Mostra totes les entrades de admin

ELECCIONS 4 DE DESEMBRE DE 2018

Gràcies als docents de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera que ens han fet confiança durant aquest temps, als afiliats per participar-hi i a tothom que ens va votar a les darreres eleccions. Ara, gràcies a tu, tornem a presentar candidatura! #SomAlternativa

Mesa sectorial de 14 de novembre de 2018

L’unic de l’ordre del dia és: proposta del Conseller d’Educació i Universitat, el senyor Martí March i Cerdà.

No havíem rebut cap document previ.

El Consell ha anunciat que vol presentar un nou acord de millora de les condicions sociolaboral i de l’educació. Argumenta que l’Acord marc, signat amb STEI, CCOO i ANPE en 2015, ha estat un bon acord pels treballadors i l’alumnat però que encara li falta recursos i per això fa les següent propostes que vol presentar a la Junta de personal docent no universitari que surti de les eleccions sindicals i començar la negociació en gener de 2019:

PROPOSTES
Millora salarial. Per ex. sexennis i altres
Normatives: decret d’interins.
Millores d’estabilitat del docent: oposicions (unes 1000 places en 2019 i 2020; acordar que 2021 i 2022 places d’oposicions més). Amb les dareres oposicions s’ha reduït unes 600 places d’interins.
Mesures pedagògiques: ratios; possible integració de la plantilla ATS a la plantilla d’Educació sols (ara la competència és compartida)
Mesures de política educativa en general: desenvolupament del pla 0-3 anys. Ara està en debat polític i parlamentari.

Sols són uns quantes propostes d’exemple, el Conseller desitja les aportacions per part dels sindicals. Vol una negociació quan estigui la nova Junta de Personal en gener.
Considera que és una proposta inicial i oberta, un punt de partida.

ALTERNATIVA ha manifestat la seva sorpresa per aquesta convocatòria perquè no és la que esperavem. Pensavem que la campanya electoral sindical començava dia 15 de novembre però sembla que també comença avui la campanya electoral autonòmica.
Hem destacat que, encara que ALTERNATIVA no va signar l’acord marc, sí que hem fet feina per revertir les retallades però veiem que no hi ha partida pressupostària suficient per fer-ho.
El pressupost d’Educació ha arribat als 1000 milions però hi ha altres sectors (com ara Sanitat) que han obtingut molt més que Educació.
Consideram que, ara mateix, aquesta proposta pot quedar en paper mullat.
Consideram que encara queda per:
Reduir realment les hores de docència a 18 hores.
Derogar el decret de mesures urgents.
Recuperar del poder adquisitiu dels docents que malgrat el petit augment aplicat a les illes resulta que insuficient i provoca dificultats per cobrir places a les Illes Pitiüses per exemple.
Equiparar el complement d’insularitat amb el de les Illes Canaries per no perpetuar aquest greuge comparatiu.
Volem una recuperació del sou en conjunt i no sols algunes partides.
Necessitem un decret de Fons social que no ha variat en més de 4 anys.
Per poder fer innovació necessitem una baixada real de les ratios a tots els nivells educatius.
Necessitem unes Infraestructures optimesque sols es poden fer amb mesures fortes però falta pressupost.
Volem una etapa 0-3 anys pública. És un error concertar-la desprès és molt difícil revertir-la concertació i per mostra, la concertació de l’educació primària i secundària.

Les propostes presentades fan un bon anunci però n’està garantit el finançament?
Estem disposats a parlar i fer-hi aportacions però en el seu moment, més endavant.

La resposta de Conseller ha estat:
Té consciència de dues coses de que el seu gabinet té data de caducitat, però els acord sempre han tingut continuïtat. La política de la Conselleria no s’atura al mes de maig i planificarà el curs 19-20 per responsabilitat.
Es compromet a fer un informe de valoració de l’Acord marc. La proposta que presenta avuí és un punt de partir per veure si els sindicats estan d’acord per poder seguir.
Es compromet a desenvolupar el punts de la seva proposta.

Mesa Sectorial d’Educació

Avui, 13 de novembre de 2018, la Mesa Sectorial d’Educació ha tractat aquests punts:

1)Instruccions eleccions sindicals:  S’ha discutit i esmenat l’esborrany. Una vegada més, hem recordat la necessitat real de fer les eleccions sindical de manera telemàtica a través del GESTIB, com ja s’han fet a Euskadi. Aquesta opció té molts beneficis: reducció de la despesa (paperetes, dietes, etc…), agilitat en el procés i no pèrdua d’hores lectives. Es tindrà en compte per a les properes eleccions sindicals, d’aquí a quatre anys.

2)Acord de govern sobre l’oferta pública d’ocupació: S’ha comentat l’esborrany que, una vegada aprovat pel Govern, reservarà les places que ha quedat vacants l’any 2018 (per jubilació, mort o renúncia) de funcionacis de carrera. Les places (consulta-les aquí) es reservaran durant tres anys i es poden treure a oposicions durant aquests anys. EN CAP CAS, ES TRACTA DE  LA CONVOCATÒRIA DE PLACES QUE SORTIRAN A OPOSICIONS L’ANY 2019.
La Conselleria ha afirmat que durant el mes de desembre faran públic el llistat d’especialitats amb places i illa.

3)Plantilles orgàniques: S’ha debatut el document que establidrà les plantilles orgàniques del centres escoles de les Illes Balears. Cal destacar la intenció d’estabilitzar el 85% de la plantilla, fet que facilitarà la mobilitat dels docents funcionaris de carrera. A més, hem recordat la necessitat de rebaixar ràtios, com ja s’ha fet a educació infantil.

Resum de la mesa sectorial convocatòria interins.

Resum mesa sectorial interins  novembre 2018

La Mesa sectorial d’educació va reunir-se per negociar la nova convocatòria d’interins del curs 2019/2020. Esperàvem que aquest curs es negociés el decret que donés estabilitat a la convocatòria per cobrir places vacants o en substitució. Ja es van negociar unes bases generals que continuaven amb el model establert i que introduïa un canvi: llista única.

La convocatòria no havia de presentar grans canvis respecte de les convocatòries anteriors, però, com tots sabeu, no va ser així. No entenem aquests canvis que han acabat perjudicant tothom per igual.

Per això, la NEGOCIACIÓ  s’ha basat en la recuperació de les condicions de tot allò que amb la proposta de la Conselleria es perdia i que tant ha preocupat els docents.

Llista única: És una de les modificacions que s’havia aprovat ja a les bases i per la qual Alternativa havia lluitat des del primer dia. Es va aprovar per majoria sindical perquè respecta la vocació dels docents i garanteix que ningú tindrà ½ jornada podent-ne tenir una de completa.

 

Optativitat en la tria de places: durant els darrers tres anys s’havia aconseguit un model que permetia la llibertat de tria de places en el tràmit del juliol. Era un model beneficiós per a tots els docents interins. La Conselleria ha modificat el model i obligarà a tots els docents a triar totes les places a què s’opta, en cas de no fer-ho, es farà d’ofici. Tornarem a lluitar per la situació anterior, tan beneficiosa per a tothom, com hem vist fins ara. La Conselleria es va comprometre a reconèixer el dret a l’atur a tots els que siguin cessats.

Modificacions al barem: En el primer esborrany, es plantejava un canvi substancial en la política de la conselleria. Fins ara, ens havia enfocat cap a una formació permanent als centres, per als centres i en els centres, que havia tingut un ampli suport entre els docents, que han participat majoritàriament d’aquest model. Ara presentaven un model en què el màxim de puntuació era 40 amb dualitat entre titulació acadèmica i formació permanent, fet que mai havia estat motiu de debat. No es podia permetre que es deixessin perdre hores i hores de formació ja feta.

Després de la negociació per mantenir el model que permetia que el docent triés el seu itinerari formatiu. Com queda? Un màxim de 35 punts a completar en dos blocs: 30 punts per la formació permanent i 10 per a formació acadèmica. Vam intentar aconseguir que no es dividís en dos blocs i que, com ja hem dit, fos el docent qui triés com vol formar-se. No va ser possible.

Es tindran en compte els mèrits assolits fins a data de 31 de desembre de 2018.

Puntuació per haver superat la primera fase d’oposicions: Malgrat haver demanat estudiar la possibilitat de puntuar per haver supera la primera fase de les oposicions, no volíem que es fes ni de forma retroactiva (Quin ha de ser el límit?) ni que s’obrís a altres oposicions d’altres Comunitats Autònomes. La Conselleria no va veure seguretat jurídica en la seva aplicació i va tirar enrere aquest punt.

En cap cas acceptarem un model que lligui directament les notes de les oposicions amb la llista d’interins que tanta inestabilitat genera on s’aplica.

El termini per presentar sol·licituds de forma telemàtica i/o presencials serà del dia 8 de gener de 2019 a 22 de gener de 2019.

 

Finalment s’ha arribat a un model que no varia substancialment l’ordre de la llista , però deixa alguns damnificats pel camí i tots perdem la optativitat en la tria de places . Tant d’enrenou per a això.

Alternativa insistirà en la necessitat de configurar un decret que doni estabilitat en el model de contractació dels docents interins i no haver d’estar pendent cada curs de les ocurrències polítiques.

Avanç mesa sectorial convocatòria interins 2019-20

Avanç informatiu, en breu ampliarem la informació.

  • La puntuació del barem tendrà un màxim de 35 punts, subdividits en 10 punts  de les titulacions i 30 punts  de formació permanent .
  • La superació de la primera fase d’oposicions, degut a la inseguretat jurídica en la seva aplicació, ha decaigut i finalment no puntuarà.
  • S’hauran de seleccionar totes les places a l’adjudicació del mes de juliol i es perd la opcionalitat en la tria de places, cosa que s’havia aconseguitels darrers anys, segons la Conselleria, per aconseguir ocupar totes les places possibles el dia 1 de setembre.
  • S’amplia el termini de reconeixement de cursos del 31/8/18 al 31/12/18.

 

Atenció nou esborrany de la convocatòria d’interins

Aquest és el nou esborrany que es tractarà a le Mesa sectorial del dilluns dia 12.

Com sempre, podeu fer arribar les vostres propostes i suggeriments al correu info@sindicatalternativa.cat

Download

Download

Resum mesa tècnica per la convocatòria d’interins

Mesa Tècnica d’educació

La Direcció General de personal docent ens ha explicat la seva proposta d’ ESBORRANY sobre la convocatòria d’interins del curs 19/20.

1) En primer lloc, vol distribuir i equilibrar l’experiència amb la formació. per a això ha dividit en dos blocs la formació docent.

20 punts: formació permanent del professorat afitanta a un màxim de 800 hores , modificant la puntuació de 0,02 a 0,025 cada hora.

20 punts: formació acadèmica reglada (universitat) i de règim especial (idiomes, català, música, etc…) i la introducció de 5 punt per aquells que superin la fase d’oposició .

Fins ara teníem un màxim de 32 punts sumant tots dos blocs.

L’argument de l’administració per introduir aquests canvis tan substancials ve per la necessitat d’equilibrar el barem. Alternativa ha manifestat que aquests canvis en cap cas equilibren el barem entre mèrits i experiència, en tot cas, en deixar de computar part de les hores de formació es desequilibra més.

El plantejament de la necessitat d’equilibri és una visió únicament formal, que ve donat per l’otorgament d’unes puntuacions determinades en un moment, simplement canviant el multiplicador dels ítems del barem per un nombre o un altre s’equilibra el barem sense canviar l’ordre dels aspirants .

Si es tracta d’equilibrar numèricament, és més fàcil modificar el valor de cada hora de formació per augmentar el còmput de tots els docents de la mateixa manera. Ells equilibren i els docents no han de fer cap màster o cap altra carrera per poder optar al màxim de formació.

A més, el fet de separar en dos blocs la puntuació de titulacions i mèrits pot  desincentivar.

Ara mateix no és moment de modificar de dalt abaix tota la normativa existent i més, després d’una legislatura dirigida a una altra direcció.

2) Optativitat: si una cosa bona hem aconseguit durant aquesta legislatura és l’optativitat a l’hora de triar places en el qualsevol dels tràmits de tria de places. Ara, la Conselleria pretén tornar a l’obligatorietat de tria de TOTES les places a què opta el docent interí. Si no es triessin totes, la conselleria entendria que és una baixa voluntària i no tramitaria el certificat d’empresa per a sol·licitar l’atur i, a més, el docent interí estaria no disponible fins a acabar el primer trimestre. Hem demanat mantenir l’optativitat que hi ha a les darreres convocatòries.

3)Valoracions oposicions amb puntuació: proposen afegir 5 punts per superar la fase d’oposicions . Aquesta mesura, tot i que en un principi pot semblar interessant analitzar-la, no han concretat la lletra petita d’aquesta proposta. Per part d’Alternativa hem plantejat algunes qüestions al respecte:

  • Retroactivitat o no de la mesura proposada. En cas de retroactivitat des de quin moment aplicar-la i més tenint en compte que en passades convocatòries el model era substancialment diferent i no existien parts eliminatòries .
  • Aplicabilitat d’aquesta puntuació adicional als que superen la part d’oposicions en altres comunitats autònomes.

L’administració no va plantejar cap opció sobre aquestes preguntes i els serveis jurídics de l’administració apuntaren dificultats serioses d’implantació i  a més, el que van assegurar és que s’obiria a tots aquells docents que han aprovat oposicions de qualsevol especialitat a qualsevol comunitat autònoma.

Per part d’Alternativa, ens mostràrem oberts a estudiar la proposta però amb temps suficient per fer un anàlisi profund de les conseqüències i amb la seguretat jurídica suficient per la seva implantació.

4.Valoració de l’experiència docent en escoletes de 0-3 privades. Alternativa es va oposar frontalment a la mesura, degut a que la contractació per aquestes places no segueixen el principis de la contractació pública , així com tampoc es fa a les escoles concertades que tampoc haurien de puntuar al barem de l’escola pública.

5.Reducció de les excepcionalitats: s’han reduït les excepcions que s’apliquen a la llista , seguint la linea iniciada aquesta legislatura i amb el suport d’Alternativa per tal de fer del la puntuació al barem l’eix de referència a totes les adjudicacions i a més simplificar i donar transparència a tot el procés.

6.Unificació de la puntuació per  cada any d’experiència per poder aplicar la llista única . Després d’anys de lluitar per  assolir aquest model de llista única, que respecta la tria i la vocació del docent i evita la problemática en l’adjudicació de mitges jornades.

Per nosaltres ara mateix no és moment de modificar de dalt abaix tota la normativa existent i més, després d’una legislatura dirigida a una altra direcció. A hores d’ara ja s’hauria d’haver negociat i tramitat un decret d’interins per establir les regles del joc dels propers anys i no s’ha fet . L’administració ha posposat la tramitació del Decret d’interins a l’any vinent. Per això mateix no es de rebut introduir canvis tan substancials a la resolució d’interins amb només un curs de vigència.

Estam pendents d’un nou esborrany on la conselleria concreti la seva proposta.