Arxiu mensual: gener de 2022

Reunió de la Comissió Paritària de riscos laborals

Ahir es va dur a terme una reunió extraordinària de la Comissió Paritària de Riscos Laborals del Personal Docent a petició de les diverses entitats sindicals que en formem part. 

A aquesta reunió hi va assistir Mª Antònia Font, Directora General de Salut Pública, que va ajudar a aclarir els dubtes presentats, facilitant els següents enllaços i ha pres nota dels suggeriments:

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Adaptacion_estrategia_vigilancia_y_control.pdf

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Adaptacion_Guia_Centros_Educativos.pdf

Arran de les instruccions enviades als centres i de les preocupacions que genera la situació actual les principals preocupacions en què hem estat d’acord tots els sindicats han estat les següents:

  • El tractament dels casos a les aules UEECO.
  • La gestió d’altes i baixes.
  • Els casos en què hi ha símptomes els últims dies de confinament.
  • El tractament de les gestants com a vulnerables.
  • Sobrecàrrega de feina per a equips directius i tutors especialment.
  • Criteris de flexibilització de les quarantenes.

Per la nostra part, hem incidit que ens trobem en una situació que ens sobrepassa a tots, per a la qual no estàvem preparats i que deixa en evidència moltes mancances de la nostra societat en general, i del sistema educatiu en concret, que ja veníem denunciant: necessitat de més i millors infraestructures, reducció de ràtios, pressupost educatiu… 

A més, com vam denunciar en reiterades ocasions, el canvi de protocols estan pensats per no tancar les escoles, no estan pensats per assegurar el control del virus a les escoles.

No més burocratització de la tasca docent!

Aquests dies estan fent arribar als docents tutors de grup una enquesta des de la Conselleria d’Educació i Universitat, a través del IAQSE, per conèixer la situació socioeconòmica de les famílies dels alumnes de les Illes Balears.

Malgrat sigui una enquesta profitosa, no ha de recaure sobre els docents aquesta feina burocràtica i allunyada de la funció dels mateixos ja que resta temps a la veritable tasca, la docència i més encara més tenint en compte la situació generada per la COVID19.

La Conselleria ha de buscar altres vies per fer recollir aquestes dades: contractar personal especialitzat, repartir els qüestionaris amb les matrícules a principi de curs…

Per això, una vegada més reclamem a la Conselleria d’Educació que no burocratitzi encara més els docents de les Illes Balears.

[RESUM]Mesa sectorial d’Educació: substitucions COVID i permís COVID

Avui, hem assistit a la Mesa Extraordinària d’Educació.

Permís per cura d’un familiar (COVID19)

Al primer punt, Alternativa ha votat en contra de la Resolució sobre la conciliació laboral i familiar dels docents de manera extraordinària per cura d’infants o altres familiars en estat de confinament. Aquest permís d’una reducció de 50% de l’horari del docent, si bé dona cobertura legal, ve amb condicions com ara que s’ha de negociar amb les direccions dels centres, és un permís no retribuït. Al final és un permís que li costarà doblers.

Contractació de docents per suplir baixes COVID19

El següent punt tractat ha estat la substitució de les baixes per COVID. Aquest punt afecta sobretot als centres de secundària on han proposat ampliar la jornada a companys amb mitja jornada. Finalment, les cobertures de les baixes seran per zones i a proposta d’Inspecció Educativa perquè els centres amb més necessitat de substitucions siguin atesos.

Pel que fa a Eivissa i Formentera, s’ha procurat que els dos substituts no hagin de sortir de l’illa per fer substitucions en centres d’Eivissa.

Alternativa ha votat favorablement aquesta mesura perquè, malgrat ser insuficient, és una mesura positiva.

Permís per quarantena

L’últim punt tractat ha estat el permís especial per quarantena. Aquest document va ser enviat divendres a mitjans matí. Al llarg de la setmana passada hi va haver dificultats per contactar el servei d’ INFOCOVID que estava saturat. En la primera passa, el docent haurà d’avisar la direcció del seu centre de la seva situació sanitària. La direcció avisa el servei de Riscs laboral i el servei EDUCOVID. Paral·lelament INFOCOVID o el metge informarà de la baixa laboral (IT) la Inspecció mèdica. Tots aquest tràmits seran telemàtics.

Finalment, ens han informat que dia 25 de gener es farà el sorteig de la lletra per on començarà la configuració dels tribunals d’oposició. Us anirem informant.