Mostra totes les entrades de admin

Mesa EXTRAORDINÀRIA d’educació: Pla de millora de centres

Conselleria, representada pel director general de Planificació i Centres, la directora general de Personal Docent i la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat, ens havia convocat per presentar-nos els esborranys de dues resolucions vinculades:

-Resolució del conseller d’Educació i Universitat per la qual es convoca el procés de selecció de centres docents de titularitat pública dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat per a la implantació de plans integrals de millora dels centres en el curs 2016-2017

– Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat per la qual s’aproven les instruccions per al desenvolupament de programes de formació dels centres vinculats al Pla integral de millora per al curs 2016-2017 i 2017-2018 assessorats pels centres de professorat de les Illes Balears.

El Pla Integral de millora que presenta la Resolució serveix bàsicament per donar cobertura legal a aquells centres que ja estan aplicant mesures innovadores en el seu projecte de centre. D’aquest programa, sols se’n podrien beneficiar 30 centres (20 a primària i 10 a secundària).

Hem lamentat que aquest pla, que realment serà un pla pilot d’una durada de 2 cursos, no hagi anat precedit d’un estudi de la situació actual d’aquestos experiments a la nostra comunitat.

També hem lamentat que no s’hagin fet consultes prèvies a la presentació dels esborranys.

Ens han respost que han tengut temps perquè volen treure aquesta normativa aviat.

Però el punt més conflictiu, rebutjat per totes les organitzacions sindicals, ha estat el de “places amb perfil específic” (annex 1, punt sisè, 2,f). Hem debatut molt aquest punt que té repercussions en altres aspectes laborals com ara comissions de serveis, places per a docents interins.

Esperem que ens hagin escoltat i que el següent esborrany que ens presenti es faci ressó de les aportacions fetes a la reunió.

Pel que fa a la segona resolució, els punts no han estat conflictius. Bàsicament allò que vol Conselleria és que es faci una formació activa amb un límit de la part teòrica. Els assessors i assessores dels CEPs ja s’estan formant en noves metodologies i a més, dintre d’aquests plans integrals de millora, seran sobretot coordinadors.

Al final, encara que no estigués a l’ordre del dia, se’ns ha permès fer preguntes a la directora general de Personal. Havem aprofitat per interessar-nos per:

  • OPOSICIONS

 

NO HI HA RES CONCRET. HI ESTAN TREBALLANT.

  • PEMAR

 

PLANIFICACIÓ N’ESTÀ FENT UN ESTUDI.

  • PROVES DE PRIMÀRIA

ENCARA NO HI HA RES CONCRET. HI ESTAN TREBALLANT.

La directora general de Personal Docent s’ha compromés a demanar una Mesa específica per debatre el desplegament de la LOMQE.

Mesa Tècnica: convocatòria interins 16/17

A la mesa tècnica sobre la convocatòria de funcionaris docents interins per al curs 16/17 es van presentar les novetats en el document. Donades les caracterísitiques de la mesa tècnica, no es va acordar res de forma definitiva.

Download

Els principals canvis són:

-ANNEX I:

3.1.5.1: Es va demanar que no s’exigís cap nova titulació als afectats o bé un augment de temps per poder actualitzar la titulació.

3.1.5.3 i 3.1.5.4: es manté l’excepció que es va acordar l’any passat.

10. Es va obrir el debat per canviar el model de l’adjudicació. La proposta de conselleria es matenir-la per cossos, com fins ara. Alguns sindicats de la Mesa aposten pel sistema ‘cremallera’ i nosaltres, com va dir l’Assemblea de docents, vam proposar el llistat únic i, per tant, adjudicació única.

**Desapareix el punt 3.1.5.2 de la convocatòria anterior:

3.1.5.2. De manera excepcional, per ocupar places de qualsevol especialitat o funció, amb excepció de les especialitats lingüístiques, s’exceptua l’exigència d’aquest requisit sempre que el sol·licitant compleixi totes les condicions següents:

a)Haver estat nomenat funcionari interí docent de l’Administració educativa de les Illes Balears entre els anys 1989 i 2013 de l’especialitata) en què sol·licita ser admès, i haver prestat serveis en aquesta especialitat per un període mínim de 12 mesos.
b)Haver format part de la borsa d’aspirants a funcionaris interins docents del curs 2012-2013, i haver prestat serveis, durant aquest curs ob) l’immediatament anterior, en l’especialitat en què sol·licita ser admès.
C)No haver estat sancionat mai mitjançant un procediment disciplinari per haver comès una falta greu o molt greu.

Es va demanar que es mantingués aquesta excepcionalitat. Van informar que van haver d’eliminar-la per una sentència judicial desfavorable a mantenir-la.

-ANNEX II: Treballen en un sistema completament telemàtic i que el docent no hagi d’entregar cap document en el moment de presentar-se en el centre.

-ANNEX III:

-No es té en compte la proposta de valorar a tots els docents de la xarxa pública la mateixa valoració en la puntuació per experiència docent.

-Augment de la puntuació màxima en l’apartat de formació: passaria de 25 a 35 punts. Suposa unes 500 hores de formació. Ens van informar que un 60% dels interins té més de 25 punts en el registre.

El conjunt la de mesa va demanar o bé no augmentar aquesta puntuació o bé augmentar-la progressivament per valorar la formació dels docents, però aconseguir que la formació dels docents sigui de qualitat.

-Modificació dels ensenyaments de règim especial: ha augmentat la puntuació de cada títol d’EOI en particular. En contrapartida, només es valorarà el títol més alt i deixarà de ser acumulatiu, com fins ara.

-La majoria de la mesa va manifestar el desconcert per la diferència de puntuació dels títols de C2 d’EOI i els títol C2 de català (antic Nivell D, etc…)

-ANNEX IV:

Download

S’han afegit algunes titulacions per poder cobrir algunes especialitats que tenen dèficit de personal docent. Les titulacions marcades amb doble asterisc possiblement es vegi modificat per un ”informe d’avaluació no negativa del centre”.

Durant la propera semana, ens faran arribar el 2n esborrany i ens convocaran a mesa sectorial per tancar el document.

Segons les intencions de la Conselleria, les dates per realitzar el tràmit seran entre els dies 11 i 29 d’abril, encara per confirmar.