Mostra totes les entrades de admin

Grup de treball

La conselleria d’Educació i Universitat ens convoca a una grup de treball per tal de fer aportacions al document  de creació d’unitat i de la quota del professorat per al curs 2017/18.

El document de referència és el del curs passat i el podeu consultar a continuació.

Download

 

S’amplien els concerts educatius amb centres privats

El Govern de les Illes Balears va aprovar per decret ampliar els concerts educatius amb alguns centres escolars privats.

Es blinden amb recursos públics fins al curs 2022/23 els centres privats, mal anomenats “concertats”.

Molts centres inclouen un concert per a etapes educatives no obligatòries: batxillerat i cicles formatius, quan el que caldria és aprofitar els recursos desaprofitats de l’escola pública.

L’únic punt positiu és l’obligació que ara tindran els centres privats és l’obligació de fer servir el sistema GESTIB en el procés de matriculació d’alumnes.

Es denota la manca de planificació d’infraestructures que hem patit en aquesta Comunitat durant un temps i que, o molt canvia la situació, continuarà encara algun temps més.

Podeu llegir els trets principals del decret:

Consell de Govern: APROVAT EL DECRET QUE REGULA L’ESTABLIMENT I LA RENOVACIÓ DELS CONCERTS EDUCATIUS DES DEL CURS 2017/18 AL 2022/23

S’adeqüen les dotacions a les necessitats derivades de l’aplicació de la LOMCE
\ El Decret estabilitza la dotació de professorat d’atenció a la diversitat, una demanda històrica  del sector

El Consell de Govern ha aprovat avui el Decret pel qual s’estableixen els preceptes que han de regir les convocatòries per a l’establiment i la renovació dels concerts educatius a partir del curs acadèmic 2017-18 i fins el curs 2022-2023 ja que la vigència dels existents actualment finalitza el curs escolar 2016-2017.

Cal tenir en compte que la normativa vigent fins el curs 2016-17 tenia rang d’Ordre i va entrar en vigor el 21 de desembre de 2012. La nova normativa que s’aplicarà a partir del curs 2017-18 tendrà rang de Decret, per atendre l’observació feta pel Consell Consultiu en aquesta matèria.

Principals novetats del Decret

– S’amplia la durada dels concerts educatius de qualsevol etapa a sis cursos escolars, a partir de l’1 de setembre de 2017. A l’anterior normativa s’aplicaven quatre cursos i s’ha ajustat a les noves directrius de la LOMCE.

– Els centres hauran de cobrir de forma equitativa les necessitats de la zona d’escolarització en la qual estiguin ubicats.

– Els concerts educatius de les etapes d’ensenyament obligatori, es a dir, de segon cicle d’educació infantil i d’educació primària, educació secundària obligatòria, educació especial, UECCO i cicles de formació professional bàsica se subscriuen en règim general. Els concerts educatius de les ensenyances post obligatòries, és a dir, de batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i superior tenen caràcter singular.

– El Decret recull l’adequació de les hores finançades per unitat i/o per centre a les noves necessitats que es deriven de la LOMCE, afegint hores curriculars addicionals. Això suposa que es tenen en compte els Programes de Millora de l’Aprenentatge i del Rendiment (PMAR) amb 30 hores per cada unitat; dues hores per al conjunt d’unitats de 3r d’ESO i per als itineraris de 4rt d’ESO es preveuen nou hores per als centres amb una sola unitat concertada i quatre hores per als centres amb dues unitats concertades. També es preveuen dotació d’altres hores lectives per al programa de reutilització de llibres de text, anglès als Cicles Formatius de Grau Superior o per al programa integrat de música del Centre Integrat de Música Escolania de Lluc. Es podran autoritzar altres conceptes puntuals amb l’informe previ de la Comissió de Concerts.

– S’atén una demanda històrica del sector, l’estabilització de les dotacions bàsiques de professorat d’atenció a la diversitat. El Decret estableix que s’ha d’assignar als centres una dotació bàsica d’especialistes de pedagogia terapèutica, d’audició i llenguatge i d’atenció a la diversitat del 80% de les hores que corresponguin a cada centre segons les dades existents a final del curs 2015-2016. D’aquesta forma es dona major seguretat als centres i als treballadors. Aquesta dotació bàsica de professorat d’atenció a la diversitat es completarà, quan escaigui, amb una dotació de professorat addicional, d’acord amb les necessitats del centre, l’actualització anual dels criteris i la disponibilitat pressupostària de la Conselleria d’Educació i Universitat.

– S’estableixen les ràtios mínimes d’alumnat per etapa i municipi. Així mateix, s’obliga a tenir una relació mitjana d’alumnes per unitat escolar a cada etapa no inferior a la que la Conselleria d’Educació i Universitat determini tenint en compte l’existent als centres públics del municipi o zona d’escolarització en què estigui situat el centre.

– En virtut del nou Decret, els centres privats-concertats hauran de fer servir el programa de gestió de la Conselleria d’Educació i Universitat (GestIB) per a tot el procés d’escolarització, matriculació d’alumnes, horari general del centre i calendari escolar, horari del professorat i de l’alumnat, distribució de les hores de lliure disposició, llengua d’impartició de les matèries, avaluació i promoció de l’alumnat, peticions de personal de suport i ATE i relació de llibres de text, entre d’altres.

 

Recuperació total paga extraordinària de 2012

Segons els acords de la Mesa Sectorial d’educació del 26 de novembre de 2016, la Conselleria d’Educació i Universitat té com a data límit el mes de gener de 2017 per pagar la part proporcional que resta (37’5%) de la paga extraordinària de 2012.

Amb aquell acord es va aconseguir avançar el cobrament del complement de formació (sexenni) actualitzat a canvi de retardar uns mesos el cobrament total de la retribució de la paga il·legalment congelada l’any 2012.

Més informació

 

Proves d’accés a la universitat (BOE)

S’ha publicat al BOE la l’ordre per la qual es determinen les proves d’accés a la Universitat (curs 2016/2017).

Download

Download

 

 

Centre d’Edicions i Distribucions

El passat dijous dia 15 de desembre va tenir lloc la reobertura del centre d’Edicions i Distribucions. Recordar que aquest centre quasi va desapareixer a la passada legislatura, gràcies a l’esforç de moltes persones que varen custodiar moltes de les publicacions, s’ha pogut tornar a reobrir.

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2772543&coduo=7&lang=ca

 

Exàmens de setembre a debat

Avui horabaixa hi ha hagut una reunió de la comissió tècnica per la revisió del calendari escolar. Vos recordam que aquesta comissió va sortir de la reunió de dia 29 de novembre.

CONSELL ASSESSOR DEL CALENDARI ESCOLAR

El focus de la reunió ha estat cap a la possible estructuració d’un nou calendari els exàmens extraordinàris de setembre, la proposta és passar-los a juny. S’ha estudiat sobre un model de calendari proposat per la Conselleria.

Download

Podem dir que en general no es veu clar les dates per dur a terme aquest canvi. S’ha proposat diferentes possibilitats de dates. Els propers dies ens faran arribar les diferentes propostes que s’ha plantejat. Alternativa ha manifestat que no estava d’acord amb un canvi de calendari, encara que és una comissió d’estudi i que s’ha de traslladar als companys dels altres sindicats per a poder es debatre’l i votar al consell assessor. Hem demanat si aquest canvi de calendari, en cas de ser aprovat, passaria pel Consell escolar de les Illes Balears i se’ns ha aclarit que es durà a terme via resolució i per tant, no ha de passar pel Consell escolar.