Arxiu de la categoria: General

Desconnecta! Pel dret a la desconnexió digital.

Una de les principals reclamacions que ens fèieu els docents el curs passat era la impossibilitat de desconnectar de la feina una vegada acabat l’horari laboral ja que es reben mails constantment per part de directives, companys, alumnes i famílies. L’elevat número d’hores lectives i de tasques no relacionades directament amb la docència fa que sigui impossible estar al dia en la gestió dels correus electrònics i missatges de les plataformes educatives que s’usen als centres si no s’inverteix temps fora de l’horari laboral. Si a tot això sumem l’existència de nombrosos grups de Whatsapp la desconnexió és impossible.

Des d’Alternativa, us volem recordar que existeix una normativa, que us animem a consultar i si penseu que s’incompleix denuncieu-ho i parleu-ne al vostre centre. 

És per això que us feim les següents recomanacions per tal que el curs que ara comença sigui més fàcil de dur i es redueixi la “jornada fantasma” que el sindicat ve denunciant des de fa temps. Recordeu que la jornada laboral és de  37,5  hores, d’aquestes 30 són de permanència al centre.  Amb tot això, haurieu de fer 7,5 hores de feina a casa durant tota la setmana.

  • El primer de tot és prioritzar l’atenció directa a l’alumnat.
  • Posa’t un horari per acabar i compleix-lo.
  • Utilitza únicament el correu corporatiu per comunicar-te amb companys, alumnes i famílies.
  • Si al teu centre hi ha grup de Whatsapp, no estàs obligat a ser-hi. La nostra recomanació, si des del centre es considera una eina de comunicació és usar les llistes de difusió, que són unidireccionals.
  • Si has d’enviar un correu electrònic fora de l’horari laboral, pensa si és realment necessari. Les persones que el reben poden sentir-se obligades a contestar al moment. Recorda que existeix l’eina que et permet programar els missatges en dia i hora concrets.
  • És fonamental que en parleu al centre, comenteu-ho amb els companys i establiu tant als departaments com als claustres una sèrie de criteris que afavoreixin la conciliació amb la vida personal.

NORMATIVA ESTATAL: https://www.insst.es/documentacion/material-divulgativo-y-audiovisual/carteles/sabias-que-tienes-derecho-desconexion-digital-sea-cual-sea-tu-puesto-trabajo-ano-2022

Una carrera professional lluny dels 150.000 euros.

CARRERA PROFESSIONAL 

Des del 2015 Alternativa treballa per la implantació del complement de carrera professional al cos docent de les Illes Balears que equiparés la funció docent amb la resta cossos de treballadors públics d’altres conselleries o departaments. Una de les reivindicacions històriques del Sindicat Alternativa s’ha complert però totalment de forma insuficient. 

La demanda d’Alternativa equivaldria a cobrar 150.000 euros, aproximadament, al llarg de les dècades de professió. Explicació: aquí

Al darrer Consell de Govern s’ha aprovat el cobrament del primer tram de la carrera professional. 

Aquest primer tram, així com la resta, està totalment allunyat del que hauria de ser la carrera professional docent, comparada amb altres sectors de l’administració pública. 

Alternativa reclama una carrera professional equiparable, econòmicament i en les condicions mínimes, a la d’altres funcionaris no docents amb la mateixa categoria professional i requisits d’accés.

Volem recordar que no estem d’acord amb l’existència de dos tipus de carrera professional per a tots el docent i un tercer tipus, exclusiu per a equips directius.

El primer tipus és una carrera professional per trams amb els complements consolidables, vinculada a una avaluació: 3 trams de 6 anys cadascun consolidables.

El segon tipus és de carrera professional per nivells excloents entre si, depenent de la tipologia de centre i segons la tasca que s’hi faci.

I finalment un tercer tipus de carrera professional per a equips directius, vinculat a la presentació d’un projecte i una avaluació.

Si es vol afavorir que els docents triïn diferents tipus de centres, i que als equips directius se’ls reconegui la seva tasca, s’ha de pensar en altres maneres d’incentivació deslligades de la carrera professional. 

Si es vol fer de la docència una professió atractiva per algunes especialitats on falten docents, s’han d’equiparar les condicions econòmiques i la carrera professional a altres sectors públics.

Seguirem lluitant per aconseguir la demanda d’Alternativa ,els 150.000 euros i per tenir una carrera professional deslligada de l’avaluació dels docents però vinculada a altres aspectes relacionats amb la tasca docent. 

> INFORMACIÓ PEL COBRAMENT DEL PRIMER TRAM 

Requisits (ho comprova la Direcció General de Personal Docent) 

a) Estar en situació administrativa de servei actiu en la data de publicació d’aquesta convocatòria.

b) Tenir reconegut el primer sexenni en la data de publicació d’aquesta convocatòria.

A tenir en compte 

La incorporació al sistema de progressió en la carrera professional és voluntària, aquells funcionaris docents que no vulguin, cas d’acomplir els requisits, que l’Administració els hi reconegui d’ofici el primer tram de la part consolidable del complement de carrera professional, han de renunciar-hi expressament (la renúncia s’ha de fer entre dia 1 i dia 31 d’octubre de 2023) , mitjançant el tràmit telemàtic habilitat a l’efecte en la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent <http://dgpdocen.caib.es

LListes

Durant el mes de novembre es publicaran els llistat provisionals i definitius dels docents que han de percebre el primer tram.

Pagament 

És amb efectes retroactius de dia 1 de setembre de 2023

Pagament a la nòmina de setembre

*Important: el primer pagament serà a la nòmina de setembre i si es vol cobrar no s’ha de fer res.

Més informació al BOIB 

Convocatòria de Formació Inicial de Riscs Laborals per a nous treballadors de centres educatius

INFORMACIÓ DEL SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

Justificació

D’acord amb l’art. 19 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscs laborals, en compliment del deure de protecció als treballadors, s’ha de garantir la formació i informació als treballadors en matèria preventiva, com a part essencial per a la implantació del sistema de gestió de la prevenció.

Destinataris de la formació

El personal docent anomenat aquest curs 2023-2024 com a funcionari de carrera, bé com a resultat del procés selectiu o del procés d’estabilització. També aquell personal docent al qual es llançà en anteriors ocasions aquesta mateixa convocatòria, però que, per qualsevol motiu no feren la formació. És obligatòria l’assistència a una sessió de formació inicial en prevenció de riscs laborals durant el present curs.

Tipus de curs

S’ofereixen tres tipus de curs, dels quals heu de triar el que sigui més adient per a la tasca docent que realitzau:

A) Curs inicial de riscs per a docents que treballen en CEIP, CEI, CEE…

B) Curs inicial de riscs per a docents que treballen en IES, CIFP, EOI, Conservatori, Escola d’art, CEPA… i que duguin a terme la seva tasca docent sense utilitzar laboratoris, tallers, eines o equips de treball.

C) Curs inicial de riscs per a docents que treballen en IES, CIFP, EOI, CEPA, Conservatori, Escola d’art… i que realitzin la seva tasca docent utilitzant laboratoris, tallers, eines o equips de treball.

D’aquest tres, s’ha de seleccionar un tipus de curs, el que més s’ajusti a la feina que es realitza (en funció del tipus de centre i en si s’empren o no laboratoris, tallers o màquines). Tots els cursos són molt semblants, però uns es centren o aprofundeixen més en uns aspectes concrets segons la tasca que es vagi a realitzar (per exemple ús de productes químics o maquinària, manipulació de càrregues…).

Calendari

Les sessions es realitzaran durant tot el curs 2023-2024 en format presencial mitjançant videoconferència. S’ha de seleccionar UNA sessió d’entre les programades segons el tipus de curs que et correspongui, hi ha sessions en diferents dies i franges horàries perquè puguis triar la que millor s’adeqüi a la teva organització.

Les sessions previstes en el calendari per aquest curs són:

Inscripció

Per realitzar la inscripció a la sessió formativa seleccionada pitja damunt el següent enllaç: https://forms.gle/iia5fC3DJhxGipsj9

A tenir en compte

– D’aquesta formació inicial obligatòria s’ha de triar un tipus de curs, el que més s’ajusti a la feina que realitzarà el docent (en funció del tipus de centre i bàsicament si emprarà o no laboratoris, tallers o màquines). Tots els cursos són molt semblants, però uns se centren o aprofundeixen més en uns aspectes concrets segons la tasca que es vagi a realitzar (per exemple ús de productes químics o maquinària, manipulació de càrregues…)

– La formació obligatòria en prevenció de riscos laborals s’ha d’impartir en horari laboral sempre que sigui possible, des de la direcció del centre s’ha de facilitar la participació dels docents a aquesta formació obligatòria. És necessari que vosaltres informeu a la direcció del centre de forma prèvia de l’assistència a la formació, en acabar es lliurarà certificat d’assistència per justificar l’absència del lloc de treball.

– Com hem comentat, es facilitarà certificat d’assistència, encara que s’ha de tenir en compte que aquesta sessió no dona dret a hores de formació permanent del professorat.

– Hi ha un màxim d’assistents per curs, es seguirà el criteri d’ordre cronològic d’arribada de la sol·licitud per a la inscripció al curs.

– Es requereix un mínim d’assistents per realitzar la sessió formativa, en cas que no s’arribi aquest mínim la sessió pot ser anul·lada.

– Per a qualsevol consulta podeu telefonar al servei de prevenció 971 17 60 37 o per correu electrònic a prevencio@dgpdocen.caib.es