Arxiu de la categoria: General

Consell Escolar de Mallorca, Eivissa i Menorca.

Consell Escolar de Mallorca (CEM)

El ple del Consell Escolar de Mallorca es va reunir a Binissalem dia 20 de febrer de 2020 en la Fundació Mallorca Literària. 

Després d’una visita guiada per la Casa Llorenç Villalonga, va començar la sessió del Ple al qual va assistir la Vicepresidenta del Consell Mallorca,Isabel Busquets. 

El president, Joan ramon Xamena, va presentar el programa d’actuacions i pressupost per a l’any 2020. 

Es va aprovar una moció instant el Govern a prendre mesures per defensar i promoure l’ús de la llengua catalana.

També es van aprovar els informes sobre els esborranys de resolucions dels processos d’escolarització del curs 2020-201de la DG de Planificació i centres.

No es van poder elegir els nous membres de la Comissió permanent dels grups c (alumnat), grup d (Consell de Mallorca) i grup e (municipis). Aquests dos últims grups per no haver estat encara nomenats per l’entitat a la qual pertanyen i, en el cas de l’alumnat, per la dificultat de contactar-los i fer-los participar.

Consell Escolar d’Eivissa (CEIE)

CEIE Extraordinari Llei Educativa

El ple del CEIE es va reunir en sessió extraordinària el passat 20 de febrer per tractar la Llei Educativa.  Els consellers van portar a terme un debat que abordà alguns aspectes de la llei referents principalment al tracte que es fa a la qüestió lingüística, la inclusió i coeducació en educació, la importància de les ràtios en l’ èxit educatiu i especialment a l’autonomia de les diferents Direccions territorials, entre d’altres qüestions.

Fou un debat on tots els representants dels diferents sectors van poder exposar les seves opinions.

Com a resultat de la reunió, el CEIE farà arribar al Govern una resolució amb les qüestions que es van plantejar per a què siguin estudiades i valorades en la redacció final del projecte.

Consell Escolar de Menorca (CEME)

CEME Avantprojecte LLei Educativa

El passat dimecres dia 20 vàrem tenir un plenari al Consell Escolar de Menorca amb un únic punt del dia: Avantprojecte Llei Educativa.

Abans d’ aquest plenari ens havien posat un termini per què els diferents col·lectius enviessin propostes i esmenes.

Nosaltres des de Alternativa així ho varen fer.(ANNEX 1)

Quan arribarem a la sessió es va proposar fer un model de plenari en petits grups de treball per tractar diferents qüestions i intentar arribar a consens.  

 Però en cap moment es vàrem presentar les propostes que nosaltres i altres col.lectius ferem arribar per debatre al plenari.  

Acabada la sessió sense que hi hagués temps per decidir i debatre les propostes en enviàrem un formulari per a fer votacions sobre propostes, les quals tampoc no eren les que dies abans havíem fet arribar al plenari en temps i forma. 

Els diferents sindicats ens posarem d’acord per fer arribar un document a la presidència del CEME dient que no volem participar de les esmenes fetes d’aquesta manera  i hem demanat  s’adjuntessin les diferents al.legacions que havíem fet arribar juntament amb  l’esmena que s’enviés des de el CEME.

(ANNEX 1)

Propostes CEME per part del Sindicat Alternativa en relació a l’avantprojecte llei d’educació.

La proposta és una esmena a la totalitat de la llei. 

Demanarien que el CEME sol·licités la retirada  o com a mínim la suspensió de la tramitació parlamentària d’aquest avantprojecte pels següents motius:

– No té sentit fer ara una llei autonòmica quan s’estan fent modificacions a nivell estatal. 

Cal esperar que s’aprovi a nivell estatal la normativa general de base per a fer una llei autonòmica amb condicions.

– Aquesta llei no defensa el model lingüístic de les Illes Balears i deixa la porta oberta, en temes de decret de mínims . NO fa una passa més per defensar la llengua i la cultura catalanes.

Art 122d i Disposició addicional 9 

– Gestió de centres (art 107 2e) obre la porta a recerca de finançament extern quan el que hauria de fer es garantir un bon finançament públic.

– Entrevistes personals per selecció de professorat (Art 80.4, 80.5) eliminar aquesta part de l’article. Trobem que hi ha ja un bon sistema de gestió i provisió de professorat i un bon procés objectiu. No perfilació de places ni per interins ni per funcionaris. ( en tot cas estem d’acord que es mantengui l’actual perfilació via comissió de serveis que pot ser útil en determinats casos i de manera temporal)

– No dotada de finançament ja que només fa una declaració d’intencions i objectiu 5% pressupost pel 2027 sense fixar dotació pressupostària actual i real. Disposició addicional 15. Considerem que el primer requisit si es vol garantir que una llei tengui bons resultat es dotar-la del finançament necessari. Llavors no té sentit aprovar lleis d’educació sense tancar prèviament els requisits pressupostaris . Exigim un 5% PIB com a condició inici llei.

– Professorat. Pendent d’acomplir-se el darrer acord de millora sociolaboral, pendent d’obrir-se una negociació per fer un nou acord de millora. Considerem que són qüestions prèvies i més senzilles d’abordar abans de fer  una llei autonòmica d’educació.

Art 53,54 art 83 85.  Revisar hores lectives fer efectius acord de les 18 i 23. Juntament amb la baixada de ràtios.

Art 64- Elimina veu o força negociadora a les meses sectorials. Aquesta llei incorpora noves meses de debat que el que pretenen es diluir el pes de les meses sectorial d’educació què és el lloc on pertoca fer-se les negociacions en temes laborals. No volem una llei que pugui atemptar contra els drets sociolaborals dels docents i aquest avantprojecte presenta molts aspectes que poden acabar perjudicant tasca docent.

– Aquesta llei que segons diu pretenia dignificar la tasca docent gairebé no menciona les claustres,elimina pes a les meses sectorials d’educació, ni menciona les Juntes de Personal docent de cada una de les Illes. Defensem una llei on la veu del professorat es tingui molt més en compte a l’ articulat de la llei.

– Aquesta llei no presenta bases de repartiment equitatiu alumnat entre pública i concertada.

– Aquesta llei es basa en un document que no té el suport dels sindicats d’educació per tant s’hauria de tornar a refer el document de base.

– Avaluació per resultats  art 144.6 no estem d’acord amb aquest model.

Mesa sectorial “mesures per a la millora de la gestió econòmica dels centres i gestió dels romanents”

El proper dimarts, dia 25 de febrer, està convocada la Mesa Sectorial d’Educació per tractar la polèmica gestió dels romanents dels centres de les Illes Balears.

Podeu consultar l’esborrany aquí.

Feu-nos arribar propostes i comentaris a info@sindicatalternativa.cat

 

Reunió amb la Directora General de personal docent a Menorca

Ahir la Directora general de personal docent Rafaela Sánchez i els Cap Servei de Provisió,  el de Servei de Secundària, el Cap de departament de Personal Docent i el Delegat d’educació a  Menorca, juntament amb els representants dels sindicats amb representació a la JPDnU de Menorca ens reunirem a la Delegació d’Educació per a una sessió informativa que  tenia com a punt de partida temes com les oposicions, tutorització , comissions de serveis , substitucions i permisos…

Es tractaren aquests temes i sobretot va servir per posar damunt la taula temes que a Menorca considerem que son prioritaris.

  1. Oposicions

Tot i que encara no ha sortit la resolució es va demanar com tindrien les programacions els tribunals i ens varen dir que això era  lliure criteri del tribunal ( poden tenir-les amb ordinadors o se les podrien haver descarregat i tenir-les en paper).

Pel que fa  al sorteig dels tribunals, ens varen dir que aquest any es farà diferent; s’ assignarà un nº a cada un dels possibles candidats a ser escollits i s’ordenen de manera alfabètica amb una llista única formada pels professors de carrera de totes les illes i especialitats i després es farà un sorteig amb un programa informàtic i sortirà un nombre. A partir d’aquest nombre es determina una persona amb noms i llinatges es farà després la composició de tribunals de cada especialitat i illa seguint l’ordre de la llista.

També des de Alternativa es va tornar a incidir que el fet de fer oposicions de manera reiterada durant tres anys consecutius damunt una illa com Menorca i amb algunes especialitats amb pocs funcionaris de carrera suposa una pressió damunt d’ aquest professorat ja que tenen gairebé un 100%  de possibilitats de ser tribunals any rere any amb el perjudici que això els origina i que s’ hauria de fer d’una altra manera. També que el fet de fer els tribunals d’aquesta manera qüestiona el criteri de transparència i objectivitat que haurien de tenir les oposicions ja que hi ha molts professors que son companys de departament del tribunals i això pot generar situacions de favoritismes o prejudicis previs al procés oposicions i no això no hauria de ser així.

Es va demanar si hi havia previsió de fer oposicions al cos de catedràtics de Secundària i ens digueren que per aquest curs no. Però que aquest any se’n convocaven a Andalusia i tot i que no ho tenien previst no era descartable que ho poguessin fer a 1-3 any vista. Que ho estudiarien.

  1. Pel que fa al procés de tutorització ens digueren que s’està revisant i que en breu sortirà una resolució juntament amb la resolució de comissió de serveis . Estan previst que surtin ara el mes de febrer-març.

Demandes que férem des d’Alternativa:

  •  En primer lloc demanarem que per a properes vegades es pogués fer mesa sectorial a Menorca,ja que reunions com aquesta si bé eran profitoses haurien de ser realment reunions de negociació no només d’informació i que es fes un format de mesa sectorial  a Menorca on es puguin prendre decisions reals.
  • Reclamàrem per quan seria efectiva la pujada del 2%  del sou aprovat a nivell estatal i ens contestaren que ells de moment no tenen constància que l’ hagin de fer efectiva i que per tant no serà ara a la nòmina de febrer, que quan es faci efectiva es cobrarà amb efectes retroactius des del mes de gener.
  • Reclamarem i demanarem un retirada definitiva del sistema de marcatge i ens digueren que segons el seu punt de vista ara no hi ha cap obligatorietat d’ emprar cap tipus de registre i que és una competència del director vetllar pel compliment de l’horari del professorat però no hi ha cap format ni sistema a seguir, per tant no veuen cap inconvenient  a emprar sistemes que tinguessin els centres amb anterioritat al gestib.
  • També demanàrem que instin al Conseller a convocar als sindicats ja per a negociar un Nou Acord de Millora de les condicions sociolaborals dels docents perquè l’anterior ha acabat amb part dels acord pendents d’aplicar (com la baixada de ràtios i 18 i 23 h a secundària i primària respectivament, recuperació del poder adquisitiu…). Aquesta nova negociació no es pot fer esperar més.
  • També varem demanar que es traslladés la nostra disconformitat amb el redactat de l’Avantprojecte de la llei d’educació i que trobem seria necessari es suspengués la seva tramitació a l’espera que quedi tancada la normativa de la llei estatal d’educació i que ha de tenir en compte les aportacions dels sindicats.