Mostra totes les entrades de admin

Junta de Personal de les Pitiüses: Constitució

 

Dia 13 de febrer de 2019, es va constituir la Junta de Personal Docent no Universitari de Pitiüses en el CEP d’Eivissa, a causa de la falta d’espai que acusa la Delegació d’Educació de les Pitiüses a l’illa, i a espera de tenir un lloc en el qual poder reunir-se regularment més adequat.

La Junta estarà formada pels següents delegats: 11 del STEI, 4 d’ANPE, 3 d’ALTERNATIVA, 3 de CCOO, 2 d’UGT i 2 de UOB.

Es van elegir els càrrecs de Presidenta, que ostentarà el sindicat Stei, únic que presenta candidatura, malgrat no haver obtingut la unanimitat de la Junta, així com el de Secretari, al qual es van presentar dues candidatures una per part d’UGT i una altra per part del Stei, sent aquest últim el triat, també sense unanimitat. Totes dues eleccions es van fer d’acord a l’antic reglament de la Junta de Personal de Docent no Universitari de les Illes Balears pel qual es veu obligada a regir-se la Junta de les Pitüses fins que una vegada constituïda aquesta pugui elaborar el seu propi reglament.

Posteriorment, es va acordar formar la Comissió Permanent que estarà composta per un representant de cadascuna de les formacions sindicals de l’illa més la seva Presidenta i Secretari.

Finalment, en el punt dedicat a propostes formulades per alguns dels sindicats es va debatre que per a poder tenir un posicionament respecte a cadascuna de les propostes s’haurien d’haver enviat prèviament per correu electrònic perquè cadascun dels diferents sindicats haguessin pogut fer les esmenes corresponents i reflexionar sobre aquestes, no obstant això es van acordar algunes d’elles per la problemàtica existent a les illes d’Eivissa i Formentera a proposta d’Alternativa i Stei:

Petició a la Conselleria d’Educació de l’equiparació del complement de residència per als docents pitiüsos amb els de les Illes Canàries.

Petició a la Conselleria d’Educació d’ajudes per a l’habitatge a causa de la dificultat i preus que es donen a les illes d’Eivissa i Formentera.

A proposta de Stei:

Defensa dels centres que estan sent acusats d’adoctrinament

donar suport a la justificació de faltes del professorat de Formentera que viu a Eivissa a causa de les inclemències del temps, ja que a vegades es veuen afectats per estar suspès el trànsit marítim a causa de temporals.

Considerem que malgrat ser un fet positiu i històric la formació d’aquesta Junta, he estat motivat per l’aparició de dos sindicats no tradicionals, Alternativa i UOB, i no per una reclamació històrica d’altres sindicats, ja que aquests havien tingut més de vint anys per a fer-ho i no ho van fer, podent fer-ho durant tot aquest temps.

 

CONSELL ESCOLAR DE MALLORCA

Ahir va tenir lloc la sessió del Ple del Consell Escolar de Mallorca en la monumental Sala de Sessions del Consell de Mallorca.
Desprès d’unes paraules de benvinguda del vicepresident primer del Consell, Francesc Miralles, va començar la sessió.

Els nous membres el CEM van prendre possessió del càrrec. Alternativa ha estat representat pel nostre company Lluís García i ara ho serà per la nostra companya Maria Gràcia Vila.

A continuació es van elegir els membres de la Comisió Permanent. Pel nostre grup, professorat i personal d’administració i serveis i dels sindicats d’ensenyament no universitaris, van ser elegits el representant de l’STEI com a titular i la representant d’ANPE com a suplent.

Desprès, el president en funcions, Miquel Oliver, va presentar el Pla de treball per 2019 amb 7 objectius dels qual va destacar: la constitució d’un nou equip del CEM amb l’elecció dels càrrecs; l’elaboració de propostes, dictàmens i informes sobre temes educatius de l’àmbit de Mallorca; facilitar la coordinació d’iniciatives de les regidories d’educació de tots els ajuntaments de Mallorcs; mantenir la coordinació amb els altres consells escolars insulars, i amb el CEIB.

Per acabar es va fer la presentació per part de la Comisió 0-3 de l’informe sobre aquesta etapa educativa i la ratificació de incorporació de representants de l’Associació de l’Assemblea 0-3. I finalment, és va nomenar la Junta electoral.

Vaga 8 de març!

Consultats els afiliats i afiliades mitjançant una enquesta, s’ha acordat convocar vaga dia 8 de març com molts d’altres sindicats ho han fet, tant de les Illes com a l’estat.

Resultat enquesta: un 80% dels votants tria convocar vaga el dia 8 de març.

També cal tenir el compte que la comissió 8-M convocant de la vaga del 2018 es va reunir fa poc i va fer aquestes declaracions:

“Des del moviment feminista consideren ‘més urgent que mai generar llaços entre els diferents agents socials i polítics’ davant l’auge de l’extrema dreta i l’amenaça que aquesta suposa per als drets de les dones, persones LGTB + i migrants, i davant les proliferació de discursos misògins i racistes.”

Des de l’àmbit educatiu creiem que encara no s’ha implementat pràcticament cap de les propostes que s’han de desenvolupar en el marc educatiu de la Llei 3/2007, ni s’han posat en marxa les mesures aprovades al Pacte d’Estat contra la violència a les dones que obliga a impulsar iniciatives concretes en educació, com tampoc el pressupost per a dur-ho a terme.

A les Illes s’han anat fent moltes iniciatives però encara no n’hi ha prou, encara cal:

 • Continguts curriculars que abordin la història de les dones, amb presència d’autores de totes les matèries en els llibres de textos.
 • Contingut avaluable sobre prevenció del sexisme, canvis en els rols socials de gènere, sexualitats, respecte a les diversitats, identitats i expressions de gènere.
 • La coeducació en els patis i espais escolars comuns, en la qual es fomenti el respecte i la igualtat en tots els centres educatius, academics i universitaris.
 • Inclusió de continguts relatius a formació per a la igualtat, en els diferents processos d’accés a la professió docent i de tota la comunitat educativa amb perspectiva de gènere i prevenció de les violències tant a centres públics, concertats i privats.
 • Elaboració i promoció de protocols específics sobre assetjament sexual i per motiu de gènere en tots els sectors educatius.
 • Extensió immediata del permís de paternitat per promoure la conciliació laboral i familiar.
 • Mesures extraordinàries i efectives per a les dones víctimes de violència de gènere.
 • Posada en marxa d’un pla de formació obligatori en matèria d’igualtat, gènere, identitats i diversitats en tots els sectors educatius.
 • Nomenament d’una persona agent d’igualtat amb crèdit horari diari, recursos econòmics i materials per dur a terme totes les mesures adequades per assegurar la igualtat entre homes i dones.

De manera concreta oferim les següents propostes, moltes d’elles proposades pel col.lectiu feminisme a l’escola:

Compliment de la llei 11/2016 d’igualtat de dones i homes. al títol IV, capítol 1, referent a L’educació ens diu:

 • PROJECTE COEDUCATIU A CADA CENTRE ESCOLAR- PLA D’IGUALTAT,

Ha de figurar a la web del departament d’inspecció Educativa com a documents institucionals del centre, al mateix nivell que Pla de Convivència Pla de Normalització Lingüística, etc.

Redactar un “Pla d’Igualtat model”, general i amb currículum proposat per als diferents nivells educatiu, on cada centre ho pugui adaptar a la seva realitat socio-econòmica i cultural.

 • COORDINACIÓ ESPECÍFICA DE COEDUCACIÓ A CADA CENTRE

Garantir-ne el compliment a tots els centres escolars tant públics com concertats, cosa que ara no es dona.

Designació d’hores per la persona coordinadora i aclariment de les seves funcions.

 • REVISIÓ MATERIAL DIDÀCTIC

El pla d’igualtat del centre dictaria la forma de revisar-ho, per nivells, per departament, progressivament…

 • CONSELLS ESCOLARS

Garantir-ne el compliment que hi hagi una persona designada amb formació específica.

 • FORMACIÓ EN COEDUCACIÓ

Exigim una formació de qualitat, avaluable, amb objectius i continguts clars. Específica per nivells educatius i seqüenciada per nivells de formació/sensibilització dels i de les docents. Obligatòria perls coordinador/es de coeducació Progressivament la formació mínima inicial ha d’arribar a totes i cada una de les persones docents.

 • PROTOCOL ESPECÍFIC DE VIOLÈNCIA MASCLISTA INDEPENDENTS DEL PROTOCOL D’ASSETJAMENT ESCOLAR.

Actualment és un annex del protocol de bullying.

 • MASTER CAP I GRAU DE MAGISTERI AMB CONTINGUTS ESPECÍFIC DE COEDUCACIÓ

Les persones que cursen el Màster i grau de Magisteri han de sortir amb el protocol de violència masclista, pla de coeducació, formació bàsica, etc…

 • SERVEI PROPI DE COEDUCACIÓ.

Actualment a coeducació és dins Convivèxit sense dotar-ho de més personal. Cal un personal específic i format.

 • PROMOURE LA PARTICIPACIÓ DELS CENTRES EDUCATIUS A LES MESES CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE MUNICIPALS.

Ja constituïdes a diferents poblacions. Fomentant la coordinació interinstitucional i el treball efectiu de prevenció dins l’àmbit de la comunitat educativa.