Mostra totes les entrades de admin

Comissió de ràtios (Mallorca)

A la sessió de la comissió de ràtios de Mallorca reunida el dia 17 de maig els aspectes que més destacables són:

-Generals: El 10% extra s’aplicarà, en cas de ser necessari, una vegada acabada el període de matrícula ordinari.

-Durant el curs 2016/2017, degut a problemes pressupostaris, no es farà cap nou centre en el conjunt de les Illes Balears.

-Educació infantil:

4t curs: 20 alumnes, es crearà un grup nou a partir de 23 alumnes matriculats. Aquests grups tindran la dotació de professionals docents necessària.

De la mateixa manera, aquells centres que no han tingut a bé crear nous grups, podran tenir una dotació addicional de docents amb una matrícula de fins 25 alumnes per grup.

Hem demanat per quins motius alguns centres s’han negat a rebaixar les ràtios. Els responsables de conselleria han dit que molts dels centres no volen perdre els espais comuns on hauria de crear-se el nou grup. Hem sol·licitat informació detallada dels centres que opten per no desdoblar grups.

Ens faran arribar, tal i com hem demanat, una relació de noves infraestructures mínimes necessàries, tot i que no es puguin dur a terme per motius pressupostaris.

-Formació Professional:

FP bàsica: 20 alumnes . Hem posat de manifest que aquest ràtio és molt elevat , donat el perfil dels alumnes de FP bàsica.

FP grau mitjà: 32 alumnes (pot veure’s modificada per les característiques del grau). Hem demanat una reducció , sobretot als mòduls pràctics.

-ESO: Es desdoblaran els grups a partir de 28 alumnes (cal recordar que PMAR es fa a 2n i 3r d’ESO i que, per tant, a 4t conflueixen tots els grups altra vegada).

-Escola d’adults: la ràtio serà de 12 alumnes. Es crearà un grup a partir de 8 alumnes i el màxim, 14.

Durant les properes setmanes, ens convocaran a Mesa Sectorial per negociar la plantilla de quota.

FP Cuina: IES Puig de Sa Font

Hem participat activament des del principi en buscar solucions per aconseguir que el Ies Puig de sa Font Cuina mantingui els estudis de formació professional en el camp de l’hostaleria.

De fa anys els alumnes del llevant de Mallorca poden cursar els estudis de formació professional de cuina i restauració a l’IES Puig de Sa Font. El centre no disposa d’unes instal·lacions adequades i suficients per desenvolupar aquests estudis que es realitzen en una situació molt precària durant alguns mesos en un hotel de Cala Millor mentre que aquest roman tancat i la resta del curs al mateix institut. Any darrera any, amb gran esforç per part del professorat i molta comprensió dels alumnes i les famílies s’han superat moltes dificultats i entrebancs per poder dur a terme aquests estudis tan demandats en una comarca tan turística com aquesta. A aquests estudis cada any hi ha llista d’espera. Altres centres de les illes també pateixen situacions similars.

La falta d’inversió en unes instal·lacions definitives ha allargat en el temps aquesta situació fins al curs actual en què l’establiment hoteler ha decidit no continuar amb el conveni subscrit amb l’Ajuntament de Son Servera i el de Sant Llorenç que fins ara permetia pagar el lloguer de les instal·lacions. Aquesta situació posa en perill la continuïtat d’aquests estudis i ha generat una gran preocupació entre les famílies i el professorat, ja que impossibilitaria l’accés i el seguiment del estudis dels seus fills.

Des del sindicat Alternativa Docent, reclamam que es doni una solució ràpida a aquesta situació i que d’una vegada per totes es doti el centre d’unes instal·lacions adequades que permetin desenvolupar la tasca docent i el procés d’aprenentatge en òptimes condicions, fet que milloraria l’èxit escolar i en reduiria l’abandonament prematur i també milloraria la qualificació professional dels treballadors. La dignificació dels estudis de formació professional ha de partir d’una dotació de recursos suficients.

Ara esperem que els acords als quals s’han arribat durant aquestes reunions es posin en marxa i es puguin mantenirels estudis de Formació Professional tan denostats en el sistema educatiu.

A més, volem recordar el compromís subscrit amb l’assemblea de docents, que preveu el destí d’un 30% de qualsevol millora en el finançament autonòmic a educació i en concret a la millora de les infraestructures educatives.

pusigsafont