Mostra totes les entrades de admin

Mesa sectorial d’educació

Dimarts, dia 27 d’abril, hi ha convocada una Mesa Sectorial d’Educació per tractar els següents temes:

1. Proposta de projecte de decret pel qual es crea el centre de Formació,
Innovació i Desenvolupament de la Formació Professional de les Illes
Balears.
2. Proposta de Decret pel qual es regula el Règim d’organització i
funcionament del Centre d’Innovació de Formació Professional de les Illes
Balears (CInFP-ib).
3. Proposta de Resolució per la qual es regula el funcionament de les aules
d’emprenedoria implantades per la Direcció General de Formació
Professional i Ensenyaments Artístics Superiors en els centres públics que
imparteixin ensenyaments de Formació Professional a les Illes Balears.
4. Proposta de Resolució per la qual es regula el funcionament de les aules de
tecnologia implantades per la Direcció General de Formació Professional i
Ensenyaments Artístics Superiors en els centres públics que imparteixin
ensenyaments de Formació Professional a les Illes Balears.
5. Torn obert de paraules.

Podeu consultar la documentació aquí

Si voleu fer-nos arribar propostes: info@sindicatalternativa.cat

Instruccions específiques sobre sortides escolars: COVID-19

Amb motiu de la publicació d’unes instruccions específiques sobre sortides escolars degut a la COVID-19, volem recordar a la Conselleria d’Educació, i en especial a la DG de Planificació i Centres, que aquesta és una qüestió per a la que el Sindicat Alternativa ja ha demanat resposta, fins i tot abans de l’aparició de la pandèmia.

Les podeu consultar aquí: https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4657866&lang=ca&coduo=7

En el curs 2019-20, vam fer una petició de mesa sectorial per tractar la possibilitat de fer una normativa unificada de criteris que afecten a l’obligatorietat o no de participar en sortides escolars, a les responsabilitats dels docents en les mateixes, a més de la compensació d’hores extraordinàries en sortides com viatges de fi d’etapa.

En octubre de 2020, vam demanar a la DG de Planificació i Centres que ens facilités informació per aclarir dubtes que ens feien arribar els docents respecte de la gestió d’activitats complementàries i extraescolars en situació pandèmica.

Mai no hem rebut resposta de cap de les peticions, per això ara insistim en la necessitat de la creació d’una normativa comuna per a activitats complementàries i extraescolars.

 

Calendari escolar 21-22

Text: Conselleria d’Educació

+informació: https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4655105&lang=ca&coduo=7 

La festa escolar unificada serà dia 28 de febrer de 2022
\ El curs escolar tendrà un total de 176 dies lectius

El  Consell Assessor del Calendari Escolar ha informat favorablement la proposta de calendari escolar per al curs 2021/22 presentada per la Conselleria d’Educació i Formació Professional en la reunió celebrada ahir per videoconferència.

El curs tendrà 176 dies lectius, els mateixos que el curs 2020/21.

Per a l’alumnat d’infantil, de primària, de secundària, de batxillerat i d’educació especial, el curs començarà el 10 de setembre de 2021 i acabarà el 23 de juny de 2022.

L’alumnat de formació professional iniciarà les activitats lectives el dia 24 de setembre de 2021 i les finalitzaran el dia 23 de juny de 2022.

Excepcionalment, els alumnes de segon curs de batxillerat que titulin finalitzen les activitats lectives el dia 27 de maig de 2022. Els centres han d’oferir, per a aquests alumnes, activitats lectives d’aprofundiment i consolidació fins al dia anterior al d’inici de les proves d’accés a la universitat (PBAU).

Ensenyaments de règim especial
Els alumnes dels conservatoris professionals de música i dansa inicien les activitats el 4 d’octubre i les finalitzen el dia 23 de juny de 2022. Els dels cicles formatius de grau mitjà i de grau superior d’Arts Plàstiques i Disseny inicien les activitats lectives el dia 29 de setembre de 2021 i les finalitzen el dia 28 de juny de 2022El segon curs del grau superior d’Arts Plàstiques i Disseny es pot organitzar per quadrimestres: el primer, de dia 29 de setembre de 2021 a dia 4 de febrer de 2022, i el segon, de dia 7 de febrer de 2022 a dia 28 de juny de 2022.

Els alumnes d’ensenyaments esportius de règim especial inicien les activitats lectives el dia 4 d’octubre de 2021 i les finalitzen el dia 23 de juny de 2022.

Els alumnes de les escoles oficials d’idiomes inicien les activitats lectives el dia 4 d’octubre de 2021 i les finalitzen el dia 30 de maig de 2022. El mes de juny, fins dia 23, s’ha de dedicar a exàmens.

Els centres d’educació de persones adultes inicien les activitats lectives el dia 1 d’octubre de 2021 i les finalitzen el dia 23 de juny de 2022. El primer quadrimestre comprèn de dia 1 d’octubre de 2021 a dia 3 de febrer de 2022 i el segon quadrimestre, de dia 14 de febrer de 20222 a dia 23 de juny de 2022.

Els alumnes dels estudis superiors de Disseny de l’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears inicien les activitats lectives el dia 29 de setembre de 2021 i les finalitzen el dia 30 de juny de 2022. El primer quadrimestre comprèn de dia 29 de setembre de 2021 a dia 11 de febrer de 2022 i el segon quadrimestre, de dia 14 de febrer de 2022 a dia 30 de juny de 2022.

Els alumnes dels estudis superiors d’Art Dramàtic de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears inicien les activitats lectives el dia 27 de setembre de 2021 i les finalitzen el dia 22 de juliol de 2022. El primer quadrimestre comprèn de dia 27 de setembre de 2021 a dia 18 de febrer de 2022 i el segon quadrimestre, de dia 21 de febrer de 2022 a dia 22 de juliol de 2022.

Els alumnes dels estudis superiors de Música del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears inicien les activitats lectives el dia 20 de setembre de 2021 i les finalitzen el dia 17 de juny de 2022. El primer quadrimestre comprèn de dia 20 de setembre de 2021 a dia 4 de febrer de 2022 i el segon quadrimestre, de dia 7 de febrer de 2022 a dia 17 de juny de 2022.

Vacances escolars
Les vacances de Nadal seran del 23 de desembre de 2021 fins al 9 de gener de 2022 (ambdós inclosos) i les vacances de Pasqua del 14  al 24 d’abril de 2022 (ambdós inclosos).

Dies festius
Tenen la consideració de dies festius:

Dia 12 d’octubre de 2021 (Festa Nacional)
Dia 6 de desembre de 2021 (Dia de la Constitució)
Dia 8 de desembre de 2021 (Immaculada Concepció)
Dia 1 de març de 2022 (Dia de les Illes Balears)
Dia 1 de maig de 2022 (Festa del Treball)

Té la consideració de dia no lectiu:

Dia 28 de febrer de 2022 (Festa Escolar Unificada)

Igualment, es consideren dies festius les dues festes locals oficialment determinades per la corporació corresponent, el mateix dia de la celebració.

Quan una de les dues festes locals o les dues coincideixin amb dies no lectius del curs 2021-2022, el centre pot determinar, en substitució d’aquestes, tants de dies no lectius com coincidències s’hagin produït, amb un màxim de dos. Si pel canvi de les festes locals només una d’elles coincideix amb el calendari escolar del curs 2021-2022, els centres podran elegir un dia festiu per poder ajustar a 176 els seus dies lectius.

Cada centre docent de segon cicle d’educació infantil, d’educació primària, d’educació secundària, d’educació especial, de règim especial, específic de formació professional, d’ensenyaments d’adults i d’ensenyaments superiors pot establir dos dies festius de lliure disposició, els quals s’han de fer constar a la programació general anual del centre i s’han de notificar a les famílies i a les empreses concessionàries dels diferents serveis escolars amb una antelació mínima de 30 dies naturals. També s’ha d’anotar al GestIB, una vegada adoptat l’acord.

Els consells escolars municipals, si és el cas, han de promoure que tots els centres del municipi o la localitat estableixin els mateixos dies de lliure disposició, sempre que sigui possible.

Els centres que comparteixen les mateixes dependències han d’establir el mateix dia de lliure elecció.