Arxiu mensual: abril de 2022

MESA SECTORIAL EXTRAORDINÀRIA Convocatòria de Comissió de Servei per a l’IEDIB

Avui hem assistit a la Mesa Sectorial Extraordinària, on s’ha aprovat la convocatòria de Proposta de Resolució conjunta del director general de Planificació, Ordenació i Centres i de la directora general de Personal Docent de dia 26 d’abril de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, places de professor de l’Institutd’Ensenyaments a Distància de les Illes Balears (IEDIB). Adjuntam l’esborrany.

ESBORRANY

La convocatòria final definitiva es publicarà aviat.

Alternativa ha demanat que la DG de Planificació especifiqui més qui és “un expert en ensenyaments a distància designat pel director general de Planificació, Ordenació i Centres.” que formarà part de la Comissió de selecció.

En l’apartat de mèrits, a l’Annex 5, Alternativa ha comentat que sembla “incrementar un 25 % si els càrrecs s’han exercit en un centre amb ensenyaments a distància.” Encara que “En cap cas aquest increment permet superar la puntuació màxima”. Consideram que aquest fet no afavoreix l’entrada de nous docents a l’IEDIB.

La DG de Planificació s’ha compromès a revisar alguns aspectes de puntuació de mèrits de cara a properes convocatòries, així com revisar si les places estan afectades per la Llei d’estabilització d’oferta pública.

Finalment, ens han informat que la formació específica per a l’IEDIB organitzada, requisit per participar de la convocatòria es realitzarà entre l’11 de maig i el 12 de juny. Hi haurà dos grups de 25 places. Si la demanda fos superior, s’ampliarà aquest nombre de places.

El curs consta d’una part teòrica que s’impartirà per videoconferència, i una part pràctica. Les persones que ja hagin fet el curs podran tornar-lo a fer sencer o sols la part pràctica.

La inscripció al curs serà molt probablement a partir del 29 d’abril. Informarem tot d’una sigui publicada la convocatòria.

 

 

Seguretat Laboral . Mascaretes?

Ahir ens convocaren de manera urgent a la reunió extraordinària de la Comissió paritària de Riscos Laborals per avui dia 21/04 amb un únic punt del dia:

Actualització mesures COVID, Reial decret 286/2022 de 19 abril

Pel qual es modifica l’obligatorietat de l’ús de mascaretes.

 

A la reunió s’ha tractat el tema i hem demanat que es segueixin subministrant mascaretes als centres educatius pels professors que la vulguin utilitzar fins a final de curs.

També hem demanat que ens fessin arribar els documents que ara adjuntem i que seran d’aplicació de manera temporal fins que la propera setmana es redacti una normativa estatal específica en matèria d’educació.

Download

Download

Calendari escolar 2022/2023

[informació extreta de: https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/9922120 ]

La festa escolar unificada serà dia 28 de febrer de 2023
\ El curs escolar tendrà un total de 176 dies lectius

El  Consell Assessor del Calendari Escolar ha informat favorablement la proposta de calendari escolar per al curs 2022/23 presentada per la Conselleria d’Educació i Formació Professional.

El curs tendrà 176 dies lectius, els mateixos que el curs 2021/22.

Per a l’alumnat d’infantil, de primària, de secundària, de batxillerat i d’educació especial, el curs començarà el 12 de setembre de 2022 i acabarà el 23 de juny de 2023.

L’alumnat de formació professional iniciarà les activitats lectives el dia 23 de setembre de 2022 i les finalitzaran el dia 23 de juny de 2023.

Excepcionalment, els alumnes de segon curs de batxillerat que titulin finalitzen les activitats lectives el dia 25 de maig de 2023. Els centres han d’oferir, per a aquests alumnes, activitats lectives d’aprofundiment i consolidació fins al dia anterior al d’inici de les proves d’accés a la universitat (PBAU).

Quant al professorat, els docents d’infantil, primària, secundària, FP, batxillerat, educació d’adults, educació especial i ensenyaments de règim especial inicien les seves activitats el dia 1 de setembre de 2022. Els primers dies s’han de destinar, fins al començament de les activitats lectives, a l’organització del curs, així com a activitats de diversa índole pedagògica i administrativa. L’acabament de les activitats no pot ser abans de dia 30 de juny de 2023.

Ensenyaments de règim especial
Els alumnes dels conservatoris professionals de música i dansa inicien les activitats el 30 de setembre de 2022  i les finalitzen el dia 23 de juny de 2023.

Els alumnes dels cicles formatius de grau mitjà i de grau superior d’arts plàstiques i disseny inicien les activitats lectives el dia 29 de setembre de 2022 i les finalitzen el dia 28 de juny de 2023. El segon curs dels cicles de grau superior d’Arts Plàstiques i Disseny LOE s’han d’organitzar per quadrimestres: el primer, de dia 29 de setembre de 2022 a dia 3 de febrer de 2023, i el segon, de dia 6 de febrer a dia 28 de juny de 2023.

Els alumnes d’ensenyaments esportius de règim especial inicien les activitats lectives el dia 4 d’octubre de 2022 i les finalitzen el dia 23 de juny de 2023.

Els alumnes de les escoles oficials d’idiomes inicien les activitats lectives el dia 4 d’octubre de 2022 i les finalitzen el dia 30 de maig de 2023. El mes de juny es dedicarà a dur a terme els exàmens de la convocatòria ordinària.

Els centres d’educació de persones adultes inicien les activitats lectives el dia 30 de setembre de 2022 i les finalitzen el dia 23 de juny de 2023. El primer quadrimestre comprèn de dia 30 de setembre de 2022 a dia 2 de febrer de 2023 i el segon quadrimestre, de dia 13 de febrer de 2023 a dia 23 de juny de 2023.

Els alumnes dels estudis superiors de disseny de l’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears inicien les activitats lectives el dia 29 de setembre de 2022 i les finalitzen el dia 30 de juny  de 2023. El primer quadrimestre comprèn de dia 29 de setembre de 2022 a dia 11 de febrer de 2023 i el segon quadrimestre, de dia 13 de febrer de 2023 a dia 30 de juny de 2023.

Els alumnes dels estudis superiors d’art dramàtic de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears inicien les activitats lectives el dia 20 de setembre  de 2022 i les finalitzen el dia 7 de juliol de 2023. El primer semestre comprèn de dia 20 de setembre de 2022 a dia 10 de febrer de 2023 i el segon de dia 13 de febrer de 2023 a dia 7 de juliol de 2023.

Els alumnes dels estudis superiors de música del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears inicien les activitats lectives el dia 20 de setembre de 2022 i les finalitzen el dia 16 de juny de 2023. El primer semestre comprèn de dia 20 de setembre de 2022 a dia 3 de febrer de 2023 i el segon de dia 6 de febrer de 2023 a dia 16 de juny de 2023.

Vacances escolars
Les vacances de Nadal seran del 23 de desembre de 2022 fins al 5 de gener de 2023 (ambdós inclosos) i les vacances de Pasqua del 6  al 14 d’abril de 2023 (ambdós inclosos).

Dies festius
Tenen la consideració de dies festius:

  • Dia 12 d’octubre de 2022 (Festa Nacional)
  • Dia 1 de novembre de 2022 (Dia de Tots Sants)
  • Dia 6 de desembre de 2022 (Dia de la Constitució)
  • Dia 8 de desembre de 2022 (Immaculada Concepció)
  • Dia 6 de gener de 2023 (Epifania del Senyor)
  • Dia 1 de març de 2023 (Dia de les Illes Balears)
  • Dia 1 de maig de 2023 (Festa del Treball)

Té la consideració de dia no lectiu:

  • Dia 28 de febrer de 2023 (Festa escolar unificada)

Igualment, es consideren dies festius les dues festes locals oficialment determinades per la corporació corresponent, el mateix dia de la celebració.

Quan una de les dues festes locals o les dues coincideixin amb dies no lectius del curs 2022-2023, el centre pot determinar, en substitució d’aquestes, tants de dies no lectius com coincidències s’hagin produït, amb un màxim de dos. Si pel canvi de les festes locals només una d’elles coincideix amb el calendari escolar del curs 2022-2023, els centres poden elegir un dia festiu per ajustar a 176 els seus dies lectius.

Els centres docents de segon cicle d’educació infantil, d’educació primària, d’educació secundària i batxillerat poden establir dos dies festius de lliure disposició, la resta de centres podran establir un dia de lliure disposició ja que comencen el curs més tard. Els centres han de fer constar els dies triats a la programació general anual i ho han de notificar a les famílies i a les empreses concessionàries dels diferents serveis escolars amb una antelació mínima de 30 dies naturals. També s’ha d’anotar al GestIB, una vegada adoptat l’acord.
Els consells escolars municipals, si és el cas, han de promoure que tots els centres del municipi o la localitat estableixin els mateixos dies de lliure disposició, sempre que sigui possible.

Els centres que comparteixen les mateixes dependències han d’establir el mateix dia de lliure elecció.