Arxiu de la categoria: General

Comissió ràtios (Mallorca)

Avui  (17/03/16) ha tingut lloc la Comissió de Ràtios de Mallorca en la qual la Conselleria ha explicat el 2n esborrany sobre ràtios que es durà a la mesa, a més ha informat de les reunions fetes a les diferents illes.

Tot i que Alternativa no va firmar l’acord marc, ha volgut deixar constància que el 10% afegit sobre les ràtios no constava dins l’acord i que això pot suposar unes   ràtios de 5è i 6è d’Infantil  i Primària en 25 alumnes  i que deixa la porta oberta  a què puguin arribar a 27 alumnes en el primer cas i a 28 alumnes, en el segon. Per part de la Conselleria, s’ha dit que per manca de pressupost encara no es pot fer en el proper curs, tot i que això es vol arreglar en propers cursos i que es tancaran les matrícules sempre en 25 i 20 a 4t d’Infantil.

Pel que fa referència a ESO, els grups es desdoblaran a partir 33 alumnes i al batxillerat a partir dels 39 alumnes.

L’apartat que s’ha introduït nou respecte al primer esborrany ha estat la inclusió dels alumnes NESE que Alternativa havia fet constar en la reunió anterior. Tot i que la Conselleria fa distinció entre NEE i NESE, el barem de tants per cent ens sembla excessiva, la Conselleria al·lega que en el còmput global estimat és del 17% d’alumnes NESE, a la qual cosa Alternativa ha manifestat que no es poden parlar de macro xifres en Ensenyament i, per tant, no hi estam d’acord.

Ha quedat pendent les ràtios de FP i règim especial que encara no es té l’esborrany i que s’enviarà tan aviat com sigui possible als sindicats per a que facin un estudi i esmenes corresponents.

Demanam a la Conselleria d’Educació que no s’aferri a la normativa LOMCE aplicant aquest increment del 10% i també  la derogació del Decret llei 5/2012  , encara vigent que permet augments de ràtios del 20%. Tots els pares i docents poden entendre que excepcionalment un grup superi en algun moment la ràtio establerta, el que és incomprensible és que el 26% dels grups superin les ràtios legals. No es pot fer de l’excepció la norma.

Download

Bases d’interins definitiva

Resolució de la directora general de Personal Docent d’11 de març de 2016 per la qual s’aproven les bases generals del procediment de selecció de personal funcionari interí docent per cobrir vacants i substitucions a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears durant els cursos 2016-2017, 2017-2018 i 2018-2019.

Download

Docents majors de 55 anys

MESTRES:

Mestres majors de 55 anys. Els mestres o les mestres majors de 55 anys poden acollir-se a una de les mesures següents:

1. Reducció de mitja jornada amb la corresponent disminució de les retribucions; una vegada aplicada la reducció de jornada es pot substituir un període lectiu setmanal per qualsevol de les funcions a les quals fa referència l’apartat següent.

2. Substitució per altres activitats de fins a tres períodes lectius setmanals sense disminució retributiva. Les activitats substitutives poden ser:

– Guàrdies de biblioteca.

– Suport a l’equip directiu (revisió del BOIB, col·laboració amb el cap d’estudis en el control de les faltes d’assistència, col·laboració en l’arxiu de factures, revisió i actualització de l’inventari del centre, elaboració de les llistes d’alumnes, tasques informàtiques i qualsevol altra  funció equivalent).

– Programa de reutilització de llibres de text. El requisit per al professorat, per tal que pugui acollir-se a qualsevol d’aquestes mesures és haver complert els 55 anys d‟edat fins al 31 de desembre del curs escolar en què es vol gaudir d‟aquestes mesures. La sol·licitud, segons model de l’annex 6, s’haurà de presentar a la secretaria del centre de destinació per al qual se sol·licita abans del 24 de març. El director o la directora del centre, dia 5 d’abril, ha d’enviar a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, amb el format establert per a aquesta, la relació de persones que ho han sol·licitat, així com una còpia de les sol·licituds presentades.

Annex 6

Download

PROFESSORAT:

El professorat major de 55 anys pot acollir-se a una de les següents mesures:
1. Reducció de mitja jornada amb la corresponent disminució de les retribucions. Una vegada aplicada la reducció de jornada, es pot substituir un període lectiu setmanal per qualsevol de les funcions a les quals fa referència l’apartat següent.
2. Substitució per altres activitats d’un període lectiu setmanal i compensació de dos períodes complementaris de no permanència al centre, sense disminució retributiva. Les activitats substitutives del període lectiu poden ser: – Guàrdies de biblioteca. – Suport a l’equip directiu (revisió dels butlletins oficials, col·laboració amb el cap d’ estudis en el control de faltes d’assistència, col·laboració en l’arxiu de factures, revisió i actualització de l’inventari del centre, elaboració de les llistes d’alumnes, tasques informàtiques i qualsevol funció equivalent, etc.). – Programa de reutilització de llibres de text. El requisit perquè el professorat pugui acollir-se a qualsevol d’aquestes mesures serà haver complert els 55 anys d’edat fins dia 31 de desembre del curs escolar en què es vol gaudir d’aquestes mesures.
La sol·licitud, segons model de l’annex 4, s’ha de presentar a la secretaria del centre de destinació per al qual se sol∙licita, amb caràcter general, abans del 24 de març. El director/la directora del centre, dia 5 d’abril, ha d’enviar a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres la relació de persones que ho han sol·licitat, en el format establert per a aquesta, així com una còpia de les sol·licituds presentades.
La compatibilitat d’aquesta reducció amb d’altres estarà condicionada a les necessitats de servei.

Download