Mostra totes les entrades de admin

Consell Escolar Municipal de Sant Josep de sa Talaia

Assistim al Consell Escolar Municipal (CEM) de Sant Josep de sa Talaia, del dia 22 d’octubre de 2015, presidit per Sra. Mª José Guisat, Regidora d’Educació de l’Ajuntament.

En ell, presentem com a proposta l’adhesió del CEM al document de Illes per un Pacte, moviment i document que pretén consensuar les bases en matèria educativa més enllà dels canvis de govern, perquè es deixi de fer servir com una moneda de canvi. Podeu consultar el document en aquest enllaç:

https://illesperunpacte.wordpress.com/document-pacte-illes/

S’aprova per unanimitat, encara que, també va generar cert debat per part de Pere Llomes, Secretari terriorial de Pitiüses *STEI, únic sindicat que encara no s’ha adherit al Pacte. Va repetir les mateixes paraules que en altres ocasions Biel Caldentey, Secretari General de l’STEI Intersindical, com que el document del Pacte no està acabat,  cosa que des de  Illes per un Pacte, s’ha explicat moltes vegades ja, no pot haver-hi un document definitiu, ja que és una cosa que està viva i necessita d’aquesta qualitat per poder respondre a les necessitats socioeducatives així com al consens de les diferents parts adherides. O com que amb el Pacte la llengua catalana perd protagonisme dins de l’educació. Gens més lluny de la realitat, ja que, i citem literalment el paràgraf relatiu a la llengua catalana, “sempre tindrà un tractament preferent la llengua pròpia dels Illes Balears, i se’n garantirà l’ús com a llengua vehicular, tal i com marquen l’Estatut d’Autonomia i la Llei de Normalització Lingüística.”

Es van tractar, també, els temes relatius a l’inici de curs dels centres del municipi:

  • Compliment de les obres de manteniment, segons la Delegada d’Educació d’Eivissa i Formentera, la Sra. Margalida Ferrer Marí, s’ha fet tot el possible perquè els centres poguessin començar el curs amb certa normalitat, estant aquestes acabades l’11/09, encara que hi ha centres que continuen amb deficiències, com l’Escola d’Arts i Oficis, respecte al professorat les plantilles estan completes, si bé hi ha hagut noves incorporacions degudes a l’augment de matrícula en el període extraordinari, s’ augmentaran les ajudes de menjador, progressivament des d’aquest curs als següents. Pel que fa a escolarització, es pot observar que el nombre de matrícules és elevada, a causa del creixement de la població. Recorda la necessitat de la construcció d’un centre nou per a Infantil i Primària, però mentre aquest arriba cal buscar solucions temporals. Ja que tenen com a objectiu anar reduint les ràtios en tots els nivells educatius durant la legislatura, i preveuen una bona planificació durant aquest curs per aconseguir-ho. Pere Llomes apunta que estadísticament no s’arriba al 100% de centres d’Infantil que es passen. Sobre aquest tema, des d’Alternativa vam fer la reflexió que si bé les ràtios estan dins de la normativa actual, LOMCE, que de per si mateix ja són elevades, i s’allunyen de les quals serien idònies per aconseguir una educació de qualitat. Així com la possibilitat d’introduir dos docents per aula fins que existeixin els centres nous.

IMG-20151104-WA0001

IMG-20151104-WA0000

  • Centres amb menjador, hi ha en totes les escoles del municipi, excepte en CEIP Sant Jordi i CEIP Ca Guerxo. Escolas matineras hi ha també en tot el municipi. I transport escolar tenen tots, en Primària es recull aquest dret, i a causa del volum d’alumnat comença haver-hi problemes en Infantil, encara que per a aquest nivell la normativa diu que només s’atendrà si sobren places de Primària, i sempre amb una autorització provisional. La Delegada d’Educació d’Eivissa i Formentera ha posat en coneixement d’aquesta situació a la Conselleria d’Educació però li han contestat que no ampliaran els mitjans de transport perquè no és obligatori per a aquesta etapa. El CEM intentarà solucionar-ho fent una proposta per canviar la normativa i les prioritats i que es tingui en compte la col·laboració de Serveis Socials així com la dispersió de la població per a totes les etapes educatives obligatòries o no. La secretària del CEM, María Cardona, explica la proposta de sol·licitud de transport escolar que els ha arribat des de CEIP És Vedrà perquè el CEM de Sant Josep l’hi faci arribar a la Consellería d’Educació: revisió dels criteris de rebaremación donant més prioritat a l’alumnat amb germans en ensenyaments obligatoris i valorar la possibilitat d’incloure uns altres d’acord amb la possibilitat laboral de pares o tutor. D’altra banda es proposa a l’Aj. de Sant Josep adequar el transport urbà Cala de Bou-Sant Josep a l’horari d’entrada i sortida del centre, i facilitar bons a l’alumnat d’Infantil i als seus acompanyants. El CEM està d’acord amb aquesta proposta, i la fa extensible a tots els centres, a Batxillerat i a famílies amb informe de Serveis Socials.
  • Escola de Cala de Bou, ja va ser aprovada pel ple de l’ajuntament per unanimitat, la proposta de construir aquesta escola en Ca Marí (a Ses Planes, Port d’Es Torrent), i ara es portarà a ple l’aprovació de la cessió dels terrenys (8.000m2) a la Conselleria d’Educació, i estan en contacte continu perquè s’agiliti i començar les obres al més aviat possible. Per pal·liar la situació, mentre es construeix l’escola, se situaria a l’alumnat a les Escoles Velles de Sant Josep, amb el compromís de la Conselleria d’Educació en dos anys ho executi, i que el Conseller Martí March compleixi la seva paraula de prioritzar la construcció d’aquest centre tal com va dir.
  • Programa policia-tutor, des de Serveis Socials, informen que els centres del municipi estan tots adherits al programa des del curs 2011-12, el programa que se segueix està adaptat al municipi de Sant Josep en funció de les necessitats del mateix, disposen de dos policia-tutors treballant durant el curs coordinats amb Serveis Socials, amb l’objectiu d’assegurar que l’alumnat no es quedi en els voltants dels centres en lloc d’entrar a classe. Es decideix que es passi aquest programa a cadascun dels membres del CEM, a petició de Pere Llomes, per poder fer una valoració i conèixer millor els protocols a seguir en cada cas, com per exemple l’absentisme escolar o ciberbullying.

Valoració de la proposta de pressupost del govern de les Illes Balears

Des de la pàgina web del govern (http://www.caib.es/govern/pidip/dadesComunicat.do?lang=ca&codi=8834860) es pot llegir:

Al titular:  “Consell de Govern: Aprovat el projecte de Pressupost de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a 2016, per un total de 4.241 M€”

I a un dels paràgrafs:

“Els pressupostos del gir social a l’esquerra

a Sanitat la pujada de la dotació és d’un 5,6% i d’un 5,4% a Educació…”

Des d’Alternativa creiem que si el projecte de Pressupost de la Comunitat Autònoma per al 2016 té aquests augments pel que fa a sanitat i educació i recordem que a educació es dedica, ara mateix, un 2’81% del PIB i, es pretén (aprovat en Consell de Govern) un augment del 5,4% sobre aquesta xifra, la qual cosa suposa arribar a un fantàstic 2’96% del PIB destinat a educació. Recordem que la mitjana estatal és del 4,5% del PIB destinat a educació i que organismes internacionals recomanen un 6%. Suposant que el PIB no s’hagi incrementat. La qual cosa amb una temporada turística com la passada no sembla gens probable, el que fa pensar que aquest percentatge encara sigui menor. No sabem en què es diferencien aquests pressupostos dels de l’anterior govern del Senyor Bauzá, en matèria educativa.

Amb aquest projecte de pressupostos, demandes de ràtios alumnes/docent menors són una quimera, l’augment de professorat d’atenció a la diversitat també, igualment les beques de menjador o de transport, per no parlar de les infraestructures noves o d’eliminació de l’amiant. No és d’estranyar que els docents consultats en un percentatge prop del 70% hagin dit no a un acord. El què hagués estat estrany és que el signessin.

Perquè després ens acusin de fer una vaga política. Estem, a efectes pràctics, en una situació igual a l’anterior.

logo alternativa

Trobada amb el President del Consell Insular d’Eivissa

Volem informar-vos que el passat 14 d’octubre de 2015 vam ser citats pel Consell Insular d’Eivissa per reunir-nos amb l’Hble. Sr. Vicent Torres Guasch, President del Consell Insular d’Eivissa, en no haver estat convocats a la reunió conjunta amb la resta de sindicats del 5/10/2015, a causa d’un error. Entenem que va ser així, i és per això que agraïm que se’ns facilités el poder reunir-nos un altre dia per presentar-nos, establir una via de comunicació i valorar la situació actual educativa en la qual es troba l’illa.

Aquesta trobada es va donar de forma dialogant i propera, amb ell comentem la situació alarmant de les ràtios en Educació Infantil i Primària, valorant que l’augment de plantilla de docents és vital per arribar a les ràtios que marca la LOMCE, i fins i tot sobre la idoneïtat de ràtios més baixes per poder oferir realment una educació de qualitat.

Un altre dels temes tractats va ser la imperiosa necessitat de millorar les infraestructures a l’illa, sobretot en el cas de l’Escola d’Arts i Oficis i l’Escola Oficial de Idiomes, centres que durant 19 i 22 anys, respectivament, estan situats de forma provisional en espais que els resulten insuficients, o el cas del CEIP Sant Ciriac. Des del Consell Insular d’Eivissa reconeixen que aquesta situació hauria de canviar, ens informen que s’està creant una comissió a nivell autonòmic que valori les prioritats de cada illa, i esmenten que el projecte de Sa Coma en el cas d’Eivissa, ja proposat fa més de quatre anys, com a possible solució per a l’Escola d’Arts i Oficis i l’EOI, dotant-los en el complex Sa Coma d’un espai i centre propis, en el qual també hauria cabuda per a l’Escola d’Hostaleria. Al mateix temps que lamenten que aquest projecte es veiés truncat pel PP en l’anterior legislatura.

Anotació que compartim, considerem que l’Educació ha d’estar per sobre dels canvis polítics de govern, en favor del seu desenvolupament i de la qualitat educativa, raó per la convidem al Consell Insular d’Eivissa a adherir-se al Pacte Educatiu dels Illes (Illes per un Pacte, https://illesperunpacte.wordpress.com/). Per la seva banda, Hble. President del Consell d’Eivissa es va oferir a portar el Pacte Educatiu a ple del Consell Insular d’Eivissa per a la seva adhesió, si així ho estima el conjunt que ho forma.

Agraïm la consideració tinguda per part de l’Hble. Sr. Vicent Torres Guasch per brindar-nos l’oportunitat d’aquesta trobada i confiem farà el que estigui a la seva mà per contribuir a la millora de la situació educativa actual d’Eivissa.

IMG-20151030-WA0003