Mostra totes les entrades de admin

Calendari curs escolar 2018/19

 

Dia 9 d’abril s’ha convocat un ple del consell  assessor del calendari escolar pel curs escolar 2018/19, On s’ha aprovat el mateix.

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3308488&coduo=7&lang=ca

Download

Download

Mesa sectorial d’educació: comissions de serveis: places de docents en serveis educatius especialitzats

Avui (26/04/18) a la mesa extraordinària hem treballat sobre l’esborrany de resolució de les comissions de serveis, places de docents en serveis educatius especialitzats.

El director general d’innovació i comunitat educativa ens ha explicat que la intenció d’aquestes comissions és donar un servei de qualitat i que es treballa perquè els docents que accedeixin a aquestes comissions tenguin experiència, capacitació i formació i estabilitat. També ha dit que s’ha parlat amb tots els docents que a dia avui fan feina en aquestes places per informar-los d’aquestes comissions, encara que la posada en pràctica pot suposar que alguns docents interins no podran optar a aquestes places en primera instància, però que és l’única manera de fer el procés més transparent i equànime.

La conselleria ha informat d’una sèrie d’errors que s’arreglaran en el text definitiu com:

En el punt 8.2 es podrà prorrogar a 3 cursos més.

A Menorca i a Eivissa i Formentera la plaça de l’Equip d’Atenció a les dificultats sensorials visuals és una plaça de cos de mestre amb l’espacialitat de AL o PT.

Les places de Mallorca de l’equip d’alteració del comportament són 3 i 3, no 2 i 4.

Des dels sindicats, ens hem manifestat que la manera de fer estabilitat en aquestes places és que siguin de plantilla orgànica i no habilitada, en aquest sentit se li ha demanat que si podem entendre que en tres anys això es durà a terme. No ens ha volgut confirmar o desmentir, però que sí que és la primera passa i a veure com evoluciona.

També s’ha pactat que, en cas de malaltia, no només sigui la conselleria que determini si s’ha de cobrir o no, sinó, que sigui a petició de l’equip de suport que faci les valoracions sobre les necessitats.

En cas que no es cobreixin les places s’obrirà una borsa dels docents que han quedat sense plaça. En aquest sentit, Alternativa ha demanat que es millori el redactat, ja que no queda clar, que en cas de sortir vacants a la llista d’interins no es pot perfila les places, només informació d’elles.

Unificarà el criteri a totes les comissions de serveis que es podrà renunciar el 30 de juny.

Alternativa ha demanat que s’utilitzi el genèric, ja que en el text surten places de: una mestra, un professor.

Ens han informat que esperen que la setmana que ve surti la resolució al BOIB, després hi haurà 15 dies per presentar-se.

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3304494&coduo=38&lang=ca

Termini de sol-licituds de  19 al 26 de març, ambdós inclosos

Mesa Sectorial: Comissions de serveis

A la reunió de la mesa extraordinària de dia 21/03/17 amb l’únic punt de l’ordre del dia:

Esborrany de resolució de comissió de serveis per al curs 2018/19.

La Conselleria ha informat que les instruccions d’enguany han volgut actualitzar-la en 3 sentits:
Fer un nou redactat per evitar ambiguetats i on quedi reflectit molt clarament quins són els tipus de comissions.
No podran optar aquells que es trobin en situació de funcionari en pràctiques o que encara no hagi fet dos anys que es troben en primera destinació, a no ser que sigui per situacions de conciliació de la vida familiar i laboral sobrevinguda, sempre que sigui dins la mateixa illa. En aquest sentit els sindicats hem demanat que hi ha casos de malalties greus que també haurien d’estar contemplats.

Adaptar la resolució a la nova casuística de les amb places amb perfil.

Un dels canvis és el redactat respecte a les comissions de serveis que poden optar els que són funcionaris de carrera que vénen fora de les illes i ha un apartat concret.

Qui hi hagi renunciat a la plaça dins el concurs de trasllat no podrà accedir a comissió de serveis.

Aquells que demanin per places caracteritzades només ho podran fer a un centre i per una de les perfilacions . En el cas d’accedir per aquest apartat, la direcció de personal docent actuarà d’ofici, per acreditar les titulacions o formacions en aquells casos que no es tengui constància s’enviarà a formació del professorat perquè ho revisi. La conselleria ens ha informat que aviat sortirà una resolució on hi haurà el llistat dels centres que tenen perfils educatius aprovats.

Els sindicats han manifestat que el 20% de la quota assignada a places perfilades, que a la realitat pot arribar a un 30% és un número molt elevat de places perfilades i també hem recordat l’acord de mantenir aquest tipus de perfilacions únicament a les comissions de servei ja que els projectes de centre han de recaure en la plantilla estable dels centres i no en els interins.

Un punt important és recordar que en el cas de comissió de serveis per: Camps d’aprenentatge, IEDIB o serveis específics, tendran una resolució diferent. En aquest punt Alternativa ha demanat que cal coordinar les diferents resolucions, ja que es poden contradir unes amb les altres, especialment en els terminis i l’acumulació de més d’una comissió en una persona.

S’ha llevat l’apartat sobre aules UECCO, infantil de 0-3 anys, atenció primerenca… Segons la Conselleria, aquestes places ja s’han cobert amb el concurs de trasllats i altres ja es troben dins altres resolucions. Dins els que s’ha llevat també trobem les places de PQPI perquè en aquests ja no es pot accedir i els afectats ja han estat informats.

El termini per sol·licitar Comissions de servei s’obrirà aproximadament la 3a setmana d’abril amb 7 dies per presentar-la.

En el torn obert de preguntes, hem tornat a demanar per la situació del cobrament de l’estiu dels interins. La Directora General ha explicat que la proposta d’Alternativa, per poder fer efectiu el pagament de l’estiu dels interins mitjançant un complement especial, segurament sortirà en breu com a disposició adicional d’una Llei autonòmica que aprovarà aviat el Parlament de les Illes Balears.

Per altra banda la ens han informat que a les oposicions el nombre d’aspirants serà d’uns 5000 aproximadament, tot i estar pendents d’algunes inscripcions presentades en paper als darrers dies. Els nombres finals no arriben a les prediccions fetes d’uns 8000 aspirants i això fa que finalment hi hagi mes o manco una plaça per cada 5 aspirants.