Arxiu de la categoria: General

Reunió extraordinària del servei de prevenció de riscos laborals: fred a les aules

La reunió extraordinària de la Paritària del SPRL (Servei de Prevenció de Riscos Laborals) s’ha dut a terme arran de la petició d’un dels sindicats que en formen part amb motiu de les queixes dels docents provocades per les condicions laborals d’aquesta primera setmana lectiva del curs 2020/21.

L’objectiu principal era aclarir la prevalença de les mesures anticovid o la normativa que regula les condicions en el treball, a banda de fer una sèrie de propostes per combatre l’estrès tèrmic a les aules. A continuació teniu un resum de les qüestions plantejades pels sindicats (en què hem estat tots d’acord) i les respostes per part de Personal Docent, Planificació i Centres, SPRL i Servei de Salut, tots presents a la reunió:

 • Manteniment de les calefaccions enceses i pressupost
 • S’ha tractat el tema dels centres que tenen els sistemes de calefacció trencats. 
 • S’ha demanat un augment de la partida pressupostària perquè els centres puguin tenir les calefaccions enceses tot el temps que ho considerin necessari.

En aquest aspecte, els CEIP s’han de posar en contacte amb els Ajuntaments, que són els responsables del manteniment i els IES amb Conselleria. Tant personal docent com planificació i centres han afirmat que això no serà cap problema, i que si un IES té problemes amb la calefacció es posi en contacte amb Planificació.

 • Mesuradors Co2
  • Els centres han disposat de pressupost per fer la compra i ja n’haurien de tenir tots. De tota manera Conselleria n’ha adquirit i els ha distribuït entre els centres on encara no havien arribat.
  • S’ha demanat si hi haurà  empreses homologades que els instalin i facin revisions periòdiques, ja que hem vist que diversos mesuradors a un mateix lloc mostren resultats diferents. Conselleria no ho té previst perquè consideren que la seva posada en marxa és un procés senzill, però si algun centre necessita ajuda s’ha de posar en contacte amb Planificació.
  • Pel que fa a les xifres que apareixen als mesuradors, ens han garantit que fins a quantitats molt elevades, prop de 5000, no hi ha risc per a la salut, encara que per evitar problemes de concentració i una mínima merma en les capacitats físiques,  es recomana no sobrepassar els 800. 

En aquest punt, Alternativa ha expressat la seva preocupació ja que sembla que se’ns oblida que una de les necessitats fonamentals per poder fer la nostra feina és la concentració tant de professorat, com d’alumnat (a qui de per sí ja li costa) i entre fred i Co2 es complica la tasca.

 • Modernització de sistemes i revisió instal·lacions
  • Els experts asseguren que el virus ha vengut per quedar-se per tant, hem demanat que totes aquestes mesures que s’estan prenent es tenguin en compte en la construcció de centres nous i de forma urgent es porti a terme una revisió de l’estat de les instal·lacions dels centres antics per modernitzar-los i adaptar-los a aquesta situació.

En aquest punt s’ha evidenciat la manca d’inversió que ha patit el sector educatiu des de fa molts anys.

 • Altres mesures per mantenir temperatura als centres
   • Els sindicats hem proposat l’implementació de mesures com posar turbines d’aire calent a zones comunes o purificadors amb  filtres HEPA a zones de difícil ventilació.
 • Cribatge del sector docent
  • Davant la posada en marxa d’un cribatge poblacional a la ciutat d’Eivissa, hem demanat que els docents que hi treballen puguin participar de forma voluntària aportant el seu nomenament, com s’ha fet a altres municipis de les Illes ja que la informació que tenim és que el cribatge serà només per a persones empadronades al municipi. Esperam que la resposta de Salut sigui afirmativa.
  • Vacunació. Ara mateix la prioritat és el personal sanitari en primera línea, però hem preguntat si es planteja la vacunació voluntària dels docents com a grup de població prioritari.

Durant la reunió hem plantejat alguns dubtes més, però el més important és que el Servei de Prevenció de Riscos i la Direcció General de Planificació i Centres insisteixen que qualsevol docent i/o centre que tengui dubtes referents al funcionament dels mesuradors de Co2, als resultats que aquests indiquen, a com fer per ventilar les aules de forma segura, que la temperatura en cap moment superi els 15 graus … es posi immediatament en contacte amb els departaments corresponents i els facilitaran la informació necessària.

Valoració de la tornada a l’escola (2n trimetre)

La tornada a l’escola després de les vacances de Nadal s’ha donat en uns termes que, segons el nostres parer, posen en risc la salut de molta gent.

Molts experts, atenent a les dades i criteris epidemiològics, advertien que el retorn a les aules suposava un risc elevat. Les festes són molt properes i encara no se sap quin impacte hauran tingut. El més prudent potser hauria estat esperar uns dies a engegar el curs de manera presencial, però la Conselleria d’Educació ha decidit reobrir com si res no passés, encara que els índex siguin molt més elevats que al desembre abans de tancar el trimestre i molt enfora de les dades del juliol quan es va dissenyar l’actual escenari B. Per això ens demanem: què ha de passar per activar l’escenari C?

A més, en aquesta tornada, la situació sanitària s’ha conjugat amb un temporal de pluja, vent i fred que és del tot incompatible amb les recomanacions antiCOVID: finestres obertes amb corrent d’aire creuat. No serà estrany veure el servei de pediatria encara més col·lapsat per grips, pulmonies i refredats comuns (una vegada que es descartin símptomes compatibles amb COVID que provocaran aïllaments de grups sencers).

Tot i l’advertiment de molts sectors, el Govern no ha volgut fer una prova PCR ni a docents, ni a cap membre de la comunitat educativa. Aquesta prova hauria estat útil per saber en quina situació es començava i una eina per evitar contagis a les aules. No ho han volgut de cap de les maneres.

Tot això es deu, i ho sabem, a la manca d’un pla de conciliació familiar que no permet tancar les escoles i les obliga a complir la funció social de guarda de nins i nines, que queda lluny dels objectius primordials dels centres educatius.

Ara, però, estem pendents de tota mena de restriccions de trobades socials que afectaran a tots els sectors, menys a les escoles i instituts: de fet, ja s’han anunciat les mesures de prohibició de tot tipus de reunions més dures des del mes de març.

Si posar en risc la salut no fos prou, el Govern ha tingut a bé congelar el sou dels docents, en una maniobra trilera, que demostra el menysteniment cap al nostre sector.

Fred i COVID: congelats a les aules…

El Reial Decret 486/1997 especifica  les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treballs :

Per lloc de treball s’ha d’entendre qualsevol àrea del centre de treball, edificada o no, en la qual els treballadors hagin de romandre o a la qual puguin accedir per motiu del seu treball, inclosos els serveis higiènics, els locals de descans i de primers auxilis, els menjadors i les instal·lacions de servei o protecció annexes als llocs de treball.

Les condicions ambientals dels llocs de treball no han de constituir cap font d’incomoditat ni molèstia per als treballadors. Cal evitar les temperatures i les humitats extremes, els canvis sobtats de temperatura, els corrents d’aire molestos, les olors desagradables, la irradiació excessiva i, en particular, la radiació solar a través de finestres, llums o envans de vidre.

Cada activitat admet una temperatura determinada. La normativa esmentada estableix que la temperatura dels locals on es facin treballs sedentaris propis d’oficina o similars ha d’estar entre els 17 i els 27 ºC,i on es facin treballs lleugers ha d’estar entre els 14 i els 25 ºC.

Per tant:

1) Determinació de temperatura inferior a 17º a clases/14º al gimnàs o superior als 27º a classes/25º al gimnàs. Ho podem fer amb un termòmetre senzill. Si l’operació la podem repetir en diverses aules, i hores, millor. La humitat relativa ha d’estar entre el 30 i el 70%, excepte als locals on hi hagi riscos per electricitat estàtica, en què el límit inferior ha de ser del 50%.

2) Qualsevol docent ho pot trametre,  ho ha de comunicar a la direcció del centre i aquest ho trametrà per correu electrònic, fax o correu urgent fent un comunicat a riscos laborals corresponent.

Envieu-nos una còpia al nostre sindicat per fer-ne un seguiment.

3) Els/les tècniques de Salut i Prevenció i els/les delegades sindicals en faran seguiment de la situació, si cal anant al centre per corroborar els resultats i proposar mesures pal·liatives. El Comitè de Seguretat i Salut farà una avaluació de la situació i proposarà de mesures per a correcció de la situació.

4) Si no es dona solució, es pot presentar denúncia a Inspecció de Treball.

Amb l’actual situació de pandèmia i les mesures de ventilació que s’han de seguir per evitar la propagació de la Covid19 als centres educatius, creim que és important també dotar a cada aula d’un termòmetre per poder assegurar que es compleix la normativa i que el fred no suposa una incomoditat per alumnes ni docents.