Arxiu de la categoria: General

Sorteig de places per a persones amb discapacitat

Hem assistit al sorteig de reserva de places per a persones amb discapacitat previst a la convocatòria d’adjudicació provisional. Hi ha 1169 places disponibles. D’aquestes, 68 són per aquest col·lectiu. Les places que no s’adjudiquin a aquests companys, sortiran en la primera convocatòria de setembre.

Aquí en teniu el nombre per especialitat, centre i  illa.

 

MESA SECTORIAL EXTRAODINÀRIA 25-07-2019

Hem assistit a la Mesa sectorial extraordinària d’Educació. S’hi ha tractat la Resolució de la Directora General de Personal docent que estableix el procediment de tutorització dels funcionaris interins docents.

La resolució és una pròrroga de la del curs passat però, és un tema sobre el qual el Grup de treball integrat per representants de l’administració i dels sindicats farà feina de cara el curs 2020-2021 perquè tothom està d’acord en que el model ha de canviar per ser un veritable procés d’acompanyament del docent novell.

Com a prèvia, s’ha proposat que les actes de les sessions (punts tractats i acords presos) de la Mesa Sectorial seran penjades a la web de la DG Personal Docent. ALTERNATIVA, ha dona les gràcies a la secretària per la feina feta. Hem manifestat que no volem que la Mesa sectorial es convertesqui en un aparador sindical i demanem a tots responsabilitat a l’hora de fer constar en acta les paraules dites. A més, volem reivindicar les meses tècniques per la seva eficàcia.

  • El primer punt de l’ordre del dia, Tutorització dels funcionaris interins docents.

Els canvis respecte de la Resolució anterior són la referència a les Bases de la convocatòria i la incorporació d’un apartat pel que fa als aspirants.

Alternativa està d’acord amb la pròrroga de la Resolució perquè és necessari tenir aquest document. Hem fet remarca que en el Grup de treball caldrà matisar la incorporació del Grup S així com el transvàs de personal de l’escola concertada al sistema públic d’educació. Esperem que no es facin canvis substancials en la situació del personal interins de llarga durada.

El cap de servei de Secundària proposa que la tutorització finalitzi a dia 30 de maig perquè així els equips directius i els tutors del personal en fase de tutorització puguin fer aquesta tasca sense interferències d’altres tasques de final de curs o d’oposicions.

  • El segon punt de l’ordre del dia, la demostració del procés informàtic d’adjudicació de places tant per funcionaris en pràctiques com funcionaris interins.

Aquest procés és bàsicament el mateix per ambdós grups.

Canvis en relació al curs passat:

  • No es demana el núm. registre o preregistre, s’envia un codi nou de 4 dígits que dura un dia. Cada vegada que entreu al sistema, rebreu un codi nou. Si heu canviat d’adreça de correu electrònic, cal que envieu  ràpidament un correu al servei de primària o secundària, segons el vostre cas, indicant la nova adreça.
  • A l’apartat Certificació, s’hi inclou l’autorització de consulta del registre de delictes sexuals. Si no ho autoritzeu, haureu d’aportar físicament el document.
  • A l’apartat Places, apareix el perfil de les matèries que una persona pot donar (sols per interins) per títol i també apareix el nombre de places que pot triar. Una plaça pot aparèixer amb diversos perfils i serà comptada diverses vegades. Es podran triar o destriar perfils significatius (Títol, ensenyament especial). Si es marca un perfil, sortiran totes les places amb aquest perfil.
  • A l’apartat Places disponibles. Clicant damunt el nom del centre, sortirà les característiques del centre (horari, projectes, estudis, etc.)

CARTA AL NOU CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA

 

Ja coneixem qui ocuparà novament el càrrec de conseller d’Educació, Universitat i Recerca (novetat!), el Sr. Martí March, conegut per tota la comunitat educativa.

Encara amb el govern en funcions, la Conselleria d’educació i universitat, ha aprovat les instruccions per a l’inici del curs vinent que calquen les del curs anterior quant a quota del professorat i, per tant, les millores no seran substancials. A Alternativa tenim la sensació d’haver perdut un any important en el camí cap a l’equitat.

En aquest document, per ara, -encara n’esperem la versió definitiva- només s’ha inclòs un punt destacable davant la reticència de tots els sindicats presents a la Mesa Sectorial: el control horari dels docents de les Balears en el seu lloc de feina. 

Aquesta normativa, segons la conselleria d’obligada implantació, farà que cada centre hagi de buscar la fórmula per establir mecanismes de registre horari que, d’altra banda, ja es du a terme de múltiples maneres.

És una mesura, en definitiva, poc clara i sobretot poc urgent: es cobraran les hores extres? Es compensaran amb dies festius? Tindrem un període de prova? La xarxa serà suficient? Tindrem els aparells adequats?

Des del Sindicat Alternativa, volem fer una petició immediata al nou Conseller i el seu equip per començar a treballar en la reducció de ràtios a les aules, la millora de les infraestructures educatives, la recuperació de la capacitat adquisitiva i la reducció d’hores lectives dels docents de les Balears, fet que va quedar pendent en l’anterior legislatura i que per a nosaltres això sí que faria millorar la qualitat del nostre sistema educatiu.