Mostra totes les entrades de admin

Servei de Prevenció de Personal Docent. Missatge important

El Servei de Prevenció de Personal Docent ens demana col·laboració per fer arribar als docents el següent missatge:

“Davant els dubtes i el gran número de sol·licituds que hem rebut i la gran pressió assistencial, us concretam el procediment intern que seguim per tal d’avaluar l’especial vulnerabitlitat dels treballadors, perquè pogueu informar els vostres afiliats.
Us informam que estam atenent tant el telèfon com els correus tant aviat com ens és possible però estam desbordats i per tant, us demanam que digueu als docents que tenguin una mica de paciència si no agafam el telèfon a la primera o no contestam els correus el mateix dia.”
Per tant, us recomanam paciència. Aquí teniu els contactes i els documents:

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1BBfogTJTtYAOXCdEvvKm87S-pJm8MNf9

Comissió paritària de riscos laborals

Ahir, després de la Mesa Sectorial d’Educació, es va dur a terme una reunió extraordinària de la Comissió Paritària de Riscos Laborals. Fou una reunió conjunta amb membres dels departaments i dels sindicats d’educació i funció pública on participaren 25 persones.

Tant els sindicats representants dels docents com els del PAS vam manifestar les nostres inquietuds pel que fa a una precipitada tornada a les aules abans de setembre, però no hi vam aprofundir ja que aquesta qüestió es va tractar a la mesa sectorial i l’objectiu de la reunió era de caire tècnic.

Per part de l’Administració se’ns va explicar que, independentment del moment de tornada i de la fase en què ens trobem, el protocol de desescalada ha d’estar fet el més aviat possible, que els esborranys que ens presentaven havien estat fets en coordinació entre els diferents Serveis de Previsió de Riscos i Salut Pública, seguint les indicacions que publica el Ministeri de Sanitat (que va canviant segons es troba la situació) i que l’objectiu de la reunió era rebre les aportacions necessàries per completar els diferents documents i que així es pugui garantir un procés de desescalada amb les màximes garanties de seguretat.

Fou un debat molt enriquidor en el que vam acordar que totes les organitzacions sindicals fariem arribar a la Conselleria i al Servei de Prevenció tots els dubtes i aportacions pel que fa als documents que s’estan preparant.

Així i tot es van plantejar unes qüestions que són les que més ens preocupen tant a docents com al PAS, que són les següents:
Falten protocols per a la PBAU (ens van dir que hi estan treballant) i per a personal laboral (AT, fisioterapeutes, personal de neteja…)
Gestió econòmica, quina és la dotació prevista per afrontar l’escalada? Alternativa va insistir que els centres no han de fer front a cap despesa relacionada amb la qüestió amb els seus pressupostos ja minvats.
Mesures de conciliació per al personal educatiu, que també té fills.
Es faran PCR i tests necessaris per garantir la salut del personal i alumnat? En aquest punt ens van respondre que ja han fet la sol·licitud a Salut Pública i estan esperant resposta. Des d’Alternativa vam expressar la nostra preocupació pels casos assimptomàtics i l’IBSalut ens va dir que hi ha un nou document al Ministeri, que s’acabava de publicar mentre es feia la reunió. Per tant aquesta qüestió no depèn de Conselleria, sinó de Salut Pública.
Independentment del moment quan es reprenguin les activitats lectives, la possibilitat de combinar docència presencial i docència telemàtica en cap cas pot suposar duplicar o triplicar la tasca dels docents. Per això en la planificació del curs 20/21 caldrà tenir molt present que serà necessària la contractació de més professorat.

Finalment, tant el sindicat STEI com Alternativa vam lamentar novament l’escassa participació dels Comités intercentre, que es van crear ara fa un any i que encara no tenen indicacions de quina ha de ser la seva tasca. Des d’Alternativa hem proposat dur a terme una formació inicial dels membres dels comitès per així poder ajudar a les directives i als tècnics de prevenció de cada illa a realitzar les adaptacions del protocol a la realitat de cada centre. Sabem que ara mateix el servei està sobrecarregat de feina i és per això que hem proposat que la realització d’aquesta formació pugui ser feta per una persona externa o bé de la Conselleria de Salut o bé contractada especialment als efectes.

Novetat tràmit d’interins

La Conselleria d’Educació reobrirà el tràmit per formar part de la llista d’interins del curs 20/21 en els propers dies.

En cas d’haver d’afegir nova documentació, es podrà fer a través del correu electrònic i tindrà validesa de registre oficial. És una mesura que s’ha pres de manera excepcional i com a conseqüència de l’Estat d’Alarma.

Consulta el Decret Llei de mesures urgents en l’àmit educatiu aprovat al Consell de Govern de dia 8 de maig.

Text:

Mesures específiques en matèria de personal docent no universitari al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
El Decret llei també regula l’obligació dels empleats públics docents no universitaris al servei d’aquesta Comunitat Autònoma de relacionar-se electrònicament amb l’Administració, en especial en els procediments propis de la seva vida administrativa que afecten l’organització dels centres educatius, com són els relatius a la tramitació de permisos i llicències, a situacions administratives, a les comunicacions d’incapacitat temporal, a les jubilacions, etc.

D’altra banda, cal esmentar que quan es va decretar l’estat d’alarma faltaven quinze dies per tancar la convocatòria pública per formar la borsa d’aspirants a funcionaris interins docents amb la finalitat de cobrir, a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres públics d’ensenyament no universitari del curs 2020-2021. Això suposa haver de canviar el procediment i, per tant, el Decret llei recull aquesta necessitat. Així i tot, cal tenir en compte que bona part del procés ja es podia fer de manera telemàtica. Ara, amb la nova situació generada per la pandèmia, aquesta via es converteix en obligatòria per tal d’evitar concentracions de persones als registres administratius.

L’obligació de fer els tràmits de manera telemàtica afecta les persones interessades que participin en els processos de selecció de personal funcionari de carrera docent, de personal funcionari interí docent o de personal laboral docent. A més, el personal docent no universitari que participi en els processos de provisió de places també hi està obligat.

En general, el personal docent no universitari al servei de la Comunitat Autònoma està obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració per dur a terme tots els tràmits i les actuacions relatius a la seva vida administrativa.

La Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca facilitarà els mitjans electrònics per garantir el compliment de l’obligació de les persones esmentades en aquest capítol de relacionar-se telemàticament amb l’Administració educativa.