Mostra totes les entrades de admin

MESA TÈCNICA PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA DEL CATALÀ I EL TRACTAMENT DEL MODEL LINGÜÍSTIC ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS

Avui a les 10 hem anat a la reunió de la mesa on han informat de les primeres accions de la Conselleria per al foment de la normalització lingüística engegades el curs passat en els centres escolars: S’oferten cursos de Formació a centres, que estaran encaminats a la metodologia i actituds envers la llengua, aquesta convocatòria acabava el setembre, però s’ha ajornat per a que tots aquells centres que ho desitgin ho puguin sol·licitar, els centres de Palma tendran com a suport un becari (dinamitzadors lingüístics).

Els inspectors dels centres vetllaran perquè els centres tenguin el projecte lingüístic actualitzat i que es du a terme, respectant el decret de mínims.

Ens comuniquen que s’han detectat algunes irregularitats quant a les titulacions de català en alguns centres concertats, així com també, en les escoletes d’infants. Per aquest motiu, es revisarà la documentació per poder fer totes les certificacions que siguin procedents.

S’ha informat que s’han hagut de fer molts esforços per a tornar a reubicar les tasques que durant la darrera legislatura s’havien desmantellat o fusionat amb l’IEB, per la qual cosa s’ha recuperat el projecte DINAMICAT, que estarà formada per personal de Formació del Professorat, Normalització lingüística i FOLC. Una de les seves accions serà fer una xarxa de coordinadors lingüístics on hi formaran part els diferents CEP d’arreu de les illes. En breu s’emetrà un comunicat explicant tots els canvis que han succeït.

Al mateix temps, s’ha informat que la tasca de la creada mesa d’experts, els quals han estat recollint informació per poder fer una primera valoració de la situació del català l’àmbit educatiu, una vegada estigui enllestit es farà públic, si bé, abans es passarà a persones que es considerin expertes en aquest tema de les diferents illes.

S’ha informat que en breu el FOLC -antic reciclatge de català- passarà a gestionar-ho la UIB, a la qual només li falta assignar la persona que ha d’ocupar aquest departament, una vegada fet, es traspassarà de tota la informació i es faran els canvis normatius pertinents per si escau un canvi de pla d’estudis.

INFORMAR NO TÉ PREU: REVÀLIDES I OPOSICIONS

Una vegada iniciat el curs amb els alumnes i els docents a les aules s’ha creat una inquietud i malestar generalitzats, ja que en aquests moments encara no se sap què passarà amb les revàlides ni amb la selectivitat. El docent, responsable directe de l’aprenentatge del seu alumnat,  se sent en aquests moments desinformat i desorientat; a la vegada que els alumnes i les famíilies no saben a què s’han d’atendre.

La LOMCE segueix vigent i la incertesa política a l’Estat Espanyol fa que la preocupació de tota la comunitat educativa derivi a interrogants sense resposta: selectivitat? quines assignatures en formaran part? revàlides? quan? com? qui? per què?

S’afegeix que, a més, un gran percentatge dels docents es comencen a preparar per a unes oposicions que el Govern no ha concretat encara.

Des de fa 6 anys no s’han convocat oposicions a les Balears, i això ha provocat que tota una generació de mestres i professors no hagin pogut accedir, per la via normal, a exercir la seva professió alhora que s’ha disparat el percentatge d’interins al sistema educatiu. Des de la Conselleria ens vénen anunciant reiteradament les oposicions per al curs 16-17, però sense aclarir en quines especialitats ni en quines illes, argumentant que en volen treure un nombre major de les que actualment els permet la legislació estatal…A hores d’ara, i vista la situació política estatal, no sembla que l’oferta pública pugui ser incrementada substancialment. La preparació de les oposicions necessita molt de temps , esforç personal i familiar, i econòmic.

Des del nostre sindicat venim reclamant aquesta informació i per tot això instam a la Conselleria que s’anuncïi ja si hi haurà oposicions, en quines especialitats, en quines illes i tota la informació de què disposi per tal d’estalviar esforços i angoixes innecessaris.

Moltes de les mesures per millorar el sistema educatiu de les Illes Balears no tenen cost econòmic. Informar amb celeritat, no en té cap !!

llibreta-001

Inici de curs.

punta

Alternativa Docent vol transmetre tot el  coratge i il·lusió per aquest  curs 16/17 que ara comença. Abans, però, convé fer una passa enrere i mirar en perspectiva el curs passat: com varen anar les coses i també mirar quins són alguns dels reptes que hi ha per enguany:

S’han cobert substitucions d’una forma raonable i transparent,  fruit d’un acord amb l’Assemblea de docents i els sindicats.

Es va posar en marxa el Pla Quadriennal (20016-20) de formació del professorat amb el consens de tota la comunitat educativa.

En canvi, el Decret de llengües s’ha fet de manera unilateral, per sorpresa. Un tema tan delicat que va dur, recorda-m’ho, al descontent de tot el col·lectiu a la passada legislatura… És urgent establir un model lingüístic escolar, que respecti el decret de mínims  i dotar-lo dels recursos necessaris per assolir amb garanties l’aprenentatge de les llengües.

S’ha recuperat el complement de formació permanent (sexennis)  amb una bona gestió per part de la Conselleria, que ha permès que els tràmits pel seu reconeixement hagin estat senzills tant per a funcionaris de carrera com per a docents interins .

Ens segueix preocupant molt les ràtios per aula, seguim insistint que en aquest cas no valen els percentatges, ja que això no consola els docents que segueixen amb aules massificades, amb una gran diversitat sense poder rebre l’atenció necessària.

Som conscients de la feina que s’ha fet, però no n’hi ha prou. I per això calen uns pressuposts més coherents, ja que som una de les comunitats autònomes que menys inverteix en educació. Continuam reivindicant un increment anual substancial del percentatge del PIB destinat a educació. Ens sumam a les propostes d’aconseguir un 3’5% del PIB de les Illes Balears per al proper curs.

Han estat moltes les veus que s’han aixecat davant la manca d’ATEs pels infants NEE, així com la necessitat de dotar amb més recursos humans aquelles classes que estan desbordades per alumnes NESE.

La paga extra de Nadal de 2012 encara roman pendent del total de pagament. En la paga de juny es va fer un abonament del 12’5% del 50%, aquest pagament és el que es va acordar amb el sindicats que varen signar l’Acord Marc; així, doncs, queda pendent un 37’5% que no se sap quan es cobrarà.

Si bé, des de la Conselleria s’han fet passes per solventar les mancances sobre infraestructures a les escoles, a causa de  la falta d’inversió i a la manca de manteniment durant anys. Des de l’Alternativa venim reclamant un pla d’actuació a llarg termini d’infraestructures.

A la nostra primera reunió amb el Conseller March, li vàrem fer arribar les greus mancances que tenen els centres respecte al manteniment i dotació de les TIC. A hores d’ara la situació segueix igual, difícilment es podrà treballar amb condicions si no es dota d’un tècnic que es desplaci als centres solucionant els problemes que els responsables de TIC no tenen, a banda de falta de formació presencial i amb places suficients per a tots els coordinadors TIC. D’altra banda, no hi ha un seguiment eficient i àgil de l’execució de les garanties dels equips que s’avarien. La maquinària que s’utilitza no és adequada a les necessitats reals dels centres així com tampoc no són suficients les hores lectives d’aquests professors.

Hi ha canvis en la reducció de jornada dels majors de 55 anys; en el cas de Primària, on fins ara es reduïen a tres hores lectives passaran a ser dues de lectives i una de complementària, en el cas secundària continuen amb una hora lectiva i dues complementàries.

Si parlam de retribucions de baixa per malaltia (IT) encara no s’ha aconseguit cobrar-les des del primer dia i no se sap quan es veurà efectiu aquest dret que teníem.

Alternativa ha fet un seguiment a les adjudicacions de places d’interins. A l’última que se n’ha fet al mes de setembre hi ha hagut 716 places moltes de les quals ja haurien d’haver sortit a les adjudicacions de juliol, ja que són vacants. Intuïm, així doncs,una manca de planificació per part de la Conselleria; per exemple, places que sortiren perfilades amb doble titulació i a les quals no es pogué optar, surten ara amb un altre perfil per ser adjudicades.

Comença a fer-se massa tard per la convocatòria d’oposicions de l’any 2017. Com venim reclamant de fa un temps, és necessari que es faci pública, com a mínim, l’oferta de places i de les especialitats, així com de les illes on es convocaran per tal d’estalviar esforços innecessaris als companys.

Per primera vegada, sabem els criteris específics per confeccionar les plantilles. És una passa endavant que cerca transparència. Tot i aquesta bona notícia, molts dels criteris són insuficients o, fins i tot, redueixen dràsticament el còmput d’hores destinades a la millora de la qualitat educativa. És el cas de les hores de coordinació, les dels caps de departament o les hores de PALIC (programa d’acollida lingüístic i cultural), que dependrà directament de l’alumnat que el requereixi a mesura que es vagi incorporant.

Des del primer moment, Alternativa insisteix en la necessitat d’un mapa d’escolarització, pensat i adequat, perquè es puguin resoldre tots els problemes que la no planificació i segmentació de les zones està originant any darrera any.

Aplaudim la voluntat de fer un front comú contra les revàlides de Secundària i Batxillerat, però amb això no n’hi ha prou. Cal que tots els partits polítics facin un front comú ferm per a la derogació de la LOMCE. Serem al costat del govern sempre que presenti una actitud valenta contra aquesta normativa en funcions.

Des de l’Alternativa,  vàrem fer públic la greu situació de vivenda en què es troben els companys i companyes que opten a una plaça a Eivissa o Formentera. Tot i que des del portal del personal han fet petites gestions, s’ha de fer urgent un pla per pal·liar aquesta situació que, segons hem pogut constatar, ja afecta també a Menorca i Mallorca.

Disponible – No disponible

DisponibleNo disponible

Com a novetat per aquest curs s’ha obert la possibilitat d’estar a les llistes d’interins sense que la conselleria et pugui cridar per un lloc de feina.

El tràmit ordinari d’adjudicació setmanal és totalment voluntari , per tant tots els que volgueu optar a una de les places oferides heu de fer aquest tràmit setmanalment. Ara bé, s’ha de tenir en compte que tot i no participar del tràmit ordinari, existeix la possibilitat que la Conselleria, per via d’urgència i amb caràcter extraordinari pot telefonar-nos per oferir-nos una plaça a la que únicament podrem renunciar per malaltia o baixa de maternitat i ja no es podreu renunciar per motius laborals . La renuncia no justificada, té com a conseqüència l’exclusió per dos cursos de les llistes.

Es pot passar a la situació de no disponible en qualsevol moment, amb efectes immediats i per trimestres escolars.

Accés al tràmit de no disponibilitat.

 

 

 

 

Consells escolars de Palma i de Mallorca

Consell escolar de Palma

Ahir Norma Tolosa, com a representant d’Alternativa, assistí al Consell Escolar de Palma per primera vegada, ja que a l’anterior, on es votà la Permanent, no hi fórem convocats i així ho férem constar en acta. Així mateix se’ns digué que es vol fer un canvi en el reglament perquè sigui més àmplia.

En aquesta reunió s’aprovà fer feina seguint el programa Palma Educa  i es manifestà que en aquest document falta Educació Secundària. En quant a Formació Bàsica i degut als canvis que vendran a causa de la Lomce es demanarà al ple de l’Ajuntament que doni suport en aquest àmbit.

Per altra banda, es donà suport al grup de zonificació, que actualment està fent feina per a modificar les zones d’escolarització a Palma, i se li demanà que es faci també un estudi de població socioeconòmica.

I per finalitzar, Alternativa demanà -així com anteriorment ja ho havia fet a la Conselleria d’Educació- que informi sobre quines són les noves infraestructures i quines intervencions tenen pensades fer a Ciutat.

Consell_Palma

Consell Escolar de Mallorca

D’altra banda, ahir es van reunir dues comissions de treball del Consell Escolar Insular de Mallorca:

-Comissió de preparació de jornades per a la creació d’un mapa escolar més equitatiu.

-Comissió de preparació d’un nou reglament del Consell Escolar. Tot i que encara no està constituït completament, s’ha començat a treballar en les idees bàsiques del nou Consell Escolar de Mallorca: més útil, més dinàmic i més democràtic.

 

Tràmit telemàtic: tria de places

Quan? Entre el 18 i el 21 de juliol (ambdós inclosos)

On? A la página web de conselleria (fes click aquí)

Estàs obligat/da a participar-hi? No, però has de tenir en compte:

  1. No participar et posarà en posició de No disponible fins al 2n trimestre.
  2. No participar, en cas d’haver tingut contracte fins al 31 d’agost, farà que el teu cessament sigui considerat voluntari i no podràs cobrar l’atur.

Quantes places he de triar? El tràmit es donarà per vàlid havent-ne triat una plaça, pots triar totes aquelles places que estiguis disposat a ocupar.

Quantes vegades puc fer el tràmit? Tantes com vulguis, la darrera versió registrada serà la vàlida.

En quin ordre he de posar les places? Per ordre de preferència. Recorda que ja no penalitza el fet de posar les mitges jornades abans de les jornades completes.Tot i això el sistema adjudicarà per cossos, respectant les teves preferències dins cada un dels cossos.

Què és una plaça de pacte? Són places amb una durada de dos cursos.

Per què no em surten algunes places? Si alguna plaça té una perfilació de doble titulació i no les tens, no podràs optar a aquesta plaça.

TRÀMIT

 

 

Places del pacte d’estabilitat d’interins

La Conselleria d’Educació  i Universitat va informar ahir en el marca de la Mesa Sectorial de la distribució de les 1350 places de pacte d’estabilitat (d’un total de 3554 places d’interins), que durarà dos cursos. A tres dies de l’inici del tràmit telemàtic no es va poder negociar cap tipus de criteri previ per poder dotar de places estables a aquells centres que més ho necessiten.

Així, van informar que la distribució de places de pacte s’ha fet a parts iguals entre el cos de Primària i els cossos de Secundària, Formació Professional i Règim especial i que ha estat condicionat per les futures oposicions. Les places de pacte només són per a Vacants estructurals del sistema.

Pla d’innovació:

Els centres que han obtingut un pla de millorar s’han vist beneficiats per aquest pacte i, gairebé totes les places per a interins que han sortit en aquests centres són de pacte. Així, en contra del compromís de la Direcció General de Planificació, els plans d’innovació recauran sobre la part més inestable del sistema.

Places amb perfilació B2:

Els responsable de la conselleria han assegurat que s’ha fet un estudi acurat de les motivacions per les quals les places exigien un nivel B2 (d’anglès). Moltes són per a centre amb programes d’idiomes o bé per als mòduls en anglès obligatoris a FP.

Doble funció:

Algunes places de pacte tindran doble funció (doble codi), algunes difícils de cobrir per falta de personal amb la titulació exigida i, tot i que saben que no es podrà cobrir, han permès a alguns centres perfilar places d’aquest estil.

Recuperació de sexennis

Els responsables de la Conselleria d’educació i universitat han informat sobre la recuperació del complement de formació -sexennis-. Serà a partir del setembre:

Funcionaris de carrera: cobraran els sexennis d’ofici sempre que compleixin els requisits (100h de formació per període).

Funcionaris interins:  cobraran els sexennis d’ofici sempre que compleixin els requisits (100h de formació per període). Per cobrar-lo no caldrà presentar cap document a conselleria. En el momento de la presa de possessió de la plaça (a partir del setembre) en el portal de personal apareixerà un document que informarà al docent interí un document amb la informació personal sobre l’estat del cobrament del sexenni (període treballat, hores de formació total, etc…)