Mostra totes les entrades de admin

RESUM DE REUNIONS DE TREBALL AMB ELS GRUPS PARLAMENTARIS

El dia 14 de febrer de 2018 els sindicats Alternativa Docent, Docents de Canàries INSUCAN, Sindicat del Professorat Extremeny (PIDE) i Sindicat Independent de Docents (SIDI) ens hem reunit amb els grups parlamentaris (en el següent ordre de reunions marcades per les seves agendes):

 • Grup Parlamentari Confederal d’Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
 • Grup Parlamentari Socialista
 • Grup Parlamentari Ciudadanos
 • Grup Parlamentari Popular
 • Grup Parlamentari Basc EAJ-PNV
 • Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana ERC

Per la nostra banda al començament de la reunió se li lliurava el document de treball a cadascun dels diputats assistents amb els punts principals que portem des de les nostres organitzacions sindicals.

Tal com es mostra en el document de treball que s’adjunta al present resum el començament de les reunions començava amb  la Recuperació de les condicions laborals  i econòmiques dels docents en l’ensenyament públic mitjançant la derogació dels Reials decrets 14/2012 Derogació del Reial decret-Llei 20/2012 i la derogació urgent de l’article 2 (retallada del 5% de la massa salarial) del RD-Llei 8/2010.

Exposat això i sabent que en aquests moments s’està debatent i treballant el document de Pacte Educatiu en diferents àmbits del Ministeri i serà a continuació quan s’escometi a nivell polític entre els diferents grups parlamentaris, se li exposen línies generals, començant amb l’augment de la inversió pública en educació, assumpte que engloba una sèrie de qüestions com són els punts que desenvolupem com a annex.  A més d’aquests punts els mostrarem a les diferents forces parlamentàries dos estudis elaborats sobre l’estalvi econòmic i de creació d’ocupació pública i de qualitat que suposaria:

La problemàtica  de l’existència d’una doble xarxa d’ensenyament , públic i concertat, que genera dificultats , selecció adversa d’alumnes i els problemes que això genera a l’escola pública i al model d’integració social. A més posarem de manifest que  es tracta d’una anomalia en el sistema educatiu europeu.

La impartició d’un percentatge elevat dels cursos d’empleats i aturats als centres d’ensenyament públics, la qual cosa porta associat un estalvi significatiu de les partides que actualment es destinen a aquesta qüestió, a més de crear ocupacions públiques i donar-li un ús més adequat a les nostres instal·lacions.

Acabat el bloc d’aspectes generals que afecten a l’ensenyament públic i a tots els seus docents, passem a la qüestió d’oposicions i “MIR educatiu”.

Seguint en la mateixa línia de treball que vam proposar en la reunió del passat 29 de novembre davant els responsables del MECyD sol·licitem als diputats i diputades dels diferents partits que:

 • Les proves d’oposició siguin de caràcter no eliminatori, de manera que s’avaluï en l’oposició les diferents parts de forma conjunta, des de la pràctica, coneixements científics, fins a la didàctica, superada la mateixa amb una qualificació global se li ponderaran els mèrits de la fase de concurs a l’opositor. Aquest sistema, mentre s’estableixi un altre criteri, i coincidint amb les ofertes massives de places d’oposició per als propers anys permetria una estabilització real de l’ocupació i dels funcionaris interins docents i l’accés dels nous aspirants al sistema educatiu.
 • A tots els grups polítics se li planteja la carrera docent, tal com figura en l’esquema del document de treball, on aquells docents que aproven l’oposició passen a forma part de les borses d’ocupació docent, i mitjançant un concurs de mèrits puguin obtenir la condició de funcionari de carrera. Aquest concurs de mèrits haurà de portar una part d’avaluació educativa així com els que es determinin.
 • Li plantegem que l’actual acord d’estabilitat de plantilles, tal com està plantejat, fa referència als llocs de treball, no als docents que actualment els ocupen. Tenint en compte les dades d’oposicions anteriors, amb proves eliminatòries, tindrem al 50 % dels aprovats amb res o pràcticament gens d’experiència, la qual cosa, i sabent l’edat d’una bona part dels funcionaris interins després de 10 anys amb oposicions, amb una oferta de places ínfima, fins i tot cap en les seves respectives comunitats i amb un professorat que en el cas de no obtenir plaça, quedaria en una situació crítica a causa de la seva edat. A més de l’impacte social que això suposaria en la nostra societat, cal afegir que tots aquests docents en atur, cobrarien durant dos anys la prestació per desocupació màxima deixant de contribuir, la qual cosa suposaria més endeutament a l’estat.

Finalitzada aquesta exposició entrem amb l’última part del document de treball que és el “MIR educatiu”.  Tot l’exposat en el nostre document és fruit de la fusió de les diferents opinions i informacions publicades en premsa durant aquestes últimes setmanes. Amb la informació disponible, la nostra preocupació és majúscula, per la qual cosa rebutgem frontalment aquest sistema “MIR”.

Prèvia a la finalització de totes les reunions sol·licitem reconeixement social, no solament als excel·lents docents que vindran, a tots, als quals estem i als quals van anar.

A continuació exposem les postures que trobem en les diferents reunions que vam mantenir, en l’ordre que es van produir el dia 14 de febrer.

 

Grup Parlamentari Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

La reunió comença a les 11:30 hores en les dependències del partit al Congrés.  La reunió se celebra amb Ione Belarra Urteaga, Javier Sánchez Serna i  Joan Mena Arca.

Estan totalment d’acord amb les nostres propostes de derogació dels Reials decrets. Les propostes de privatització de la concertada, unit a l’estalvi econòmic estatal i la creació d’ocupació la consideren molt interessant, així com la qüestió de la impartició dels cursos d’aturats i empleats als centres d’ensenyament com una forma de potenciació de la nostra xarxa de centres, generació d’ocupació i estalvi econòmic.  En relació a la privatització de l’educació concertada ens informen que ja van presentar en el seu moment un projecte no de llei juntament amb el grup PSOE, que posteriorment van votar aquests mateixos en contra. Malgrat això veuen alguns impediments de tipus legal perquè aquesta privatització pugui dur-se a terme en els termes proposats pels sindicats allí presents.

Quant al plantejat en referència a les oposicions, consideren que un sistema d’examen no eliminatori seria l’ideal més encara quan el que es tracta és de buscar als “millors docents” i sent la primera prova eliminatòria únicament de caràcter memorístic i basada en l’atzar d’una bola d’un tema no s’aconsegueix avaluar les capacitats docents de l’aspirant. D’altra banda, el grup Podemos va plantejar i era partidari d’un sistema no eliminatori, però, ens comuniquen que després de consultar el govern amb les diferents comunitats autònomes i produint-se un empat entre elles, va anar el ministre, com a representant de Catalunya (gràcies al 155) qui va desempatar i per això els exàmens són eliminatoris.

En l’última part de la reunió mostren la seva postura totalment contraria al MIR educatiu tal com un sistema de precarizació del treball docent, substituint als funcionaris interins per treballadors en pràctiques.

Després de més d’una hora de reunió, vam obtenir el compromís d’aquest grup parlamentari amb les nostres inquietuds.

 

Grup Parlamentari Socialista.

La reunió comença a les 12:00 hores en les dependències del partit al Congrés. La reunió se celebra amb María Luz Martínez Seijo i Guillermo Antonio Meijón Couselo.

Estan totalment d’acord amb les nostres propostes de derogació dels Reials decrets. Quant a la qüestió de la concertada és un tema complicat d’abordar a causa de l’actual normativa.

Quant a la impartició dels cursos per a aturats als nostres centres, ens comenten que és un tema que ja s’han plantejat. Des de PIDE se’ls informa que a Extremadura s’ha vingut sol·licitant des del 2006. Ja en 2010 es va dur a terme va fer una experiència sobre aquest tema, i després de la petició reiterada per part del nostre sindicat, s’ha tornat a engegar aquesta iniciativa en la present legislatura. Alternativa va exposarla situació a Balears on s’està iniciant una col·laboració entre SOIB i Conselleria.

Plantejada la nostra postura sobre les oposicions, ens responen que des del govern rebutgen qualsevol sistema de de oposició que no sigui eliminatòria, mentre que, com és ben conegut el grup parlamentari del PSOE vulgues i ha sol·licitat que les properes convocatòries siguin de caràcter no eliminatori, encara que són conscients que ells no governen i que el govern ho ha rebutjat reiteradament.

Quant al MIR rebutgen el plantejament ofert pel govern, encara que sí creuen que ha d’existir una potenciació de la formació inicial i contínua. No obstant això, veuen amb certa dificultat la seva engegada, a causa del seu alt cost. Ens remeten a un article recent on exposen la seva posició http://www.abc.es/sociedad/abci-psoe-explica-posicion-sobre-formacion-inicial-profesorado-no-educativo-201802122056_noticia.html

 

Grup Parlamentari Ciutadans.

La reunió comença a les 12:30 hores en les dependències del partit al Congrés. La reunió se celebra amb Marta Martín Llaguno Couselo.

Aquesta reunió va estar més centrada en la proposta del MIR educatiu que planteja el grup Ciutadans. Segons ens va dir, a cap moment això suposaria una precarització del sistema ni l’acomiadament dels interins que treballen actualment. El MIR que proposa aquest grup polític consisteix en un canvi en el sistema de la carrera docent, d’una banda consisteix en una especialització cap a la carrera docent de manera que l’últim any del grau seria un curs de tipus teòric-pràctic destinat a la pràctica docent més, i després d’aprovar un examen, dos anys de MIR on els estudiants trien el centre on volen fer les seves pràctiques remunerades, de manera que estarien a les aules al costat de docents ja consolidats en la professió; aquest MIR implica la desaparició i la seva substitució de l’actual Màster del Professorat. La justificació d’aquest sistema radica que quan un estudiant d’alguna de la llicenciatura acaba la seva carrera universitària té molts coneixements de tipus teòric però això no implica que sap impartir-ho, per tant consistiria en un canvi en aquestes titulacions de manera que es realitzi una especialitat cap a la professió de docent. Segons ens diu, en cap cas això suposaria l’acomiadament de cap docent ja que són estudiants. La realització d’aquest MIR és una condició indispensable per poder presentar-se a les oposicions docents (com l’és ara la formació pedagògica corresponent, antic CAP o actual Màster del professorat).

Quant al sistema d’exàmens no eliminatoris, el grup Ciutadans no ho considera oportú, encara que si que manifesta que aquesta prova eliminatòria no ha de ser l’actual basada únicament en coneixements.

Pel que fa al pacte per l’estabilitat de l’ocupació i les properes oposicions ens comunica que el desitjable hagués estat un altre sistema transitori, però a causa de l’intervencionisme del grup Popular i que ni tan sols ha comptat amb l’opinió de la resta de grups parlamentaris, aquestes oposicions seran amb exàmens de caràcter eliminatori.

Aconseguim el compromís de Marta de seguir mantenint una relació fluïda i que escolti les opinions dels sindicats allí presents així com d’estudiar el document de treball lliurat amb més detall.

Grup Parlamentari Popular.

La reunió comença a les 13:00 hores en les dependències del partit al Congrés.  La reunió se celebra amb Sandra Moneo Díez.

 

Una vegada plantejat el document de treball i començant amb el tema de la derogació dels RRDD, seria un bon punt de partida per abordar qüestions com l’estatut docent. Encara no hi ha data per a la seva derogació, però és evident que està dins dels seus punts com a partit.  Recordem el dany a l’ensenyament públic que aquestes qüestions han produït, alguna cosa que no ha succeït amb l’ensenyament concertat. Tal com li expliquem, mentre que l’any 2010 a l’ensenyament públic li van baixar les retribucions entre el 5 i el 7% aquest any, a la concertada no se li va aplicar aquesta baixada, igual que l’any 2012 tampoc van tenir la retirada de la paga extra. En la mateixa línia li expliquem la nostra postura sobre la privatització de l’ensenyament concertat i la seva repercussió econòmica.  De la mateixa manera que mantenir els concerts, però sol·licitem que el personal docent, tant per a substitucions com per a  jubilacions, siguin funcionaris públics. A continuació es planteja el tema de la potenciació de la FP amb la impartició de cursos per a aturats als centres públics. Ambdues propostes són recollides.

 

Entrant en el tema del sistema d’oposició, li informem que en el mes de novembre ens reunim amb responsables del MECyD, i ara tornem a insistir que les oposicions han de ser no eliminatòries. El govern, encara que encara no està aprovat, no té intenció de tornar a fer l’oposició no eliminatòria. Insistim que aquest sistema signat amb els sindicats suposa l’estabilització de les plantilles, però no dels docents. Quan passin les oposicions i tinguem un gran nombre de docents interins en borsa, amb molta experiència i en l’atur, serà el moment d’avaluar el sistema com a fallit, però ja serà tarda, a més del cost personal suposarà un alt cost econòmic a les arques de l’Estat en prestacions per desocupació. Es compromet a portar la nostra proposta al Sotssecretari d’Educació.

 

 • L’última fase de la reunió se centra en el MIR proposat. Vam mostrar la nostra preocupació per la precarització de l’ensenyament que pot suposar a l’aula la substitució de funcionaris interins per estudiants en pràctiques. Vam mostrar el nostre desacord que tot el plantejada fins ara venja de sectors que no estan en els nivells on es vol implantar (degans d’universitat), informes i opinions d’experts que imparteixen en l’ensenyament privat o privada concertada (José Antonio Marina o Catedràtic de l’O. Camilo José Cela). La proposta que maneja el govern és la de potenciació de la formació inicial, la no substitució de docents interins per estudiants en pràctiques i seria també en l’àmbit universitari.  És una proposta que no té la immediatesa que es reflecteix en premsa. En aquest sentit va apuntar Sandra Moneo, en relació a les condicions laborals dels Funcionaris Interins “Els drets adquirits no es toquen”.

Grup Parlamentari Basc (EAJ-PNV).

La reunió comença a les 13:45 hores en les dependències del partit al Congrés. La reunió se celebra amb Joseba Andoni Agirretxea Urresti, qui després de rebre’ns i lliurar-li el nostre document de treball, ens indica que ells són un partit nacionalista i que aquest tipus de qüestions a nivell nacional estan fora del seu àmbit de treball.

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana ERC

 

La reunió comença a les 16:45 hores en les dependències del partit al Congrés. La reunió se celebra amb Joan Olòriz Serra.

Comencem la reunió amb el lliurament del document i exposició de les diferents parts del mateix, en l’ordre establert fins ara. Una vegada acabada i veient punts d’acord entre les nostres propostes, ens respon que no estan en posició d’estar reclamant aquestes qüestions ja que la qüestió de partit està complicada.  Reiterem que són qüestions laborals que independentment del model educatiu, són comuns a tots els professors de l’ensenyament públic.

CONCLUSIONS

Després d’almenys una hora de debat amb cadascun dels grups parlamentaris, les principals conclusions després de totes les reunions, i una vegada exposades les nostres postures i escoltat als diferents partits són:

 • Els RRDD de retallades cal derogar-los però és qüestió i voluntat del govern, ja que és la forma de reconèixer i tornar a valorar als funcionaris públics.
 • La qüestió de l’ensenyament concertat és dispar, existint diversos impediments legals que ho farien viable.
 • La potenciació de la Formació Professional reglada és un objectiu comú entre tots.
 • El sistema d’oposició no eliminatori és rebut de forma positiva des de PSOE i Podemos, amb alguna part eliminatòria per Ciutadans i mantenir el que tenim per part del Pàg.
 • El MIR tal com s’està plantejant és de rebuig per part del PSOE i Podemos, PP i Ciutadans ens aclareix que és potenciació de la fase de formació inicial, però el més rellevant és que no és per res immediat, sent el seu principal obstacle el finançament, amb la qual cosa la seva engegada és gairebé impossible, sabent que no pot posar-se en pràctica abans de 5 o 6 anys, que necessitarà de la modificació dels graus universitaris perquè existeixin assignatures destinades a formar a aquells que vulgui dedicar-se a la docència en matèria educativa

D’altra banda, aconseguim:

 • El suport majoritari de sol·licitar la derogació dels *RRDD abans esmentats.
 • El compromís de PSOE i Podemos d’intentar novament realitzar aquestes properes oposicions mitjançant exàmens no eliminatoris i portar-ho a la comissió d’Educació.
 • El compromís de tots els grups parlamentaris, de no acceptar un MIR que impliqui l’acomiadament dels interins i la precarització del sistema.

 

MADRID 14 DE FEBRER DE 2018

Alternativa Docent, INSUCAN, PIDE i SIDI.

Document entregat als grups parlamentaris.

Download

Opositors. Nous esborranys per les oposicions .

El 26 de febrer a les 11 hi ha convocada reunió de la Mesa Sectorial d’educació extraordinària per tractar la convocatòria d’oposicions d’aquest any.

Està previst que el 24 de febrer es publiqui la normativa estatal de referència .

Al següent enllaç (Documentació) hi trobareu els esborranys .

Per a qualsevol consulta o suggerència podeu enviar un correu a info@sindicatalternativa.cat

Modificació del decret de Fons social, en tràmit

El dimarts 13 de febrer va tenir lloc la mesa sectorial per tractar de millora i actualització del Decret de fons social d’Educació, ja que durant gairebé un any es va intentar fer una equiparació entre Sanitat i Serveis generals. Per la qual cosa es va acordar dins la comissió de fons social dur les nostres propostes i traslladar el document a Funció Pública i a Hisenda.

Us adjuntam les propostes que han estat acceptades, si bé, vàrem demanar que una vegada fet el redactat final torni a passar per mesa sectorial.

Download

Resum mesa sectorial d’educació del 13/02/2018. (PQI)

A la mesa sectorial extraordinària s’ha tractat un únic punt , l’esborrany Ordre del conseller d’Educació i Universitat per la qual es regulen els programes de qualificació inicial (PQI) a les Illes Balears.
Per part d’Alternativa, hem donat suport a la mesura proposada perquè unifica i clarifica la normativa anterior. D’aquesta forma s’estableix un únic procediment per les entitats destinatàries de les entitats sense ànim de lucre com d’ajuntaments.
Per molts d’estudiants aquest programa representa una darrera oportunitat per continuar estudiant. S’ha fet un gran esforç de coordinació per tal de facilitar la continuïtat dins els estudis reglats de la FP bàsica o acreditar certificats de professionalitat que millori les capacitats d’inserció laboral futura.

A la proposta de la Conselleria pel  PQI s’estableix una ràtio màxima de 15 alumnes per aula. Des d’Alternativa hem tornat a demanar la reducció de la ràtio màxima a la FP bàsica dels centres d’educació secundària que estan establertes en 20 alumnes per aula. Consideram que la reducció d’aquesta ràtio , entre d’altres mesures, contribuiria a millorar els resultats acadèmics dins d’aquesta etapa educativa.

Les famílies podran accedir a notes parcials, exercicis o treballs dels seus fills des de qualsevol dispositiu mòbil

Dia 5 de febrer de 2018 la Conselleria va publicar la següent notícia:

http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongles-famiacutelies-podran-accedir-a-notes-parcials-exercicis-o-treballs-dels-seus-fills-a-partir-drsquoavui-des-de-qualsevol-dispositiu-mogravebilstrong

Les famílies podran accedir a notes parcials, exercicis o treballs dels seus fills a partir del 5/2/18 des de qualsevol dispositiu mòbil si prèviament sol·liciten l’accés al GESTIB.

Recordam que es tracta d’una nova aplicació pilot, es troba a Gestib: “Quadern del professor“, d’ús voluntari per part del professorat, i que un cop introduïdes les dades permetrà crear informes complementaris dels butlletins.

La Conselleria ha enviat als centres i als professors, via GESTIB, les instruccions d’ús de l’aplicació:

•Manual del Quadern del professor

•Nova funcionalitat del GESTIB: notes parcials

Des de l’Alternativa vetllarem perquè aquest programa pilot no derivi en un augment de la burocràcia en detriment de la funció docent.

Esperem les teves aportacions: Decret de FONS SOCIAL

 

 

Dimarts dia 13 de febrer hi ha una mesa per l’aprovació Fons Social

Dirigiu les vostres aportacions a info@sindicatalternativa.cat

Download

ESPEREM APORTACIONS: PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ INICIAL.

Dimarts dia 13 de febrer hi ha una mesa per l’aprovació d’aquest ordre:

Dirigiu les vostres aportacions a info@sindicatalternativa.cat

Download

Meses sectorials d’educació: model lingüístic, Palic, perfilacions de places

[Consulta els documents]

Esborrany d’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia xx de XXXX de 2018 per la qual es modifica l’Ordre del conseller d’Educació i UNiversitat de dia 11 de març de 2016 per la qual es regulen l’organització i el règim de funcionament de la xarxa de centres de professorat de les Illes Balears.

Es crearà un nou CEP a Calvià per a descongestionar el CEP de Palma. S’espera que el seu funcionament serà el curs vinent. De moment la Conselleria està cercant una ubicació per aquest nou CEP, de manera provisional, ja que a la llarga es trobarà on actualment es troba el CEPA i aquest està a l’espera de la construcció d’un centre nou. Per tant el CEP de Palma només tendrà adscrits els centres de Palma, Marratxí i Llucmajor.

El CEP de Calvià acollirà els centres dels municipis d’Andratx, Banyalbufar, Bunyola, Calvià, Deià, Esporles, Estellencs, Fornalutx, Puigpunyent, Sóller i Valldemossa.

Tots els altres municipis que depenien del CEP de Palma passen a Inca. (vegeu esborrany)

Esborray de Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat per la qual s’aproven les instruccions per a l’elaboració i execuciió del Progama d’Acolliment Lingüístic i Cultural (PALIC) adreçat a l’alumnat d’incoporació tardana al sistema educatiu de les Illes Balears que cursa estudis als Instituts d’Educació Secundària.

Fetes algunes rectificacions que es varen demanar dins la mesa de treball, a la mesa sectorial Alternativa va demanar i es va acceptar que en cas de fer agrupament de suport lingüístic fora de l’aula ordinària el pugui crear a partir d’un mínim de 6 i que es treiés el terme excepcional, també es va acordar que, sigui quina sigui l’organització, tots els suports que es donin per aquests alumnes siguin destinats clarament per aquesta tasca.

També en el redactat queda palès que el suport lingüístic és per a tots aquells alumnes d’incorporació tardana bé perquè procedeixen d’altres països o d’altres comunitats autònomes i desconeixen la llengua catalana, llengua vehicular al sistema educatiu a les Balears.

Model Lingüístic.

En aquest apartat només es va fer una sèrie de consideracions generals, ja que encara ha de passar per diferents membres de la comunitat educativa. Es va acordar fer arribar només al.legacions i que una vegada fetes totes les al.legacions es tornarà a passar per mesa sectorial. Des d’Alternativa vàrem dir que estàvem d’acord en línies generals amb el document, fent petites esmenes, però on vèiem més dificultats era en el com i quan es durien a terme, és a dir, amb la coordinació de les diferents Conselleries per la seva coordinació i dels pressupostos per dur-ho a terme.

Esborrany de Resolució conjunta del director general de Planificació, Ordenació i Centres, de la directora general i Formació del Professorat de dia XX de febrer de 2018 per la qual es dicten les instruccions en relació al procediment per a l’acreditació per a optar a places docents caracteritzades amb perfil educatiu.

Alternativa va demanar que el títol de la resolució s’afegís en comissió de serveis per evitar confusions. També es va demanar que dins la comissió d’acreditació que es crearà per l’acreditació per formació permanent i titulacions universitàries puguin formar part els representants sindicals.

Esborrany de Resolució conjunta del director general de Planificació, Ordenació i Centres, de la de dia 23 de gener 2018 per la qual s’estableix el procediment de caracterització de places docents amb perfil educatiu al centres docents públics dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat.

La caracterització de places docents amb perfil educatiu als centres docents públics seran amb règim de comissió de serveis, no podran superar un 20% de la quota del professorat del centre i serà a proposta dels equips directius, amb l’aprovació de claustre, tal com havia demanat Alternativa i amb un informe del consell escolar.

El barem és la veritable estabilitat

Des d’Alternativa docent creiem que el Barem de puntuació ha de ser el que doni l’estabilitat al docent.

Alternativa no vol signar un pacte d’estabilitat inviable a la pràctica, que crei falses expectatives als docents i alhora distorsioni de manera significativa l’adjudicació de places perdent la puntuació del barem com a referència bàsica en l’adjudicació. Els motius?

Un pacte d’estabilitat, com el que hem tingut aquests últims anys, no la garanteix: A mesura que vagin passant les convocatòries d’oposicions, les places destinades a interins docents aniran desapareixient i desplaçant, com a mínim, les vacants, que són les que poden entrar al pacte.

El barem de puntuació seria secundari: Una vegada els docents que hagin aprovat les oposcions prenguin possessió de la seva plaça, els interins amb pacte es veuran desplaçats. D’aquesta manera, interins amb menys puntuació al barem obtindrien una plaça prioritàriament, d anul·lant la funció del barem de la llista d’interins.

Places de pacte falses: Es crearien places de pacte falses, és a dir, els centres tindrien un docent diferent cada any i l’interí amb pacte aniria botant de centre en centre tot i tenir pacte.

Incompatibilitat amb oposicions: Un pacte d’estabilitat a tres anys vista és incompatible amb una convocatòria de 3000 places d’oposicions, que pretén reduirs substancialment la tasa d’interinitat.

Bloqueig de places: Si les places vacants són de pacte, queden automàticament bloquejades per a possibles places d’oposicions. Algunes especialitats quedarien, de facto, sense possibilitats de sortir a oposicions.

No més de 300 places: La conselleria d’Educació i Universitat no oferia més de 300 places d’estabilitat. Un número molt petit de places que acabaria per distorsionar el conjunt de l’oferta de places per a interins. Donant-se casos de docents amb menys punts que ocupessin una millor plaça.

Document signat:

Download

Premsa:

http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2018/02/08/march-senala-oposiciones-blindan-recortes/1286022.html

https://www.arabalears.cat/societat/Signat-lacord-mesures-destabilitat-interins_0_1957004413.html

 

 

 

 

Proves d’accés a la Universitat

Podeu consultar a l’enllaç, el BOE on es modifiquen i regulen les proves d’accés a la Universitat.

BOE-PBAU

1. Las pruebas deberán finalizar antes del día 15 de junio de 2018.

Los resultados provisionales de las pruebas serán publicados antes del 29 de junio de 2018.

2. Las pruebas correspondientes a la convocatoria extraordinaria deberán finalizar:

a) Antes del día 13 de julio de 2018, en el caso de que la Administración educativa competente determine celebrar la convocatoria extraordinaria en el mes de julio. En este caso, los resultados provisionales de las pruebas deberán ser publicados antes del 21 de julio de 2018.

b) Antes del día 15 de septiembre de 2018, en el caso de que la Administración educativa competente determine celebrar la convocatoria extraordinaria en el mes de septiembre. En este caso, los resultados provisionales deberán ser publicados antes del 22 de septiembre de 2018.