Mostra totes les entrades de admin

Mesa sectorial d’educació (7 d’octubre de 2016)

La Mesa sectorial d’educació per tractar els temes següents:

 1. Concurs de trasllats estatal.
 2. Concurs de trasllats per a inspectors.
 • Ens informen de les novetats que hi haurà en les propers concursos dels trasllat per al funcionaris dels cossos docents i d’inspecció.
 • Aquest any és d’àmbit estatal per la qual cosa  aquells que ho facin s’hauran d’informar dels requisits necessaris en les respectives comunitats autònomes on es vulgui concursar. De totes maneres sortirà publicat una ressenya de cada comunitat en el BOE del 3/11/2016

 • Recordar que serà telemàtic i que caldrà mirar si les dades que consten al portal de personal són correctes i, en cas que no ho siguin, s’haurà d’avisar via email en el departaments corresponents i més tard en cas de que faltin dades adjuntar-les de manera presencial en el registre.

 • Aquelles persones que no tenguin accés al portal del personal (excedències…) s’hauran de posar en contacte amb el servei de provisió on li donaren un accés.
 • Es creu que el 27 d’octubre sortirà publicat en el BOIB.
 • Els que siguin d’anglès podran accedir a l’escola d’art i disseny com també ho podran fer els d’informàtica i sistemes.
 • Sortiran unes places de 0 a 3 anys 2 a Menorca i 1 a Palma, aquestes places estaran subjectes als horaris i als règim dels centres.
 • En el cas de FP es puntuarà el master dins l’apartat 6.6
 • Recordar que en les places itinerants s’han de marcar la casella en cas  que interessi, el fet de no fer-ho suposarà que només es vol la no itinerant, en cas de voler optar per les dues s’haurà de marcar les dues caselles.

 • Aquells que vulguin optar per una comissió de servei no podran, si no han concursat prèviament i en cap cas podran renunciar en sí s’ha que obtingut plaça.
 • Als anys d’interinitat no compten fins que hi hagi el decret de del 2010.
 • Enguany només hi haurà una comissió per a baremar les publicacions, totes les altres puntuacions es faran d’ofici.
 • S’ha demanat que s’informi el més prest possible de les places que sortiran a les oposicions així com seran les diferents fases de la mateixa.
 • Per optar al concurs de trasllat d’inspecció es farà de manera presencial, degut al poc moviment que hi ha.

  Download

REUNIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA MESA D’EDUCACIÓ DE 29/9/16

Alternativa ha assistit en aquesta reunió presidida pel Sr. Martí March, amb ordre del dia següent :

 1. Informació de l’Acord Marc.

  – Incapacitats temporals (Its)

  – Decret de prevenció

  – Majors de 55 anys

 2. Informació de les oposicions 2017

 3. Informació del 30% de les millores de finançament per a Educació.

Abans de començar amb l’ordre del dia s’informa que a partir de la nòmina de setembre els sexennis ja formaran part de la nòmina per a tots els treballadors: funcionaris de carrera  i  funcionaris interins.

Que s’aprovarà en la propera reunió de Govern de les Illes una demanda al Senat de l’Estat Espanyol demanant la paralització de les revàlides.

En el BOIB s’ha sortit publicat el retorn a la possibilitat de demanar bestretes dins el marc de Fons Social. En aquest sentit s’ha recordat que, sobre els punts del Fons Social, encara no s’han aconseguit retornar molt dels drets que es van perdre, així com, recordar que en la mesa general es va dir que serien les meses sectorial que gestionarien el fons social.

Passant al primer punt de l’ordre del dia, es diu que es modificarà el decret passant de 7 dies a 5 dies el pagament de baixes per incapacitat temporal, en aquest sentit, la Conselleria enviarà a tots els centres una carta aclarint com es durà a terme aquest canvi, perquè  no es facin interpretacions diferents al respecte.

Decret de prevenció: Es comunica que s’està a l’espera d’un informe que faci una comparativa entre el decret i la memòria econòmica, per a que no hi hagin contradiccions. Una vegada donat el vis i plau (octubre) es passarà a tots es estaments ( sindicats, centres…) per a que es puguin fer aportacions. Finalment es passarà per a negociar dins la mesa.

Majors de 55 anys: Per desconcert nostre, s’ha dit que no es tocarà res, ja que no hi havia pressupost, l’any que ve es tornarà les 3 hores no lectives a primària, a secundària no se sap.

Oposicions: Es va plantejar la possibilitat de fer més d’una convocatòria d’oposicions, una amb les 425 places autoritzades i una altra addicional amb la resta de places. Aquesta segona convocatòria segurament seria impugnada i, per tant, anul·lada. El nostre sindicat es va plantar en aquest punt. No es poden anunciar unes oposicions, que segurament serien impugnades i crear més angoixa de la que ja hi ha entre els docents. Per això exigírem que s’anunciés quines serien les especialitats convocades a cada illa de les 425, que, a dia d’avui, són segures, i en cas que el Ministeri autoritzi un nombre addicional es convoquin per a l’estiu del 2018.

http://www.sindicatalternativa.cat/oposicions-proposta-definitiva/

30% del millora: Se’ns diu que no es pot ampliar i que la majoria del pressupost ha anat al increment de quotes que, havent passat el límit de pressupost, ha de ser aprovat per Hisenda., al pagament de sexennis, etc… Per tant, no hi haurà més millores en l’educació de les Illes Balears durant aquest curs. De cara al curs vinents, es valorarà la possibilitat d’incrementar el pressupost total de 20 a 25 milions d’euros.