Arxiu de la categoria: General

30% un any després.

calendari-desembre-001

Ara fa un any l’Assemblea de Docents va aturar la vaga convocada pel dia 15 de desembre del 2016, fruit del Compromís parlamentari dels partits PSOE, MÉS i Podem que va posar fi a anys de mobilització sostinguda per part dels docents. Al document es comprometien a destinar, a l’educació, entorn del 30% de qualsevol millora pressupostària, que permetés incrementar la despesa de la Comunitat Autònoma.

Recordem que el document especifica  on la conselleria d’Educació i Universitat  s’havien de destinar prioritàriament a:

–Baixada de ràtios, especialment a tots els cursos d’Infantil i Primària.

–Increment del professorat d’atenció a la diversitat i orientació, especialment en els centres d’Infantil i Primària.

–Millora de les infraestructures educatives, especialment pel que fa a la solució de les deficiències detectades, supressió de barreres arquitectòniques, eliminació d’instal·lacions de fibrociment (amiant) i totes aquelles actuacions que suposin l’eliminació d’aules modulars.

Malauradament no s’ha produït una millora del finançament autonòmic per part de l’estat, però sí que s’ha incrementat la despesa a la nostra comunitat.

Ara que ja fa un any d’aquest compromís i s’apropa el final d’exercici pressupostari del 2016, és l’hora de passar comptes i mostrar a la comunitat educativa el compliment d’aquest compromís.

 

ÚLTIMA HORA: AMPLIACIÓ DEL CALENDARI D’APLICACIÓ DE LA LOMCE

 

Vos adjuntam l’enllaç de:

Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/10/pdfs/BOE-A-2016-11733.pdf

13895452_973949786059120_6576004382034285355_n