Mostra totes les entrades de admin

Resum mesa sectorial 24 gener 2019

A la mesa sectorial d’avui 24 s’han tractat els següents punts a l’ordre del dia:

Oposicions al cos d’inspecció educativa:

S’ha tractat l’esborrany de la convocatòria d’accés al cos d’inspecció educativa. El model serà molt semblant a les que es feren el 2016 i no hi haurà grans variacions, ni en la fase d’oposició, ni en el barem de la fase de concurs.

Es convocaran 10 places, (8 a Mallorca, 1 a Menorca i 1 a Eivissa). Hi ha una plaça reservada a l’accés per discapacitats, que en cas de no ser coberta s’acumularà a les d’accés ordinari. Està previst un únic tribunal a Mallorca.

Termini de presentació de sol·licituds: del 6 al 29 de febrer.

Inici de les proves: 7 de maig.

Es preveu continuar convocant oposicions, per reduir el nombre d’inspectors accidentals fins a arribar a un total de 35.

Informe oposicions 2018:

La Conselleria va presentar un informe amb els resultats de les oposicions del 2018. Informe

Per part d’Alternativa hem manifestat que aquest informe arriba una mica tard i es limita a ser un informe descriptiu i no fa cap anàlisi dels problemes sorgits durant el procés d’oposicions.

Per part d’Alternativa proposarem realitzar una mesa tècnica, abans de la nova convocatòria de les oposicions del 2019, per poder introduir alguns canvis que millorin el procés. A títol d’exemple la delegada d’Alternativa a Menorca, Mar Triay, va exposar, diversos problemes que es donen especialment a les illes menors a l’hora de constituir tribunals i va sol.licitar que la Conselleria es comprometi a solventar els problemes i que es tenguin en compte per igual els motius d’ abstenció que es contemplen a l’artícle 23 Llei 40/2015.  .

A l’informe la conselleria manifesta que el percentatge d’interins aprovats a les oposicions del 2018 és superior a què es produïa a les oposicions del 2010, on la primera part no tenia caràcter eliminatori. Nosaltres tornarem a reivindicar un model d’oposicions amb parts no eliminatòries, perquè permet avaluar totes les capacitats del futur docent i no només una part purament teòrica.

Demanarem a la Directora general, si encara existia la possibilitat que el Ministeri d’educació introduís canvis en aquest sentit. La directora manifestà que a les dates que estem ja no esperaven cap canvi i que les oposicions tindrien fases eliminatòries com a les del 2018.

Per la nostra part mostrarem la nostra decepció, vist que el PSOE quan estava a l’oposició va signar diverses propostes, juntament amb els sindicats, per modificar el model i fer-les no eliminatòries i ara que està al Govern no ha introduït cap canvi.

http://www.rtve.es/noticias/20171220/pruebas-oposiciones-docente-seran-eliminatorias/1649386.shtml

La Conselleria es va comprometre a convocar una mesa tècnica per tractar la convocatòria d’oposicions del 2019.

Esborrany Ordre pràctiques educatives als ensenyaments artístics superiors:

El Director General d’universitats. va presentar l’esborrany d’ordre per regular les pràctiques acadèmiques externes del ensenyaments artistics superiors. Esborrany.

Des d’Alternativa, demanarem que a l’ordre s’introdueixi, el pagament de les despeses de transport que han d’assumir els tutors de pràctiques.

També demanarem en quina situació estava la normativa respecte a l’obligatorietat de donar d’alta a la seguretat social dels alumnes en pràctiques i becaris, perquè pensam que encara que pugui ser una mesura benintencionada, pot generar grans dificultats als tutors per trobar empreses que vulguin assumir alumnat en pràctiques. El Director General va dir que actualment s’ha ajornat l’aplicació d’aquesta mesura.

Torn obert de paraules:

Es va demanar a la Conselleria que es fessin Meses a Menorca i  Eivissa o en cas contrari que es donés una aportació als sindicats per tal d’ assumir les despeses de desplaçament dels delegats de Menorca i Eivissa que volguessin participar i assistir a les Meses. En relació a aquest tema la Conselleria ens va instar a cumplimentar un document on fessin aquesta sol.licitud i també ens va dir que si totes les Juntes de Personal Docent i la resta de sindicats  es sumaven a la proposta en breu es podria fer efectiva.

Què fer si…

El Reial Decret 486/1997 especifica  les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treballs :

Per lloc de treball s’ha d’entendre qualsevol àrea del centre de treball, edificada o no, en la qual els treballadors hagin de romandre o a la qual puguin accedir per motiu del seu treball, inclosos els serveis higiènics, els locals de descans i de primers auxilis, els menjadors i les instal·lacions de servei o protecció annexes als llocs de treball.

Les condicions ambientals dels llocs de treball no han de constituir cap font d’incomoditat ni molèstia per als treballadors. Cal evitar les temperatures i les humitats extremes, els canvis sobtats de temperatura, els corrents d’aire molestos, les olors desagradables, la irradiació excessiva i, en particular, la radiació solar a través de finestres, llums o envans de vidre.

Cada activitat admet una temperatura determinada. La normativa esmentada estableix que la temperatura dels locals on es facin treballs sedentaris propis d’oficina o similars ha d’estar entre els 17 i els 27 ºC,i on es facin treballs lleugers ha d’estar entre els 14 i els 25 ºC.

Per tant:

1) Determinació de temperatura inferior a 17º a clases/14º al gimnàs o superior als 27º a classes/25º al gimnàs. Ho podem fer amb un termòmetre senzill. Si l’operació la podem repetir en diverses aules, i hores, millor. La humitat relativa ha d’estar entre el 30 i el 70%, excepte als locals on hi hagi riscos per electricitat estàtica, en què el límit inferior ha de ser del 50%.

2) Qualsevol docent ho pot trametre,  ho ha de comunicar a la direcció del centre i aquest ho trametrà per correu electrònic, fax o correu urgent fent un comunicat a riscos laborals corresponent.

Envieu-nos una còpia als sindicats per fer seguiment.

3) Els/les tècniques de Salut i Prevenció i els/les delegades sindicals en faran seguiment de la situació, si cal anant al centre per corroborar els resultats i proposar mesures pal·liatives. El Comitè de Seguretat i Salut farà una avaluació de la situació i proposarà de mesures per a correcció de la situació.

4) Si no es dona solució, es pot presentar denúncia a Inspecció de Treball.

Col.legi docent ben aviat una realitat

Després de molts esforços per part de molts i sent una de les reivindicacions per part de l’assemblea de docents, dia 16 de gener de 2019 el projecte de llei de creació del col.legi docent va passar per la darrera etapa, abans de la seva tramitació i votació al plenari del parlament de les Illes Balears; estigueu pendents dia 29, ja que es debatrà i molt probablement s’aprovarà. Aquest debat podria ser a la tarda, això permeterà que més docents hi puguin assistir.

Us mantedrem informats.

https://www.facebook.com/Peruncollegidocentsillesbalears/?modal=admin_todo_tour