Arxiu de la categoria: General

FASE 3

Segons tot sembla indicar, a partir de dilluns Balears passarà en el seu conjunt a la Fase 3 d’aquesta desescalada.

En aquest període, es preveuen canvis significatius pel que fa a la tornada les escoles. La Conselleria va fer pública a través de roda de premsa les instruccions que regiran aquesta fase.

Una vegada més, ho hem conegut a través dels mitjans sense informar dels canvis en les condicions laborals de molts docents i, per tant, sense una negociació prèvia. Aquest fet, a més, provoca gran incertesa i desinformació entre els docents.

Si segueix en aquest to, la gran comissió de preparació del curs 20/21 que s’ha posat en marxa i a la qual hem acceptat col·laborar malgrat les condicions generals, corre el risc de quedar-se en un gran anunci i una nova decepció pel conjunt de la comunicat educativa.

Els docents no han deixat de fer feina durant tot aquest temps en què els centres escolars han estat tancats fent més hores de feina de les habituals i amb els recursos personals al servei de l’educació. Si s’ha pogut acabar el curs amb relativa normalitat és perquè els docents no han dubtat ni un sol moment que el curs havia de seguir pel bé de l’alumnat i per garantir el dret a l’educació.

El conjunt dels docents desitja tornar poc a poc a la normalitat, garantint els drets a la salut i a l’educació de l’alumnat, això sí, sense recular en un sol dret laboral.

Des del Sindicat Docent Alternativa demanam també l’elaboració d’un pla de conciliació, pel proper curs, per part del Govern i dels empresaris. És un error concebre l’educació com l’única eina de conciliació.

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4207059&coduo=36&lang=ca

Unanimitat sindical davant de la proposta del Conseller d’Educació.

Davant la proposta del Conseller d’Educació per treballar la proposta de Pla de Retorn a la presencialitat del curs 2020/21, els sindicats d’educació, per unanimitat, acorden participar a les 4 comissions de treball i a les diferents subcomissions com un bloc unitari, per tal de garantir que no es vulnerin les condicions sociolaborals de cap docent, al temps que rebutjam l’intent de la Conselleria de minimitzar el pes dels representants dels treballadors reduint al mínim la seva representació.

La societat ha d’anar avançant cap a una nova normalitat en que l’escola ha de tenir un paper fonamental. La crisi sanitària ha deixat palès que l’escola presencial és insubstituïble per tal de contribuir en la seva tasca integradora i compensadora de desigualtats. Però la presencialitat s’ha de fer amb garanties sanitàries.

La intenció és fomentar les mesures sanitàries, minvar la bretxa educativa, potenciar la formació digital i garantir l’educació dels nostres alumnes, sense que es perjudiquin els interessos de cap col·lectiu. Aquest bloc sindical el configuren tots els sindicats de l’ensenyament  públic i concertat.

Per tot això, tot el bloc sindical, treballarem les respectives reunions per després fer totes les aportacions a les Meses Sectorials que se’n derivin, que és on correspon la seva aprovació legítima. En aquest sentit, per fer tota aquesta tasca, exigim a l’Administració que se’ns comuniqui:

– quin és el marge pressupostari que disposa educació.

Sense assignació extraordinària per augmentar notablement els pressupostos d’Educació difícilment podran dur-se a terme mesures efectives per afrontar el nou curs escolar amb un probable escenari de crisis sanitària. 

– quina és la quota de professorat prevista.

Hi ha diversos escenaris dels previsibles que requereixen d’un augment significatiu del nombre de docents per poder arribar a les ràtios que assenyalen els protocols de sanitaris de seguretat i salut.

– en quina situació es troba el Pla de conciliació que es treballa amb La  Conselleria de Treball , la d’Afers Socials i els Ajuntaments.

La conciliació de la vida laboral i familiar ha de tenir una solució global, de tota la societat, per tant, s’ha de garantir el treball productiu i també els espais de conciliació necessaris. Aquest objectiu ha de ser assolit mitjançant polítiques socials i de forma coordinada amb el món laboral. La conciliació no pot recaure en els centres educatius, ja que la seva tasca és de caire educatiu. 

– quin és el fons econòmic que l’Estat ha deixat a Balears, i quina d’aquesta partida es destinarà a Educació.

– un tracte igualitari per tot l’alumnat del territori, la qual cosa implica una coordinació amb la resta de CCAA a la Conferència Sectorial d’Educació.

que tots els documents han de finalitzar abans del 15 de juny, per tal de donar temps als centres per enllestir els plans de contingència.

-En quina situació queden les escoletes privades, d’Ajuntaments i patronats. S’ha de crear una subcomissió específica per 0-3.

Amb els més petits és molt complexe l’aplicació dels protocols de seguretat i al mateix temps atendre les necessitats afectives i educatives dels infants. 

Per concloure, des del bloc sindical ens mantindrem vigilants, exigint passar tots els documents preceptivament per les Meses Sectorials respectives, com a òrgans oficials que són para la negociació de les condicions sociolaboral dels docents.

Tenim molt present que els centres educatius són  la primera línia per aturar la propagació de la malaltia i evitar que tingui conseqüències dramàtiques sobre la resta de la població, per això exigim que la Conselleria d’Educació avaluï i estigui a l’alçada del repte que aquesta situació planteja i compti més amb els sindicats per a desenvolupar-la.

Mesa sectorial: comissions de serveis IEDIB

Hem participat a la Mesa sectorial d’educació de dia 1 de juny amb un únic punt del dia l’esborrany de la convocatòria de les comissions de serveis de l’IEDIB.

En principi, degut a la situació actual, es prorrogaran un curs les comissions que es van atorgar a la convocatòria passada i sortiran només a la convocatòria actual les places que quedaren pendents d’ocupar.

Les comissions de serveis d’aquesta convocatòria seran per un any i no inclouen l’apartat de formació específica que no s’ha pogut ofertar aquest curs.

S’han fet les següents aportacions:
Molts sindicats hem demanat que la formació específica formi part dels cursos de formació del professorat i estigui oberta i disponible per tothom i que es pugui fer amb independència de voler ocupar en un moment determinat la plaça a l’IEDIB.
També s’ha demanat que es revisin alguns punt dels barem. En relació a això, ens han contestat des de la Direcció General que ho faran i treuran una nova resolució amb les aportacions realitzades pels sindicats.

Des de Alternativa, hem demanat si hi ha previsió que aquestes places que ara s’ocupen via comissions de serveis tinguin a c/t el caràcter de places orgàniques de concurs de trasllat, a la qual cosa i el director general ha contestat que no, que de moment ells només veuen factible la via Comissió de Serveis.
També s’ha demanat per quin motiu, tractant-se d’un institut a distància, només es preveu que puguin ocupar places de mitja jornada el professorat Menorca i Eivissa i Formentera i no hi ha possibilitat que des d’aquestes illes es puguin ocupar també les places de jornada sencera, quan la presencialitat no es un fet essencial en aquest institut.
Se’ns ha contestat que ara vegada ja està posat en marxa tot el centre no hi ha inconvenient en que les places de jornada sencera puguin fer-se extensibles a tot el professorat incloent Menorca , Eivissa i Formentera i que ho tindran en compte a les properes convocatòries.

Consulta el document aquí

A torn obert de paraula des d’Alternativa hem sol·licitat una vegada més que es faci efectiu la pujada del 2% que des de el gener venim reclamant i a hores d’ara encara no s’ha aplicat.
També, en relació al tema de teletreball, hem demanat que es faci una regulació que doni seguretat jurídica al professorat.
Per acabar, hem sol.licitat com ja ferem a la darrera mesa, que es compensi amb un complement econòmic al professorat per què en tot aquest estat d‘alarma ha realitzat la seva feina aportant recursos informàtics i econòmics propis per tal de poder impartir la seva tasca docent. Des de Alternativa defensam que això s’ha de compensar a nivell econòmic i preveure com es gestionarà de cara al proper curs dotant als centres i al professorat dels recursos que es previnguin necessaris per si es torna donar una situació semblant.