Arxiu de la categoria: General

Unanimitat sindical davant de la proposta del Conseller d’Educació.

Davant la proposta del Conseller d’Educació per treballar la proposta de Pla de Retorn a la presencialitat del curs 2020/21, els sindicats d’educació, per unanimitat, acorden participar a les 4 comissions de treball i a les diferents subcomissions com un bloc unitari, per tal de garantir que no es vulnerin les condicions sociolaborals de cap docent, al temps que rebutjam l’intent de la Conselleria de minimitzar el pes dels representants dels treballadors reduint al mínim la seva representació.

La societat ha d’anar avançant cap a una nova normalitat en que l’escola ha de tenir un paper fonamental. La crisi sanitària ha deixat palès que l’escola presencial és insubstituïble per tal de contribuir en la seva tasca integradora i compensadora de desigualtats. Però la presencialitat s’ha de fer amb garanties sanitàries.

La intenció és fomentar les mesures sanitàries, minvar la bretxa educativa, potenciar la formació digital i garantir l’educació dels nostres alumnes, sense que es perjudiquin els interessos de cap col·lectiu. Aquest bloc sindical el configuren tots els sindicats de l’ensenyament  públic i concertat.

Per tot això, tot el bloc sindical, treballarem les respectives reunions per després fer totes les aportacions a les Meses Sectorials que se’n derivin, que és on correspon la seva aprovació legítima. En aquest sentit, per fer tota aquesta tasca, exigim a l’Administració que se’ns comuniqui:

– quin és el marge pressupostari que disposa educació.

Sense assignació extraordinària per augmentar notablement els pressupostos d’Educació difícilment podran dur-se a terme mesures efectives per afrontar el nou curs escolar amb un probable escenari de crisis sanitària. 

– quina és la quota de professorat prevista.

Hi ha diversos escenaris dels previsibles que requereixen d’un augment significatiu del nombre de docents per poder arribar a les ràtios que assenyalen els protocols de sanitaris de seguretat i salut.

– en quina situació es troba el Pla de conciliació que es treballa amb La  Conselleria de Treball , la d’Afers Socials i els Ajuntaments.

La conciliació de la vida laboral i familiar ha de tenir una solució global, de tota la societat, per tant, s’ha de garantir el treball productiu i també els espais de conciliació necessaris. Aquest objectiu ha de ser assolit mitjançant polítiques socials i de forma coordinada amb el món laboral. La conciliació no pot recaure en els centres educatius, ja que la seva tasca és de caire educatiu. 

– quin és el fons econòmic que l’Estat ha deixat a Balears, i quina d’aquesta partida es destinarà a Educació.

– un tracte igualitari per tot l’alumnat del territori, la qual cosa implica una coordinació amb la resta de CCAA a la Conferència Sectorial d’Educació.

que tots els documents han de finalitzar abans del 15 de juny, per tal de donar temps als centres per enllestir els plans de contingència.

-En quina situació queden les escoletes privades, d’Ajuntaments i patronats. S’ha de crear una subcomissió específica per 0-3.

Amb els més petits és molt complexe l’aplicació dels protocols de seguretat i al mateix temps atendre les necessitats afectives i educatives dels infants. 

Per concloure, des del bloc sindical ens mantindrem vigilants, exigint passar tots els documents preceptivament per les Meses Sectorials respectives, com a òrgans oficials que són para la negociació de les condicions sociolaboral dels docents.

Tenim molt present que els centres educatius són  la primera línia per aturar la propagació de la malaltia i evitar que tingui conseqüències dramàtiques sobre la resta de la població, per això exigim que la Conselleria d’Educació avaluï i estigui a l’alçada del repte que aquesta situació planteja i compti més amb els sindicats per a desenvolupar-la.

Mesa sectorial: comissions de serveis IEDIB

Hem participat a la Mesa sectorial d’educació de dia 1 de juny amb un únic punt del dia l’esborrany de la convocatòria de les comissions de serveis de l’IEDIB.

En principi, degut a la situació actual, es prorrogaran un curs les comissions que es van atorgar a la convocatòria passada i sortiran només a la convocatòria actual les places que quedaren pendents d’ocupar.

Les comissions de serveis d’aquesta convocatòria seran per un any i no inclouen l’apartat de formació específica que no s’ha pogut ofertar aquest curs.

S’han fet les següents aportacions:
Molts sindicats hem demanat que la formació específica formi part dels cursos de formació del professorat i estigui oberta i disponible per tothom i que es pugui fer amb independència de voler ocupar en un moment determinat la plaça a l’IEDIB.
També s’ha demanat que es revisin alguns punt dels barem. En relació a això, ens han contestat des de la Direcció General que ho faran i treuran una nova resolució amb les aportacions realitzades pels sindicats.

Des de Alternativa, hem demanat si hi ha previsió que aquestes places que ara s’ocupen via comissions de serveis tinguin a c/t el caràcter de places orgàniques de concurs de trasllat, a la qual cosa i el director general ha contestat que no, que de moment ells només veuen factible la via Comissió de Serveis.
També s’ha demanat per quin motiu, tractant-se d’un institut a distància, només es preveu que puguin ocupar places de mitja jornada el professorat Menorca i Eivissa i Formentera i no hi ha possibilitat que des d’aquestes illes es puguin ocupar també les places de jornada sencera, quan la presencialitat no es un fet essencial en aquest institut.
Se’ns ha contestat que ara vegada ja està posat en marxa tot el centre no hi ha inconvenient en que les places de jornada sencera puguin fer-se extensibles a tot el professorat incloent Menorca , Eivissa i Formentera i que ho tindran en compte a les properes convocatòries.

Consulta el document aquí

A torn obert de paraula des d’Alternativa hem sol·licitat una vegada més que es faci efectiu la pujada del 2% que des de el gener venim reclamant i a hores d’ara encara no s’ha aplicat.
També, en relació al tema de teletreball, hem demanat que es faci una regulació que doni seguretat jurídica al professorat.
Per acabar, hem sol.licitat com ja ferem a la darrera mesa, que es compensi amb un complement econòmic al professorat per què en tot aquest estat d‘alarma ha realitzat la seva feina aportant recursos informàtics i econòmics propis per tal de poder impartir la seva tasca docent. Des de Alternativa defensam que això s’ha de compensar a nivell econòmic i preveure com es gestionarà de cara al proper curs dotant als centres i al professorat dels recursos que es previnguin necessaris per si es torna donar una situació semblant.

 

Comissió general d’organització curs 20-21

La Conselleria d’Educació i Universitat ha convocat a tota la comunitat educativa per tractar les instruccions del funcionament del curs 20-21.

Hi haurà una comissió general i unes 14 subcomissions, que durant el juny tractaran cada un dels aspectes de 3 possibles escenaris.

Alternativa ha remarcat que faran falta millorar plantilles, espais, etc. És a dir, una millora substancial de la inversió educativa: que a una situació imprevista els docents han fet tot el que han pogut i no han demanat res a canvi, però el proper curs cal que hi hagi recursos suficients i una situació anòmala com aquesta no pot empitjorar els drets dels docents. És per això que tots els acords que afectin a les condicions laborals dels docents hauran de ser aprovades per la Mesa Sectorial.

Trobam positiva la reunió perquè  tots puguin aportar, però pensam que també tota aquesta comunitat educativa amb interessos particulars s’ha de mobilitzar per reclamar un finançament extraordinari pel sistema educatiu públic de les Illes Balears.