Mostra totes les entrades de admin

Fred i COVID: congelats a les aules…

El Reial Decret 486/1997 especifica  les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treballs :

Per lloc de treball s’ha d’entendre qualsevol àrea del centre de treball, edificada o no, en la qual els treballadors hagin de romandre o a la qual puguin accedir per motiu del seu treball, inclosos els serveis higiènics, els locals de descans i de primers auxilis, els menjadors i les instal·lacions de servei o protecció annexes als llocs de treball.

Les condicions ambientals dels llocs de treball no han de constituir cap font d’incomoditat ni molèstia per als treballadors. Cal evitar les temperatures i les humitats extremes, els canvis sobtats de temperatura, els corrents d’aire molestos, les olors desagradables, la irradiació excessiva i, en particular, la radiació solar a través de finestres, llums o envans de vidre.

Cada activitat admet una temperatura determinada. La normativa esmentada estableix que la temperatura dels locals on es facin treballs sedentaris propis d’oficina o similars ha d’estar entre els 17 i els 27 ºC,i on es facin treballs lleugers ha d’estar entre els 14 i els 25 ºC.

Per tant:

1) Determinació de temperatura inferior a 17º a clases/14º al gimnàs o superior als 27º a classes/25º al gimnàs. Ho podem fer amb un termòmetre senzill. Si l’operació la podem repetir en diverses aules, i hores, millor. La humitat relativa ha d’estar entre el 30 i el 70%, excepte als locals on hi hagi riscos per electricitat estàtica, en què el límit inferior ha de ser del 50%.

2) Qualsevol docent ho pot trametre,  ho ha de comunicar a la direcció del centre i aquest ho trametrà per correu electrònic, fax o correu urgent fent un comunicat a riscos laborals corresponent.

Envieu-nos una còpia al nostre sindicat per fer-ne un seguiment.

3) Els/les tècniques de Salut i Prevenció i els/les delegades sindicals en faran seguiment de la situació, si cal anant al centre per corroborar els resultats i proposar mesures pal·liatives. El Comitè de Seguretat i Salut farà una avaluació de la situació i proposarà de mesures per a correcció de la situació.

4) Si no es dona solució, es pot presentar denúncia a Inspecció de Treball.

Amb l’actual situació de pandèmia i les mesures de ventilació que s’han de seguir per evitar la propagació de la Covid19 als centres educatius, creim que és important també dotar a cada aula d’un termòmetre per poder assegurar que es compleix la normativa i que el fred no suposa una incomoditat per alumnes ni docents.

Volem el nostre 2,9%!

El passat 5 de gener, el BOIB publicava la Resolució del Consell de Govern que certifica la reducció del complements autonòmics per als docents.

[BOIB: https://www.caib.es/eboibfront/ca/2021/11319/643559/acord-del-consell-de-govern-de-4-de-gener-de-2021- ]

Des del passat mes de novembre, ens hem mobilitzat contra aquesta mesura que afecta al conjunt dels funcionaris del govern de les Illes de les Balears.

Els sindicats participants de la Mesa General de funció pública (a la qual el nostre sindicat no té accés) van decidir aturar aquestes protestes després d’un acord amb el Govern: el compromís de fer efectiu el 2% i  la calendarització pel seu pagament.

Valorem positivament l’inici de negociacions per l’augment del 2% però, no acceptarem de cap manera la retallada del complement retributiu de 283,2 euros anuals pel subgrup A1 i 244,92 euros anuals pel subgrup A2. Això implica una reducció del 0’9% del la nostra nòmina.

D’entrada, veiem que comencem l’any perdent el gairebé el 3% del nostres sou, amb una greu discriminació i una maniobra de trilerisme pressupostari.

Els docents ens hem convertit en l’ase dels cops del govern, com fa temps que venim denunciant.

Des del Sindicat Alternativa, denunciem novament aquesta situació i lamentem que, lluny de valorar la feina dels docents en aquests temps difícils i complicats, s’ataqui novament la dignitat i la paciència de mestres i professors. Valorar és pagar el que pertoca!!

Anterios comunicats 

Volem el 2% i el 0’9% també! | Alternativa (sindicatalternativa.cat)

Oposicions 2021: peticions d’Alternativa

El Sindicat Docent Alternativa demana a la Conselleria d’Educació que reprengui l’organització de les oposicions ajornades el curs 2019/20 quan abans millor.

Ja que la Conselleria ha manifestat que la realització d’aquestes proves segueix prevista,si no hi ha canvis importants en la situació, i d’acord a la convocatòria  publicada. Demanam que s’aprofiti per aclarir i modificar els següents aspectes (que no depenen de cap normativa, sinó que són organitzatius).

  • Informació que aclareixi que la convocatòria és la ja publicada i per tant la normativa i els elements que els opositors han de tenir en compte és aquesta. (Hem rebut moltes consultes referents a l’inclusió de referències als plans COVID)

 

  • Composició dels tribunals.

 

El sorteig ja està fet i només queda fer la composició definitiva dels membres dels diferents tribunals. Fer-ho a partir de gener afavorirà que els tribunals tenguin temps suficient per a dur a terme la planificació de les diverses proves i dels criteris específics d’avaluació i correcció.

 

  • Publicació de criteris d’avaluació i correcció

 

La Conselleria no es pot limitar a dir que els tribunals són sobirans. Les programacions dels centres i les que fan els opositors també, han de tenir ben especificats aquests criteris per garantir que tots els alumnes seran avaluats de la mateixa manera. Per què quan els avaluats som nosaltres no sabem què es valorarà? Per què ha de dependre del fet que t’examini un tribunal o un altre? Exigim la publicació  de rúbriques d’avaluació amb temps suficient.

 

  • Mobilitat d’opositors

 

Les juntes de personal docent fa temps que ho demanam. Els opositors que s’han de desplaçar a Mallorca no concursen en igualtat de condicions. Enguany amb més motiu degut a la situació generada pel COVID. Si hi ha un decret que indica que els membres del tribunal han de ser present, la Conselleria ha de demanar al Ministeri que es publiqui una disposició perquè aquesta presencialitat pugui ser per videoconferència.