Mostra totes les entrades de admin

Plenari Junta Personal Docent 27/01/2106

A la sessió del plenari de la Junta de Personal Docent de 2016 es van tractar els temes següents:

-Informacions prèvies:

  1. El president de la Junta de personal docent va informar que la conselleria es va comprometre a facilitat els desplaçaments dels membres de la Junta des de Menorca, Eivissa i Formentera.
  2. La Conselleria, per motius jurídics, no vol facilitar un espai en la seva web  perquè la Junta hi pugui penjar actes, document, etc. Alternativa va proposar que l’espai fos en un lloc web separat. El president farà arribar les propostes a la Conselleria.

A proposta d’Alternativa Docent:

  1. Adhesió de la Junta (com a entitat) al document d’ Illes per un pacte: les entitats representades en la Junta van considerar que no es pot admetre aquesta votació fins que no hi hagi un document definitiu. Per tant, vam ajornar aquesta votació fins al proper plenari.  La Junta demanarà a Illes per un pacte que faci arribar el document definitiu.
  2. Informació expedients dels treballadors: A partir d’ara, la Junta de personal docent rebrà informació quan a un treballador se li obri un expedient (només s’informarà de l’obertura, sense detalls).
  3. Informació dels criteris de pressupostos de manteniment dels centres públics. Tot i que ja es van explicar els criteris en Mesa Sectorial, vam acordar que, una vegada revisats els criteris, en faríem les aportacions pertinents.

A proposta de STEI:

  1. Proposta de document en què la Junta es dirigeix al Conseller d’Educació i Universitat i als partits que poden formar nou Govern a Madrid reclamant l’aturada de les retalladles i la derogació de la LOMCE.
  2. Proposta de document adreçat al Conseller d’Educació i Universitat demanant la negociació i ratificació en Mesa Sectorial de l’acord Marc, el 30% de ingressos extraordinaris en els pressupostos generals de la Illes Balears , cosa, per altra banda, òbvia.
(Afegirem els documents quan siguin definitius, després de les esmenes fetes ahir durant el plenari)

 

Decret de llengües

La conselleria encapçalada pel sr. Martí X. March ha donat a conèixer la seva proposta en l’ensenyament de matèries no lingüístiques en idiomes estrangers.  Recordem que el darrer intent va tenir com a resultat el TIL (Tractament Integrat de Llengües) que va enfrontar la població de les Balears amb el govern i que va acabar amb una manifestació massiva el 29S de 2013.

Com ja es va veure en moltes de les mobilitzacions que es van fer durant la vaga anteriorment esmentada: ‘Anglès sí; TIL, no!’ La realitat econòmica de les Illes Balears fan inevitables que l’alumnat surti de la seva etapa educativa amb un nivell comunicatiu en un idioma estranger òptim (més enllà de les llengües oficials, que mereix un altre debat).  

El conseller i la presidenta, Sra. Armengol, van presentar un document basat per una banda en un ‘consens’ poc habitual ja que, com a mínim amb el sindicat Alternativa, no ha existit ni una sola conversa al respecte,  i per l’altra en l’autonomia de centre, una de les màximes del nou equip directiu de conselleria.

Malgrat això, considerem que el document que es presenta és positiu en la seva base i en la seva filosofia: respectar el decret de mínims, valorar la feina dels docents que treballin en aquests tipus de projecte i aquells que oganitzin viatges d’intercanvi, entre d’altres.

Ara bé, hi ha alguns punts que ens preocupen:

Limitació de recursos: Com el text diu, els centres només podran comptar amb els recursos propis que ja tingui en el moment de començar el projecte. Això equival  a donar, doncs, poc marge als centres per poder desenvolupar el projecte en termes absoluts.

-Docents amb coneixements de llengües estrangeres: En el cas dels interins, exigirem que, com hem fet fins ara, es respecti l’ordre de la llista, per evitar d’aquesta manera que hi hagi 2 ó 3 sistemes d’ordenació.

A més, vigilarem que els títols vàlids siguin aquells que acreditin de manera oficial el coneixement de l’idioma.

Per lútim, volem recordar la importància que hi veiem en donar més valor a la nostra llengua, el català, que és i ha de ser una llengua de cohesió social i, per tant, s’haurien de recuperar aquells elements que assegurava que l’alumnat sortia de la seva etapa educativa amb un coneixement ampli.

En la sessió extraordinària de Mesa Sectorial del proper dia 3 de febrer, esperem poder donar als representants de Conselleria el nostre punt de vista sobre aquest decret, fet que, fins ara, no hem pogut fer de manera formal.

Podeu consultar el document:

Download

Comunicado: Alumnos sin escolarizar en Eivissa

Desde el sindicato Alternativa Docent nos vemos en la necesidad de recordar, debido a varias opiniones publicadas hoy en prensa relativas a alumnado sin escolarizar en Ibiza, que llevamos denunciando las deficiencias a nivel de ratios, infraestructuras y plantilla de profesorado en sufridas en la educación de la isla desde que comenzara el curso en septiembre, dichas deficiencias las hemos publicado en nuestra web, en las distintas redes sociales, así como en diferentes medios de comunicación de Ibiza y Mallorca.

Obviamente, y de acuerdo con la defensa por la calidad de la educación que llevan a cabo hace años la Coordinadora de Professorat Preocupat y la Assemblea de Docents d’Eivissa, desde el Alternativa Docent consideramos un grave error, y algo que debería dejar de suceder, tanto que haya alumnado sin escolarizar, sea un nivel educativo obligatorio o no, ya que la educación es un derecho para todos (pto.1 Artículo 27 de la Constitución).

Como también, se ha de solucionar la falta de transporte escolar para cubrir las necesidades de la isla, en este caso la normativa actual, que deja fuera las etapas no obligatorias, sin tener en cuenta las necesidades de las familias y la característica geográfica de Ibiza, por el número de núcleos no urbanos existentes alejados de los centros educativos.

Por lo que respecta a las palabras de la Delegada de Educación, Margalida Ferrer, sobre la decisión de la comisión de escolarización de la Delegación de Educación de Ibiza, de la que formamos parte, nos sorprende, ya que en nuestras notas relativas a la reunión de la comisión celebrada el 8/09/2015, figura como acuerdo la distribución equitativa en los diferentes centros del alumnado que aún estaba por matricular en el periodo extraordinario, teniendo en cuenta las ratios de los centros, al alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) y al de procedencia de otras comunidades o países. Ya que la reunión se celebró previo a la finalización del mismo. En ningún caso que se dejase a alumnos o alumnas sin matricular.

Lamentamos que se haya producido dicha situación y consideramos que se tiene que solucionar con urgencia. Este hecho deja de relieve la necesidad de plantear una adaptación de la normativa vigente a las características propias de la isla de Ibiza,  relativa a escolarización y transporte. Y, en cuanto a otros aspectos estrechamente relacionados, como ya apuntó al comienzo de curso la Assemblea de Docents de les Illes Balears, que se disminuyan las ratios, cosa para la que es imprescindible aumente la plantilla de profesorado, y se renueven y creen las infraestructuras acorde al volumen de población y alumnado habido en Ibiza.