Arxiu mensual: novembre de 2021

Inscripció en el Registre General de Formació Permanent del Professorat

Registre de formació permanent del professorat

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d’altres):

a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l’Administració General de l’Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l’article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d’un certificat electrònic o DNI electrònic.

b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l’Administració autonòmica.

c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa

Servei o Secció responsable

Servei de Formació Homologada i Capacitació

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 2a planta). Tel.: 971177831

 (sfhc@dgfpfp.caib.es)

Document necessari

Download

Més informació: https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/1479126  

 

Assemblea oberta interins (en línia): novetats!

Convoquem una assemblea informativa per explicar la situació actual:

-Novetats de caire polític
-Situació de les oposicions
-Dubtes/consultes

Dimarts, 16 de novembres a les 17h (a través d’Skype)

Si hi vols participar, envia’ns un correu electrònic  a info@sindicatalternativa.cat

[RESUM] Mesa Sectorial d’Educació: criteris de plantilla; Interins, nova situació

 La mesa sectorial d’educació s’ha reunit avui per establir la Plantilla per a centres educatius de les Illes Balears:

-Es consolida el 92% de les places de quota dels darrers tres cursos per facilitar els processos de concurs de trasllats i oposicions.

-S’han creat plantilles tipus amb modificacions particulars. Es guanya transparència, però la Plantilla ja estava planificada per poder oferir les oposicions massives que té previstes el Conselleria.

No es milloren les ràtios: es fan les plantilles en base a 20 alumnes a primària i 25 a secundària, totalment insuficient.

No es tenen en compte les 18h lectives, ni les 23h a Primària

No s’augmenten els desdoblaments ni es busquen solucions per reduir la ràtio a les aules.

No s’augmenten les hores de coordinació per als docents.

Així, no hi ha una millora substancial i tangible en el dia a dia dels docents.

Amb aquestes dades, no hem donat el nostre vot positiu.

En la Mesa de plantilla de quota, insistirem en aquestes mesures per poder aconseguir millors condicions d’aprenentatge i millora de la qualitat d’ensenyament.

A més, hem demanat que, de moment, es congeli l’oferta d’oposicions massives que va anunciar la Conselleria d’Educació i FP mentre no se solucioni la proposta del Govern central per reduir la temporalitat dels treballadors públics amb la intenció d’evitar problemes legals. 

La Conselleria ens ha respost que, mentre no hi hagi un document oficial i aprovat pel Congrés i el Senat, no poden fer res.

Download