Mostra totes les entrades de admin

Més concertada, més segregació

La Conselleria augmentarà la inversió en l’escola privada i mentrestant no soluciona el problema d’escolarització equilibrada a la pública.

La doble via d’escolarització i la gestió que se’n fa des de les administracions públiques genera cada vegada més segregació i més desigualtats socials des de l’única eina que protegeix la igualtat d’oportunitats: l’escola pública. 

A les Illes Balears, ens els darrers anys s’ha evitat afrontar l’escolarització equilibrada de manera valenta i amb l’objectiu de racionalitzar la matriculació a fi d’evitar la segregació per motius econòmics o socials.

Lluny d’això, en algunes zones, majoritàriament urbanes, com Palma o Eivissa, l’escola pública absorbeix un gran percentatge d’alumnat NESE, contradint, fins i tot, la pròpia normativa de la Conselleria d’Educació, que estableix que poden superar un 30%. 

A més, hi ha algunes zones que també superen el 10% d’alumnes NESE per centre, superant la resta de centres de la seva zona sense oferir recursos extra per poder tractar l’alumnat, tal com han denunciat els companys del CEIP Verge de Lluc (Palma). 

Els docents de l’escola pública, any a any veuen incrementada la càrrega de feina que comporta treballar a aules plenes i cada dia més heterogènies i diverses . 

Segons ha anunciat la Conselleria d’Educació, el Govern incrementarà la inversió pública en l’escola privada subvencionada (concertada) sense, ni tan sols augmentar les exigències en elements tan sensibles com l’escolarització equilibrada i inclús premiant amb recursos addicionals als centres que demostrin que no cobren quotes il·legals, en lloc de perseguir aquesta pràctica tan estesa.

Des del Sindicat Alternativa sempre hem defensat l’escola pública de qualitat i inclusiva, però per aconseguir-ho s’ha d’anar cap al decreixement/reducció d’escoles concertades i millorar la inversió i les infraestructures de l’escola pública.

Meses tècniques Acord Marc

La Conselleria d’educació enceta les negociacions en Meses tècniques el proper 18/11/2022.

Podeu consultar la documentació i fer-nos arribar les vostres propostes a info@sindicatalternativa.cat

Download

Download

Download

El concurs de mèrits. Un resum.

-És un concurs coordinat amb altres comunitats autònomes i té com a objectiu no perdre cap plaça durant el procés, que serà únic i extraordinari. 

-El tràmit es farà entre el 21 de novembre i el 21 de desembre de 2022.

-El tràmit serà únicament telemàtic. Serà necessari tenir Cl@ve o registre digital.

-Es pot participar en diferents cossos i en diferents especialitats. Cada participació requereix una sol·licitud diferent. 

-És un procediment a nivell de comunitat autònoma (no per illes)

-La inscripció a cada especialitat té una taxa de 83,72€.

-Només es tindran en compte els mèrits fins al 21 de desembre de 2022.

-En cada especialitat es pot triar altres comunitats autònomes.

-Es pot participar en diferents especialitats, però només es podrà adjudicar una plaça. En cas d’accedir a més d’una plaça, el candidat haurà de renunciar per escrit a les places que no vulgui o la Conselleria li adjudicarà la plaça on tingui major puntuació.

-El torn 1 és obert, el torn 2 està reservat amb persones amb discapacitat acreditada. En cas que quedi desert el torn 2, les places s’acumularan al torn 1.

-No es perdrà cap plaça. En cas de quedar vacants o renúncies, la Conselleria recorrerà a la llista de seleccionats per cobrir totes les places sempre que el candidat hagi triat les Illes Balears en primera opció

-La previsió és que la llista PROVISIONAL de mèrits es publiqui al febrer del 2023. No obstant això, la normativa preveu que pugui ser durant el 2023 o el 2024.

-En el moment, de fer el tràmit, s’haurà d’entregar el títol universitari, la capacitació pedagògica i la capacitació de català. (o els seus equivalents)

-Els anys treballats en places de suport computaran en una sola especialitat triada pel candidat. Les places de cultura clàssica també tindran aquesta funció.

-Es podrà renunciar a l’adjudicació sense cap penalització en altres places o procediments (interins…). Si es renuncia, es fa a una plaça de funcionari de carrera.

-El C2 de llengua catalana només computarà si s’ha obtingut a la EOI. El C1 és un requisit d’accés.

-El C1 i el C2 de les llengües estrangeres computaran si s’han obtingut en EOI o són convalidats per ACLES.

-Consulta el barem.

-Consulta les places.

Pots recuperar la xerrada telemàtica que vam fer: