Arxiu de la categoria: General

Mesa sectorial: comissions de serveis IEDIB

Hem participat a la Mesa sectorial d’educació de dia 1 de juny amb un únic punt del dia l’esborrany de la convocatòria de les comissions de serveis de l’IEDIB.

En principi, degut a la situació actual, es prorrogaran un curs les comissions que es van atorgar a la convocatòria passada i sortiran només a la convocatòria actual les places que quedaren pendents d’ocupar.

Les comissions de serveis d’aquesta convocatòria seran per un any i no inclouen l’apartat de formació específica que no s’ha pogut ofertar aquest curs.

S’han fet les següents aportacions:
Molts sindicats hem demanat que la formació específica formi part dels cursos de formació del professorat i estigui oberta i disponible per tothom i que es pugui fer amb independència de voler ocupar en un moment determinat la plaça a l’IEDIB.
També s’ha demanat que es revisin alguns punt dels barem. En relació a això, ens han contestat des de la Direcció General que ho faran i treuran una nova resolució amb les aportacions realitzades pels sindicats.

Des de Alternativa, hem demanat si hi ha previsió que aquestes places que ara s’ocupen via comissions de serveis tinguin a c/t el caràcter de places orgàniques de concurs de trasllat, a la qual cosa i el director general ha contestat que no, que de moment ells només veuen factible la via Comissió de Serveis.
També s’ha demanat per quin motiu, tractant-se d’un institut a distància, només es preveu que puguin ocupar places de mitja jornada el professorat Menorca i Eivissa i Formentera i no hi ha possibilitat que des d’aquestes illes es puguin ocupar també les places de jornada sencera, quan la presencialitat no es un fet essencial en aquest institut.
Se’ns ha contestat que ara vegada ja està posat en marxa tot el centre no hi ha inconvenient en que les places de jornada sencera puguin fer-se extensibles a tot el professorat incloent Menorca , Eivissa i Formentera i que ho tindran en compte a les properes convocatòries.

Consulta el document aquí

A torn obert de paraula des d’Alternativa hem sol·licitat una vegada més que es faci efectiu la pujada del 2% que des de el gener venim reclamant i a hores d’ara encara no s’ha aplicat.
També, en relació al tema de teletreball, hem demanat que es faci una regulació que doni seguretat jurídica al professorat.
Per acabar, hem sol.licitat com ja ferem a la darrera mesa, que es compensi amb un complement econòmic al professorat per què en tot aquest estat d‘alarma ha realitzat la seva feina aportant recursos informàtics i econòmics propis per tal de poder impartir la seva tasca docent. Des de Alternativa defensam que això s’ha de compensar a nivell econòmic i preveure com es gestionarà de cara al proper curs dotant als centres i al professorat dels recursos que es previnguin necessaris per si es torna donar una situació semblant.

 

Comissió general d’organització curs 20-21

La Conselleria d’Educació i Universitat ha convocat a tota la comunitat educativa per tractar les instruccions del funcionament del curs 20-21.

Hi haurà una comissió general i unes 14 subcomissions, que durant el juny tractaran cada un dels aspectes de 3 possibles escenaris.

Alternativa ha remarcat que faran falta millorar plantilles, espais, etc. És a dir, una millora substancial de la inversió educativa: que a una situació imprevista els docents han fet tot el que han pogut i no han demanat res a canvi, però el proper curs cal que hi hagi recursos suficients i una situació anòmala com aquesta no pot empitjorar els drets dels docents. És per això que tots els acords que afectin a les condicions laborals dels docents hauran de ser aprovades per la Mesa Sectorial.

Trobam positiva la reunió perquè  tots puguin aportar, però pensam que també tota aquesta comunitat educativa amb interessos particulars s’ha de mobilitzar per reclamar un finançament extraordinari pel sistema educatiu públic de les Illes Balears.

 

NOU TRÀMIT TELEMÀTIC A TRAVÉS DEL GESTIB  PER SOL·LICITAR “PERMISOS I LLICÈNCIES QUE ATORGA LA DIRECCIÓ GENERAL DE PERSONAL DOCENT” I ALTRES TRÀMITS

INFORMACIÓ DGPDOCEN: POSADA EN MARXA DEL NOU TRÀMIT TELEMÀTIC A TRAVÉS DEL GESTIB  PER SOL·LICITAR “PERMISOS I LLICÈNCIES QUE ATORGA LA DIRECCIÓ GENERAL DE PERSONAL DOCENT” I ALTRES TRÀMITS

La Direcció General de Personal Docent, juntament amb la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, ha estat treballant en la digitalització del procediment dels “Permisos i llicències que atorga la Direcció General de Personal Docent”. Finalment, aquesta tasca s’ha concretat en un nou tràmit telemàtic operatiu a través del Gestib.

A partir del dilluns dia 1 de JUNY de 2020 tots els permisos i llicències que atorga la Direcció General de Personal Docent s’hauran de sol·licitar i tramitar de la SEGÜENT MANERA:

1)  Altes i baixes. S’han de continuar enviant als correus electrònics habilitats: Personal de Primària: primaria@dgpdocen.caib.es; Personal de Secundària: secundaria@dgpdocen.caib.es

Tots els originals s’han de custodiar en la secretaria del centre i no s’han de remetre per correu postal ordinari a la Direcció General (tampoc els corresponents als dies de l’Estat d’Alarma).

(Aquesta part s’incorporarà també com un tràmit telemàtic al Gestib a finals d’any)

2)  Els permisos i llicències que atorga la Direcció General de Personal Docent, s’han de sol·licitar a través del Gestib. Les instruccions del nou tràmit les teniu disponibles al següent enllaç: http://80.28.7.251/?p=517

3)  Fons Social. S’han de tramitar mitjançant el correu electrònic: fonssocial@dgpdocen.caib.es

Les ajudes per estudis es poden sol·licitar fins al 15 de juliol de 2020.

4)  Altres tràmits: sol·licituds de jubilació, sexennis, triennis, excedències, reingressos, sol·licitud de fulls de serveis, certificats, etc.  S’han de continuar sol·licitant als correus electrònics habilitats en el punt (1).

Si heu de resoldre cap dubte, podeu contactar amb el Servei de Primària o amb el Servei de Secundària preferentment per correu electrònic, o bé, telefònicament.