Arxiu de la categoria: General

PERMÍS PER ANAR A LLISTES ELECTORALS

Pel que fa als processos electorals i posteriors , es poden demanar permisos o serveis especials.

Permisos que s’han de demanar per Gestib

a) Permís per llistes electorals:

Cal esperar a tenir la publicació al BOIB de tot el procès i les condicions que donaran dret l permís per participació en campanya electoral per estar a llistes.

S’ha de sol·licitar el temps que sigui establert al BOIB i adjuntar el document justificatiu de que s’ha estat proposat i publicat al BOIB (llistes electorals).
b) Per fer de regidor/a:
Permís per al compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic o personal i per deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral (permisos que concedeix el centre)
Serveis especials
Per membres del Govern, assessors, diputats, lliure designació, càrrecs…
Normativa
“Los empleados públicos que se presenten como candidatos o suplentes, disponen de un permiso retribuido durante la duración de la campaña electoral (15 días) sin que pueda reducirse o limitarse.
Este derecho viene regulado en el R.D. 605/1999, de 16 de abril, de regulación complementaria de los procesos electorales:
Artículo 13. Jornada electoral.
5. Los funcionarios públicos y demás personal al servicio de la Administración del Estado y sus Organismos autónomos, incluida la Seguridad Social, que se presenten como candidatos a los distintos procesos electorales, podrán ser dispensados, previa solicitud de los interesados, de la prestación del servicio en sus respectivas unidades, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30.2 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, durante la campaña electoral”

Adjudicacions de destinacions provisionals [MODIFICACIÓ]

Publicada al BOIB la MODIFICACIÓ normativa que regeix les adjudicacions de destinacions provisionals.

S’inclou la possibilitat de reununciar a places a mitja jornada o jornada completa en adjudicacions de tres cursos.

Quan s’ha de fer? la primera setmana hàbil del mes de juny de 2023

https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2023/11719/671991/resolucio-de-la-directora-general-de-personal-doce 

Recurs de reposició (concurs de mèrits)

Informació sobre la interpososició d’un recurs potestatiu de reposició davant la
directora general de Personal Docent

1. En cas de no estar d’acord amb la puntuació definitiva o la no acceptació d’alguna titulació, comprova en el TEU PORTAL del concurs de mèrits la causa per la qual no l’han tingut en compte.

2.En cas de no estar d’acord amb aquesta causa, la normativa administrativa recull la possibilitat de fer recursos contra llistats “definitius” en cas que no s’hi estigui d’acord amb la puntuació o valoració indicada.  Presentant un recurs de reposició com abans, millor!

El registre pot ser presencial (cita prèvia ) o electrònic (rec). S’ha de fer una instància i s’ha d’adjuntar el model de recurs de reposició correctament emplenat amb tota la documentació justificativa que sigui necessària

3.Per qualsevol dubte pots contactar amb Alternativa a info@sindicatalternativa.cat