Arxiu de la categoria: General

Calendari escolar curs 2019/20

Ahir horabaixa es reuní el ple del Consell Assessor del calendari escolar per tal de revisar la proposta de resolució de la Conselleria per al calendari escolar 2019-20.

No hi ha novetats destacables respecte a l’any passat: es manté la possibilitat que els centres triïn dos dies de lliure disposició, i s’han ajustat les dates d’inici i final dels estudis de l’EASDIB, d’acord amb la petició del mateix centre.

No es va poder fer videoconferència amb Menorca i Eivissa perquè va “caure” la xarxa Internet.

Es van  fer al·legacions sobre el fet que l’alumnat de 2n de batxillers faci la recuperació a final de juny i sobre l’inici de curs a secundària i batxillerat, es va demanar que el primer dia es reservi per fer solament les presentacions i que el dia següent comencin les classes realment. En el mateix sentit els directors de secundària van manifestar que  a principi de setembre, hi ha molt pocs dies per preparar el curs, i perquè el professorat es coordini. Els pares van demanar que  s’òbriguen més els centres escolars (horabaixa, cap de setmana, etc.).

Es va votar el calendari proposat amb 23 vots a favor i 2 en contra, encara que l’administració va recordar que la votació no és vinculant perquè la tasca de la comissió és sols la d’assessorar. 

Van quedar pendent  de posar les festes oficials de la comunitat autónoma que encara no s’han publicat. S’afegiran quan el govern les publiqui: dia 1 de març cau en diumenge, passarà a dilluns?

Al final, i sense ànim d’obrir debat, la representant del CEIB va comentar que ella fa feina a Calvià i que els centres obriran cada dia i que caldria pensar que hi hagi infants que estiguin 365 dies a l’escola. És un tema per reflexionar no sols des d’Educació sinó també des del món laboral i empressarial.

Mesa sectorial 27/03/2019

Avui a la mesa sectorial s’han tractat els següents punts a l’ordre del dia:

COMISSIONS DE SERVEI DEL CURS 2019-2020

Modificacions que la Conselleria respecte a la convocatòria passada:

  •  Els funcionaris en pràctiques que han obtingut la destinació definitiva aquest any i els que ho faran el que ve, no podran demanar comissió per equips directius, només per conciliació de la vida familiar.
  • Les comissions de serveis originades per informes de riscos laborals que recomanin un canvi de lloc de feina es deslligaran  de les comissions de serveis generals, perquè, aquests canvis els faran en el moment que es faci l’informe de prevenció de riscos recomanant aquest canvi i per tant no s’haurà de demanar haver concursat.

Altres casos que tampoc hauran d’haver concursat per sol·licitar les comissions de serveis els docents que demanin el canvi per raons:

  •  a) Per situacions excepcionals i sobrevingudes posteriors al 27 de novembre de 2018, degudament acreditades i que han de ser valorades per la Direcció General de Personal Docent.
  •  b) Pel fet d’haver sol·licitat comissió de serveis per l’apartat 4 previst a la instrucció tercera d’aquest annex, sempre que sigui per exercir el càrrec de director.
  •  c) Pel fet d’haver sol·licitat comissió de serveis per l’apartat 4, si és per exercir el càrrec de secretari, de cap d’estudis o de cap d’estudis adjunt , o pels apartats 2 (places amb perfils), 3 (raons de serveis educatius, coordinacions, projectes.) o 5 (motius personals). En aquest cas, es pot fer ús d’aquesta excepcionalitat un màxim de dues vegades consecutives comptadores des d’aquest procés, per cobrir places en comissió de serveis per al curs 2019-2020, definit en aquesta resolució.
  •  Desapareix la causa discrecional de la Direcció General de Personal Docent per la seva dificultat de gestió objectivable. La Conselleria l’ha reconduït dins els altres apartats i ha garantit que no hi haurà cap cas de caràcter extraordinari que quedi desatès.

Pel que fa a les comissions de servei per motius de malaltia, s’haurà de presentar un informe de la malaltia greu del familiar de primer grau que ha de ser atès a l’hora de complir amb les distàncies de quilometratge.

Per cura de fill menor:

S’ha ampliat a 6 anys l’edat dels fills per poder sol·licitar comissió de servei per la conciliació de la vida familiar. Per part d’Alternativa consideram positiva aquesta mesura, ja que d’aquesta forma coincidirà amb l’edat d’incorporació de l’infant a l’educació obligatòria.

La Conselleria ha comentat que en general  es restringirà el model de comissions de servei, perquè d’una part cal anar cap a la mobilitat mitjançant un concurs de trasllats i per l’altra perquè cada vegada hi ha menys possibilitats d’adjudicar comissions de serveis pel fet que les oposicions dels darrers anys ho limita.

Altres apartats a considerar:

Cal remarcar que hi pot haver canvi d’illa gràcies a l’apartat d.

Les comissions motivades  per Perfils de centre quedaran igual que el curs passat.

Les comissions per raons de servei. En aquest apartat s’han incrementat les exigències i a més dels requisits del curs passats s’afegeix que el projecte estigui dins la PGA, i hagi estat avaluada dins la darrera memòria del centre.

Les sol·licituds, amb la documentació acreditativa, s’han de presentar APROXIMADAMENT entre 24 al 30 de maig de 2019, a l’espera de la publicació en BOIB.

Per part d’Alternativa hem demanat:

Reduir la distància quilomètrica mínima, per poder optar a les comissions de servei, especialment a Menorca i Pitiüses.

Que a l’ordre d’adjudicació els motius personals estiguin en primer lloc.

CONSTITUCIÓ GRUP DE TREBALL DE LA MESA SECTORIAL .  

Ens sembla una mesura positiva per facilitar i agilitzar la mesa sectorial. A partir de la setmana que ve ens convocaran per a posar les bases de com ha de funcionar.

Torn obert de paraula:

  • Després de mesos d’espera des de que el Conseller propasas un acord de millora a la mesa sectorial del 14 de novembre .Avui hem tornat a insistir i hem tornat a demanar si el docents de l’escola pública tendrem una proposta de negociació per part de la Conselleria?. Hem recordat que l’escola concertada aquests dies, abans de les eleccions estan negociant una millora substancial de les seves condicions de feina. Nosaltres volem negociar la reversió completa de les retallades, que per fi no ens prohibeixen des de la normativa estatal i proposar mesures de millora,( jornada lectiva a primaria i secundària,equiparació dels complement de residència, equiparació amb la carrera professional que ja tenen reconeguda la resta de treballadors públics, ratios, infraestructures educatives, etc… No podem deixar totes aquestes qüestions pendents fins a la constitució d’un nou govern al proper estiu.
  • Hem demanat per la modificació pendent de la resolució dels membres dels tribunals, especialment per la casuistica que afecta als docents que tenen una mitja jornada durant el curs.A la darrera mesa sectorial es comprometeren a fer una modificació per aclarir aquesta qüestió. La Conselleria ens ha dit que solucionaran aquest tema.
  • Hem demanat que consti en acta el nostre rebuig a la proposta del Partit Popular recentralitzar les oposicions  estatals i sense requisit de català  i que la Conselleria també rebutgi aquesta proposta a tots els àmbits on participi.
  • Demanar que es faci la substitució immediata al personal docent que es presenti a les eleccions convocades durant els aquests mesos. La Conselleria ha dit que ho farà, ja que és un permís segons la llei i demana que les persones que volen demanar aquest permís ho facin quant més aviat millor.

 

 

Plenari de la Junta de Personal Docent de Mallorca

JUNTA DE PERSONAL DOCENT DE MALLORCA

El dimecres, 20 de març de 2019, s’ha reunit el plenari de la Junta de Personal Docent no universitari de Mallorca.

-Modificació del reglament de la JPDMALLORCA

El reglament s’ha modificat per tal d’adaptar-lo a la nova realitat. S’ha passat d’una junta de personal de totes les Balears a una per cada illa. No s’han donat modificacions remarcables: 

-Modificació del nom: passa a ser Junta de Personal docent no universitari de les Illes Balears a Junta de Personal docent no universitari de Mallorca.

A l’article 11: Per tal de facilitar la votació secreta  la junta adquirirà una urna i paperetes 

Article 12: El plenari convocat dia i hora que faciliti l’assistència. D’aquesta manera, els companys i companyes que han de deixar la seva tasca docent, poden programar-ho amb temps.

Article 31: La junta de Mallorca favorirà la coordinació i, si escau, actuarà conjuntament amb les altres juntes (Menorca i Pitiüses).

Amb aquestes modificacions s’aprova i es durà per al registre al departament de treball.

 

-Comitè de seguretat i salut.

El comitè de seguretat i salut compta, a Mallorca amb 8 membres delegats en representació dels treballadors i treballadores de Mallorca.

Mallorca: 8 delegats. (segons representació)

STEI 3, UOB 1, ANPE 1, ALT 1 CCOO 1, UGT1.

UOB va cedir un dels seus 2 delegats inicials (segons resultats electorals) a UGT per tal que tots les agrupacions tinguessin un representant i complir així la voluntat de totes les parts, excepte de l’STEI.

A més s’han aprovat les següents resolucions:

1-Rebuig recentralització: Davant les amenaces de recentralització del sistema educatiu d’alguns partits polítics, la JPDNU de Mallorca ha expressat la seva oposició amb el vot favorable de tots els sindicats, excepte d’ANPE.

2-La JPDNU de Mallorca reclama la recuperació de les ajudes desplaçament sindicals amb els vots favorables de tots els sindicats.

3-La JPDNU de Mallorca reclama la recuperació de les retallades fons acció sindical per a llocs i espais aptes a tots els sindicats, com marca la llei. 

Altres: calendari escolar. atès la nova situació de la junta, es demanarà al consell assessor que modifiqui aquest punt i només hi anirà representant a aquests efectes.