Arxiu de la categoria: General

PROPOSTES COMISSIONS DE SERVEIS

Des del Sindicat Alternativa lamentem que no s’hagin introduït altres propostes que vam fer. 

Vam plantejar altres aspectes com la possibilitat de poder optar a comissions de serveis els docents que tenen hipoteques o els que tenen contractes de lloguer amb una determinada antiguitat. També vam plantejar altres propostes com poden ser la dedicació parcial a la política o bé la docència de professor/a associat a la UIB. 

Vam plantejar també la possibilitat de donar les CCSS per raons humanitàries per 3 anys, i les places que deixen vacants per interins a Pitiüses per 3 anys. Ja que com anticipem en proposar el pla d’estabilització, recollit en el Acord Marc, a Eivissa i Formentera seran les illes que quedaran, una vegada més, amb un percentatge elevat d’interins i/o places sense cobrir a septembre. Considerem que aquesta mesura, juntament amb el complement de residència i ajudes per a l’habitatge, pot afavorir que es cobreixin les places vacants generades per les CCSS de raons humanitàries a les Pitiüses, i evitar que l’alumnat d’aquestes illes quedi sense docents durant setmanes o mesos; així com donar estabilitat a les plantilles dels centres.

Volem recordar que també haurien de poder entrar a les comissions de serveis les places ATD (docents que treballen a la Conselleria) o bé  les mitges jornades que ja es preveuen amb la quota.
Des del Sindicat Alternativa, demanam que la Conselleria d’educació treballi per l’augment de places docents. Per exemple, les places generades per la reducció de càrrega lectiva a Primària (23 hores pel curs 24-25) serien al voltant d’unes 300-400. I la reducció de ràtios, als centres on sigui possible, també seria una mesura efectiva. Volem recordar que des de fa anys demanem un pla de reducció de ràtios i que ja és ben hora de tornar a posar en marxa la comissió de ràtios, creada al 2016 i aturada des de fa anys.

8 de març: reivindicacions

  • 8 de març, Dia Internacional de la Dona

En aquest 8 de març, Dia Internacional de la Dona, ens sumem a la reivindicació i a l’objectiu primordial de dies com aquests: posar de relleu el paper de la dona en el món laboral. En el món educatiu, el paper de la dona és especialment rellevant essent la part majoritària de la plantilla

És per això que des d’Alternativa volem aprofitar aquesta data marcada al calendari per focalitzar les diverses tasques associades històricament a les dones: tasques domèstiques, acompanyament social i emocional, les feines de cura d’infants i de majors… En aquest sentit, les dones són les que demanen, en un 95% dels casos, els permisos i llicències.

A la llarga, això afecta sobre la carrera professional i la capacitat econòmica de les dones.

És el moment de revertir la situació, d’aturar aquesta falta de capacitat de manera de conciliar la vida professional amb la vida privada sense perdre capacitat econòmica.

Per un 8M útil, per una igualtat real i efectiva.

Majors de 55 anys

Alternativa recorda que:

El docents majors de 55 anys poden acollir-se a una de les següents mesures: 

1. Reducció de mitja jornada amb, la corresponent disminució de les retribucions. Una vegada aplicada la reducció de jornada, es pot substituir un període lectiu setmanal per qualsevol de les funcions a les quals fa referència l’apartat següent. 

2. Substitució per altres activitats sense disminució retributiva, d’acord amb les següents opcions: 

a) 1 període lectiu + 2 complementaris (CHL: compensació hora lectiva). Substitució per altres activitats d’un període lectiu setmanal i compensació de dos períodes complementaris de no permanència al centre.
b) 2 períodes lectius + 1 de complementari (CHL).
Substitució per altres activitats de dos períodes lectius setmanals i compensació d’un període complementari de no permanència al centre.
c) 3 períodes lectius, en funció de la disponibilitat del centre.
Substitució per altres activitats de tres períodes lectius setmanals. 

Les activitats substitutives del període lectiu poden ser: guàrdies de biblioteca, suport a l’equip directiu, programa de reutilització de llibres de text, suport a les tasques administratives del centre, etc. Als centres d’educació infantil i primària s’ha de prioritzar el suport a les tasques administratives del centre. 

Els períodes de compensació d’hores lectives (CHL) es podran assignar sempre que quedin garantides les reunions de coordinació docent i s’han de col·locar, sempre que sigui possible, al principi o al final de la jornada laboral.
El requisit perquè un docent pugui acollir-se a qualsevol d’aquestes mesures serà haver complert els 55 anys d’edat fins al 31 de desembre del curs escolar en què es vol gaudir d’aquestes mesures. 

La sol·licitud, segons model de l’annex , s’ha de presentar a la secretaria del centre de destinació per al qual se sol∙licita, amb caràcter general, abans del 20 de març. El director del centre, abans del 15 d’abril ha d’introduir al programa de gestió GestIB la relació de persones que han fet la sol·licitud i arxivar aquestes sol·licituds a la secretaria del centre, en l’expedient del docent.

Pel que fa als docents que s’incorporin al mes de setembre al centre educatiu, la direcció intentarà aplicar aquesta reducció i, si per raons d’organització del centre no fos possible, es compensarà amb CHL al principi o al final de la jornada laboral. 

Des del Sindicat Alternativa demanam que la reducció de majors de 55 sigui sempre possible i que si és necessari, la Conselleria proporcioni els docents extra necessaris per poder dur a terme la reducció. També volem recordar que aquestes CHL han de ser reals i només s’han de realitzar les tasques acordades o assignades.

Sol.licitud:

Instruccions i sol·licitud horaris