Arxiu mensual: abril de 2021

Calendari escolar 21-22

Text: Conselleria d’Educació

+informació: https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4655105&lang=ca&coduo=7 

La festa escolar unificada serà dia 28 de febrer de 2022
\ El curs escolar tendrà un total de 176 dies lectius

El  Consell Assessor del Calendari Escolar ha informat favorablement la proposta de calendari escolar per al curs 2021/22 presentada per la Conselleria d’Educació i Formació Professional en la reunió celebrada ahir per videoconferència.

El curs tendrà 176 dies lectius, els mateixos que el curs 2020/21.

Per a l’alumnat d’infantil, de primària, de secundària, de batxillerat i d’educació especial, el curs començarà el 10 de setembre de 2021 i acabarà el 23 de juny de 2022.

L’alumnat de formació professional iniciarà les activitats lectives el dia 24 de setembre de 2021 i les finalitzaran el dia 23 de juny de 2022.

Excepcionalment, els alumnes de segon curs de batxillerat que titulin finalitzen les activitats lectives el dia 27 de maig de 2022. Els centres han d’oferir, per a aquests alumnes, activitats lectives d’aprofundiment i consolidació fins al dia anterior al d’inici de les proves d’accés a la universitat (PBAU).

Ensenyaments de règim especial
Els alumnes dels conservatoris professionals de música i dansa inicien les activitats el 4 d’octubre i les finalitzen el dia 23 de juny de 2022. Els dels cicles formatius de grau mitjà i de grau superior d’Arts Plàstiques i Disseny inicien les activitats lectives el dia 29 de setembre de 2021 i les finalitzen el dia 28 de juny de 2022El segon curs del grau superior d’Arts Plàstiques i Disseny es pot organitzar per quadrimestres: el primer, de dia 29 de setembre de 2021 a dia 4 de febrer de 2022, i el segon, de dia 7 de febrer de 2022 a dia 28 de juny de 2022.

Els alumnes d’ensenyaments esportius de règim especial inicien les activitats lectives el dia 4 d’octubre de 2021 i les finalitzen el dia 23 de juny de 2022.

Els alumnes de les escoles oficials d’idiomes inicien les activitats lectives el dia 4 d’octubre de 2021 i les finalitzen el dia 30 de maig de 2022. El mes de juny, fins dia 23, s’ha de dedicar a exàmens.

Els centres d’educació de persones adultes inicien les activitats lectives el dia 1 d’octubre de 2021 i les finalitzen el dia 23 de juny de 2022. El primer quadrimestre comprèn de dia 1 d’octubre de 2021 a dia 3 de febrer de 2022 i el segon quadrimestre, de dia 14 de febrer de 20222 a dia 23 de juny de 2022.

Els alumnes dels estudis superiors de Disseny de l’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears inicien les activitats lectives el dia 29 de setembre de 2021 i les finalitzen el dia 30 de juny de 2022. El primer quadrimestre comprèn de dia 29 de setembre de 2021 a dia 11 de febrer de 2022 i el segon quadrimestre, de dia 14 de febrer de 2022 a dia 30 de juny de 2022.

Els alumnes dels estudis superiors d’Art Dramàtic de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears inicien les activitats lectives el dia 27 de setembre de 2021 i les finalitzen el dia 22 de juliol de 2022. El primer quadrimestre comprèn de dia 27 de setembre de 2021 a dia 18 de febrer de 2022 i el segon quadrimestre, de dia 21 de febrer de 2022 a dia 22 de juliol de 2022.

Els alumnes dels estudis superiors de Música del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears inicien les activitats lectives el dia 20 de setembre de 2021 i les finalitzen el dia 17 de juny de 2022. El primer quadrimestre comprèn de dia 20 de setembre de 2021 a dia 4 de febrer de 2022 i el segon quadrimestre, de dia 7 de febrer de 2022 a dia 17 de juny de 2022.

Vacances escolars
Les vacances de Nadal seran del 23 de desembre de 2021 fins al 9 de gener de 2022 (ambdós inclosos) i les vacances de Pasqua del 14  al 24 d’abril de 2022 (ambdós inclosos).

Dies festius
Tenen la consideració de dies festius:

Dia 12 d’octubre de 2021 (Festa Nacional)
Dia 6 de desembre de 2021 (Dia de la Constitució)
Dia 8 de desembre de 2021 (Immaculada Concepció)
Dia 1 de març de 2022 (Dia de les Illes Balears)
Dia 1 de maig de 2022 (Festa del Treball)

Té la consideració de dia no lectiu:

Dia 28 de febrer de 2022 (Festa Escolar Unificada)

Igualment, es consideren dies festius les dues festes locals oficialment determinades per la corporació corresponent, el mateix dia de la celebració.

Quan una de les dues festes locals o les dues coincideixin amb dies no lectius del curs 2021-2022, el centre pot determinar, en substitució d’aquestes, tants de dies no lectius com coincidències s’hagin produït, amb un màxim de dos. Si pel canvi de les festes locals només una d’elles coincideix amb el calendari escolar del curs 2021-2022, els centres podran elegir un dia festiu per poder ajustar a 176 els seus dies lectius.

Cada centre docent de segon cicle d’educació infantil, d’educació primària, d’educació secundària, d’educació especial, de règim especial, específic de formació professional, d’ensenyaments d’adults i d’ensenyaments superiors pot establir dos dies festius de lliure disposició, els quals s’han de fer constar a la programació general anual del centre i s’han de notificar a les famílies i a les empreses concessionàries dels diferents serveis escolars amb una antelació mínima de 30 dies naturals. També s’ha d’anotar al GestIB, una vegada adoptat l’acord.

Els consells escolars municipals, si és el cas, han de promoure que tots els centres del municipi o la localitat estableixin els mateixos dies de lliure disposició, sempre que sigui possible.

Els centres que comparteixen les mateixes dependències han d’establir el mateix dia de lliure elecció.

MODIFICACIONS AL ROC

13/4/2021

S’ha publicat el primer esborrany del Projecte de decret de modificacions al ROC (reglament orgànic  de centres).

Podeu fer al·legacions o enviar aportacions a

info@sindicatalternativa.cat

Consulta els canvis aquí

MESA EXTRAORDINÀRIA 12 D’ABRIL

Avui, dilluns 12 d’abril, hem assistit a la sessió extraordinària de la Mesa Sectorial d’Educació. Havíem rebut la documentació prèviament i ja l’havíem compartit perquè  poguéssiu fer-hi aportacions.

En el primer punt s’ha presentat esborrany de proposta de creació del Centre de Formació, Innovació i Recerca per a l’exercici de la Direcció Escolar de les Illes Balears (CFIRDE-Ib).

Alternativa ha votat en contra de la creació d’aquest nou organisme perquè no en veiem cap de necessitat, més en la situació econòmica en què ens trobam. Temem que es propicii una professionalització de la funció directiva per perpetuar el càrrec apartant la participació democràtica dels claustres. Per altra banda, pensem que aquesta formació específica ja es fa en els CEPs. A més, si es necessita millorar-la perquè tingui més qualitat basta reforçar els equips d’assessors o dissenyar la formació d’una altra manera potenciant els grups de treballs i seminaris específics.

En el segon punt s’ha presentat la convocatòria de Comissions de serveis per places de docents per als camps d’aprenentatge de les Illes Balears.

Alternativa hi ha votat a favor i ha demanat rebaixar els requisits d’antiguitat com a funcionari de carrera atès els pocs anys de represa de convocatòries d’oposicions.

En el tercer punt s’ha presentat la convocatòria de comissions de serveis per places de docents en serveis educatius especialitzats.

Alternativa hi ha votat a favor.

Per ser una sessió extraordinària, no hi havia torn obert de paraula.