Mostra totes les entrades de admin

ÈXIT EDUCATIU, SENSE DOBLERS?

La Conselleria d’Educació i Universitat ha presentat del Programa Èxit Educatiu davant la Mesa sectorial d’educació.

Podem dir que estam en  d’acord amb la Diagnosi del sistema educatiu de les Illes Balears, excepte pel que fa a les ràtios, que tot i que s’ha avançat mínimament, encara veiem  que tenim gairebé el doble de  d’alumnat nouvingut que la mitjana estatal, i no hem vist masses mesures per pal·liar aquesta situació.

Un altre fet que fa moure totes les previsions com si fossin fitxes un dominó, dins aquest mateix apartat on es diu que: “Els percentatges d’idoneïtat en conjunt inferiors als de la mitjana de l’Estat espanyol”. Cal fer una reflexió en aquest punt, perquè els números no ens enganyen: el Govern Balear dedica un 2’96 % del PIB a educació, aquesta xifra està molt per davall de la mitjana de l’Estat, un 4’4%, i molt enfora de la mitjana europea que es situa per sobre del 5 % del PIB al 2017.

Des de la Conselleria es diu que no totes les mesures són en concepte de doblers, podem estar d’acord però si miram les línies d’actuació que són 11, 8 d’elles han de  passar per un increment pressupostari: si no es dota l’educació balear de més pressupost, els resultats seran similars als actuals.

Creiem que, perquè sigui un document eficaç i estigui enfocat a la millora real de l’èxit escolar, ha de passar pel conjunt de la comunitat educativa per tal que tots els actors s’hi sentin involucrats i el puguin aplicar sent part activa de les reformes que el text planteja. Òbviament, els punts en què es modifiquen les condicions sociolaborals han de ser negociats en la mesa sectorial d’educació i no només com a objecte d’aportació d’idees.
                                              

En conclusió, no es pot plantejar una millora en l’èxit educatiu si no va acompanyada d’una millora substancial en el finançament del sistema educatiu.

Recordam que pel dia 26 d’octubre es  farà una concentració per dir NO a la LOMCE i reivindicar una millora en el finançament i del pressupost educatiu que podria ajudar a finançar algunes de les mesures proposades al pla d’èxit escolar.

Download

cartell26o

CONCENTRACIÓ 26 D’OCTUBRE

Aquí teniu el comunicat integre que es va llegir ahir a la roda de premsa.

TOTA LA COMUNITAT EDUCATIVA HI SEREM:  MARES, PARES, ALUMNAT, DOCENTS…!!

Download

Notícies:

http://www.arabalears.cat/balears/comunitat-educativa-prepara-mobilitzacio-Lomqe_0_1671433037.html

http://dbalears.cat/balears/2016/10/19/295072/mes-organitzacions-arreu-les-illes-sumen-lluita-contra-lomqe.html

 

 

Fons d’acció social: recuperació de bestretes

La Comissió de Fons d’Acció Social, reunida ahir, va actualitzar la situació de les ajudes. Es poden demanar les següents ajudes:

RECUPERADES EL 23 DE SETEMBRE DE 2016

Bestreta ordinària  per personal docent, funcionari de carrera o en pràctiques: Fins a 2 mensualitats (a retornar amb un màxim de 10 mensualitats)

Bestreta extraordinària per personal docent, funcionari de carrera o en pràctiques: Fins a 6 mensualitats (a retornar amb un màxim de 24 mensualitats) per atendre necessitats de carácter urgent.

Download

 

RECUPERADES ANTERIORMENT

– Ajuts per fills menors de divuit anys. (38,57€ mensuals)

– Ajuts per a l’atenció a familiars amb discapacitat. (173,55€ mensuals)

– Ajuts per a estudis del personal al servei de la comunitat autònoma i dels fills:

– Ajut matrícula curs 2015-2016 (fins a 462,83€ anuals)

– Ajut llibres relacionats curs 2015-2016 (fins a 155,75€ anuals)

ENCARA SENSE RECUPERAR

-Ajut per orfandat

-Ajut de viduïta per als cònjuges del personal docent no universitari.

A més, es va sol·licitar una Comissió General de Funció Pública per poder unificar criteris per a tots els treballadors/res públics/ques.

 

 

Comissió d’Ajuts per als Sinistres de Trànsit del personal funcionari docent

Una vegada acabat l’ordre del dia, Alternativa dins precs i preguntes ha  proposat la necessitat d’actualitzar la normativa publicada en BOIB 22-09-1998:

Atès que determinats llocs de feina en l’àmbit de les funcions docents i inspectors, per part del personal de la Conselleria d’Educació, exigeix per raó de servei, desplaçaments per carretera, en el qual es fan servir vehicles particulars i exposant-se a patir accidents de trànsit, consideram necessària actualitzar la normativa aplicable  tenint en compte els següents punts:

  • Que aquestes ajudes siguin aplicables a tots el docents i inspectors, que per raons de servei, es veuen obligats a utilitzar els seu vehicles particulars i que en la majoria de situacions no es compensen econòmicament.
  • Que indemnitzin tot tipus de dany en el vehicle i no només els mecànics o d’estructura que n’impedeixi un ús normal.
  • Que l’import dels ajuts no estigui limitat.
  • Que es pagui  l’import de les despeses que puguin sortir derivades del sinistre a la persona afectada.