Mostra totes les entrades de admin

Fons d’acció social: recuperació de bestretes

La Comissió de Fons d’Acció Social, reunida ahir, va actualitzar la situació de les ajudes. Es poden demanar les següents ajudes:

RECUPERADES EL 23 DE SETEMBRE DE 2016

Bestreta ordinària  per personal docent, funcionari de carrera o en pràctiques: Fins a 2 mensualitats (a retornar amb un màxim de 10 mensualitats)

Bestreta extraordinària per personal docent, funcionari de carrera o en pràctiques: Fins a 6 mensualitats (a retornar amb un màxim de 24 mensualitats) per atendre necessitats de carácter urgent.

Download

 

RECUPERADES ANTERIORMENT

– Ajuts per fills menors de divuit anys. (38,57€ mensuals)

– Ajuts per a l’atenció a familiars amb discapacitat. (173,55€ mensuals)

– Ajuts per a estudis del personal al servei de la comunitat autònoma i dels fills:

– Ajut matrícula curs 2015-2016 (fins a 462,83€ anuals)

– Ajut llibres relacionats curs 2015-2016 (fins a 155,75€ anuals)

ENCARA SENSE RECUPERAR

-Ajut per orfandat

-Ajut de viduïta per als cònjuges del personal docent no universitari.

A més, es va sol·licitar una Comissió General de Funció Pública per poder unificar criteris per a tots els treballadors/res públics/ques.

 

 

Comissió d’Ajuts per als Sinistres de Trànsit del personal funcionari docent

Una vegada acabat l’ordre del dia, Alternativa dins precs i preguntes ha  proposat la necessitat d’actualitzar la normativa publicada en BOIB 22-09-1998:

Atès que determinats llocs de feina en l’àmbit de les funcions docents i inspectors, per part del personal de la Conselleria d’Educació, exigeix per raó de servei, desplaçaments per carretera, en el qual es fan servir vehicles particulars i exposant-se a patir accidents de trànsit, consideram necessària actualitzar la normativa aplicable  tenint en compte els següents punts:

  • Que aquestes ajudes siguin aplicables a tots el docents i inspectors, que per raons de servei, es veuen obligats a utilitzar els seu vehicles particulars i que en la majoria de situacions no es compensen econòmicament.
  • Que indemnitzin tot tipus de dany en el vehicle i no només els mecànics o d’estructura que n’impedeixi un ús normal.
  • Que l’import dels ajuts no estigui limitat.
  • Que es pagui  l’import de les despeses que puguin sortir derivades del sinistre a la persona afectada.