Arxiu de la categoria: General

ACREDITACIÓ DE LA COMPETÈNCIA DIGITAL DOCENT

La CDD és la competència que té el docent en l’ús de les eines digitals i la transferència que en fa al seu alumnat perquè aquest esdevingui competent digitalment.

ACREDITACIÓ

Primer de tot cal dir que de moment no és obligat acreditar-la, però ho serà.

Espanya ha rebut fons europeus per implementar el Pla de digitalització i a finals del curs 2023-24 els ha de justificar a través del nombre d’acreditacions dels docents. Si no ho fa, haurà de tornar els ajuts.

Ara bé, la normativa sobre aquestes acreditacions encara no està completa i es treballa sobre acords de Mesa sectorial estatal i esborranys. Hi estem acostumats, no?

PER QUÈ ARA?

Les administracions necessiten anticipar-se per poder arribar la data de juny de 2024 amb els deures fets. Per això conselleria, a través el Servei de Tecnologies de la Informació a l’Educació i l’IBSTEAM, ha començat a posar en marxa formacions d’acord amb el Marc europeu de competència digital docent i estan revisant els seus cursos oferts des de 2020. A més, han informat les entitats col.laboradores de com presentar els seus cursos per a que tinguin l’homologació, amb la qual cosa Alternativa no hi està d’acord perquè defensem que és el nostre empleador qui ens ha de facilitar la formació i no potenciar el lucre de altres.

LES VIES D’ACREDITACIÓ

1) formació en el centre

2) formació individual

3) prova elaborada pel Ministerio, encara pendent

3) convalidació formacions prèvies, presentant acreditació o evidències, encara pendent

Ara mateix, els cursos reconeguts són els del INTEF a nivell estatal. Les comunitats autònomes han acordat reconèixer mútuament els seus cursos.

CURSOS IBSTEAM 

S’ofereixen 11 formacions que es repeteixen cada mes.

En aquest enllaç teniu tota la informació.

https://ibsteam.notion.site/MRCDD-af5465254ca0405ba07114501727a89d#ef60161a0978498a8fb4a36df71b5f6c

Seguirem informant.

Carrera Professional Docent: Equiparació.

La “carrera professional” dels docents, un greuge que no pot continuar.
 -La diferència retributiva entre un funcionari docent i no docent arriba a 150.000€*.

*150.000€ durant tota la carrera (32 anys)

-Hem vist com altres treballadors del sector públic han vist millorades les condicions sociolaborals en els darrers mesos.

-La proposta d’acord marc ha d’equiparar els cossos docents amb la resta de treballadors públics.

Des de fa anys s’està parlant de la carrera professional dels docents i de millorar el reconeixement del la seva feina. Des del Sindicat Alternativa, volem mostrar amb dades comparatives el què significa per nosaltres la carrera professional.

A la primavera del 2015, el govern Bauzà va fer una proposta de carrera professional per als docents. Durant els anys 2015 i 2016, l’actual Govern la va fer efectiva a funció pública i a Sanitat però els docents encara esperam. 

Per il·lustrar el greuge comparatiu i, a títol d’exemple, hem fet una anàlisi comparativa entre les retribucions  d’un funcionari  docent de secundària i no docent de la CAIB al llarg de 32 anys de carrera professional. La diferència  és de 148.291,68 euros  per la carrera professional, descomptats els sexennis i de 4.9543,04 euros per altres conceptes retributius. Total 197.834,72 euros. (vegeu annex).

La pèrdua de poder adquisitiu durant els darrers 15 anys, unit a l’increment de càrrega de feina i formació exigida,   fa que ens trobem amb especialitats sense cobrir perquè per molts de professionals ja no és atractiva la carrera docent. També hi ha una  dificultat creixent per cobrir moltes substitucions en algunes zones de les Illes Balears, perquè fins i tot suposen perdre doblers pel fet de fer feina.  El Govern ha de millorar les retribucions per la feina que fan els docents.

Altres sindicats han exigit i signat la carrera professional per tota la resta de funcionaris, però no han dedicat els mateixos esforços per signar la dels docents. 

Des d’Alternativa, s’ha exigit contínuament l’equiparació del docents amb la resta de funcionaris, però arribats al final de legislatura, el Govern no pot continuar més amb aquest greuge comparatiu d’aquesta magnitud, ni justificar-ho en la manca de finançament autonòmic,   ni en els terminis  que planteja  la LEIB, (2 anys per fer una proposta ), ni esperar a una proposta del ministeri   i per això volem negociar la implantació de l’equiparació definitiva.

El vertader reconeixement de la tasca dels docents ha de venir també per l’equiparació retributiva. Les paraules i els reconeixements s’han de materialitzar en fets. 

Download

DIARIO DE MALLORCA

ÚLTIMA HORA

DIARIO DE IBIZA

MENORCA.INFO

 

Mesa sectorial: Proposta d’acord marc

La Conselleria d’Educació ens convoca a una MESA SECTORIAL per tractar la proposta d’un nou acord marc de Millores sociolaborals i de millores educatives.

1. Propostes d’aspectes a negociar per a un possible segon Acord.
2. Proposta de treball per al procés de negociació d’un possible segon Acord.

Podeu consultar la documentació i fer les aportacions a info@sindicatalternativa.cat :

Download

Download