Mostra totes les entrades de admin

Permís per cura de menors plenament remunerat!

Des de l’inici de la pandèmia, s’han hagut de prendre mesures encaminades a vetllar per la salut individual i col·lectiva, i especialment dins les escoles per ser un lloc de trobada que interconnecta molts famílies.

La pandèmia ha trasbalsat el funcionament i ha fet grinyolar molts de sistemes i especialment el de la conciliació familiar i laboral quan s’han hagut de confinar els alumnes a casa. Des de el Govern Balear, a través del seu pla de conciliació i corresponsabilitat de les Illes Balears 21-24, es plantegen i proposen  mesures i recomanacions per facilitar aquesta conciliació.

Els docents que durant aquest temps han tingut fills en situació de confinament obligatori, únicament han pogut tenir cura dels fills confinats pagant de la seva butxaca la conciliació mitjançant un permís no retribuït de 5 dies i no han pogut sol·licitar el permís remunerat ja previst a l’article 48.j del text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre.  “Permís per al compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic o personal i per deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral”.

Recentment el tribunal Contenciós administratiu de Logroño ha estimat la demanda interposada per un funcionari interí, reclamant el dret a reclamar l’ús d’aquest permís per donar compliment a l’obligació que estableix el codi Civil respecte a l’obligació inexcusable de caràcter personal de vetllar pels fills menors.

Des del Sindicat Alternativa demanam a la Conselleria d’Educació que doni l’opció de gaudir d’aquest permís retribuït a tots els docents afectats mentre duri el confinament dels menors i comenci donant exemple com proposa al Pla de Conciliació i corresponsabilitat del Govern .

Una sentencia pionera reconoce el derecho a un permiso retribuido por cuidado de hijo confinado por covid | Público (publico.es) 

 

Ingerències polítiques en la feina dels docents: mai!

Aquest cap de setmana hem llegit a premsa que el Parlament ha aprovat dues esmenes a la LLEIB presentades per MÉS Menorca. 

En primer lloc, ens sembla innecessari haver d’incorporar una esmena per a què els centres educatius romanguin oberts fora d’horari lectiu. Bastava fer una volta abans de l’arribada de la COVID-19 per veure la quantitat d’activitats que s’hi duien a terme. Els centres sempre han estat oberts amb la col.laboració de les associacions de pares i mares i els corresponents ajuntaments per al gaudi de tota la comunitat.

D’altra banda, el que ens resulta més indignant és que una llei tingui la intenció de vetar qualsevol tipus d’aprenentatge. La voluntat dels docents de les Illes d’evolucionar pedagògicament és evident. Els canvis metodològics porten anys produint-se i els aprenentatges memorístics formen part de totes les capacitats, habilitats i destreses que s’han de treballar a les aules. 

No necessitem polítics que ens diguin com exercir la nostra tasca, igual que no li diuen a un cirurgià com operar. Necessitem una classe dirigent que demostri que confia en la nostra capacitat i preparació i, sobretot, que atengui les nostres demandes, començant per un finançament adient.

Reunió de la Comissió Paritària de riscos laborals

Ahir es va dur a terme una reunió extraordinària de la Comissió Paritària de Riscos Laborals del Personal Docent a petició de les diverses entitats sindicals que en formem part. 

A aquesta reunió hi va assistir Mª Antònia Font, Directora General de Salut Pública, que va ajudar a aclarir els dubtes presentats, facilitant els següents enllaços i ha pres nota dels suggeriments:

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Adaptacion_estrategia_vigilancia_y_control.pdf

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Adaptacion_Guia_Centros_Educativos.pdf

Arran de les instruccions enviades als centres i de les preocupacions que genera la situació actual les principals preocupacions en què hem estat d’acord tots els sindicats han estat les següents:

  • El tractament dels casos a les aules UEECO.
  • La gestió d’altes i baixes.
  • Els casos en què hi ha símptomes els últims dies de confinament.
  • El tractament de les gestants com a vulnerables.
  • Sobrecàrrega de feina per a equips directius i tutors especialment.
  • Criteris de flexibilització de les quarantenes.

Per la nostra part, hem incidit que ens trobem en una situació que ens sobrepassa a tots, per a la qual no estàvem preparats i que deixa en evidència moltes mancances de la nostra societat en general, i del sistema educatiu en concret, que ja veníem denunciant: necessitat de més i millors infraestructures, reducció de ràtios, pressupost educatiu… 

A més, com vam denunciar en reiterades ocasions, el canvi de protocols estan pensats per no tancar les escoles, no estan pensats per assegurar el control del virus a les escoles.