsevol dispositiu mòbil

Dia 5 de febrer de 2018 la Conselleria va publicar la següent notícia:

http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongles-famiacutelies-podran-accedir-a-notes-parcials-exercicis-o-treballs-dels-seus-fills-a-partir-drsquoavui-des-de-qualsevol-dispositiu-mogravebilstrong

Les famílies podran accedir a notes parcials, exercicis o treballs dels seus fills a partir del 5/2/18 des de qualsevol dispositiu mòbil si prèviament sol·liciten l’accés al GESTIB.

Recordam que es tracta d’una nova aplicació pilot, es troba a Gestib: “Quadern del professor“, d’ús voluntari per part del professorat, i que un cop introduïdes les dades permetrà crear informes complementaris dels butlletins.

La Conselleria ha enviat als centres i als professors, via GESTIB, les instruccions d’ús de l’aplicació:

•Manual del Quadern del professor

•Nova funcionalitat del GESTIB: notes parcials

Des de l’Alternativa vetllarem perquè aquest programa pilot no derivi en un augment de la burocràcia en detriment de la funció docent.